Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Basepolitikken er død.

NYTT TEMA
Varulv2478

Innlegg: 15655
Varulv2478
16.04.21 18:19

Da jeg fikk rede på en amerikansk-norsk forsvarsavtale, var jeg i villrede ettersom det finnes en militærallianse gjennom NATO og forstår ikke da behovet for en slik avtale. Så begynner jeg å lese. Og med ett slå det meg hvorfor Solberg, Stoltenberg og Støre ikke vil forøke forsvarsbudsjettet som Sverige hadde gjort, og heller gikk inn for en fortsettelse av salderingspraksisen som uthule forsvarsevnen; avtalen gjør USA eneansvarlig for forsvaret av Norge. Dette er i brudd med ånden bak Grunnloven hvor det var gjort klart at fremmedsstyrker ikke kan få bli stående permanent i Norge uten særtillatelse, av frykt for suverenitetsuthuling - noe som var en reell trussel i unionen med Sverige. Det var med dette som basis den meste kjente statsministeren i historien, hadde utarbeidet en basepolitikk som hadde sin begynnelse i 1949.

Før man tiltre inn i NATO kom Gerhardsen med viktige løfter om at Norge vil ikke medvirke til aggressive politikk av tredjeparter, og dermed har det - fram til april 2021 - blitt lagt ned et generelt forbud mot overenskomster med andre stater som kan åpne for fremmede makters stridskrefter. Dette var en viktig bærebjelke der man søkt å både berolige og forsikre Sovjetmakten om egne standpunkt uten å opptre provosert eller åpnet opp for aggressive formål på egne territorium. Dette var viktig spesielt med tanke på Svalbard og den sårbare nordkalotten i nord. Avspenning og beroligende politikk var dermed essensielt fram til for noen få år siden. Høyresiden fra begynnelsen har nektet å akseptere basepolitikken. Ennå hadde Gerhardsen utvidet basepolitikken til å omfatte et forbud mot masseødeleggelsesvåpen og utplassering av fremmedesstyrker utover 1950-tallet og satt Norge høyt opp internasjonalt sett, ved at man som NATO-partner hadde utmerket seg som en stødig alliert som kunne vinne Sovjetunionens motvillige aksept. Intelsankning, overvåkning og rekognosering var dermed Norges fortrinn innenfor NATO. Fram til 2016 var det en god ordning som passer meget godt for samtidige parter med klar unntak av USA-Wannabe krefter og militaristiske krefter i USA.

Så kom Solbergsregjeringen helt plutselig uten at det var tatt affære, på at de burde åpne for "rotasjonsbasert øving og trening", dermed hadde man i realiteten skapt den første permanente basen på Værnes i oktober 2016. Det oppstå kritikk og advarsler, blant annet at det er kamuflasjestiltak, og at ordningen vil bli permanent over tid - dette ble tilbakevist av regjeringen som har Høyre og Frp sammen, sistnevnt er noe beryktet for ekstrem amerikanisme, med uholdbare påstander og forsikringer som virker ganske hult. Det var da forholdet mellom Norge og Russland som hadde vært testet i flere år, for alvor begynte å skrante. Fire år senere hadde forholdet blitt så surt, at russiske provokasjoner, indirekte trusler mot norske interesser og synlig militærsopprustning på Murmanskområdet har blitt en del av hverdagslivet, mens den ene "rotasjonsbasert basen" i Værnes utvides til minst tre-fire.

I februar helt uten varsling kom strategiske bombefly til Norge - det er første gang i Norgeshistorien et globalstrategisk våpensystem med kapasitet for langdistanseangrep og bruk av masseødeleggelsesvåpen - B-1B-flyene fra 9. Bombeskvadron - en atomvåpenarmert bombeflyskvadron fra "Global Strike Command" som er Strategisk Luftkommando (SAC) fra den kalde krigen - og som SAC, er GSC nemlig under tung russisk overvåkning som en alvorlig trussel. Noe som ikke hadde vært kommentert da fire fly utplasseres, og hvor det vist seg at amerikanerne gjorde narr av løftene de gav nordmennene. Det var kommet lovnader om at flyene ikke skulle foreta "provoserende gest", men disse flyr ikke mot nordøst - men mot øst fram til Finskebukta ikke langt fra St. Petersburg, og flere tokter nord for Bodø var sett - og meget tungt proklamert for hele verden, ved at disse var i patruljeoppdrag nord for Polarsirkelen. Noe som er første gang i USAs historie som vel.

Hva som er direkte skremmende, er at det hadde foregått en bevisst gradvis oppløsningsprosess for å ødelegge basepolitikken som har sterk støtte i det norske folket, sammen med voksende tilnærmelse mellom norske og amerikanske stridskrefter - og ikke minst fravær på offentlig debatt på den bevisste pulveriseringen av den norske avspenningspolitikken siden oktober 2016 fram til nå. I den samme perioden er dett sett at selv om forsvarsanskaffelsene gikk som planlagt, har man ikke sett samme utvikling som i Sverige hvor mobiliseringsforsvaret gjeninnføres. Det har vært observert at Stoltenberg som generalsekretær i NATO var meget uvanlig intim med Trump og hans militære rådgivere i det hvite huset, og samtidig så man en voksende amerikansk innblanding i den norske sikkerhetspolitikken. Gerhardsen hadde lovet at det ikke vil være aggressive formål av tredjeparter på norsk grunn, dette er nå brutt av Stoltenberg og Solberg fordi det er nå permanente baser underlagt en fremmedmakt som ikke er stødig som sett i Trumps siste måneder, globalstrategiske våpensystemer på norske baser - og fasiliteter for amerikanske ubåtstyrker som under den kalde krigen bare kan søke ly i norske fjorder.

Så kom den 16. april 2021. Da blir det offisielt kjent at en overenskomst hadde blitt framforhandlet. USA skal finansiere infrastruktur og investere innenfor det norske forsvaret, akkurat som i 1950-1965 hvor USA bekostet det meste av det norske forsvaret som var på sitt størst den gang, men det var gjennom eksisterende avtaler som gjaldt et hundretall land den gang. I fakta, USA hadde minsket sine investeringene etter hvert med årene siden 1965, og latt Norge bekoste mer og mer av sitt egne forsvar fram til slutten. Den amerikanske finansieringen av det norske forsvaret var en ting av fortiden, og var kontroversielt i ettertiden. Fire "satsingsområder" - eller baseområder/baseregioner - skal utbygges, Sola, Rygge, Evenes og Ramsund for amerikansk militærsbenyttelse. Amerikanske presidenter vil dermed ha råderett ved å ha finansieringsretten på norske forsvarsinfrastruktur som dermed vil bli øremerket for amerikanske manifestering av sine interesser.

"Full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser"? Beklager, men det er meget velkjent at amerikanerne vil aldri respektere noe annet enn det som er avtalebestemt, og altfor mye av avtaleinnholdet er ikke offentliggjort - selv ikke for Stortinget. Amerikanerne byr ikke seg om svulmende erklæringer, de vil følge teksten og ta seg fordeler gjennom kontraktgap. Vi så dette da B-1B-fly i Norge gjorde skam på lovnaden om å ikke komme nær Russlands grense fra Norge - når disse flyr gjennom Østersjøen inn i Finskebukta hvor Finland kom med innsigelser. Amerikanerne er ikke så dum som nordmennene, deres basepolitikk er langt mer restriktivt og i større grad underordnet egne prioriteter.

Bakke-Jensen lyver og han vet det ved å mene at den norske basepolitikken ikke vil være brutt ved å ha amerikansk infrastruktur på norske baser. Man ser det samme overalt også på politisk hold, selv på venstrelinjen hvor man tviholdt på troen om at basepolitikken fremdeles er i livet, uten å innse at denne var allerede døende for fire år siden fra oktober 2016. Amerikanerne drar ikke til Norge for å øve, de drar dit for å vise at Norge er nå underlagt deres militærmakt som alle andre, og ikke lenge er blitt en særpregede alliert av NATO. Dette kommenteres i amerikanske medier hvor man helt ignorere det som kom på norsk hold og foretok sin egne analyse ved å konkludere med at Norge har forlatt sin beroligelsespolitikk i møte med Putin, og deretter forlatt sin tidlige forsvarspolitikk som konsekvens av Putins provokasjonene. Bakke-Jensen innrømt at avtalen "var tvunget fram".

Da man sammenlignet med eldre avtaler som gjensidigassistanseavtalen fra 1950, var det nemlig innforstått med at amerikanske styrker IKKE skulle være direkte involvert i det norske sikkerhetspolitikken som forbli underlagt norsk suverenitet, og investeringene vil deretter være i NATO-regi for et internasjonalt militærsamarbeid mellom respektable militærmakter. Det var aldri lagt til rette for amerikansk tilstedeværelse under den kalde krigen, ettersom trening og øvelse var innenfor NATO fremfor som bilaterale samarbeid, mobiliseringslagre, todelt infrastrukturutbygging (som de mange småflyplasser langs kysten for sivilbruk) og øvelsesinfrastruktur først og fremst var ikke snakk om avskrekkelse, men om krigsmobilisering. Her er avtalen fra 16. april 2021 annerledes ved å være ment for å avskrekke russisk aggresjon gjennom amerikansk tilstedeværelse. Den gang var det ikke tanker om i 1949-1992 og fram til høsten 2016. Amerikansk tilstedeværelse var avskrekkingsmiddelet som Gerhardsen hadde innført som essensen i den norske forsvarspolitikken.

VAR.

Avtalen har blitt undertegnet i all hast, slik at man har fått et faktum fremfor et forslag - som kan ikke overstyres i det hele tatt på ti år om man ikke ha et ekstraordinært stortingsmøte på plass! Dette skulle ikke ha hendt; det kom helt brått som et lyn ut av himmelen og når politikerne kunne sette seg inn i ting og saker, vil de dermed innser at deres handlingsrom innenfor det norske styresettet var forsøkt begrenset.

https://forsvaretsforum.no/nyhetsvarsel-politikk-usa/dette-er-satsingsomradene-i-ny-avtale-mellom-norge-og-usa-sola-rygge-evenes-og-ramsund/194481

Fra et russisk perspektiv er skaden hendt; de faste "rotasjonsbaserte" baser i Norge siden høsten 2016 betraktes som et brudd på lovnaden om at fremmede makter ikke skal ha baser uansett status og betydelighet. Men 16. april-avtalen i realiteten - like etter B-1B fly var utplassert på Ørland - er det endelige bruddet på Gerhardsens løfte og sikkerhetsdoktrine fra 1949, avskrekkelsesvirkningen har blitt oppbrukt, nå må man regner med amerikanske baser med globalstrategiske våpensystemer - kanskje endog rakettskjoldinfrastruktur - på norsk grunn, og at man dermed risikere at deres flanke mot vest kan settes i fare. Svalbard og Finnmark risikere å komme i ildlinjen, og på russisk hold er Norge blitt en militær trussel mot dem.

De norske politikerne har mistet hodet. Militære i Norge måtte få USA innblandet fordi de er maktløst mot salderingstilhengerne som nektet å forøke forsvarsbudsjettet, og dermed trenger amerikansk finansiering i verste fall. Gjennom avtalen har USA overtatt en del av Norges forsvar - og i kontrast til den gang, da Truman og Eisenhower valgt å la Norge være fordi Nordflanken var svakt prioritert - er Nordflanken og Arktis blitt mye mer viktigere i dag. Amerikanerne ville ha en buffersone mot nord den gang, i dag vil de derimot ha fremskutte baser og større tilstedeværelse i nord. Dette kan russerne oppfatte som en så alvorlig trussel, at de kunne invadere Norge i krigstid - og akkurat her har USA ikke ambisjoner om å styrke det territoriale forsvaret som er simpelt for dårlig stilt.

Norge har blitt et større og mer truende mål uten å ha styrket egne forsvarsevne for territorial kontroll. Det var dette Gerhardsen hadde ønsket å unngå.

(Innlegget ble redigert 16.04.21 18:21)

PerryAndre

Innlegg: 9226
PerryAndre
16.04.21 20:01

For Russlands beste venner er avtalen skuffende.

Fint at vår viktigste allierte viser interesse i år bruke penger på infrastruktur.

"Gjennom avtalen blir det opprettet omforente områder på flystasjonene på Rygge, Sola, Evenes og på Ramsund orlogsstasjon. Valget av steder har sammenheng med ønsket om styrket samarbeid med USA innen luftdomenet og det maritime domenet i kommende år. Det kan komme investeringer i infrastruktur på alle fire stedene. Prosjekter innenfor de omforente områdene vil bli utviklet i dialog med USA, men oppstart forutsetter at midler blir tildelt over det amerikanske forsvarsbudsjettet."

Klilde: regjeringen

Torotto

Innlegg: 21595
Torotto
16.04.21 21:40
PerryAndre: For Russlands beste venner er avtalen skuffende.

Er du mindre begavet?   Her setter Ine Søreide Eriksen det norsk folk ut som kanonføde for USA sitt tidligforsvar. 

Det vil si å møte fienden på norsk jord.

Russland utgjør isolert sett ikke noen trussel for Norge, det er jo først i en situasjon hvor en konflikt mellom USA og Russland Kina oppstår. 

Da er det ganske enestående og bejuble en situasjon, hvor Norge som nasjon slutter å eksistere i løpet av minutter.

Ved stadig mer amerikanske tilstedeværelse og tilslutning for boikotter av alle slag, så øker krigsfaren, isteden for å avta. 

 

Her fra den kalde krigen. 

Det var jo nettopp dette Gerhardsen var redd for og derfor i utgangspunktet vil ha en nordisk allianse. 

I tillegg skal eventuelle soldater ikke kunne straffes av Norge, men kun etter forhandlinger med USA. 

kval

Innlegg: 17396
kval
17.04.21 10:18
Varulv2478: Så kom Solbergsregjeringen helt plutselig uten at det var tatt affære, på at de burde åpne for "rotasjonsbasert øving og trening", dermed hadde man i realiteten skapt den første permanente basen på Værnes i oktober 2016.

Denne bløffen er de ikke blitt skikkelig arrestert for. De som har litt peiling på militære forhold vet at alle styrker roterer på alle baser, i alle land og til alle tider. Det er faktisk kjennetegnet på en base. Det er avdelingen som har permanent base, ikke hver enkelt soldat.

(Innlegget ble redigert 17.04.21 10:21)

kval

Innlegg: 17396
kval
17.04.21 10:20
Varulv2478: Det var dette Gerhardsen hadde ønsket å unngå.

Din gjennomgang er meget god. Den treffer godt som historisk beskrivelse og hvilken situasjon vi forsvars- og sikkerhetspolitisk står i nå.

PerryAndre

Innlegg: 9226
PerryAndre
17.04.21 11:51
Torotto: Russland utgjør isolert sett ikke noen trussel for Norge, det er jo først i en situasjon hvor en konflikt mellom USA og Russland Kina oppstår

Upålitelig teori i beste fall. Fremsatt av en som befinner seg langt ut på venstresiden i politikken. Der USA er fienden eller er problemet. 

(Innlegget ble redigert 17.04.21 11:53)

PEF_1973

Innlegg: 3272
PEF_1973
17.04.21 13:48

Eneste infrastukturen USA bygger er nok noen hangarer og et par forlegningsbrakker.

DavidSkruiz

Innlegg: 9936
DavidSkruiz
17.04.21 22:31
Torotto: Russland utgjør isolert sett ikke noen trussel for Norge, det er jo først i en situasjon hvor en konflikt mellom USA og Russland Kina oppstår.

Det er grunnleggende feil.

Torotto

Innlegg: 21595
Torotto
17.04.21 22:59
PerryAndre: Upålitelig teori
Torotto

Innlegg: 21595
Torotto
17.04.21 23:00
DavidSkruiz: Det er grunnleggende feil.

Hva er den grunnleggende feile her da? 

Hvilke trusler har vært gjennom tidene. Annet enn markering som i 1968.

Hvor Norge har løst konflikter om fiskeri, gjennom gjensidige forhandlinger og hvor vi faktiskt er sammen om å beskytte torskestammen i Barentshavet. 

Her fra Forsvarets forum.

Sitat: 

Samarbeidet i dag

Ofte blir forskjellene mellom samarbeidet lokalt og nasjonalt trukket frem for den spesielle dynamikken som preger det norsk-russiske forholdet. For innbyggerne som bor i grenseområdene har samarbeidet lenge vært, og fortsetter å være, spesielt godt. Handel, kultur og næringsliv har dannet et nærere bånd mellom de lokale og dette er en villet politikk fra myndighetenes side. Alle dem som bord innenfor en omkrets på 30 km fra grensen, kan blant annet søke om å få et grenseboerbevis som gjør at man kan reise visumfritt innenfor grenseområdet. Eneste begrensning er at man ikke kan oppholde seg i det andre landet mer enn 15 dager av gangen. Både fra Oslo og Moskva blir det ofte trukket frem at Norge og Russland samarbeider bredt og innenfor en rekke områder. Det gode samarbeidet lokalt ved grensen kommer i midlertidig ofte i skyggen av storpolitikken.

Samarbeid rundt forvaltning av ressursene i nordområdene er viktig for begge parter og det er inngått en rekke avtaler for hvordan utnyttelsen av havressursene kan ivareta et bærekraftig perspektiv. Energi, fiskeri og miljø er blant områdene som det samarbeides spesielt innenfor, og også innenfor forskning, justis og kultur har de to landene en tradisjon for å jobbe sammen. De økonomiske sanksjonene fra både øst og vest, har fått stor innvirkningen på handelen, men samarbeidet på mange av de andre områdene holder frem.

Når forholdet blir kjøligere slik som man har sett etter 2014 er det derimot ofte på de formelle politiske nivå at man tydeligst ser konsekvensene i media, blant annet ved at høytstående politikere slutter å møte hverandre. Norges bidrag til NATO har de siste årene igjen blitt en kilde til politisk konflikt. Uenighetene rundt blant annet Svalbard, hvor Norge hevder rett til en internasjonalt omstridt fiskevernesone, og den såkalt Globus II-radaren i Vardø, er blant temaene som lenge har ligget og ulmet under overflaten, men som nå for alvor har kommet til overflaten. Etter hvert som situasjonen endres i Norge, i Russland og i verden utenfor, utvikles også forholdet mellom de to landene. Det siste tiåret har forholdene fått merke på en økt polarisering internasjonalt og mange snakker om en ny kald krig. Derimot er det mye som taler for at det «spesielle» norsk-russiske forholdet fortsetter å være spesielt.

Sitat slutt. 

(Innlegget ble redigert 17.04.21 23:06)

farout05

Innlegg: 4473
farout05
17.04.21 23:05
Torotto: Da er det ganske enestående og bejuble en situasjon, hvor Norge som nasjon slutter å eksistere i løpet av minutter.

Ja, det er ubeskrivelig naivt og en umenneskelig handling mot Norge, det Høyre nå foretar seg med økende militært nærvær i Norge.

Så utenriksministeren i går gledesstrålende, omtrent som en 5-årig gutt som har fått akkurat den lekebilen han ønsket seg i bursdagsgave.

Den eneste måten vi kan få Russland til å gå til militært angrep mot Norge på, er nettopp det Høyre nå gjør, man må jo lure på om de "ansvarlige" har gått fra forstanden?

Torotto

Innlegg: 21595
Torotto
17.04.21 23:12
farout05: Den eneste måten vi kan få Russland til å gå til militært angrep mot Norge på, er nettopp det Høyre nå gjør, man må jo lure på om de "ansvarlige" har gått fra forstanden?

Faktisk i strid med Høyre under den kalde krigen. Hvor forsvarsminister Tiedemann  i 1968 taklet den mest dramatiske episoden på en utmerket måte og hvor politikere tok hensyn til vår plassering og behov for kontakt med Russland. 

Dagens politikere fra AP og Høyre har sviktet forsvar og lener seg nå i panikk opp mot USA i bilaterale ordninger, ettersom de ser svakheten i NATO system og sjanse for hjelp i en situasjon hvor konflikt kan oppstå flere steder. 

Faktisk så vil  de moderne radaranleggene i Russlands nordområder, mest sannsynlig sørge for at moderne antiskytsmissiler vil skyte ned fly og prosjektiler over Norge. 

 

(Innlegget ble redigert 17.04.21 23:13)

farout05

Innlegg: 4473
farout05
17.04.21 23:43
Torotto: Faktisk i strid med Høyre under den kalde krigen. Hvor forsvarsminister Tiedemann  i 1968 taklet den mest dramatiske episoden på en utmerket måte og hvor politikere tok hensyn til vår plassering og behov for kontakt med Russland.  Dagens politikere fra AP og Høyre har sviktet forsvar og lener seg nå i panikk opp mot USA i bilaterale ordninger, ettersom de ser svakheten i NATO system og sjanse for hjelp i en situasjon hvor konflikt kan oppstå flere steder.  Faktisk så vil  de moderne radaranleggene i Russlands nordområder, mest sannsynlig sørge for at moderne antiskytsmissiler vil skyte ned fly og prosjektiler over Norge.

Kopierer fra linken din ovenfor, skrevet av Jacob Børretsen: "Den altoverskyggende utfordringen mot Norges sikkerhet, er derfor, paradoksalt nok, USAs og NATOs vilje til å konfrontere Russland i våre nærområder."

Man skulle jo tro at  de som liksom skal styre Norge forstår dette. Det kan sikkert virke kjekt for Bakke Jensen og Ine S. Eriksen, med sine barnslige lyster, å la amerikanske atomubåter og atombombefly operere fra amerikanske baser i Norge mot Russlands nordområde, men de flagger at de faktisk ikke forstår at disse handlingene utsetter Norge og verden for den største fare.

Hvis Russland har hatt et ønske om å ta Norge, ville de ha gjort det for lenge siden.

 

 

 

(Innlegget ble redigert 17.04.21 23:44)

PerryAndre

Innlegg: 9226
PerryAndre
18.04.21 08:08
Torotto: Lese her da?

Jag har nettopp lest.

"Så lenge Russland består som stormakt vil Norges beliggenhet som randstat til russisk territorium utgjøre en permanent og potensielt eksistensiell utfordring mot norsk sikkerhet, og Nord-Norge vil være Norges mest utsatte landsdel."

(Innlegget ble redigert 18.04.21 08:09)

PerryAndre

Innlegg: 9226
PerryAndre
18.04.21 08:24

Er viktig for Norge å ha kontinuerlig NATO styrker fra flere land på norsk jord. Helst fra flere våpengrener.  Det bidrar til å gjøre Norge uforutsigbare ovenfor russerne. 

kval

Innlegg: 17396
kval
18.04.21 08:37
PerryAndre: "Så lenge Russland består som stormakt vil Norges beliggenhet som randstat til russisk territorium utgjøre en permanent og potensielt eksistensiell utfordring mot norsk sikkerhet, og Nord-Norge vil være Norges mest utsatte landsdel."

Selvsagt vil norsk forsvarspolitikk alltid preges av vårt naboskap til Russland. De to pilarene vi har bygd denne politikken på er sikring og beroligelse. 

Sikringen er et sterkt forsvar. Den består nå kun av at vi skal stole på at vi får USA's hjelp når vi trenger det. Vi tar ikke ansvar for egen sikkerhet på annen måte enn NATO-medlemskapet.

Beroligelsen består av vår base- og atompolitikk.  Det er den over 70 år gamle basepolitikken som nå undergraves med amerikanske baser og det uten bred samfunnsdebatt. Basepolitikken vil kunne forsvinne ved en snikinnføring av et nytt regime. Den avspenning og stabilitet vi har hatt blir utfordret.

Når norsk territorium i økende grad kan sees på som et oppmarsjområde for USA kan det utløse styrkeoppbygging på russisk side. Dermed øker spenningen.

I en konflikt/konfrontasjon mellom USA og Russland hvor som helst i verden vil Norge være en del av spillet og et aktuelt mål for begge parter. Med amerikanske baser i Norge øker denne faren betraktelig.

(Innlegget ble redigert 18.04.21 08:41)

kval

Innlegg: 17396
kval
18.04.21 08:47
PerryAndre: Er viktig for Norge å ha kontinuerlig NATO styrker fra flere land på norsk jord. Helst fra flere våpengrener.  Det bidrar til å gjøre Norge uforutsigbare ovenfor russerne.

Vi skal ikke være uforutsigbare i fredstid. Det skaper usikkerhet. Russerne skal vite hvor de har oss og at det er stabile forhold.

Du vil oppheve basepolitikken vi har hatt i 70 år. Hvorfor?

kval

Innlegg: 17396
kval
18.04.21 08:54
farout05: Hvis Russland har hatt et ønske om å ta Norge, ville de ha gjort det for lenge siden.

Angrep på Norge har aldri skjedd fra Russland, hvis du da ikke regner med deres angrep på Finnmark i 1944 for å jage ut tyskerne. Da de hadde gjort grovjobben opphevet de sin okkupasjon og reiste hjem igjen med meldingen om at resten fikk vi gjøre selv.

Torotto

Innlegg: 21595
Torotto
18.04.21 10:35
kval: Da de hadde gjort grovjobben opphevet de sin okkupasjon og reiste hjem igjen med meldingen om at resten fikk vi gjøre selv.

Herhttps://www.utdanningsnytt.no/omtale/mote-med-virkeligheten-i-ost-finnmark-under-krigen/196308!   

Russerne derimot åpnet tyske lager for sivilbefolkning, som kunne forsyne seg. Russerne hadde egne rasjoner.

(Innlegget ble redigert 18.04.21 10:37)

Torotto

Innlegg: 21595
Torotto
18.04.21 10:49
PerryAndre: Så lenge Russland består som stormakt vil Norges beliggenhet som randstat til russisk territorium utgjøre en permanent og potensielt eksistensiell utfordring mot norsk sikkerhet, og Nord-Norge vil være Norges mest utsatte landsdel."

Nettopp der traff du spikeren på hode. ;-).  Så hele saken handler om å USA og deres hovedallierte Storbritannia og Frankrikes ønske om å skape kaos og oppløsning av Russland, som stabiliserende makt i regionen.  

Så selv om Norge og Russland gjennom historien har samarbeidet og løst konflikter gjennom dialog, så har vi kastet oss på det laget, hvis endelige mål er å skape ett oppløst og kaotisk Russland styrt av USA. 

Dessverre for Norge og Nato er Russland gjennom denne politikken igjen blitt en potensiell utfordring til USA militært.  Derved har vi med en nedlagt nasjonalt forsvar, blitt tvunget inn i en fremskutt posisjon for det amerikanske Forsvaret.  Ta kriger på fremmed territorie. 

Hvor et begrenset norsk forsvar, har fjernet seg fra FN og velger heller å levere våpen til krigene parter, som samarbeider med muslimske terrorgrupper i Syria.  Norge forsterker sitt engasjement i Irak og Jordan.  Hvor Norge støtter invasjonsstyrker USA og Tyrkia. 

(Innlegget ble redigert 18.04.21 10:53)

kval

Innlegg: 17396
kval
18.04.21 10:50
Torotto: Russerne derimot åpnet tyske lager for sivilbefolkning, som kunne forsyne seg. Russerne hadde egne rasjoner.

Og siden befolkningen i Finnmark har hatt et vennskapelig forhold til Russland - både før, under og etter sovjettiden - er de blitt mistenkeliggjort, overvåket og forfulgt av norske myndigheter. 

Torotto

Innlegg: 21595
Torotto
18.04.21 11:04
kval: Og siden befolkningen i Finnmark har hatt et vennskapelig forhold til Russland - både før, under og etter sovjettiden - er de blitt mistenkeliggjort, overvåket og forfulgt av norske myndigheter.

Det var jo her det var krig.  I Sør var det stort sett samarbeid med okkupasjonsmakten.  Styrt av London regjeringen.   

Så etter krigen, hva skulle man skrive om?  Gutta på skauen (minus- Pellegruppa  og  Osvaldgruppa.) Man måtte faktisk stjele æren for aksjoner fra de.   De ble kaldt og kynisk utnyttet når Milorg skulle likvidere framstående nazister, 

Så derved ble Finnmark skrevet ut av historien og deres lidelser.  De som ble tvangsevakuert, ble jo sett ned på når de slitne og grunnet reise forhold.   På 1950 tallet og fram til 1970 tallet, så var folk nordfra, utsatt for grov diskriminering. Hybel til leie. Nb. Ikke nordlending.   Folk som jobbet i skranke og snakket finnmarksdialekt, fikk høre av fine damer på vestkant. Herre Gud er du kvalifisert formå jobbe her, du fra Finnmark. 

(Innlegget ble redigert 18.04.21 11:04)

farout05

Innlegg: 4473
farout05
18.04.21 11:29
PerryAndre: Jag har nettopp lest. "Så lenge Russland består som stormakt vil Norges beliggenhet som randstat til russisk territorium utgjøre en permanent og potensielt eksistensiell utfordring mot norsk sikkerhet, og Nord-Norge vil være Norges mest utsatte landsdel."

Du burde ha formet din meningsdannelse ut fra hele artikkelen om Norges strategiske stilling.

Ditt utdrag fra artikkelen beskriver situasjonen med vår beliggenhet og stormakter både her og der. Denne situasjonen kan ikke Norge gjøre så mye med. Men vi kan oppføre oss på en måte som bevarer freden i området, og det har vi gjort gjennom etterkrigstiden ved å holde et relativ lite militærvesen og overvåkning av våre områder, i tillegg til basepolitikken, ingen militære baser på norsk jord.

Dette har bevart freden i vårt område, og vi har bl.a kunnet samarbeide med russerne om f.eks fiskeriforvaltningen i felles fiskerifarvann.

Så hva skal vi med ei såpass storstilt militær oppbygging av baser med amerikanske atomubåter og ditto bombefly?

PerryAndre

Innlegg: 9226
PerryAndre
18.04.21 11:55
farout05: Du burde ha formet din meningsdannelse ut fra hele artikkelen om Norges strategiske stilling. Ditt utdrag fra artikkelen beskriver situasjonen med vår beliggenhet og stormakter både her og der. Denne situasjonen kan ikke Norge gjøre så mye med. Men vi kan oppføre oss på en måte som bevarer freden i området, og det har vi gjort gjennom etterkrigstiden ved å holde et relativ lite militærvesen og overvåkning av våre områder, i tillegg til basepolitikken, ingen militære baser på norsk jord. Dette har bevart freden i vårt område, og vi har bl.a kunnet samarbeide med russerne om f.eks fiskeriforvaltningen i felles fiskerifarvann.

Deling av ressurser, som fisk har nesten ingen betydning for sikkerhetsvurderingen å gjøre for Norge. For norske fiskeressurser i Barentshavet, som grenser til Russland har for liten nasjonal betydning. Kommer aldri til å bli krig på grunn av fisk. Russerne er i gang med å bygge oppdrettsanlegg nær sine områder i nord basert på norsk teknologi og utstyr. Russerne er hvert år tilstede på fiskerimessen i Trondheim for å etablere kontakt med fremtidige samarbeidspartnere og kjøpe utstyr. 

Russerne er historisk opptatt av landområder, for å bevare sin sikkerhet.  

(Innlegget ble redigert 18.04.21 11:56)

farout05

Innlegg: 4473
farout05
18.04.21 12:50
PerryAndre: Deling av ressurser, som fisk har nesten ingen betydning for sikkerhetsvurderingen å gjøre for Norge. For norske fiskeressurser i Barentshavet, som grenser til Russland har for liten nasjonal betydning. Kommer aldri til å bli krig på grunn av fisk. Russerne er i gang med å bygge oppdrettsanlegg nær sine områder i nord basert på norsk teknologi og utstyr. Russerne er hvert år tilstede på fiskerimessen i Trondheim for å etablere kontakt med fremtidige samarbeidspartnere og kjøpe utstyr.

Jeg har da heller ikke brukt samarbeidet om fisk som grunnlag for sikkerhetsvurdering, det var bare et eksempel på fredelig sameksistens som et resultat av lavrisiko-politikken ovenfor Russland som Norge har ført i etterkrigstiden.

Frislipp av amerikanske militære styrker med baser på norsk jord, vil føre til det motsatte av fred. Hva skal vi bruke amerikanske atomubåter og ditto bombefly til?

Torotto

Innlegg: 21595
Torotto
18.04.21 19:12
farout05: Hva skal vi bruke amerikanske atomubåter og ditto bombefly til?

Det er derfor de plasseres i Sør Norge. De skal være med på angrep med  taktiske atomvåpen, som Støre ikke vil forby inn over Russland.  Men denne gjengen på  Stortinget som ikke engang klarte å forberede seg på en varslet katastrofe med Convid 19, hvor de har blitt redde av en utrolig innsats fra helsepersonell.   Lurer på hvordan de skal møte 100 vis av Russiske missiler  som kan bli realitet i denne rekken av hodeløs økning i spenningen i mellom våre land.  

Hvor norske politikere snakker om Russere, som mer elle mindre tilbakestående og derfor må hindres i å kjøpe en fabrikk som dieselmotor faktisk ingen andre ville kjøpe og som stod i fare for å bli lagt ned.

Forsvarer som får panikk av en norsk hurtigbåt på testtur inne i en norsk fjord.  For på eiersiden finnes kinesere.  Nå SP med hets og rendyrka nasjonalisme av verste slaget, når de vil skape en boykott av kinesere og mistenkeliggjøring.  

Det er vel greit at Kina peker ut Norge som en proxy stat og lar vær og sende turister til Norge og på denne måten letter Slagsvolds sin plan om norske bygder for nordmenn.  Slipper PST og andre til å fotfølge kinesere i Norge.  

Så finnes det nok neste like vakre land og helt sikkert med mer verdensvant befolkning, som tar mot kinesere på en ordentlige måte.

Mellomkrigstiden så var jo datiden Bondeparti eksponenter for å hetse de 2000 jødene som fantes i landet. 

(Innlegget ble redigert 18.04.21 19:14)

farout05

Innlegg: 4473
farout05
19.04.21 09:32
Torotto: Det er derfor de plasseres i Sør Norge. De skal være med på angrep med  taktiske atomvåpen, som Støre ikke vil forby inn over Russland.  Men denne gjengen på  Stortinget som ikke engang klarte å forberede seg på en varslet katastrofe med Convid 19, hvor de har blitt redde av en utrolig innsats fra helsepersonell.   Lurer på hvordan de skal møte 100 vis av Russiske missiler  som kan bli realitet i denne rekken av hodeløs økning i spenningen i mellom våre land.   Hvor norske politikere snakker om Russere, som mer elle mindre tilbakestående og derfor må hindres i å kjøpe en fabrikk som dieselmotor faktisk ingen andre ville kjøpe og som stod i fare for å bli lagt ned. Forsvarer som får panikk av en norsk hurtigbåt på testtur inne i en norsk fjord.  For på eiersiden finnes kinesere.  Nå SP med hets og rendyrka nasjonalisme av verste slaget, når de vil skape en boykott av kinesere og mistenkeliggjøring.   Det er vel greit at Kina peker ut Norge som en proxy stat og lar vær og sende turister til Norge og på denne måten letter Slagsvolds sin plan om norske bygder for nordmenn.  Slipper PST og andre til å fotfølge kinesere i Norge.   Så finnes det nok neste like vakre land og helt sikkert med mer verdensvant befolkning, som tar mot kinesere på en ordentlige måte. Mellomkrigstiden så var jo datiden Bondeparti eksponenter for å hetse de 2000 jødene som fantes i landet.

Takker for omfattende svar, her mangler nesten bare hva husmorlaget på Stokkastranda drev med mot slutten av 1800-tallet;)

(Innlegget ble redigert 19.04.21 09:33)

frode57

Innlegg: 4008
frode57
19.04.21 16:19

Det fine med denne nye avtalen er at Oslo er den første byen som forsvinner fra kartet ved en storkrig. Men for Norge så er avtalen gull verdt. Nato har liten betydning for tiden. 

Bush gjorde avtale med velvillige stater når han skulle gå til krig og desarmerte dermed Nato som troverdig allianse. 

Så Norge får en bilateral avtale, komisk nok men forteller om et impotent Nato. 

Varulv2478

Innlegg: 15655
Varulv2478
19.04.21 23:40

Norway, US Bolster Russian Sub Watching With New Bases « Breaking Defense - Defense industry news, analysis and commentary

Amerikanerne kaller det B***S*** i denne artikkelen omkring den norske publikasjonsstrategien.

https://www.dagbladet.no/meninger/svekker-norsk-selvstendighet/73659908

" - De amerikanske styrkene vil ha egen strafferettslig jurisdiksjon ved lovbrudd som begås i tilknytning til tjeneste. I det store og hele blir de amerikanske styrkene og sivile medarbeidere et eget samfunn der norske regler og lover ikke gjelder - "

Uakseptert, spesielt etter en rekke hendelser omkring soldater fra Storbritannia og andre land i 1990-tallet, dessuten kan man ikke ha straffrihetspraksis på norsk grunn for sivile medarbeidere tilknyttet det amerikanske militæret eller endog staten.

" - Regjeringen Solberg har i flere år ført en politikk der amerikansk militært nærvær erstatter norsk kapasitet - "

Dette er riktig konklusjon å treffe etter de siste årene siden 2016, det har vært notert at man har nektet å øke den militære kapasitetsevnen gjennom forsvarsbudsjettet og militæroppbygging. Dessuten har de siste avsløringer om F-35 flyets egentlige utgiftsnivå fulgt til at det kan bli for dypt å fullføre flykjøpet på 56 fly, det er noe meget mistenksomt med forsvarsledelsens oppførsel omkring materiellkjøp og driftsbudsjett i det siste. Siden 2017 har det vært sett en voksende ignoranse for kostnadsvekst og finansielle prisstigning for forskjellige våpenkjøp selv om det mer og mer er blitt mindre penger enn tidlig. Mye av basestrukturen fra før 2000 hadde blitt nedlagt og utsolgt (mest av Høyre) - noen av dette endog til russerne selv - og kan ikke gjenreises, da byråkrati opptar mer og mer av denne byrden.

" - Det er naivt på grensen til det uforsvarlige - "

Alle løgnene om basepolitikken kan ikke fortsette, når amerikanerne og alle andre utenfor Norge ser det helt annerledes enn i Oslo.

kval

Innlegg: 17396
kval
20.04.21 08:38
Varulv2478: Alle løgnene om basepolitikken kan ikke fortsette, når amerikanerne og alle andre utenfor Norge ser det helt annerledes enn i Oslo.

Alle andre kaller det baser; Norge kaller det utdanning og øvelse med roterende styrker. Det er det soldater alltid driver med i fredstid på og ut fra sine baser.

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg