En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

Innvandring, Rasisme og Flerkultur

TheObserver

Asylsøkeres helsetrussel hemmeligholdes.

ABC Nyheters anmodning om innsyn i dokumentet om asylsøkernes helse skal ha blitt ble avslått med: " opplysningene skal være så skadelige at de kan påvirke sikkerheten og forsvaret av landet".

Hvis mange av asylsøkerne har sykdommer som resistent smittsom tuberkulose foreksempel, så skal vel vertbefolkningen informeres umiddelbart? Hvis en med sykdommen hoster på en buss, så blir mange i nærheten eksponert.

Når det er fare for at asylsøkere kan bære på resistente bakterier, skal ikke da alle asylsøkere scannes for sykdommen, så ikke en smittet kan ansettes hos en matvarehandel og spre smitten?

Skal det ikke da iverksettes øyeblikkelige tiltak som lukkede asylmottak, så alle scannes for de slipper ut? Skal ikke en helseminister først og fremst sikre egen befolknings helse før asylsøkeres?

Det har allerede vært et betydelig utbrudd av tuberkulose i innvandrermiljøer fra tredje verden, og det i Skien nylig. Dette kunne godt ha vært et utbrudd med resistente tuberkulose bakterier.

I fjor ble helseberedskapen satt til rødt, høyeste nivå i hemmelighet (!). Har ikke da helseministerens kontor misforstått, er det ikke under høyeste beredskap at befolkningen skal alarmeres?

Dette avslaget på innsyn utsetter Norges befolkning for fare, og det bør få konsekvenser for helseministeren, som med dette kan bli ansvarlig for spredning av blandt annet resistent tuberkulose i Norge.

4
140 svar

Dette avslaget på innsyn utsetter Norges befolkning for fare, og det bør få konsekvenser for helseministeren, som med dette kan bli ansvarlig for sp

MuKu-prosjektet skal med andre ord gjennomføres til siste hostekule!

2
arveka [sitat…] Det vet vi. Det er meldeplikt på TB. Og du tar også feil mht antall tilfeller i Norge. Antall tilfeller av aktiv TB varierer mellom 200-400 årlig, og det har det gjort sid...

yeah right

Tub er mest utbredt i asia, afrika sør for sahara og øst-europa. dødligheten er ikke så stor som før, men fortsatt stor. Minner om at hiv er mer utbredt i asia og afrika, og at disse blir lettere syke enn andre.

I Øst-Europa og i sørlige Afrika er multiresistent tuberkulose et kjempeproblem sammen med hiv. Hiv-positive har lettere for å få tuberkulose fordi de har et lavt immunforsvar. Og når de syke ikke får behandling smitter de andre. Men det er vi som kan få dette tilbake på oss igjen.

Ekstraresistente bakterier er enda vanskeligere å behandle enn mulitresistente bakterier, mens det siste stadiet av bakterien, totalresistent tuberkulose, er svært vanskelig å stoppe, da nærmest ingen medisin hemmer den.

2

Nå har jeg en link her som sier i klartekst, at tuberkulose er en sykdom som er tilbakegang blant norskfødte og nordmenn, mens innvandrere har en jevnt stigende kurve.

Takket være at antallet nordmenn og norskfødte som er smittet, er totalen ganske lik i dag som for 40-år siden i Norge, og av en eller annen tilfeldig grunn, som kanskje ikke er tilfeldig allikevel, så topper Oslo statistikken.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/tuberkulose---faktaark/

Denne linken er noe mer gjennomgående, enn den HE la ut tidligere.

2
Sankt-Vinger Kan se ut som du har mye rett i det du skriver her.

Ja, ingen vits i å diskutere med han der. han føler sikkert at han har vunnet nå, det er visst svært viktig for han.

Økningen i Norge skyldes først og fremst globaliseringen. Mer enn åtte av ti tilfeller som oppdages er hos innvandrere som har tatt med seg smitten fra et annet land. Det farligste er, som tidligere nevnt, at bakteriene blir resistente mot antibiotika. Det finnes bakteriestammer som er totalresistente, og da må man drive med eksperimentell behandling, med ymse resultat.

Noen nordmenn blir også syke, mange av dem er eldre som har båret på smitten i mer enn femti år, fra tida da tuberkulose var en vanlig sykdom i Norge.

Vi kan på nytt få et problem med tuberkulose hvis vi ikke følger opp det smitteforebyggende arbeidet. da får vi bare håpe at de begynner å vaksinere norske barn igjen, iallefall til de finner en vaksine som er mer effektiv enn BCG - og som har lavere kostnad. for det er nok der problemet ligger.

2

I de siste dagene har det vert et utbrudd med MRSA smitte på sykehuset UNN i Tromsø. Denne gangen på nyfødt-avdelingen, og så langt er 8-smittet av bakterien.

https://www.nrk.no/troms/nok-et-barn-mrsa-smittet-i-tromso_-_-slike-utbrudd-blir-vanligere-i-norske-sykehus-1.13115592

I denne saken er det viktig å presisere, at det er ingen opplysninger om hvem som er smittekilden, eller hvor den kommer fra.

Noe av det som har bekymret helseministeren og andre i departementet, er at etter mottakene av migranter brøt sammen i fjor høst og i vinter, så er det ingen i dag som har full oversikt med hvem som er i landet eller hvor de kommer fra. Dette skyldes i stor grad manglende registrering, og tro det eller ei, manglende midlertidige nummer å gi til migrantene, slik at en kan finne dem igjen i Norge.

For bare nordmenn, norske statsborgere og norskfødte barn får ekte fødsel og personnummer. Det kan en lese mer om her hvis noen skulle ta seg tid til det.

https://www.rights.no/2016/09/helsetrussel-og-asylkaos/

Så til tross for at det har vært jobbet med en omlegging av folkeregistreringssystemet i flere år, synes problemene bare å vokse. Som vi meldte i februar i år: Saken blir selvsagt heller ikke bedre av at Norge mottok rundt 31.000 nye asylsøkere i fjor, der mange av disse kun ble underlagt en forenklet registrering. Eller som en av våre kilder i politiet sier: “Det kan knapt kalles registrering.”

Per i dag fungerer systemet visstnok slik at personer som ikke har personnummer og som ikke skal registreres bosatt i Norge, men som skal jobbe og oppholde seg i Norge i mindre enn 6 måneder, får et D-nummer. Dette er nødvendig for å få skattekort. D-nummeret er som et vanlig 11-sifret personnummer med unntak av at første siffer plusses på med tallet fire. Nyankomne innvandrere, inkludert asylsøkere, altså de som søker varig opphold i Norge, får derimot et DUF-nummer (12 siffer) ved ankomst til landet. DUF-nummerets første fire siffer er året du for første gang søkte opphold i Norge, deretter et saksnummer (inneholder altså ikke informasjon om når du er født). Jeg har prøvd å finne informasjon om når DUF-nummer (eventuelt) ble legalt som identitet i Norge, men har ikke lyktes. Det kan heller se ut som det i praksis er rot mellom D- og DUF-nummer.

Praktisk rot Nettopp at DUF-nummeret inneholder 12 siffer gjør at dette nummeret ikke er kompatibelt med helsevesenets registreringssystemer. Som ABC Nyheter melder fører det ene ekstra sifferet til at DUF-nummeret ikke kan brukes i mange av journalene hos helsevesenet. Det får igjen et følgeproblem: det blir tilnærmet umulig å registrere helseopplysninger som skal følge pasienten videre i livet. I rapporten som ABC Nyheter har sett på fastslås følgende: “Dette ble et akutt og økende problem sist høst da mange kommunale helsetjenester og sykehus/helseforetak (HF) var nødt til å opprette hjelpenummer ved registrering av pasientene. Slike hjelpenummer er ulike fra system til system.” Videre heter det: “Ved behov for å sammenstille helsedata fra ulike systemer, overføre informasjon elektronisk eller etterspørre informasjon fra annen helseinstitusjon, vil det være utfordrende og tidkrevende å identifisere asylsøkeren.”

Så kommer problem to, nemlig det lovpålagte hemmelighold om asylsøkeres oppholdssted – som igjen forsterker problematikken rundt DUF-nummeret som identitet ved helseregistrering. Asylsøkere behandles som beskyttelsestrengende inntil det motsatte er bevist (eventuelt at en får opphold på et annet vis, f.eks. som ureturnerbar). Informasjon om oppholdssted er taushetsbelagt informasjon hos UDI i henhold til forvaltningslovens § 13, påpeker ABC Nyheter.

… konsekvensen er at adresseinformasjon om asylsøkerne ikke er allment tilgjengelig for helsetjenesten. Det innebærer at man ikke vet om den enkelte har eventuelle sykdommer eller har tatt vaksiner, når de ankommer nye bosteder. Og i fjor høst var det – som kjent – mange asylsøkere som skiftet bosted flere ganger.

Dette utløste behov for midlertidige løsninger. Asylsøkerne, i alle fall noen av dem, fikk tildelt det som ligner et d-nummer, altså et identitetsnummer på 11 siffer. Ifølge ABC Nyheter er UDI og Helsedirektoratet nå i kontakt med Skatteetaten for å få etablert en landsomfattende løsning som skal være varig og automatisert – men dette må skje i sammenheng med moderniseringen av Folkeregisteret, som altså er planlagt sluttført i 2020 (ikke neste år, som ABC Nyheter skriver).

Hemmelighold av asylsøkernes oppholdssted er løst ved at noen utvalgte personer i Helsedirektoratet har fått midlertidig tilgang til et av UDIs registreringssystemer. UDI forklarer til ABC Nyheter:

Bakgrunnen for løsningen er helsetjenestens behov for å vite hvor asylsøkere er flyttet til, da de har en plikt til å videresende prøvesvarene fra tuberkuloseundersøkelsen til kommunelegen i den nye kommunen for å sikre at asylsøkeren få nødvendig medisinsk oppfølging der.

Mangler kontroll At dette kvalifiserer til full kontroll, tillater jeg meg å betvile. Det kan være at oversikter og statistikker forteller om en tilsynelatende kontroll, men fullgod kontroll avhenger av grunnlaget for de samme tallene. Når vi vet at registreringen var særdeles mangelfull med de høye ankomsttallene og når vi nå er gjort kjent med rotet i helseregistreringen, kan vi med relativt høy sannsynlighet slå fast at noen bør være bekymret. Det gjelder ikke minst Regjeringen og helseminister Bent Høie. Det er fullt og helt deres ansvar.

____________________________________________________

Dette var bare et utdrag, men det inneholder det vesentlige i forhold til identifikasjon, helse og oppfølgelse av den.

2
Nabo I de siste dagene har det vert et utbrudd med MRSA smitte på sykehuset UNN i Tromsø. Denne gangen på nyfødt-avdelingen, og så langt er 8-smittet av bakterien. https://www.nrk.no/tr...

I de siste dagene har det vert et utbrudd med MRSA smitte på sykehuset UNN i Tromsø. Denne gangen på nyfødt-avdelingen, og så langt er 8-smittet av bakterien.

Oppsummert om resistente bakterier.

En bakterie som er motstandsdyktig mot antibiotika. Dette gjør behandling vanskelig, eksperimentell og lite effektiv.

Det er en voldsom økning av multiresistente bakterier som følge av overforbruk av antibiotika. Overforbruk av antibiotika ser man i mange land, særlig i den tredje verden.

Antibiotikabruken medfører et selektivt press på bakteriene ved at bare resistente bakterier kan overleve.

Dette forsterkes ved at resistens mot et antibiotikum kan spre seg fra én bakterie til en annen ved flere mekanismer

Resistens kan også skyldes nyoppståtte mutasjoner

Blant de alvorligste formene for multiresistens er multiresistente tuberkulosebakterier.

MRSA er også en fryktet multiresistend bakterie (stafylokokk). Derfor blir alle som blir lagt inn ved norske sykehus spurt om de har fått behandling på sykehus utenfor norden, og da tas forhåndsregler.

Gammel antibiotika, som ikke har vært brukt på flere tiår, kan virke å ha en effekt på MRSA, men foreløpig så vet man ikke sikkert.

2
Sponvika [sitat…] Hvorfor trekker du den da inn i en debatt rundt smitte fra asylsøkere?Denne saken gjelder en øyeinfeksjon , altså heller ikke TB som diskusjonen her nå dreier seg om. Det...

Hvis du hadde kikket opp på trådtittelen, så vil du se at det står ingenting spesifikt om TB i overskriften, du trenger ikke prøve å lage dine egne definisjoner overfor meg.

Jeg var påpasselig nok til å skrive, at det er ikke slått fast hvor smitten på UNN kommer fra.

MRSA på norske sykehus, er en langt større trussel mot folkehelsen, enn om det finnes en og annen migrant med TB. Hva vil DU foreslå av behandling av en hvilken som helst pasient, når sykehuset er stengt på grunn av smitte? Har du engang prøvd og tenkt tanken.

2
Nabo Jeg må inn til sykehus på minst en årlig kontroll på skroget med innvoller, og det er riktig som du skriver. Ved hvert innkallingsbrev, så ber de meg om å opplyse om jeg har vert p...

Hvis en tror på evolusjon, så gir det en grei forklaring hvorfor bakterier blir resistente. De har relativt kort levetid og de er flinke til å tilpasse seg "fiender" i form av antibiotika, og siden det tar relativt lang tid å utvikle ny antibiotika, så er bakteriene i ferd med å vinne kampen om tilværelsen.

Ja, og det er dette som er så farlig. Til slutt kan man - sånn satt litt på spissen - dø av en halsbetennelse.

Hver eneste pasient som blir innlagt blir spurt om de har vært innlagt/ fått tannbehandlig i utlandet de siste 6 mnd. De som kommer med ambulanse blir kartlagt allerede i de journalene (hvis tid).

Norge har ikke et kjempeproblem enda, men det kan fort snu. Det hjelper lite at norske leger er restriktive med antibiotika når andre ikke er det. Det er tross alt bakteriene som blir resistente, ikke nordmenn :)

2
Garindan Kanskje i din verden hvor det ikke stilles så høye krav.

Åh, men det er bare svensken som tror at folk som debatterer her inne er nobelkandidater.Han har så mange rare ideer.

Akkurat som fredda (eller er det lørdda?) tror at hvis man diskuterer et problem så har man samme problemet selv (han har nok både MRSA og tub siden han "deltar" her)

For ikke å snakke om den bikkja (buse et eller annet) som bjeffer tilfeldig rundt i trådene for å få dagene til å gå.

2
fedda1 På helsevesenets sider kan man lese at det gjennomsnittlig er ca 400 smittetilfeller årlig og at dette ikke betraktes som noe stort problem. Verre er det etter min mening med de mu...

På helsevesenets sider kan man lese at det gjennomsnittlig er ca 400 smittetilfeller årlig og at dette ikke betraktes som noe stort problem. Verre er det etter min mening med de multiresistente bakteriene og nå snakkes det merkelig nok ikke lengre om at de er i kylling&høns. Ja dfet snakkes veldig lite om multiresistente bakterier og ikke forstår jeg hvorfor. Siden de selger masse kylling i butikkene, fremdeles.

Multiresistente bakterier er den store trusselen, ja. Det skyldes uvettig bruk av antibiotika. Her i Norge er legene blitt restrektive, men det hjelper lite når antibiotika selges over disk, og brukes mot enkle forkjølelser, i store deler av verden.

2

Tuberkulose er svært utbredt blant ikke-vestlige asylsøkere. Og norske barn får ikke lenger BCG-vaksine.

1

asylsøkernes helse

Ikke asylsøkere, men asylmenn bør man gå over til å kalle de, man ser TV bilder av menn, menn og atter menn som blir reddet av Siem Pilot o.a. unyttige skip.

At de har fått helsesjekk før de stakk av fra koner og barn er nok lite trolig.

Norge bør vel innføre alle de gammeldagse vaksinene igjen, de yngste er vel ikke en gang i nærheten av å ha fått disse litt "gammeldagse" vaksinene, da man trodde sykdommene var utryddet.

Men det var før asylmennene dukket opp fra all verdens avkroker, også fra land som ikke engang er i krig - asyl vil de ha - og money som han sa den ene: "Give me my money!" var kravet.

1

Så, du antar at det er derfor lusekoftan kondolerer og - til deg?

Hvilke kilder har du for din påstand 'Tuberkulose er svært utbredt blant ikke-vestlige asylsøkere'? Er du en av dem, kanskje, jf kysen din?

1
paracet9 [sitat…] Allmenn kunnskap. Men det forbauser meg ikke at du ikke vet det.

Allmenn kunnskap

skrives i ett ord;Allmennkunnskap.

Men det forbauser ikke meg at du ikke visste det. Dog er det vanlig at man dokumenterer sine påstander, jf din påstand om hvor utberedt det er med TB hos ikke-vestlige asylsøkere og siden du neppe har gått rundt og talt selv - så må du da ha opplysningene fra et sted.

Da jeg var i militæret i Finnmark, fikk en i leiren TB og hele leiren ble satt i karantene, maskiner for gjennomlysning av lungene våre ble skaffet til veie og strakstiltak med vaksinering av nærmere tusen mann ble iverksatt. Ingen andre ble smittet, men det fyren som var smittet, hadde gått til militærlegen gjentatte ganger i flere uker og enda han sa at han hostet blod, var det Tuxi-hostesaft med beskjed om 'innetjeneste' - legen 'foreskrev'. Da pasienten hadde tatt av 10 kilo på 3 uker, ga den sivilt ansatte på undervisningskontoret seg en katten i militærlegen og sendte fyren til lege i Lakselv. Kort etter befant pasienten seg på fly til Sykehuset i Hammerfest. og - vi andre på Garnisonen i Porsanger, ble altså internerte - i et par uker, mener jeg å huske. Den smittede fikk varig svekket lungekapasitet og måtte såvidt han sa, droppe sine interesser for høyfjellsaktivitet, men var ellers i grei form.

1
fedda1 [sitat…] skrives i ett ord;Allmennkunnskap. Men det forbauser ikke meg at du ikke visste det. Dog er det vanlig at man dokumenterer sine påstander, jf din påstand om hvor utberedt...

Men det forbauser ikke meg at du ikke visste det. Dog er det vanlig at man dokumenterer sine påstander, jf din påstand om hvor utberedt det er med TB hos ikke-vestlige asylsøkere og siden du neppe har gått rundt og talt selv - så må du da ha opplysningene fra et sted.

Så du jar ikke fått med deg at TB, som i praksis var utryddet i Norge, er på vei tilbake? Hvem som er skyldneren er, ikke veldig viktig, men selvfølgelig må vi få lov å ta våre forhåndsregler i dette landet. Er du uenig?

1
Homo_Erectus Du må nok oppdatere deg. Få asylsøkere har tuberkulose Bare noen få av asylsøkerne som kommer til Norge har tuberkulose, og faren for å bli smittet er liten.

Få asylsøkere har tuberkulose Bare noen få av asylsøkerne som kommer til Norge har tuberkulose, og faren for å bli smittet er liten.

Faren for å bli smittet er relativt liten, ja. Men unger harker, spytter og sloss.

Tuberkulosen er i full blomstring i Europa, de aller fleste smittebærerne er fra den tredje verden. Ca 500 nye tilfeller oppdages i året i norge, men mørketallene er mye høyere, antas det.

BCG-vaksinen hadde mye av æren for at tub nærmest var utryddet. Siden 2009 gis den ikke lenger til norske barn.

1
paracet9 Jo, hvordan det? Vet du hvor mange babyer, barnehagebarn og skolebarn som blir behandlet? Ja, smittefaren er relativt liten, men det er dråpesmitte og disse som er smittet har også...

Jo, hvordan det?

Svaret ditt viser at du ikke gjorde dette. Hvor har du tallet 500 fra? Dette sier linken.

Totalt er det meldt 271 tilfeller av tuberkulose til Folkehelseinstituttet i år, hvorav 28 er født i Norge. Dette er ingen vesentlig endring fra tidligere år

1

Lignende innlegg

Laster...