Her er standaren tyskarane ikkje brukte i Norge. Die norwegischen Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft legen die Waffen nieder

1
Mrsa2 NS og Langveg sprer som vanleg feil informajon. Viss Langveg har rett kvifor måtte då Tyskland forandre standar på kapitulasjonsdokumentet for å få det til å passe med den norske s...

au,det var for å få fram at krigen ikkje var over og at kapitulasjon kun gjaldt dei styrkane som var igjen i Norge. Når det gjeld æresordet til offiserane, hugs alle marine og luftforsvarsoffiserer gav aldri eit slikt æresord, dei var alt utanfor tysk rekkevidde.

Den norske overkommando hadde rådvelde over alle norske offiserar. Når Overkommandoen forplikta seg på det punktet i avtalen som gjeld æresord eller tysk krigsfangenskap, var det ordrenekt å ikkje retta seg etter dette. Dei som ikkje fylgde ordre, kunne såleis ikkje lenger reknast som norske offiserar: Efter utlevering av de tyske krigsfanger, samt våpen og militærutstyr, vil den tyske overkommando tillate offiserer og underoffiserer og menige som ikke er yrkesmilitære å vende tilbake til sine hjemsteder. Yrkesmilitære har valget mellom å gi sitt æresord og ikke mere å kjempe mot Det tyske Rike eller dets allierte i denne krig, eller ærefullt krigsfangenskap. Offiserene får beholde sine personlige våpen.

I krigstider har ein tre situasjonar: 1. Krig 2. Kapitulasjon . 3. Fred (evnt. med fredsavtale.) Med ein okkupasjonsavtale går fienden over til å verta okkupant og ikkje lenger fiende. Og då gjeld det serskilte reglar for sivile og slegne militæres rettar og plikter.

At det dreidde seg om ein avtale om full kapitulasjon, kan det ikkje vera tvil om: Korleis kan ein elles tolka dette?

Den demobilisering som allerede er innledet av den norske overkommando gjøres også gjeldende for de norske tropper i Finnmark. Bestemmelsen om å legge ned og avlevere våpen og utstyr, osv. gjelder i samme utstrekning for dem. Unntatt er to bataljoner og et batteri ved grensen i Øst-Finnmark. Inntil grensevakten er endelig ordnet skal disse som hittil ha vakten under befaling av fylkesmannen i Finnmark, under navn henholdsvis Grensevaktpolitibataljon og Grensevaktpolitibatteri.

Den norske overkommando skal videre straks avholde seg fra å bruke de forhåndenværende sambandsmidler til å kommunisere med utlandet, og sørge for at det heller ikke gjennom sivile myndigheter eller privatpersoner finner sted noen radio-, telefon- eller telegraf-korrespondanse med de stater som Det tyske Rike er i krig med. Grenseforbindelsene med Sverige og Finland opprettholdes i det omfang de økonomiske forhold krever det.

At ein på norsk side hadde dårleg samvet når det gjeld den avtalen, tyder dette svaret frå UD på, så seint som i 1956

Fk Oslo, 23. november 1956.

Kapitulasjonsavtalene fra 1940 I tilslutning til departementets brev av 31 f.m. skal meddeles at departementet etter samråd med Forsvarsdepartementet ikke finner for tiden å burde offentliggjøre de omhandlede avtaler.

For Utenriksministeren:

(U.) R.B. Skylstad

1

Feil. Den norske overkommando hadde kun kontroll over dei norske styrkane i Norge. Ikkje dei norske styrkane i utlandet.

1
Mrsa2 Feil. Den norske overkommando hadde kun kontroll over dei norske styrkane i Norge. Ikkje dei norske styrkane i utlandet.

Ikkje dei norske styrkane i utlandet.

Kva for norske styrkar i utlandet er det tale om den 10. juni 1940? Fleischer hadde ikkje ein gong fått ta med seg staben sin.

Dei norske militære som hadde rømt over til Sverige etter den mislukka "krigen" i Østfold, vart demobiliserte og returnerte til heimlandet.

1
Mrsa2 Marinen og luftforsvaret.

Vil du ha meg til å le?

13 umoderne marinefarty og eit personell på knappe 5oo mann fylgde med over til England i juni 1940. Ved krigsutbrotet var det norske flyvåpenet delt mellom Marinen og Hæren, men hadde antikvert utstyr og lita slagkraft Fem fly frå marinen fylgde visst også over. Kva som hende med hærens fly, veit eg ikkje.

Og det der skulle ein halda fram krigen med?

1
Mrsa2 Desse var starten på å bygge opp eit nytt flyvåpen, ei ny marine og ei ny hær. Og dei er med på å motbevise din påstand at den norske stat kapitulerte.

Desse var starten på å bygge opp eit nytt flyvåpen, ei ny marine og ei ny hær.

Med blant anna offiserar som hadde gjevi sitt æresord på at dei ikkje skulle ta til våpen mot tyskarane så lenge krigen varde

Og sjølvsagt vart det ikkje bygt opp nokon hær, marine eller flyvåpen - alt var jo under britisk kommando.

Reint à propos; grunnen til at ein valde formuleringa gesamte Streitkräften i Trondheimsavtalen, er vel nett at vi ikkje hadde noko eige flyvåpen.

1
Langveg [sitat…] Med blant anna offiserar som hadde gjevi sitt æresord på at dei ikkje skulle ta til våpen mot tyskarane så lenge krigen varde Og sjølvsagt vart det ikkje bygt opp nokon hæ...

Nokre av offiserene i den nye hæren var nok offiserer som hadde reist til England etter at dei hadde gitt sitt æresord. Men mesteparten fekk komme seg vekk før dei måtte gi æresord. Og aller største delen av offiserane i den nye hæren,marinen og luftforsvaret vart offiserer etter at krigen starta. Blant andre Shetland Larsen som vart den mest dekorerte allierte marineoffiseren.

Ja, stor delar av styrkane var under britisk kommando, slik som polske, franske, nederlanske, kanadiske, australske osv var. Det er heilt vanleg når ein er allierte og deltek i ein slik krig har ein kommando. Men dei norske styrkane sloss under norske flagg. Når det gjaldt marinen så var det Hans Majestet Norske skip HMNoS.

1
frankolainen [sitat…] På hvilken måte mener du Europakartet hadde sett anderledes ut bare for at kongefamilien og noen arbeiderpartipamper hadde blitt i Norge under krigen? Nei, disse veikrygge...

Nei, disse veikryggene burde blitt i landet sitt (?) og støttet befolkningen de var satt til å lede. Men i steden for satt de feite og trygge over i England og lekte regjering. De lagde seg lover slik at de kunne gifte seg med elskerinnene sine og lekte med penger de ikke hadde rettigheter til.

Danskekongen ble værende i landet sitt - hvor ille gikk det? Han reddet jøder fra gasskamrene - det er betydelig mere enn hva De Som Sviktet Landet gjorde.

Enig, ikke bare det, men by etter by og en hel del tettsteder lå også i ruiner, totalt sønderbommet der kongefamilien reiste forbi for å redde seg selv fra noen de ikke hadde trengt å redde seg fra.

De satt visst etter sigende livredde borti London og var meget usikre på om de overhodet fikk slippe inn i Norge igjen etter freden. De var nok innerste inne klar over sin egen oppførsel.

Kongens bror, Christian d. 10 i København holdt seg hjemme hele krigen han og red rundt i gatene på hesten sin hver eneste dag uten at tyskerne krummet eneste et hår på han hode.

Helter stikker ikke av på denne måten!

1
tinnyme [sitat…] Enig, ikke bare det, men by etter by og en hel del tettsteder lå også i ruiner, totalt sønderbommet der kongefamilien reiste forbi for å redde seg selv fra noen de ikke ha...

Og på den måten vart ikkje Danmark rekna som ein av dei allierte og krigførande mot Tyskland, noko som medførte at dei ikkje fekk krigsskadeerstatning.

Å anklage konge og regjering for den tyske bombinga er det same som å anklage eit voldtektoffer for voldtekta.

1
Mrsa2 Og på den måten vart ikkje Danmark rekna som ein av dei allierte og krigførande mot Tyskland, noko som medførte at dei ikkje fekk krigsskadeerstatning. Å anklage konge og regjering...

Og på den måten vart ikkje Danmark rekna som ein av dei allierte og krigførande mot Tyskland, noko som medførte at dei ikkje fekk krigsskadeerstatning.

Hvilken krigsskadeerstatning er det du snakker om? Hvor mye og fra hvem fikk Norge erstatning?

1
Langveg [sitat…] Med blant anna offiserar som hadde gjevi sitt æresord på at dei ikkje skulle ta til våpen mot tyskarane så lenge krigen varde Og sjølvsagt vart det ikkje bygt opp nokon hæ...

Og sjølvsagt vart det ikkje bygt opp nokon hær, marine eller flyvåpen - alt var jo under britisk kommando.

Vel, amerikanske general Eisenhower ble jo øverkommanderende for de allierte styrker i Europa, Supreme Allied Commander Europe. Vil det si at det ikke fantes noen selvstendig britisk hær, marine og flyvåpen?

1

Betydningen av nordområdene under 2.verdenskrig var store. I Narvik fikk tyskerne kontroll over havna som leverte jernmalm. Så ressursene spilte en rolle, men det aller viktigste med nordområdene er jo plasseringen. Det gav tyskerne tilgang på Sovjet og nord-atlanteren. De viktigste områdene for tyskerne i Norge var grensa til Sovjet. Derfor flest soldater i nord. Derfor krig i nord.

1
Homo_Erectus . I alt fikk Norge 14,2 millioner dollar (1938-verdi). Den 7. august 1959 undertegnet Forbundsrepublikken Tyskland (BRD) og Kongeriket Norge en avtale som innebar at BRD overførte...

. I alt fikk Norge 14,2 millioner dollar (1938-verdi).

Mrsa2 kom med en påstand om at Danmark ikke fikk noen krigsskadeerstatning, og dette er selvfølgelig like feil som påstanden om at Norge ikke kapitulerte.

Det hele koker ned til at kongen og regjering flyktet for å redde sine egne skinn, og har gjort det de kunne i årene etter krigen for å fremstille flukten som noe heroisk. Det var åpenbart faneflukt, og de burde blitt behandlet (les: straffet) deretter.

1
Langveg [sitat…] Det er godt gjort - reine tryllekunsten - å sno seg frå denne formuleringa i kapitulasjonsdokumentent: I § 1 Die gesamte norwegischen Streitkrafle legen die Waffen nieder...

Hva er vitsen i å terpe på filologiske spissfindigheter i en avtale hvor ingen av partene som inngikk avtalen var i tvil om hva avtalen innebar? Som Skodvin viste i linken min så var så vel tyskerne som nordmennene klare på at Norge som stat ikke hadde kapitulert.

Videre er det helt klart hvilket mandat Ragnvald Roscher Nielsen hadde, og at han faktisk meddelte tyskerne dette før avtaleunderskrivelsen. (Norske myndigheters posisjon ble for øvrig kringkastet til det norske folk fra Tromsø dagen før underskrivelsen, det vil si 09.06.1940.) Om noe i kapitulasjonsavtalen skulle gå utover de fullmakter Roscher Nielsen hadde fra sin regjering ville det i så fall uansett ikke folkerettslig ha forpliktet Norge.

1
sisyf0s Hva er vitsen i å terpe på filologiske spissfindigheter i en avtale hvor ingen av partene som inngikk avtalen var i tvil om hva avtalen innebar? Som Skodvin viste i linken min så v...

Om noe i kapitulasjonsavtalen skulle gå utover de fullmakter Roscher Nielsen hadde fra sin regjering ville det i så fall uansett ikke folkerettslig ha forpliktet Norge.

Kva fullmakter hadde han frå ei djupt deprimert regjering som berre tenkte på å koma seg bort? Ruge hadde sagt til Roscher Nielsen at han skulle freista unngå eit punkt om at offiserane skulle gjeva sitt æresord på ikkje å ta til våpen igjen . eller gå i fangenskap, men det var ikkje noko vilkår for å kapitulera. Samtlege norske hærstyrkar skulle kapitulera etter å ha vorti grundig slegne og då har ein ikkje annna val enn å freista få ei så mild avtale som mogleg, og det fekk ein for så vidt.

Kapitulasjon tyder at hærstyrkane gjev seg over og legg ned våpna. Det var det som skjedde den 10. juni 1940. Å seia at "Norge" heldt fram kampen etter at alle militære styrkar hadde kapitulert, er som å finna meining i at kampen held fram på tribuna etter at han er blåsen av og fotballspelarane har gått i garderoben.

1
Langveg [sitat…] Kva fullmakter hadde han frå ei djupt deprimert regjering som berre tenkte på å koma seg bort? Ruge hadde sagt til Roscher Nielsen at han skulle freista unngå eit punkt om...

Å seia at "Norge" heldt fram kampen etter at alle militære styrkar hadde kapitulert, er som å finna meining i at kampen held fram på tribuna etter at han er blåsen av og fotballspelarane har gått i garderoben.

Jeg vet ikke hvordan et er, men etter grunnloven er kongen øverste befalsmann for det norske forsvar, han har rang av general. Gjaldt ikke dette også i 1940?

Så lenge det norske forsvarets øverste befalsmann ikke hadde kapitulert, hadde da alle militære styrker kapitulert og avsluttet krigen?

1
Homo_Erectus [sitat…] Jeg vet ikke hvordan et er, men etter grunnloven er kongen øverste befalsmann for det norske forsvar, han har rang av general. Gjaldt ikke dette også i 1940? Så lenge det...

Så lenge det norske forsvarets øverste befalsmann ikke hadde kapitulert, hadde da alle militære styrker kapitulert og avsluttet krigen?

Den øvste befalingsmannen var general Ruge, han var Forsvarssjef og gjekk i tysk fangenskap. At ein general kjem seg ut or landet før dei vert tekne, tyder ikkje at styrkane hans ikkje har kapitulert. Fleischer var sjef for 6. divisjon - og den kapitulerte då granngjeveleg.

1
Langveg [sitat…] Kva fullmakter hadde han frå ei djupt deprimert regjering som berre tenkte på å koma seg bort? Ruge hadde sagt til Roscher Nielsen at han skulle freista unngå eit punkt om...

Som det framgikk av Skodvins redegjørelse ble det i regjeringskonferanse den 03.06.1940 vedtatt at regjeringen skulle flytte over til Storbritannia, ta med seg de restene av de norske styrkene som var mulig, og bygge opp nye styrker ute og fortsette krigen derfra. Dette ble stadfestet i statsråd den 05.06.1940, og kunngjort det norske folk i talen (som jeg linket til) fra Tromsø den 09.06.1940.

Den norske regjeringens posisjon var altså klinkende klar. Denne posisjonen formidlet så Ruge til de norske forhandlerne Wrede Holm og Roscher Nielsen, og den lød blant annet slik: "Skal meddele at Kongen og regjeringen samt marinen og flygevåpenet har forlatt landet og at Norge som stat er og fremdeles vil være i krig med Tyskland, men at general Ruge har fullmakt til å ordne alt som gjelder overtagelse av den faktiske makt i Nord-Norge." Dette var altså fullmakten de norske forhandlerne hadde, og som de overbrakte tyskerne.

Om noe i den endelige kapitulasjonserklæringen går utover dette, har det ingen folkerettslig relevans. Jfr. følgende:

When an agreement is made by an officer who has not the proper authority or who has exceeded the limits of his authority, it is termed a "sponsion", and, to be binding, must be confirmed by express or tacit ratification.

1
sisyf0s Som det framgikk av Skodvins redegjørelse ble det i regjeringskonferanse den 03.06.1940 vedtatt at regjeringen skulle flytte over til Storbritannia, ta med seg de restene av de nor...

"Skal meddele at Kongen og regjeringen samt marinen og flygevåpenet har forlatt landet og at Norge som stat er og fremdeles vil være i krig med Tyskland, men at general Ruge har fullmakt til å ordne alt som gjelder overtagelse av den faktiske makt i Nord-Norge."

Vil gjerne ha dokumentert dette. Dessutan Noreg hadde ikkje noko eige flyvåpen. Marinen hadde fly og hæren hadde fly, men eige flyvåpen hadde vi ikkje. Kven var til dømes sjef for "flyvåpnet" i april 1940?

P.S. Teksten du kjem med, minner om den merkelege Elverumsfullmakta (fabrikert i ettertid?). Frå Wikipedia: Det har stått strid om denne fullmakta. Det vart ikkje votert formelt, stortingspresidenten refererte fullmakta noko ulikt ved to høve, og ho vart ikkje førd til protokolls før regjeringa kom til London (wikipedia)

1
Langveg [sitat…] Vil gjerne ha dokumentert dette. Dessutan Noreg hadde ikkje noko eige flyvåpen. Marinen hadde fly og hæren hadde fly, men eige flyvåpen hadde vi ikkje. Kven var til dømes...

I alle dager, hva har Elverumsfullmakten med Trondheimsavtalen av 1940 å gjøre?

Sitatet mitt var hentet fra Magne Skodvins kronikk, som jeg linket til i det innlegget du først svarte meg på i denne tråden, og stammer fra Wrede Holms nedtegnelse av det mandatet Otto Ruge ga ham og Roscher Nielsen før de skulle i møte med tyskerne den 10.06.1940. Dokumentet ble etter krigen overlevert til Forsvarets krigshistoriske avdeling, slik det framgår av note 67 i etterfølgende dokument:

Trondheimsavtalen 1940

1
Laster...