Hydrogen har visse egenskaper, oksygen visse agenskapet, bindes dette sammen på en bestemt kjemisk måte, oppstår vann, som har en rekke egenskaper so hverken hydrogen eller oksygen har. Tilsvarende, selv om det fantes antisemitter privat i motstandsbevegelsen, kan selve motstandsbeveglsen, sammensetningen av en rekke mennesker i en orginasasjon ,ed et bestemt formål og bestemte midler, være fullstendig uten antisemmitisme og binde de antisemittiske medlemmene til å bøye seg og føye seg under organisasjonens mål. Dette kalles "emergent entities", og har spilt en kolossal rolle i menneskets psykososiale utvikling, mennerskers mentalitet har blitt formet av å underkastes et (ideeelt) formål. Som visse kristne sier: Å bli underkastet et dogma eller en regel er å bli disiplinert. Naturligvis kan dette også benyttes negativt.
Poenget er: Motstandsbevegelsens antisemittisme må bedømmes utfra et overordentlig grundig kjennskap til hele organisasjonen i alle dens funksjonelle deler og virkemåter.
Michelets argumentasjon synes å bero på følgende: Antisemitisme er forferdelig, og det som skjedde med jødene var forferdelig. Dette skaper en forventning hos oss, men også hos oss til folks holdning og handling under krigen. La oss gi denne forventningen en retning a og en kraft b. For å motvirke denne vektoren setter Michelet enkelt opp den motsatte vektor. Holdningen - a er mot jødene, og kraften - b er like sterk mot å gjøre noe. Så blir intet gjort, nøytraliserigen går tvert motsatt. Men det er for enkelt, man må se på hele situasjonen, på hele organisasjonen.Det er kunet umåtelig grundig studium av organisasjonen og medlemme som kan svare på dette.Det kan stilles spørsmålom Mischelets utgangsvektor, og en masse annet, den utlignes av summen av en masse annet enn sin diametrale motsetning.

1

Tenk på hva emergent entities kan utrette i sosiologien og fremfor alt i økonomien! Tre som samarbeider danner et felleskap med andre egenskaper enn i de som kan beskrives ved hvert enkelt individ. Hele homos økonomicus er truet. Tilsvarende i lingvistikken: Anerikanerne er beinharde på at en setnings mening er summen av ordenes mening. Så kan de lage sine formler. Men for det første: Addisjon er abelsk (etter den norske matematiker), det betyr at elementenes rekkefølge er likegydldig. Hvilket de opplagt ikke er i realiteten. Og dessuten, en setning danner opplagt egenskaper som de enkelte ord (elementer) ikke har, et ord kan ikke neger, det kan kun en setning (en påstand), som er sammensatt av ord.(evt underforståtte ord).

1

Man tenke seg en historieskrivning med utgangspunkt i emergent entities, hvordan enkeltmennekene endrer seg etter hvordan slutter seg sammen i større enheter. Og hvprdan disse enhetene kolliderer.

1

Man tenke seg en psykiatri med basis i emergent entities, en pasient, en outsider, ikke en med vrangforestillinger , men en som etterhvert med hjelp kan fungere i jobb, dvs i pakt med samfunnets idealer. Hvordan det ville forandre hans selvoppfatning. Hele dette traumeparadigmet er en blindveg. Sitte å naudsnakke med pasienten om de eldgamle, tapende kortene, i stedet for å presentere en ny giv. Velg valget! sa Sartre, velg å ikke vær dømt av din fortid, av dine traumer, det er dem du skal frigjøre deg fra, og skape en ny fortelling om deg selv, hvem du er og hva du er i stand til. Det skal ikke traumene få lov til å begrense. Det er denne prosessen de ambulerende psykiatrifolkene må kjempe for. Traumesnakket er begrensende, det skaper en farlig identitet. En fotballspiller får ut i offentligheten jeg var ruspåvirket, det blir gjentatt og gjentatt, til slutt hans identitet, jeg blir for evig rusmisbruker. Bare tull, fyren har masse ressurser, som han kan utvikle slik at de utkonkurrerer trangern til rus. Finn disse ressursene, det er de ambulerende psykiatriske folkenes oppgave i behandlingen. Finn ressursene i padsienten som utkonkurrerer det sykdomsskapende.

1
Laster...