Jus esc

Innlegg

Jus

Thomas_Henden

Behandlingstid for utbetaling av sykepenger

Har vært sykemeldt siden 28/7-11 og levert alle sykemeldingene til NAV samme dag som jeg har mottatt disse fra fastlegen. Har enda ikke mottatt sykepenger fra NAV, så jeg spurte på mitt lokale NAV kontor om de kunne fortelle meg om når de blir utbetalt. Personen på mitt lokale NAV kontor ringte til NAV forvaltning og spurte om når jeg ville få penger. NAV forvaltning sier at de skal sende meg en sms med svar iløpet av dagen. Mottok sms fra NAV forvaltning kl 1555, hvor de skriver følgende: Viser til telefon fra ditt lokale NAV kontor. Inntektsopplysning er mottatt første gang 260811. Det er desverre 6 ukers saksbehandlingstid fra vi mottok dette......

Jeg trodde jeg skulle få sykepenger fra NAV etter arbeidsgiverperioden var over. Og det er nå ca 1,5mnd siden jeg mottok lønn fra arbeidsgiver. Har prøvd å finne svar på NAV.no, men det står ikke noe skrevet om dette.

Har NAV lov til å bruke 6uker på å behandle et krav om sykepenger???????

1
1 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Utdrag med kommentarer til forvaltningsloven - sakset fra NAV.no:

§ 11 a (saksbehandlingstid, foreløpig svar)

Generelt

Forvaltningsloven inneholder ikke noen bestemmelse om frister for saksbehandlingen. § 11 a gir imidlertid regler som gjelder fremdriften av saker. Bestemmelsen blir ofte omtalt som "foreløpig svar" noe som knytter seg til ordlyden i andre ledd. Bestemmelsen ble endret ved lov av 12. januar 1995. Endringen bygger på Ot.prp. nr. 75 (1993-94) og Innst. O. nr. 4 (1994-1995).

Hensynet bak bestemmelsen om forvaltningens plikt til å gi et foreløpig svar, er å gi avsenderen melding om at saken er kommet fram, samt hvis mulig å gi et anslag over forventet saksbehandlingstid. Parten orienteres om hvor saken "står" i forvaltningen. Bare dersom det er åpenbart unødvendig, kan det unnlates å gi foreløpig svar. Formuleringen er uttrykk for at det skal gjelde en forholdsvis snever unntaksregel.

Forholdet til folketrygdloven

Folketrygdloven § 21-10 første ledd har samme innhold som forvaltningsloven § 11 a første ledd. Se her kommentarene til § 21-10.

§ 11 a første ledd - saken skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold

Etter første ledd skal forvaltningsorganet forberede og treffe avgjørelse i saken uten ugrunnet opphold. Saksmengden i Arbeids- og velferdsetaten innebærer at forberedelsen av den enkelte sak ikke alltid kan starte umiddelbart etter at den er mottatt hos NAV lokalt. Det kan i enkelte tilfelle også være noe tvil med hensyn til mengden av saksopplysninger som skal innhentes for å kunne legge til grunn at en sak er ferdig forberedt. Når den forberedende saksbehandlingen er ferdig, vil saken vanligvis bli avgjort uten ugrunnet opphold. Det er således ikke første ledd, men andre og tredje ledd i § 11 a som det er spesielt viktig for Arbeids- og velferdsetaten å forholde seg til.

§ 11 a andre ledd - krav på foreløpig svar

Hva som regnes som "uforholdsmessig lang behandlingstid" bør vurderes "i lys av de forventninger parten i alminnelighet vil ha", sies det bl.a. i teorien. Her er det også lagt til grunn at søkeren skal ha foreløpig svar innen to uker ved første gangs henvendelser. Justisdepartementet har uttalt at mer enn to uker må oppfattes som uforholdsmessig lenge når det gjelder svar på kurante henvendelser, og mer enn en måned når det gjelder søknader om tillatelser. I det foreløpige svaret skal det gjøres rede for grunnen til utsettelsen og angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det er åpenbart unødvendig.

I Arbeids- og velferdsetaten vil det generelt være stor arbeidsmengde i kontoret som antas å måtte angis som grunn til ventetiden. Det bør kunne være tilstrekkelig å opplyse om at behandlingen vil skje så snart som mulig, samt henvise til den saksbehandlingstiden som vanligvis påløper for sakstypen.

Plikten til å gi et foreløpig svar gjelder i alle forvaltningssaker, også ved henvendelser som ikke resulterer i noen avgjørelse.

Bestemmelsen i andre ledd vil også få betydning der organet driver forretningsvirksomhet, offentlig tjenesteytelser mv. Foreløpig svar kan gis skriftlig eller muntlig.

Det er laget et standard "kvitteringsbrev" med mulighet til utfylling av forventet saksbehandlingstid for det området saken gjelder.

§ 11 a tredje ledd - enkeltvedtak som ikke besvares innen en måned

I saker som gjelder enkeltvedtak har forvaltningen plikt til å gi et foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Svaret skal inneholde det som fremgår av andre ledd, og det kan bare unnlates å gi slikt foreløpig svar dersom det må anses som åpenbart unødvendig. Denne bestemmelsen antas å medføre et ikke ubetydelig merarbeid for Arbeids- og velferdsetaen der hovedtyngden av henvendelser vil være knyttet til enkeltvedtak.

Foreløpig svar for forskjellige typer henvendelse

Overført til Arbeids- og velferdsetatens saksområder kan saker som gjelder enkeltvedtak være krav, søknader, ankesaker, ankenemndssaker og klagesaker.

For enkeltsaker i form av krav eller søknad om ytelser og ankesaker skal det gis foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en måned med mindre det må anses som åpenbart unødvendig.

Det bør vurderes å etablere en ordning der det automatisk sendes ut kvitteringsbrev ved mottakelsen av alle slike saker eller om det skjer etter en individuell vurdering av saksbehandlerne.

Hvorvidt det rutinemessig bør sendes kvitteringsbrev når klageinstansen mottar klagesaker må vurderes. Behandlingstiden for disse vil vanligvis overstige en måned. Her har imidlertid vedkommende har fått tilsendt en gjenpart av oversendelsesbrevet om at saken er oversendt klageinstansen, men kan allikevel være i tvil om saken virkelig er kommet dit og om hvor lang tid klagebehandlingen vil ta.

Ankesaker som kommer fra Trygderetten har vanligvis svarfrister. Trygderetten bør orienteres om en eventuell lengre behandlingstid enn forutsatt ved at det bes om fristforlengelse. Midlertidig svar vil vanligvis ikke være nødvendig i slike saker.

I klagesaker bør det gis det et foreløpig svar slik som for ankesakene.

Saker fra Sivilombudsmannen skal gis høy prioritet og forutsettes derfor å bli behandlet så raskt at det i de fleste tilfelle ikke vil være nødvendig å sende noe midlertidig svar. Men dersom besvarelsen på grunn av innhenting av opplysninger og lignende forventes å ta noe tid, må midlertidig svar sendes.

Generelle saker fra departementer faller utenfor det området som omfattes av tredje ledd og gir ikke grunnlag for noe rutinemessig opplegg med foreløpige svar.

Når det gjelder oversendelse av konkrete saker fra Departementet til Arbeids- og velferdsdirektoratet til besvarelse, kan det være aktuelt å videresende slike saker til ytre etat som rette vedkommende til besvarelse. Dersom en gjenpart av Direktoratets oversendelsesbrev sendes til Departementet og til brevskriveren, vil dette gi tilstrekkelig orientering. Hvis brevet inneholder klager over noen av etatens organer, kan det unntaksvis være nødvendig at Direktoratet (eventuelt Departementet selv) besvarer brevet. Dersom dette vil ta noen tid, bør rutinen være at Arbeids- og velferdsetaten gir et midlertidig svar.

I saker som gjelder enkeltvedtak fra et annet forvaltningsorgan gis foreløpig svar.

Også når det gjelder brev, forespørsler, saker fra et organ innen etaten til et annet bør det kvitteres for mottakelsen med et foreløpig svar. Dette vil bidra til å innarbeide gode saksbehandlingsrutiner.

Brev fra personer om stønadsspørsmål sendt direkte til Arbeids- og velferdsdirektoratet (eller når slike brev er sendt Kongen, stortingsrepresentanter/regjeringsmedlemmer eller andre, og Arbeids- og velferdsdirektoratet får oversendt disse), videresendes vanligvis til det regionale eller lokale NAV kontoret til besvarelse på samme måte som nevnt tidligere.

Når det gjelder skriftlige henvendelser fra organisasjoner, interessegrupper, firmaer o.l. bør det alltid gis midlertidig svar.

Det må vurderes om det skal gis en rutinemessig tilbakemelding ved mottakelse av krav eller søknad om ytelser, ankesaker, ankenemndssaker, klagesaker. I slike saker skal det gis et foreløpig svar dersom henvendelsen ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt med mindre det må anses som åpenbart unødvendig.

Dette bør også gjøres i enkeltsaker fra annet forvaltningsorgan, saker fra annen instans i etaten, saker fra personer når instansen skal besvare saken selv og saker fra organisasjoner, interessegrupper, firmaer o.l.

Ved post fra Sivilombudsmannen, Trygderetten og departementer er utgangspunktet at det ikke automatisk behøver gis noe midlertidig svar ved mottakelsen. Hvis midlertidig svar gis til disse, skjer det etter en konkret vurdering ut fra vedkommendes forventninger om tilbakemelding. Dette vil medføre en økning i arbeidsmengden i Arbeids- og velferdsetaten, og det vil også medføre økte portoutgifter.

Gjennom å etablere et slikt opplegg fjernes imidlertid eventuell usikkerhet hos avsenderen om hvorvidt saken er kommet frem. Det styrker tilliten til NAV, og det vil kunne bidra til å hindre en del purringer.

Det må etableres oppfølgingsrutine dersom saken blir forsinket i forhold til den behandlingstid som er anslått i det foreløpige svaret.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk jaha1255 Siste svar

Pride-skytingen:

Hvis RESPEKT FOR ANDRE MENNESKER UANSETT LEGNING . VI kan være UENIG / ENIG SÅ MYE VI VIL MEN DE " SKEIVE " FORTJENER OGSÅ FULL RESPEKT til å leve sine liv på lik linje som vi andre som IKKE ER SKEIVE...
1
46 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

PST sjefen må gå!

Vi kan ikke ha et PSTsom ikke gjør jobben sin. De må også ta folk med psykiske lidelser . Det er for seint når det drepes folk. Norge er en politistat og det kryr av politi i Oslo. Både sivil og i uni...
1
29 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

NRK sport politisk blind!

Nå må NRK slutte å politisere alt av idrett. Klaveness hadde ikke oppdatert coronapasset sitt på telefonen / mobilen. Så får faen NRK det til å se dette som en politisk markering mot Klavenes. Det er...
2
9 svar

Der gikk Stortingspresidenten på mine

"– Hat er hat, og har ikke noe med religion eller bakgrunn å gjøre, sa Stortingspresident Gharahkhani. Beklager, men det er for dumt sagt for en stortingspresident. Det er mye annet han burde sagt -...
Bilde

Sa at angrepet ikke har noe med religion å gjøre: Nå får han svar

– Vi må være klar på hva som motiverer til denne type terror, sier Høyres Mahmoud Farahmand.


Bilde www.nettavisen.no
1
1 svar
Laster...