Arbeidsgiver skal legge til retter for at arbeidet skal kunne utføres trygt uten fare for liv og helse til den ansatte. Dette er nedfelt i Arbeidsmiljøloven.

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Merk at arbeidstaker også har plikter her til å melde fra om forhold som kan medføre fare for liv og helse. Her skal både arbeidsgiver og VO informeres.

Hvis ikke VO tar saken alvorlig så kan man jo spørre seg om hvor egnet denne personen er til å være VO. VOs oppgaver er gitt i loven para 6-2.

Nå sier du ikke noe om hva slags bedrift dette er eller hvor stor den er, men i andre bransjer så har man systemer der man også melder fra om hendelser som kan føre til ulykker slik at disse blir registrert og behandlet for å se på potensielle farer og korrigerende tiltak.

1
Laster...