Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Er dette Norges lengste ord?

NYTT TEMA
Charme74
Charme74Innlegg: 3616
06.01.11 00:11

"hypernevrokustiskediafragmakontravibrasjoner". Betyr hikke.

susilu
susiluInnlegg: 37045
06.01.11 07:40

Skal det ikke deles?

Hypernevrokustiske diafragmakontravibrasjoner?

susilu
susiluInnlegg: 37045
06.01.11 07:42

Fra filmen Mary Poppins:

Superoptikjempefantafenomenalistisk.:-)

 

Jack_Daniels
Jack_DanielsInnlegg: 27117
06.01.11 07:46

Jeg husker et eller annet ord vi fant på VG1..

Var det Fylkestrafikksikkerhetsutvalgssekritariatslederfunksjonene? 

Jack_Daniels
Jack_DanielsInnlegg: 27117
06.01.11 07:47

Høyesterettsjustitiarius er forøvrig Norges lengste registrerte (godkjente) enkeltord.

(Innlegget ble redigert 06.01.11 07:47)

Defour
DefourInnlegg: 10568
06.01.11 16:10

Uansett hvor mange ganger jeg hadde skrevet det ordet der om og om igjen, hadde jeg aldri klart og skrevet det riktig.

Thyra
ThyraInnlegg: 43155
06.01.11 18:27

Dampskipsundervannsstyrkeprøvemaskinerikonstruksjonsvanskeligheter

Thyra
ThyraInnlegg: 43155
06.01.11 18:29
Jack_Daniels: Høyesterettsjustitiarius er forøvrig Norges lengste registrerte (godkjente) enkeltord.

Det er jo sammensatt av to ord, så det må da vel finnes andre sammensatte ord som er lengre...

mzzlfbs
mzzlfbsInnlegg: 14832
06.01.11 18:31
Thyra: Det er jo sammensatt av to ord, så det må da vel finnes andre sammensatte ord som er lengre...

Er det ikke en form for tittel? Det er kanskje fortsatt å regne for et sammensatt ord, jeg vet ikke. Men vi snakker i alle fall sjelden om en justitiarius uten å legge til prefikset "høyesteretts-".

Trdstud
TrdstudInnlegg: 3452
06.01.11 18:38
mzzlfbs: Er det ikke en form for tittel? Det er kanskje fortsatt å regne for et sammensatt ord, jeg vet ikke. Men vi snakker i alle fall sjelden om en justitiarius uten å legge til prefikset "høyesteretts-".

Mener å ha hørt at byrettsjustitiarius er det gamle navnet på sorenskriver.

Siden dette er forsvunnet/gått ut av bruk, er det rart at høyesterettsjustitiarius fremdeles brukes.

Noen jurister, språkforskere eller andre som har peiling som kan gi en vettug forklaring?

Odaiba
OdaibaInnlegg: 1666
06.01.11 22:00

Lengste noenlunde normale ord jeg vet om er menneskerettighetsorganisasjoner. Så vidt jeg vet er det lengste av alle norske ord minoritetsbærerdiffusjonskoeffisientmålingsapparatur.

Charme74
Charme74Innlegg: 3616
07.01.11 19:53
susilu: Skal det ikke deles?  

I følge wiki så er det sånn det skrives http://no.wikipedia.org/wiki/Hikke

(Innlegget ble redigert 07.01.11 19:53)

Storvesiren
StorvesirenInnlegg: 4459
09.01.11 02:39

Dessverre finnes ikke noe "lengste ord", tanken i seg selv viser at de som kommer på ideen ikke har skjønt vitsen med språk.

Alle ord består av en stamme, som kan ha prefiks og suffiks, videre kan ordene settes sammen til det uendelige, men en gylden regel gjelder:

Språket skal være tydelig, og sånn sett kunne man sagt Justitiarius i Høyeste Rett i stedet for Høyesterettsjustitiarius, men tittelen er over ett århundre gammel.

Men teoretisk sett kan man lage lange ord som er lengre enn  de uleselige eksemplene ovenfor.

Evolusjonslæreutviklingsteorien er fortsatt lesbart.

Evolusjonslæreutviklingsteorihypotesen er noe lengre, og

Evolusjonslæreutviklingsteorihypotesehyperbolet er ennå lengre.

Og slik kan vi holde på. 

 

Zluxar
ZluxarInnlegg: 2
28.12.11 02:20

methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyl lysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanyl glycylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl alanylalanylthreonylarginylserine.
 Er Norges lengste ord og betyr proteinet tryptophan synthetase Og det er på 1 913 Bokstaver.

 

JudasT
JudasTInnlegg: 5303
28.12.11 05:12
Charme74: I følge wiki så er det sånn det skrives http://no.wikipedia.org/wiki/Hikke

Der finner en at hikke kalles "synkron diafragmatisk vibrasjon". Ditt ord ser jeg ikke. Hvor har du funnet det?

Fokkeslasken77
Fokkeslasken77Innlegg: 12808
29.12.11 18:35
Jack_Daniels: Høyesterettsjustitiarius

Ansiktsgjenkjennelsesteknologi?

Klikk for å gå tilbake til toppen

Siste innlegg