Aktuelt

All-Equal

Nabobråk i fm ny flybase på Ørland

15 hus vil ikke kunne støyisoleres tilstrekkelig og må løses inn i forbindelse med forsvarets etablering av kampflybase på Ørland. De berørte er nå i media og hauser opp prosessen. En beboer er redd for å bli gjeldsslave. En representant for naboene kaller myndighetene v/ forsvarsbygg for arrogante og kritiserer prosessen. Her blir der fremsatt påstand om at huseiere har fått tre uker på seg til å bestemme om de vil selge til Forsvarsbygg, uten at dette er dokumentert.

Forsvarsbygg sier at infomøter er avholdt, og at man har gitt uttrykk for at man ønsker en rask prosess. Man har sendt ut et brev, som inviterer til dialog i den hensikt å muligens bli enige om salg.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10127092

Her mener jeg de berørte utnytter media for å hause opp sin sak til å være urimelig for å få mer penger ut av staten. Det er benyttet helt vanlig saksgang her, da man inviterer til dialog og prøver å få kjøpt folk ut av området. Det er krav om at det skal benyttes tredjepartsvurdering, takstmann, for å fastsette verdien på boligen. Det fremkommer ikke om dette er gjort, men de berørte bekrefter jo at de ikke foreligger noe tilbud fra forsvarsbygg. Det hele fremstår som en rimelig prosess fra staten sin side.

I kommentarfeltet under saken, undrer jeg meg om folk vet hvordan slikt blir håndtert generelt i forbindelse med omregulering og utbygging. Ta f.eks. veier. Her er dette normal prosedyre. Man forhandler med de berørte og prøver å komme til enighet. Oppnår man ikke enighet, er ekspropriasjon siste løsning. Mange inngår en avtale, men ber skjønnsretten om vurdere prisen i ettertid. Da kan man ende opp med å bli tilbudt mindre enn det utbygger(staten) først foreslo.

De som ivrer for raskere planlegging av f.eks. veiprosjekter, vil måtte si ja til mye slik som dette, og også berøring av andre delikate områder, da mange tar til orde for statlige reguleringsplaner, der kommunene kan overkjøres. Frp er jo for dette, i prinsippet. ¨

Men hovedpoenget altså, her mener jeg de berørte hauser opp "lidelsene" for å jekke opp verdien på sine eiendommer.

1
51 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Norge er et u-land på dette området.

At man i 2013 bare får erstattet markedsprisen er ganske horribelt.

Jeg mener man burde, som man gjør i svært mange andre land, få erstattet en betydelig større sum. Utgangspunktet kunne vært prisen det koster å bygge et nytt tilsvarende hus.

For en huseier er huset verdt mye mer enn markedsprisen, med mindre han allikevel har tenkt å selge da.

2
Uncle-Billy Norge er et u-land på dette området. At man i 2013 bare får erstattet markedsprisen er ganske horribelt. Jeg mener man burde, som man gjør i svært mange andre land, få erstattet en...

Man vil vel ikke sause inn ting som ikke kan prissettes, men ellers ganske enig.

Det er ordbruken til talspersonen jeg reagerer på her. De har alt å tjene på stille statens sak i et dårlig lys. Her burde det vært dokumentert at Forsvarsbygg opptrer arrogant.

1

Det står nederst i artikkelen at 3 ukersfristen er knyttet til om de vil starte samtaler om kjøp eller ikke. Å starte samtaler er ikke farlig overhode da man uansett kan si at man ikke kom til enighet og så må Forsvarsbygg ta det derfra. Kommer man til Forsvarsbygg om 2 måneder og sier at man vil starte samtaler vil neppe Forsvarsbygg motsette seg det.

At de berørte benytter media er da helt i orden. Det er utallige beboere som har gjort det i tro om at det gir ekstra penger eller at de kan hindre ekspropriering. Ingen av delene er tilfelle da man benytter den rettspraksis som er for begge deler. men selvsagt skal beboerne få lov til å skrike så mye de orker i media. Det skulle bare mangle.

Kjøp av eiendom og ekspropriasjon har imidlertid ingenting å gjøre med selve planprosessen. Grunnervervsprosessen starter for fullt først etter at reguleringsplanen er vedtatt og man har hjemmel til ekspropriasjon og da er faktisk planprosessen ferdig. Slik grunnervev foregår som oftest samtidig med at man utarbeider mer detaljerte byggeplaner og vil stort sett være mulig å få gjennomført før byggestart uansett.

Det som muligens må lide for raskere planlegging er antall planstadier, med tilhørende høringsrunder, som kan reduseres. Det kan være at færre instanser får innsigelsesrett og dermed sender planene til megling og eventuelt avgjørelse i Miljøverndepartementet. Det kan være at planmyndigheten for enkelte anlegg overføres fra kommunene til staten.

Men til hovedpåoenget ditt. Det må være helt fritt for beboerne å hause opp verdien på eiendommene sine så mye de orker. Offentlige grunnerverver skal imidlertid se bort fra dette og forholde seg til norsk rettspraksis for grunnerverv og tilby erstatning ut fra dette.

Det betyr selvsagt ikke at de skal starte en polemikk med de berørte i media da det garantert ville ha forsuret muligheten for frivillige avtaler og sendt alle sakene direkte til ekspropriasjon og skjønnsrett noe som ikke er ønskelig.

1
BornOnThe4thOfJuly Det står nederst i artikkelen at 3 ukersfristen er knyttet til om de vil starte samtaler om kjøp eller ikke. Å starte samtaler er ikke farlig overhode da man uansett kan si at man...

Men til hovedpåoenget ditt. Det må være helt fritt for beboerne å hause opp verdien på eiendommene sine så mye de orker. Offentlige grunnerverver skal imidlertid se bort fra dette og forholde seg til norsk rettspraksis for grunnerverv og tilby erstatning ut fra dette.

Vi har ganske lik oppfatning av hvordan dette foregår og bør være.

Ble dog lettere overraket over hvor oppspilte folk ble over denne statlige fremferden i kommentarfeltet.

1
All-Equal [sitat…] Vi har ganske lik oppfatning av hvordan dette foregår og bør være. Ble dog lettere overraket over hvor oppspilte folk ble over denne statlige fremferden i kommentarfeltet.

Folk gjør bare det de tror er lurt fordi de har sett at folk i lignende situasjoner har gjort tilsvarende før.

Slik støy har ingen virkning da grunnerververne er nødt til å følge den rettspraksis som foreligger.

Hadde de latt seg forlede av pressestøy i denne saken så hadde det gjort arbeidet deres særdeles mye vanskeligere i neste sak og enda vanskeligere i neste sak dersom de igjen hadde latt seg lede av pressestøyen. Så dette kommer ikke til å ha effekt da man altså følger den rettspraksis som finnes innen fagfeltet.

Men før man tar i bruk maktmidlene (ekspropriering) så forsøker man med frivillige avtaler fordi det er raskere og totalt sett billigere (staten betaler for hele den rettslige prosessen) selv om man kommer fram til samme sum til slutt. For at disse forhandlingene skal gå best mulig så lar man selvsagt være å kritisere beboerne for deres pressestunt. Det kan godt hende at beboerne har godt av å få ut litt steam før forhandlingene starter.

1
Uncle-Billy http://www.lovdata.no/all/nl-19840406-017.html Lov om vederlag ved oreigning av fast eigedom Ikke pensum i tingsrett men greit å kunne allikevel.

Du må få med deg hele teksten.

"Vederlag etter salsverdi skal fastsetjast på grunnlag av det som må reknast med at vanlege kjøparar ville gje for eigedomen ved friviljug sal.

Ved fastsetjinga skal det leggjast vekt på kva slag eigedom det gjeld, kvar eigedomen ligg og den påreknelege utnytting som det røynleg er grunnlag for etter tilhøva på staden. Det skal dessutan leggjast vekt på dei prisane som er oppnådd ved omsetnad av andre eigedomar som det er naturleg å samanlikna med, og likeins på andre tilhøve som er avgjerande for salsverdien av eigedomen.

Det skal ikkje takast omsyn til verdiendringar som kjem av oreigningstiltaket, eller av gjennomførde eller planlagde investeringar eller verksemd som har direkte samanheng med oreigningstiltaket.

Det skal ikkje takast omsyn til verdiendringar som kjem av andre investeringar som oreignaren har gjennomført i dei siste 10 åra før hovudførehavinga i underskjønet tok til. Det skal heller ikkje takast omsyn til verdiendringar som kjem av planar som oreignaren har om framtidige investeringar. Når eit offentleg organ er oreignar, skal det sjåast bort frå verdiendringar som kjem av offentlege investeringar som nemnt, anten dei er statlege, fylkeskommunale eller kommunale."

Uten å lese hele paragrafen så vil du komme til den feilaktige slutningen at det kun er markedsverdien som teller.

1
BornOnThe4thOfJuly Ville det vært rart at du siterte en paragraf og ikke siterte hele paragrafen eller ville det vært rart at en paragraf var så kort som det du siterte?

§ 7. Vederlag etter utgifter til attkjøp.

Ved oreigning av eigedom som eigaren nyttar til bustad, fritidshus eller eiga verksemd, skal vederlag for bygning eller anlegg med turvande tomt fastsetjast på grunnlag av utgiftene til attkjøp av annan eigedom til tilsvarande bruk, så framt attkjøp må reknast som naudsynt for at eigaren skal haldast skadelaus.

Vederlag etter attkjøpsverdien kan ikkje krevjast for bygning eller anlegg som på grunn av elde eller etter tilstanden elles ikkje kan reknast for tenleg til framtidig bruk.

Ved fastsetjinga av vederlaget skal det gjerast frådrag for føremoner som attkjøp av annan eigedom i tilfelle ville føre med seg, ved meir moderne utstyr, lengre levetid, meir rasjonell drift, lågare vedlikehaldskostnad eller på annan måte.

1
Uncle-Billy § 7. Vederlag etter utgifter til attkjøp. Ved oreigning av eigedom som eigaren nyttar til bustad, fritidshus eller eiga verksemd, skal vederlag for bygning eller anlegg med turvand...

Ved fastsetjinga av vederlaget skal det gjerast frådrag for føremoner som attkjøp av annan eigedom i tilfelle ville føre med seg, ved meir moderne utstyr, lengre levetid, meir rasjonell drift, lågare vedlikehaldskostnad eller på annan måte.

Du snakker om noe som ikke er virkeligheten.

I dag er det lite og ingen snakk om denne fradragsregelen. Selv de offentliges advokater nevner den sjelden, og dersom den nevnes, er det mer av hensyn til at ”de skal nå ha nevnt den” fordi den står i loven og er anvendt i tidligere høyesterettspraksis. Høyesterett har slått fast av en skal være forsiktige med å benytte denne fradragsregelen.

1
BornOnThe4thOfJuly Men er dette erstatning etter markedspris da? Attkjøp er vel ikke det samme som markedspris alltid.

Markedspris er utgangspunktet ved erstatning av ekspropriasjon av bolig.

Noen mener erstatningen bør være høyere.

Gjenkjøpsverdien av en tilsvarende bolig vil selvsagt ideellt sett være det samme som markedsverdien for den man mister. Hvis ikke er det jo ikke en tilsvarende bolig.

Alle vet at det ikke finnes to identiske boliger, derfor blir "tilsvarende" bare et teoretisk mål å strekke seg etter.

1
Uncle-Billy Markedspris er utgangspunktet ved erstatning av ekspropriasjon av bolig. Noen mener erstatningen bør være høyere. Gjenkjøpsverdien av en tilsvarende bolig vil selvsagt ideellt sett...

Markedspris er utgangspunktet ved erstatning av ekspropriasjon av bolig.

Noen mener erstatningen bør være høyere.

Jeg har lagt merke til den påstanden nå da du har gjentatt den en del ganger.

Lovteksten inneholder imidlertid ord som attkjøp som altså ikke er det samme som markedspris.

Blant annet var det 1-2 år siden noen raddiser ble mangemillionærer etter at Statens vegvesen hadde innløst de falleferdige rønnene de bodde i på nedsiden av Mosseveien som Oslo kommune i sin tid solgte til dem for en symbolsk sum. Det var ikke knyttet til at markedsverdien på de falleferdige rønnene var mange millioner men fordi gjenkjøpsprisen på boliger i området var så høy

Jeg foreslår at du fokuserer noe mer på rettspraksis før du kommer med kontante påstander om ting.

1
Uncle-Billy Markedspris er utgangspunktet ved erstatning av ekspropriasjon av bolig. Noen mener erstatningen bør være høyere. Gjenkjøpsverdien av en tilsvarende bolig vil selvsagt ideellt sett...

Gjenkjøpsverdien av en tilsvarende bolig vil selvsagt ideellt sett være det samme som markedsverdien for den man mister. Hvis ikke er det jo ikke en tilsvarende bolig.

Alle vet at det ikke finnes to identiske boliger, derfor blir "tilsvarende" bare et teoretisk mål å strekke seg etter.

Jeg spør igjen. Hvordan vet du at dette er praksis?

Har du noen gang innløst en bolig eller fått en bolig innløst eller er du på noen annen måte knyttet til innløsning av bolig som skulle tilsi at du satt med kunnskap om dette fagfeltet?

Har du lest rettspraksis for fagfeltet eller hva er det som gjør at du mener at det er lurt av deg å komme med så kontante påstander som du gjør knyttet til dette fagfeltet?

1

Lignende innlegg

Aktuelt 9000XTR-CSE Siste svar

Frøya- Skyld på dere selv.

At Frøya er skutt og drept er vel og bra når det ble som det ble. Dere skuelystne som ikke respekterte henne og hennes naturlige liv, fora henne og plaga henne med deres egen egoistiske nysgjerrighet...
3
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

CNN 3 Uker i Ukraina

Les CNN og deres beskrivelse av krigen. Det avslører norske media og norske militæret sine løgner. Russerne er 5 til 1 mot Ukrainere. Det ser ikke lyst ut for ukrainerne . Nå brukes q verdenskrigførin...
1
9 svar
Aktuelt silas Siste svar

Vil stenge strømmen via smartmåleren

"Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet." Må si vi har ordnet oss bra i dette lan...
Bilde

Nettselskaper vil stenge strømmen din via smartmåleren

Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet.


Bilde www.nrk.no
1
10 svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Brokollaps

Når beregningene blir for svake. Når broberegningene ikke er sjekket skikkelig. Men der er brukt sjablonger/maler i beregningen. Og hvor seriøst er det egentlig å bygge store konstruksjoner i tre? Jeg...
1
3 svar
Laster...