Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Innvandrere og pensjon.

NYTT TEMA
WillyWilly
WillyWillyInnlegg: 2851
10.11.10 15:46

En ting jeg har lurt på er hvordan dem regner ut pensjonen til eldre innvandrere? Om en gammel mann eller kvinne kommer til Norge har dem jo ikke opparbeidet eller rekker å opparbeide noe særlig pensjon. Vil dem da få særbehandling eller går dem rett på minstepensjon?
Har prøvd å Google litt, men finner ikke noe klart svar.

tharhja
tharhjaInnlegg: 2255
10.11.10 22:18
WillyWilly: En ting jeg har lurt på er hvordan dem regner ut pensjonen til eldre innvandrere? Om en gammel mann eller kvinne kommer til Norge har dem jo ikke opparbeidet eller rekker å opparbeide noe særlig pensjon. Vil dem da få særbehandling eller går dem rett på minstepensjon?
Har prøvd å Google litt, men finner ikke noe klart svar.

Går  rett på som ung ufør..... hva nå det innebærer.

kølapp
kølappInnlegg: 1291
10.11.10 23:11
tharhja: Går  rett på som ung ufør..... hva nå det innebærer.

Håper ikke dette stemmer, henger ikke på greip at de skal få mer utbetalt enn en minstepensjonist.

TheFamous25
TheFamous25Innlegg: 15509
11.11.10 04:00
kølapp: Håper ikke dette stemmer, henger ikke på greip at de skal få mer utbetalt enn en minstepensjonist.

Enige med deg der. Dei burde absolutt ikke få mer enn minste pensjonistene får her til lands.

selters
seltersInnlegg: 6202
11.11.10 05:53

Har ikke ung ufør og minstepensjonister det samme?

Instantcoffee
InstantcoffeeInnlegg: 5470
11.11.10 06:35
selters: Har ikke ung ufør og minstepensjonister det samme?

Er ikke sikker her, men mener at om man blir ufør før fylte 28 så får man annen utregning enn om man har vært i jobb og blir ufør etter samme alder. Det innebærer vel da at man ikke havner i den lavest betalte kategorien tilsvarende minstepensjonister.

tharhja
tharhjaInnlegg: 2255
11.11.10 07:21
kølapp: Håper ikke dette stemmer, henger ikke på greip at de skal få mer utbetalt enn en minstepensjonist.

Det har hvist noe med at de som kommer vandrende hit i en alder der jobb blir vanskelig, får desverre ikke muligheten å skaffe seg poeng.

U-gurt
U-gurtInnlegg: 33024
11.11.10 11:07
selters: Har ikke ung ufør og minstepensjonister det samme?

Nei, en ung ufør får kompensert for fremtidig tap av inntekt og at personen ikke har kunnet opparbeide seg noen form for formue, eget hus etc..

Derfor er det betydelig forskjell på en minstepensjonist og en ung ufør.

Ferrari28
Ferrari28Innlegg: 10605
11.11.10 12:49
Instantcoffee: Er ikke sikker her, men mener at om man blir ufør før fylte 28 så får man annen utregning enn om man har vært i jobb og blir ufør etter samme alder. Det innebærer vel da at man ikke havner i den lavest betalte kategorien tilsvarende minstepensjonister.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2008/--historisk-loft-for-minstepensjonister-.html?id=514843

Minstepensjon for enslige pensjonister øker som følge av trygdeoppgjøret fra dagens nivå på 119 820 kroner, til 136 296 kroner. Unge uføre med garantert tilleggspensjon får økt sin pensjon fra dagens nivå på 159 420 kroner, til 173 532 kroner.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article427216.ece?status=showall#response

I 2006 ble det innført såkalt supplerende stønad for utlendinger som ikke har nok opptjeningstid i folketrygden til å få minstepensjon. Per i dag er 2.700 innvandrere – 12 prosent av de pensjonerte utlendingene i Norge – mottakere av denne ordningen.

I en kommentar til siste artikkel skriver Pensjonist: Hvorfor har norske myndigheter nedprioritert etniske norske minstepensjonister til ca 150.000,- årlig når
en innvandrer får kr. 228.ooo,-
pluss ubegrenset strøm,
anslått årlig til kr. 25.ooo,-
Dette beviser den økonomiske ukultur norske ansvarlige myndigheter praktiserer ovenfor norske etniske minstepensjonister. Håper inderlig at slike "råttne" ansvarlige politikere blir konfrontert med dette og andre urettferdigheter under kommende valgkamp.
Talene er tatt ut fra utbetalinger i første halvår 2009.

(Innlegget ble redigert 11.11.10 13:10)

Ferrari28
Ferrari28Innlegg: 10605
11.11.10 13:14
http://www.seniorporten.no/Aktuelt/229786.cms Supplerende stønad for eldre med lav pensjon

Supplerende stønad kan gis til personer som har fylt 67 år og som har lav eller ingen alderspensjon.

Mange eldre innvandrere har lav eller ingen alderspensjon på grunn av kort eller ingen opptjeningstid av pensjon i Norge. Supplerende stønad skal sikre dem en minsteinntekt på nivå med minstepensjon. Det er en forutsetning at mottakeren er bosatt i Norge. Stønaden inntektsprøves mot all inntekt – både mottakers og ektefelles inntekt.

Også nordmenn som har vært bosatt i utlandet i mange år og som ikke har pensjon eller andre midler kan nyte godt av ordningen.

Ved utgangen av 2009 mottok i overkant av 2850 personer supplerende stønad.

Ferrari28
Ferrari28Innlegg: 10605
11.11.10 13:18

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Odelstinget/2008-2009/inno-200809-129/

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Tore Hagebakken, Saera Khan, Inger Løite, Tom Strømstad Olsen og Arild Stokkan-Grande, fra Høyre, Kari Lise Holmberg og Bent Høie, fra Sosialistisk Venstreparti, Rolf Reikvam, fra Kristelig Folkeparti, Bjørg Tørresdal, fra Senterpartiet, Anna Ceselie Brustad Moe, og fra Venstre, Vera Lysklætt, støtter lovforslaget i proposisjonen.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Ib Thomsen, viser til at innvandrere over 67 år, uten botid eller opptjeningstid i Norge, har rett til supplerende stønad som erstatning for manglende opptjente pensjonsrettigheter.

Disse medlemmer registrerer at supplerende stønad for personer med kort botid i landet foreslås utvidet i forslaget. Disse medlemmer ønsker å vise til Fremskrittspartiets merknader i Innst. S. nr. 222 (1999–2000) og Ot.prp. nr. 14 (2004–2005), hvor Fremskrittspartiet avviste innføringen av en særskilt pensjonslignende ordning for innvandrere uten opptjening i folketrygden.

Disse medlemmer finner det urimelig at det gis særytelser til innvandrere, som nordmenn må bruke 40 år på å tjene opp. Disse medlemmers grunnleggende synspunkt er at det skal være et likt system for pensjonssparing for alle som arbeider eller oppholder seg i Norge. Disse medlemmer finner det betenkelig at eldre innvandrere som kommer til landet i dag får tilnærmet minstepensjon uten å ha botid, samtidig som personer med botid (opptjening) i Norge kan få mindre pensjon enn innvandrere uten opptjening.

Disse medlemmer vil vise til at for å oppnå fulle ytelser kreves det 40 års botid/opptjening i Norge både for minstepensjonister som ikke har vært yrkesaktive og for personer med yrkesaktiv bakgrunn.

På bakgrunn av dette vil disse medlemmer foreslå følgende:

"Stortinget ber Regjeringen fremme nødvendige forslag for å avvikle ordningen med supplerende stønad til personer med kort botid i Norge."

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2009-2010/vedtak-200910-083/

I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringar i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane) I

I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg skal § 5 første ledd lyde:

 

Full supplerande stønad skal vere

(Innlegget ble redigert 11.11.10 13:28)

Ferrari28
Ferrari28Innlegg: 10605
11.11.10 13:32

Rettelse til siste Stortingsspamming av meg ovenfor (vgd slet plutselig her), min uthevelse av hva som kanskje er svar til trådstarters spørsmål:

I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringar i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane)
I
I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg skal § 5 første ledd lyde:

Full supplerande stønad skal vere

a) 2,0 gonger grunnbeløpet for einslege stønadstakarar

b) 2,5 gonger grunnbeløpet for personar med ektemake under 67 år

c) 1,85 gonger grunnbeløpet for kvar av ektemakane når begge har fylt 67 år.

II
Lova trer i kraft straks og blir gitt verknad frå 1. mai 2010.

Dag Terje Andersen
president

jeolno
jeolnoInnlegg: 11239
12.11.10 10:11
kølapp: Håper ikke dette stemmer, henger ikke på greip at de skal få mer utbetalt enn en minstepensjonist.

Finner du noe som henger på greip i Arbeiderpartiets innvandringspolitikk?

Ferrari28
Ferrari28Innlegg: 10605
12.11.10 14:06
tharhja: Det har hvist noe med at de som kommer vandrende hit i en alder der jobb blir vanskelig, får desverre ikke muligheten å skaffe seg poeng.

Jeg må si jeg falt for logikken i et tilsvar Mirasenteret hadde da saken om supplerende stønad var oppe i 2004:

Internasjonalt og i studier fra for eksempel Statistisk Sentralbyrå vises det til den store betydning innvandringen har for å sikre Norges og Europas framtidige økonomi, og som et grunnlag for økte pensjonsutbetalinger til en aldrende innfødt norsk befolkning. I en slik utredning bør også vilkåret om 40 års botid som grunnlag for full pensjon kunne revurderes i og med at mange fra den innvandrede gruppen har kommet til Norge uten en forutgående belastning på de ulike stønadsordninger. Deres oppfostring og utdanning har tvert i mot vært betalt av et annet land.[...]

MiRA-senteret er bestyrtet over den måten innvandreres arbeid og slit skal tynes til siste krone. De skal kun gis 90 prosent av hva en innfødt norsk person automatisk får ved fylte 67 år, men ordningen skal også prøves i forhold til inntekt gjennom et utstrakt kontrollregime.[...]

Det skal vurderes om det skal etableres en utvidet meldeplikt i forhold til om vilkåret om fast opphold i Norge er tilfredstilt. Man skal eventuelt møte personlig på trygdekontoret med fastsatte mellomrom, eller stønadstakeren kan plikte å returnere utfylte svarkort innen korte frister.

MiRA-senteret er svært skuffet over denne ordingen som fratar en eldre person retten til bevegelsesfrihet [...]. Den bidrar tvert i mot til å ydmyke store grupper i befolkningen som har vært med på å skape Norges velferd.
:D
U-gurt
U-gurtInnlegg: 33024
12.11.10 14:55
Ferrari28: MiRA-senteret er svært skuffet over denne ordingen som fratar en eldre person retten til bevegelsesfrihet [...]. Den bidrar tvert i mot til å ydmyke store grupper i befolkningen som har vært med på å skape Norges velferd.
:D

Jadda, fryktelig så mye de mange muslimer på trygd har bidratt med å skapes Norges velferd, ordet her er vel tærer på Norges velferd, vil jeg tro.

den1m
den1mInnlegg: 13660
12.11.10 18:31
Ferrari28: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2008/--historisk-loft-for-minstepensjonister-.html?id=514843 Minstepensjon for enslige pensjonister øker som følge av trygdeoppgjøret fra dagens nivå på 119 820 kroner, til 136 296 kroner. Unge uføre med garantert tilleggspensjon får økt sin pensjon fra dagens nivå på 159 420 kroner, til 173 532 kroner. http://www.dagsavisen.no/innenriks/article427216.ece?status=showall#response I 2006 ble det innført såkalt supplerende stønad for utlendinger som ikke har nok opptjeningstid i folketrygden til å få minstepensjon. Per i dag er 2.700 innvandrere – 12 prosent av de pensjonerte utlendingene i Norge – mottakere av denne ordningen. I en kommentar til siste artikkel skriver Pensjonist: Hvorfor har norske myndigheter nedprioritert etniske norske minstepensjonister til ca 150.000,- årlig når
en innvandrer får kr. 228.ooo,-
pluss ubegrenset strøm,
anslått årlig til kr. 25.ooo,-
Dette beviser den økonomiske ukultur norske ansvarlige myndigheter praktiserer ovenfor norske etniske minstepensjonister. Håper inderlig at slike "råttne" ansvarlige politikere blir konfrontert med dette og andre urettferdigheter under kommende valgkamp.
Talene er tatt ut fra utbetalinger i første halvår 2009.

minstepensjonister til ca 150.000,- årlig når
en innvandrer får kr. 228.ooo,-
pluss ubegrenset strøm,
anslått årlig til kr. 25.ooo,-


---


Stemmer dette?

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg