Helse esc

Innlegg

Helse

Mentos

Demens, samtykkekompetanse og rettslig handleevne.

Tenk deg : Det gjelder en gjeld/lån/arv-sak for 25 år siden, ingen har nevnt noe om det på 20 år. Så blir du veldig dement, scorer 7/30 på mms-test , CT av hodet viser markert overflaterelief , det blir tatt mange blodprøver og tester som bekrefter alvorlig demens.

20 år etter at du muligens skrev under på noe så kommer det noen og ber deg undertegne en erklæring og to vitner skriver under selv om de ikke vet noe særlig om saken. Denne erklæringa kan umulig være gyldig når den demente hverker husker hva det var til middag, hvor gamle unga er , ikke kjenner igjen personer, osv. ? Og, når den som lagde erklæringa ikke legger frem dokumentasjon på hva som ble avtalt for 25 år siden, så er det vel bare å sitte på gjerdet og ikke gjøre noe med det?

Det jeg lurer på, er : Hvor går grensa for når man ikke er ansvarlig for det man skriver under på, f.eks. hvis man er alvorlig dement ? Jeg kjenner av og til litt på frykten selv for å bli alvorlig dement så tanken på fremtidsfullmakt og alt sånt har streifa meg, men må innrømme at jeg blir litt opprørt over tanken på at noen kanskje kommer til å utnytte at jeg er dement !

1
20 svar

Legen avgjør isåfall om du har samtykkekompetanse, når du eventuelt mister denne må slikt signeres av en offentlig oppnevnt verge. Dette kan pårørende ordne, eller du kan avtale med lege.

Hvis dokumentet du snakker om ble skrevet ut etter undersøkelsen, burde det uansett være relativt enkelt å få dette underkjent, da den som underskrev beviselig ikke hadde samtykkekompetanse når dette skjedde. Dette kan være via en uttalelse fra behandlende lege eller spesialist.

Jeg mener å huske at hvis du beviselig har en demensdiagnose, kan det at du mister samtykkekompetansen også ha tilbakevirkende kraft.

Hvis det gjelder endringer av testament, er det veldig strenge regler her og et nytt testament kan lett gjøres ugyldig, hvis det ikke finnes dokumenter som bekrefter en avtale som er underskrevet av en verge og eventuelle arvinger.

1

Vil det ikke alltid være en mulighet for at personen det gjelder altså her den eldre kanskje dementsyke reagerer med " alle pigger ute" dapersonen kanskje oppfatter seg å være i en tvangssituasjon? Kanskje opplever det som at selv de aller nærmeste har sviktet. Alt de tidligere i livet var samordnet om gjelder liksom ikke lenger og sykehjemmet er ikke helt som man fikk inntrykk det var i gamle dager da ens egne nærmeste eldre trengte hjelp. Må være veldig vanskelig å se hvilke symptomer som ikke er rent situasjonsbrstemte eller kan forklares mye utifra dette tenker jeg. Men jeg er ikke lege men har erfart sykehusvesenet og eldrehjemmene ikke helt som det står i velkomstbrosjyrene på nett. Også eldre har kanskje et istykkerslått liv bak seg med mange løse tråder som det aldri ble tid eller rom for å nøste særlig i eller prøve å reparere. Alt koster i dag. Alt koster samfunnet. Selv de media som ofte tør å ta en kritisk stemme tilsløre ofte og blir brukt av lokale kommunale " samfunnstopper" tror jeg som ikke ønsker noe kritikkverdig skal komme frem. Jeg føler den eldre er ganske forsvarsløs og ikke alltid like sikker på at selv helsepersonell er ute for å hjelpe. Husker en av pleierne så til meg ved min mors dødsleiet. Jeg tror ikke hun er dement. Men hun fikk sterke opiater og medisiner fordi der skulle være ro ved avdelingen tror. Men selv som nærmeste pårørende har du ingenting du skal ha sagt når personen først er innenfor sykehjemmets vegger og i andre menneskers varetekt. Selvfølgelig fordi du ikke klarte omsorgen selv til slutt.

2

Alt er ikke så lett når livet butter imot uansett alder og sygdommer tror jeg og sånn systemet er tror jeg veldig lett en eldre person kan bli " overkjørt" av sikkert velmenende mennesker. Alle som er gode i nett- kommunikasjon det være seg med stat eller kommune eller andre.Resultatet for den eldre personen kan lett bli tror jeg at de mister all insitament til å ta vare på den livskraft og livsmot de fortsatt har og kroppslig bevegelig het tror jeg. " Systemet " får sin diagnose og alt hjelpetiltak opphører kanskje eller man havner sammen med mennesker som er veldig mye sykere enn en selv og for noen kanskje også mye eldre. Jeg tror også man bør være klar over hvor sammenlagt demens er i spesielt noen samfunnsgrupper. Nærmest skyldbelagt. Jeg tror mange blir utnyttet ved kartlegginger kanskje av helt kommersielle aktører som bare er på utkikk etter mulig fortjeneste og fremtid om enn kortvarig marked. Her skjer alt på kommunens premisser og det er dem som er historiefortelleren om hva som har skjedd. Jeg vet og forstår at de fleste er veldig godt fornøyd men de som ikke er så ressurssterke kan lett bli utnyttet tror jeg og kanskje få ødelagt mer av sitt liv enn nødvendig også i vår tid. Som du skjønner jeg har bitre erfaringer og stoler ikke på noen i dette feltet.

1

Jeg vet ikke om jeg fikk mitt lille poeng klart nok fam. Diagnosesetting virker som skjer ganske tilfeldig og ofte ikke med spesialistkompetane da man ikke har tilgang på det men dette holdes ofte skjult tror jeg ,men selvsagt det er ofte tilfeldighetenes spill så mye i livet og så veldig mye i livet er kjempe farlig. Men det går som alltid værst utover de svakeste blant oss. Så dessverre.Alle er ikke like heldigstilte.

1
return_of_drakkar [sitat…] Her vil du finne mye om dette. https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/demens/rettigheter-demens Den videre lenken som omhandler fremtidsfullmakt er også interessant...

Jeg har selv vært verge og opplevd hvor mye motarbeida man kan bli, spesielt innen den kommunale helsesektoren. Men, det må understrekes at mange har helt motsatte erfaringer enn meg. Det må stilles mye strengere krav til leger og annet helsepersonell når det gjelder kompetanse på demens og det må stilles strengere krav til kursing og kunnskap om lovverket.

Jeg har selv oppnevt en person som skal ta seg av meg og mitt den dagen jeg ikke klarer å ta avgjørelser selv. Det handler om det rent økonomiske og det handler om å slå av respiratorer, osv., livsforlengende behandling, gjenoppliving/behandling hvis mulighetene for å ikke kunne ha et tilfredsstillende liv er tilstede (lammelser i hele kroppen, å bare nli liggende i ei seng år etter år, osv) , og jeg har tatt opp ønske om aktiv dødshjelp hvis smertene er så store at jeg ikke har noen glede av å leve/siste stadium av kreftsykdom, ALS, osv.

En advokat tar vare på fremtidsfullmakten siden man foreløpig ikke kan registrere det noen steder.

1

Det er en del ting staten burde ta seg av og som ikke burde være kommunalt eller fylkeskommunalt anliggende er min bitre erfaring. En advokat kan være en god støttespiller her tror jeg også for manges situasjon.

1

Du lurer kanskje på hvorfor jeg mener staten burdr hatt ansvaret for alle oppgaver innen helse og omsorg. og ikke kommune og fylkrskommune.Ikke fordi jeg en gang jobbet i staten selv. Staten er selvassurandør og ansvaret ville derfor hvilt tryggere. Ressurser ville vært garantert.Nødvendig kompetanse ville funnet sted. I stedet er det som jeg sa til pasientombudet når vi firsøket å klage i vår sak.Dette er " bukken som passer havresekken".

1

Staten er selvassuandør etter loven så langt jeg vet pr. i dag. Det innebærer at staten kan ikke velte ansvar og oppgaver over på noen annen men må bære sine eventuelle tap selv. Storting og Regjering kan kanskje bestemme noe annet. Det vet jeg ikke helt. Staten bør derfor inn i bildet etter mitt syn på et så belastet område med svært sårbare individer vi nå snakker om med behov for høy grad av kompetanse.

1

Jeg mener. Demens eller mistanke om demens må kanskje være noeav de største livskrisene et menneske kan komme i tror jeg.Vesentlig føler jeg at god og riktig helsehjelp da er på plass for alle uansett status eller stilling. Slik føler jeg. Jeg tror også man bør være oppmerksom på at vedkommende pasient sitt bo område til vanlig og hvor belastet nærmiljøet er. Det kan være særlige trekk som fremskyndet sykdom tror jeg. Mange boligfelt og bo områder i dag er preget av naboskap mrd mennesker som har hatt lite tilknytning til arbeidsliv eller skulle aldri vært i arbeidsliv kanskje på grunn av store traumer og andre ting. Det er store belastninger i nærmiljøet i dag og lite støtte for sårbare menneskjer i dag snarere det motsatte med risiko for uheldige påvirkninge og mere sykdom eller andre ting.

1

Jeg kan jo bare leve meg inn i dette og vet jo ikke hvordan det vil være for meg selv eller andre. Men fler og fler boligfelt og bo områder er preget av høy gjeldsgrad og dermed mye fattigdom hører man jo titt og ofte i media. Kanskje også kriminalitet og slike som vil ta over livet for svake sjeler eller syke og svekkede mennesker eller påvirke dem til å gjøre dumme ting fordi andre ikke liker personen eller synes personen opptar for mye ressurser i denne verden. Vi leser jo om Arve konflikter osv. Mye tungt å være for mange. Så dette er kanskje ting man bør prøve tenke gjennom i den monn menneske kan og har mulighet. Ting blir ofte så mye annerledes enn man har tenkt. Alle tåler ikke like mye heller av kanskje ensomhet. Min far var sjømann. Jeg kan aldri huske han var hjemme en jul. Vi har forskjellig i bagasjen mener jeg bare.

1

En statlig ansatt i omsorgsrollen vil føle seg trygg i Statens tjeneste fullt og helt og vil kunne utøve helsehjelp som er meningen og oppfølgingen som trengs og ikke bare la den syke ligge på et rom uten vått og trøtt og overlate alt til vekterne når alt er eskalert for den syke på grunn av forsømmelse og kanskje manglende varsling av kritikkverdige forhold slik det virker mange steder i dag tror jeg. Alt burde ikke ha lov å kalles helsehjelp synes jeg. Alt tåler ikke dagens lys slik det er i dag rundt om på helseheimrne tror jeg. Men selvsagt man kan gjøre mye selv og forberede seg på hva som måtte komme så langt man kan. Det tror jeg vi alle gjør .

1

Det er mye mangelfullt i dag i vår omsorg for de svakeste og mest resdusvake både eldre som unge og også barn har jeg inntrykk av. Jeg tror plassering av arbeidsgiveransvar kan ha mye å si da kommune ikke virker like konsistente i alt de gjør. Mange får ikke hjelpen de har krav på tror jeg. Det blir en veldig trist og uverdig avslutning for mange kanskje alt for tidlig og lovstridig. Systemet overkjører oss alle om det får slippe til liksom. Men selvsagt man hører mange som er veldig godt fornøyd også. Selv prøver jeg å tenke minst mulig på tingene og tar en dag av gangen

1

Det er ofte så mye som ligger bak ti ng Men diagnoser og man har ofte ikke det hele bildet av tingene Ofte mangler disse koordinatoren på sykehusene og lite info strømmer ut selv til pasienten tror jeg.

Alt trenger ikke være som man tror.

1

Alle har vi ofte så nok tror jeg bare med oss selv og vårt. Den demente eller psykisk syke sikkert også. Heie familien rammes ofte og det er så lett å bruke tid og ressurser feil. Så mange får ikke en gang noe sikker diagnose tror jeg på noe. Lite hjelp å klage også. Virker som pasienten ofte er prøvekluter i systemet da man aldri har hatt så mange eldre pasienter tidligere.

1

Den demente kan lett bli engstelig og redd og kanskje innesluttet tror jeg også på grunn av at hjelperene er mange ofte og forskjellige personer hele tiden. Alle kan vi få nok tror jeg av underlige og fremmede mennesker. Nesten som et hav av papparatsier av journalister liksom når man kanskje er på det sykeste i sitt liv.

1

Jeg beklager at jeg har kommet så ut på viddene.Men jeg har prøvet å forstå .Mye på bakgrunn av hva jeg hørte i nyhetene at ved enkelte sykehjem måtte man ha vektere til å ta seg av utagerende demente. Det satte i gang mye følseskav og tankekjør hos meg. Tenker på hvor vondt den demente må ha det. Men dette har jo med hva man kanskje bør tenke på før man skulle få sykdommen selv om man har noe peiling på sine opsjoner da. Rettsikkerhet er kjempeviktig.Men de fleste har en god og verdig alderdom her i landet har jeg hørt. Men så klart man vet jo aldri om man selv skulle rammes.Alle kan vi bare få nok tror jeg av de slag som livet gir oss. Jeg ber oppriktig om unnskyldning. Det vil aldri skje igjen

1

Alle har vi vårt tror jeg bare av sykdom og dritt. Kanskje en gang i tiden blir ikke demens en slik stigmatiserende sykdom. Eller kanskje en gang i tiden helt eliminert. Borte for vinden. Det er lov å drømme synes jeg.

1

Der gjelder jo andre også med sykdommer man vet lite om i dag utover at enkelte mennesker har en sykdom som setter begrensinger på deres liv. Det hele ofte bare til å gråte av. Men vi skal liksom fungere og der kommer jo gode og for alle mennesker forståelige rettsregler inn synes jeg. En stor oppgaver for de som lager rettsreglene og selvfølgelig håndhever rettsreglene tenker jeg. Kanskje klokt å snakke med en advokat.

1

Lignende innlegg

Helse kaareaadinnlandet Publisert

Psykiatri i Norge

Du, dere... Det er han gale Lucky Luke igjen. Han skriver: "Ærlig talt så tror jeg vi trenger en vurdering for om det trengs en egen Innsatsgruppe for psykiatri i Norge, kanskje med utvidede tillatels...
1
0 svar
Helse Grubles Siste svar

Stor helsefare for eldre

Hvis det må en lovendring til for å stoppe rådmenn fra å la uvaksinerte behandle eldre pasienter, er påstanden at alle rådmenn må degraderes til nødvendig nivå, med øyeblikkelig virkning. Det er tross...
1
3 svar
Helse Script Siste svar

Psykiatrien

En bølge av rusmidler utskrives nå av psykiaterne som behandling samtidig som de samme midlene brukes av journalister, artister, politikere og sosiologiske aktivister til økt bruk av dop. Jf kampanje...
1
1 svar
Helse Script Publisert

Regjeringen

Nå har velferdsetaten i Oslo blitt slaktet i en konsulentrapport. Forholdene ved de psykiatriske avdelingene rundt om i landet er mange ganger verre, det skal være sikkert. Men det må dokumenteres hva...
1
0 svar
Helse Script Siste svar

Psykiatri

Nå kommer det en rekke rapporter om svikten i den psykiatriske behandlingen. Øverst på legens interne statusrangering ligger hjerne- og hjertekiruger, lavest ligger psykiatere. Jeg spurte en lege hvor...
2
5 svar
Helse Script Publisert

Covid

Synes det er rart og uklokt av den notoriske Aavitsland å sammenligne Covid med influensa. Det er jo nettopp det vaksinemotstanderne gjør! Dessuten er det en vesentlig faglig forskjell; - influensa...
1
0 svar
Helse hennings Publisert

Alexander Medin: Hva er Yoga

PODCAST: Forstår du egentlig hva Yoga er? og hvordan det kan brukes for å takle stress, livsutfordringer og en hektisk hverdag? Vet du hvorfor Yoga egentlig ble lagd? Alexander Medin er kjent for mang...
1
0 svar
Laster...