Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Urettferdig fordeling av fellesutgifter

Er med i et sameie med 80 leiligheter som varierer i størrelse fra 30 kvm til 150 kvm. I vedtektene paragraf 2 står det at "hver eier har 1/80 dels andel i sameiet(heretter sameiebrøken)". I skjøtet for min eierseksjon står det en eierbrøk på 30/5200 hvor 5200 er det totale arealet. Videre i vedtektene står det at "fellesutgiftene skal fordeles etter sameiebrøken" som er angitt som 1/80. Fellesutgiftene fordeles altså likt på alle 80 leilighetene uavhengig av størrelsen.

Spørmålet er da om det er 1/80 eller 30/5200 som er sameiebrøken og er det mulig/rettferdig å fordele utgiftene på denne måten ?

1
10 kommentarer

Kommentarer

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Kaia1

Takker for oppklarende svar.

1

Kaia1

Eierseksjonsloven paragraf 4 sier at lover er ufravikelig med mindre det er uttrykkelig sagt eller fremgår av sammenhengen. Er det riktig å tolke dette slik at hvis ikke det fremgår av vedtektene så er det loven som gjelder ? I våre vedtekter står det ikke noe om dette.

Eierseksjonslover sier at det skal fastsettes en sameiebrøk for hver seksjon. Da mener du her at vedtektene går over loven(eierseksjonsloven) da det er fastsatt en annen brøk i vedtektene som er kalt sameiebrøken ?

1

Prudi2

Eierseksjonslover sier at det skal fastsettes en sameiebrøk for hver seksjon. Da mener du her at vedtektene går over loven(eierseksjonsloven) da det er fastsatt en annen brøk i vedtektene som er kalt sameiebrøken ?

Den formuleringen betyr bare at loven gjelder, med mindre det står at den ikke gjelder (...).

Vedtektene er en del av seksjonsbegjæringen. De står ikke over loven, men er en del av det loven krever når man oppretter et sameie.

Merk at loven ikke sier noe som helst om hvordan sameiebrøken skal deles. Kun at den skal være en brøk å fordele kostnadene etter. Hvordan eventuelle skjøter figurere i forbindelse med oppdelingsbegjærignen vet jeg ikke men vedtektene er en del av denne begjæringen og der er sameiebrøken definert. Og med mindre urimelighetskravet slår inn så er nok vedtektene gyldige og lovlige.

Slik er nå engang essensen av et sameie at man må føye seg etter flertallets bestemmelser. I dette tilfellet 2/3 flertall. Derfor skal man også sette seg inn i vedtektene i et sameie og disse skal ligge være tilgjengelig når man selger sameieleiligheter.

1

Kaia1

Så hvis seksjonsbegjæringen viser en sameiebrøk på 30/5200 for min seksjon så er det allikevel 1/80 som er sameiebrøken ?

1

Prudi2

Slik jeg tolker det så er det vedtektene (som er vedtatt av flertallet i sameiet) som styrer dette ja.

Loven er omhandlet her:

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-05-23-31

Det som står om dette er at det skal sendes inn en seksjonsbegjæring hvor sameiebrøken er angitt (para 7 c). Videre står det at felleskostnader skal fordeles etter sameiebrøken (para 23) og at det finnes et mindretallsvern i saker der sameietbeslutninger kan gi visse eiere en urimelig fordel eller ufordel (para 32).

I ditt sameie så vil jeg tippe at seksjonsbegjøringen viste en sameiebrøk på 30/5200, mens vedtektene senere har endret dette til 1/80 for å gjøre det enklere og lettere å administrere felleskostander og inntekter.

Dette bør selvsagt finnes i styremøtereferater, men det kan ha skjedd for titalls år siden, og det er i alle tilfeller dagens vedtekter som regulerer dette.

Neste alternativ hvis du ønsker å gjøre noe med dette er enten å få endret vedtektene eller å fremme forslag om at det i det gitte tilfellet ikke er rimelig at du skal betale en like stor andel av fellesutgiftene som de med større leilighet.

Merk at den nylige dommen i heis-saken tilsier at det skal utrolig mye til før rettsvesenet anser det som urimelig at hele sameie skal dele på alle kostnader, gitt at den dommen bekreftet at også de uten heis i sameiet er ansvarlig for kostnader knyttet til vedlikehold og oppgradering av heisen.

1

Kaia1

Mente 30/5200

1

Kaia1

Slik jeg forstår det skal sameiebrøken fastsettes ved seksjonering og gi uttrykk for hvor mye man eier av eiendommen. Skjønner ikke at den da kan være 1/80 da jeg ikke eier mer ennn 50/5200.

1

Prudi2

Den kan. Men det er ikke noe lovfestet vedrørende hvordan man lager sameiebrøken.

Oppfatter det i ditt første innlegg som at det i vedtektene er definert at sameiebrøken er 1/80. Da er det nok det som gjelder for ditt sameie. Skjøtet blir vel da kun en formell opplisting over hvor mye av det totale sameiearealet din leilighet utgjør.

Står endel om dette her:

http://www.huseierne.no/boligsporsmal/juridisk-hjelp/eierseksjoner/fordeling-av-felles-kostnader-og-inntekter-/

Legg merke til denne:

"Den utgiftsfordelingen som er fastsatt i de opprinnelige vedtektene å anse som en stiftelsesforutsetning. Sameierne har kjøpt seg inn i sameiet under forutsetning av at deres ansvar for fellesutgifter skal begrense seg til den andel som følger av sameiebrøken. Denne forutsetningen kan som hovedregel ikke endres uten at samtlige sameiere samtykker i det, ettersom det vil medføre en forskyvning av det økonomiske forholdet mellom sameierne. "

1

Lignende temaer

Bilde

Spill

Spill

Bilde

Datahjelp

Datahjelp

Bilde

Foto og video

Foto og video

Bilde

Jakt, Fiske og Friluftsliv

Jakt, Fiske og Friluftsliv

Bilde

Dyr

Dyr

Laster...