Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Folk flest eller folket er jo et uttrykk som brukes til tider her inne. Nå har SSB kommet med 2016 tallene rundt det norske folk sitt syn på innvandrere. Det er jo interessant lesning.

Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv: 66% er helt eller delvis enig mens 18% er helt eller delvis uenig.

Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge: 67% er helt eller delvis enig mens 18% er helt eller delvis uenig.

Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet: 32% er helt eller delvis enig mens 54% er helt eller delvis uenig.

Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Bør den bli lettere, vanskeligere eller som i dag? Her mener 50% at det bør være som i dag. 33% mener det bør bli vanskeligere og 12% mener det bør bli enklere.

Vi ser her hva folk mener og at det er et lite mindretall som tar til orde for en strengere politikk. Det er jo fint å se at folket ikke i noen stor grad har latt seg påvirke av retorikken vi har sett.

2
85 svar

85 svar

Temaet innlegget er postet i er stengt.

Nabo

I følge Rita Karlsen stiller ikke SSB relevante spørsmål om temaet, men prøver å pynte på resultatet ved å gå rundt grøten, og lage mer grøt, av noe som kunne vert en seriøs undersøkelse.

https://www.rights.no/2016/12/nok-en-meningslos-maling-fra-ssb/

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som finansierer undersøkelsen som har «som formål å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe», heter det fra SSB. Men at undersøkelsen uttrykker befolkningens holdninger til politikken på feltet, er et tvilsomt utsagn. Faktisk er det litt av problemet, fordi SSB stiller de samme spørsmålene hvert år (siden 2002) – og det helt uavhengig av politiske endringer på feltet. Det gjør blant annet at svarkategorien «som i dag» ikke nødvendigvis korresponderer med tidligere år. Dessuten betviler jeg at så mange av respondentene har oversikt over politikken på feltet og de endringer som kontinuerlig foretas – ikke minst alle de endringene som ble foreslått fra andre halvdel av 2015 (etter at folkevandringskrisen til Europa og Norge var et faktum).

Det andre problemet, som vi har kritisert i årevis, er at SSB forholder seg til sekkekategorien «innvandrere» – bortsett fra når de spør om muligheter for adgang til riket. Men da sauser de til gjengjeld sammen flyktning og asylsøker. En «innvandrer» kan jo være så mangt, og en asylsøker blir ikke flyktning før vedkommende får opphold.

Dette gjør denne undersøkelsen tilnærmet ubrukelig til noe som helst – bortsett fra at den utnyttes politisk, gjerne av diverse innvandringsliberale NGO-er.

Det står en del mer om saken for de som åpner linken.

3

Sponvika

I følge Rita Karlsen

Og alle andre som har hengt seg opp i muslimer føler selvfølgelig dette. Det er mange interessante funn i rapporten, ikke minst politisk tilhørighet og ståsted. Et annet punkt er forskjellene i forhold til utdanning og ikke inst innkomstkilde.

Mønsteret som synes å gå igjen i svarene, er at Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet de grønne har de mest innvandrervennlige sympatisørene. Rundt 80-90 prosent av tilhengerne til disse fire partiene er enige i at «Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv». Dernest følger Arbeiderpartiets tilhengere med en andel enige på 76 prosent. Neste klynge av partier omfatter Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet. Andelen enige blant deres tilhengere ligger rundt gjennomsnittet for spørsmålet, i dette tilfellet 66 prosent. Tilhengerne av Fremskrittspartiet danner en egen gruppe for seg med en andel enige på 39 prosent.

Når det gjelder spørsmålet om å gi opphold til flyktninger og asylsøkere, er andelen som synes det bør bli «lettere», størst (om lag 50 prosent) blant Rødt og Sosialistisk Venstreparti. Blant Venstre og Miljøpartiet de grønne fordeler svarene seg mellom «lettere» og «som i dag», med en tredel på «lettere» og to tredeler på «som i dag». Arbeiderpartiet har hovedvekten på «som i dag» (66 prosent) med like store andeler på hvert av de to øvrige alternativene, mens Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har hovedvekten på «som i dag» (rundt 50 prosent) og dernest «vanskeligere» (én av tre). Fremskrittspartiet har tre av fire som velger «vanskeligere» og én av fire på «som i dag»

Frp-velgere skiller seg klart ut altså.

I år som tidligere år framtrer trygde-/pensjonsmottakere i de fleste holdningsspørsmålene som de minst liberale eller innvandrervennlige. Dette føyer seg fint etter en hypotese framsatt av Hernes og Knudsen (1992) i en tidlig undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring. Ifølge deres framlegg til forklaring er trygde- eller pensjonsmottakere tilbøyelige til å betrakte innvandrerne som potensielle konkurrenter om samfunnets begrensede velferdsmidler. Dette gjør dem mindre velvillig stemt overfor innvandrere. Minst truet føler elever/studenter seg ettersom de utdanner seg i retning av en høystatusposisjon som innvandrere vanskelig kan nå uten stor møye.

Trygdemottakere skiller seg altså ut her.

Som vist i gjentatte undersøkelser av holdninger til innvandrere og innvandring, synker tilbøyeligheten til å innta negative holdninger med økende utdanningsnivå.

De med lavt utdanningsnivå skiller seg altså ut her.

Skal man sammenfatte så blir det kanskje slik da? Den typiske innvandringsmotstanderen er en lavt utdannet trygdemottaker som stemmer Frp?

1

Gunstein12

Mønsteret som synes å gå igjen i svarene, er at Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet de grønne har de mest innvandrervennlige sympatisørene. Rundt 80-90 prosent av tilhengerne til disse fire partiene er enige i at «Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv».

Dette er vel ikke så mye å synse om.

Det er jo bare å legge frem tall, og sammenligne med øvrigheten.

Noen synes sikkert at for eksempel 30% delaktighet i arbeidslivet, er et høyt tall, mens andre synes at 30% er et lite mindretall...

2

Spunvika

Og alle andre som har hengt seg opp i muslimer føler selvfølgelig dette

Hvor har du dette fra?? Vis meg dokumentasjonen, takk!!

1

Nabo

De med lavt utdanningsnivå skiller seg altså ut her. Skal man sammenfatte så blir det kanskje slik da? Den typiske innvandringsmotstanderen er en lavt utdannet trygdemottaker som stemmer Frp?

Høyere utdannelse fører til at en har råd til å flytte fra de tette innvandrerområdene.

I 1992 var det ikke arbeidsinnvandring fra Øst-Europa kommet i stand, det gikk enda 12år før det skjedde formelt.

Med andre ord de som bor, og er tettest på innvandrerne, er minst begeistret for innvandringen. Hvilken bombe.

Dette står også i undersøkelsen.

"Færre har kontakt med innvandrere Andelen som oppgir å ha kontakt med innvandrere, falt 6 prosentpoeng til 72 prosent i 2016. Færre oppgir å ha kontakt med innvandrere «på jobben» og «i nær familie». Færre har også daglig kontakt".

Noe forteller meg ut i fra det avsnittet, at parallell samfunnene vokser og sementeres.

1

kjempekanin

https://www.rights.no/2016/12/nok-en-meningslos-maling-fra-ssb/ Det er Justis- og beredskapsdepartementet som finansierer undersøkelsen som har «som formål å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe», heter det fra SSB. Men at undersøkelsen uttrykker befolkningens holdninger til politikken på feltet, er et tvilsomt utsagn. Faktisk er det litt av problemet, fordi SSB stiller de samme spørsmålene hvert år (siden 2002) – og det helt uavhengig av politiske endringer på feltet. Det gjør blant annet at svarkategorien «som i dag» ikke nødvendigvis korresponderer med tidligere år. Dessuten betviler jeg at så mange av respondentene har oversikt over politikken på feltet og de endringer som kontinuerlig foretas – ikke minst alle de endringene som ble foreslått fra andre halvdel av 2015 (etter at folkevandringskrisen til Europa og Norge var et faktum). Det andre problemet, som vi har kritisert i årevis, er at SSB forholder seg til sekkekategorien «innvandrere» – bortsett fra når de spør om muligheter for adgang til riket. Men da sauser de til gjengjeld sammen flyktning og asylsøker. En «innvandrer» kan jo være så mangt, og en asylsøker blir ikke flyktning før vedkommende får opphold. Dette gjør denne undersøkelsen tilnærmet ubrukelig til noe som helst – bortsett fra at den utnyttes politisk, gjerne av diverse innvandringsliberale NGO-er.

Takk for link.

(Flott at det finnes andre (her: Rita Karlsen) som følger slike offentlige publikasjoner over tid.)

1

Nabo

Vær så god.

Ja det er godt det finnes korrektiv til den pressen som går i takt, og sjelden tenker en selvstendig tanke. Blant de store mediahusene og i allmennkringkasterne våre er det opplest og vedtatt, at multikultur er godt for landet. Det har aldri blitt stilt spørsmål med selve idéen om multikultur, hvorfor dette skulle være godt for et land. Det er det også på tide å gjøre.

2

kansas00

Skal vel heller ikke glemme utsagnene til ektefellen til SSBs nåværende sjef.

- Nordmenn blir rikere av innvandring - Mener Norge bør ta i mot 100.000 syrere

Kan jo bare tenke seg praten rundt middagsbordet der etter en arbeidsdag. Ligger nok bra med politiske agendaer bak det som kommer ut fra SSB.

2

Nabo

Victor Norman har snudd i saken, og funnet ut at innvandring ikke var så lønnsomt eller lurt som han først tok til ordet for i dine linker.

Her er hva han mener nå:

https://www.rights.no/2016/12/nar-selv-victor-d-norman-kommer-etter/

Realismen begynner så smått om senn å innfinne seg både her og der. Sistemann ut i rekken er tidligere arbeidsminister og professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Victor D. Norman, som snart går av med pensjon og benytter anledningen til å komme med kledelig selvkritikk:

– Jeg mener vi – økonomiprofesjonen – må ta en del av ansvaret for at vi har fått Trump i USA, brexit i Storbritannia og høyrepopulistiske reaksjoner i Europa, sier NHH-professor Victor D. Norman til Dagens Næringsliv (bak betalingsmur).

Norman forklarer at økonomene «trodde at globaliseringen ville komme alle til gode», men litt lenger ned i ABC Nyheters gjengivelse av artikkelen fremgår det klart at de slett ikke trodde noe slikt – de visste at det ikke var tilfelle (min. uth.):

– Men globaliseringen gjør ikke det. Den innebærer at det er noen som taper alvorlig. Vi har ikke gitt gode nok råd til politikerne, sier Norman til Dagens Næringsliv, og trekker fram ufaglært arbeidskraft og arbeidstakere i industrier som flagger ut.

Norman mener mener globaliseringen legger press på de laveste lønningene. Han påpeker også at 100 prosent av gevinst ved handel havner i lommene til de med høy utdannelse eller inntekt.

– Mange økonomer har låst seg selv inne i et verdensbilde med en «trickle-down»-modell om at globalisering kommer alle til gode. Men vi har visst hele tiden at det ikke er slik og burde vært mye flinkere til å få det budskapet ut, sier han til DN.

I så fall må vi konstatere at de aktuelle økonomene – inkl. Norman personlig – med vilje har ført befolkningen og muligens den politiske ledelsen bak lyset.

Osv, osv.

2

kjempekanin

Nå må du skille imellom gruppene hhv. innvandrere, asylsøkere og politiske flyktninger. Da hadde du nok sett andre tall. Ikke minst hvis spørsmålene var landbaserte. En filipinsk kvinne som gifter seg med en etnisk norsk mann, er f.eks. ikke samme type "innvandrer" som f.eks. krigsflyktninger ifra svært fremmede kulturer.

2

Sponvika

Siste spørsmålet omhandler flyktninger/asylsøkere, de andre ser på innvandrere som helhet.

Nå har jeg ikke lest hele rapporten ennå, så kommer tilbake med mer.

1

kjempekanin

Flott at du gidder å bruke så mye tid på det.

Selv så gidder jeg ikke å lese de artiklene/statistikkene, fordi jeg anser dem som verdiløse - altså i denne sammenheng.

Av den grunn, ville jeg også ha avslått å delta i en slik undersøkelse, hvis jeg var blitt trukket ut til å være en av respondentene.

Undersøkelse om nordmenns holdning til utenom-europeisk innvandring, hadde nok sin verdi hvis man hadde hatt den samme type innvandring som man hadde på 1970-tallet. F.eks. endel vietnamesere, chilenere og andre politiske flyktninger - jeg tror ikke at det kan ha vært mange nordmenn som mente at dette er nye borgere som ikke deltar samfunnsproduktivt og ikke er en del av storsamfunnet. Og så hadde man noen pakistanske arbeidsinnvandrere, og etter innvandringsstoppen endel familiegjenforening i den gruppen. Og på 1980-tallet var det noen iranske og irakiske politiske flyktninger. Og senere endel filippinske og thailandske kvinner.

SSB får komme med en rapport der spørsmålene er langt mer konkrete (dvs. ubehagelige). (De kan eventuelt foreta en egen undersøkelse ved siden av den omtalte, årlige.) Jeg tror at de fleste myndigheter og etater er klar over hvilken del av innvandringen som av mange ansees som problematisk og/eller uønskelig.

Derfor kan de f.eks. stille følgende spørsmål neste gang: "Ville dine svar ha vært annerledes hvis spørsmålene i undersøkelsen hadde vært stillet for følgende separate bolker: 1) en for ikkemuslimske innvandrere, og 2) en for muslimske innvandrere og krigsflyktninger? "

"Mener du at krigsflyktninger skal få kun midlertidig opphold, til krigen er over? Eller skal krigsflyktninger få permanent opphold og/eller norsk statsborgerskap slik som idag? "

Når det gjelder muslimske krigsflyktninger, mener jeg klart at man kan ta imot mange slike, men da kun på midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse, uavhengig om tidsintervallet blir på 5 år, 10 år eller 20 år.

Det blir nemlig feil at kun dem som har økonomi til å komme seg til Europa, får et nytt hjemland (er det krig i et land med en befolkning på f.eks. 50 millioner, vil jeg mene at 99% av denne befolkningen trenger beskyttelse ifra krigen).

3

Spunvika

Nå har jeg ikke lest hele rapporten ennå, så kommer tilbake med mer.

Har du noen dokumentasjon på at du ikke har lest hele rapporten ennå??

1

U-gurt

Enig med Rita Karlsen, "Dette gjør denne undersøkelsen tilnærmet ubrukelig til noe som helst – bortsett fra at den utnyttes politisk, gjerne av diverse innvandringsliberale NGO-er."

Du kommer vel selv inn i kategorien " innvandringsliberale NGO-er."

1

Gunstein12

Nå må du skille imellom gruppene hhv. innvandrere, asylsøkere og politiske flyktninger. Da hadde du nok sett andre tall

Jeg er brennsikker på at de fleste her er for innvandring!

1

kansas00

Så lenge politikerne sørger for at innvandringen blir konsentrert til enkelt områder vil den aldri bli et problem for en større del av befolkningen i deres hverdagsliv. I så måte vil dette kunne gi utslag på meningsdmålinger/oppfatninger. Synes den klareste meningsmålingen om innvandring har skjedd i de områdene innvandrerne bor i dag (eksempelvis groruddalen).. Der har etnisk norske flyttet ut i titusenstalls. Det er faktisk en handling. Å få et skjema eller bli intervjuet av SSB er ikke en lignende handling. Sannheten i dag er at veldig få nordmenn vil bo i multikulturelle nabolag. Hvorfor tror du man på boligsøk etterhvert har fått mulighet til å sjekke hvilken skole/skolekrets boligen/adressen tilhører ?

Så nordmenns holdning til innvandring er jo i realiteten at de skyr den. Selv vå Føler meg rimelig sikker på at da denne innvandringsliberale partilederen her bygde hus i oslo, så hadde han oversikt over innvandringsandelen på skolen han ville bli tilhørennde... For den er liten/ikke eksisterende.

2

Sapient-X

Kan ikke stole på SSB når det gjelder innvandring. De bedriver Lysenkoisme, og er til for å skaffe de resultater oppdragsgiver (IMDI?) ønsker.

1

Lignende temaer

Laster...