Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Statoilsjefen informerte på den årlige Oil&Money-messen forleden dag at Statoil regner med at elbilen innen få år vil ta så store markedsandeler at verdensmarkedets etterspørsel etter olje vil reduseres. Som elbilentusiast finner jeg det interessant at elbilutviklingen har kommet så langt at selv den normalt så oljeoptimistiske oljebransjen innser at oljealderen snart er på hell.

Og for å vise at de har forstått alvoret har Statoil allerede igangsatt avbøtende tiltak ;-)

1
66 svar

66 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

rosmebraad

Og her er en oljemann som sier at elbiler IKKE reduserer oljeettersprselen nevneverdig.

Man faar tro hva man vil, mens man spiser mat som er produsert og levert av dieselmaskiner!

http://m.nettavisen.no/nyheter/utenriks/--elbiler-er-ikke-nok-til-a-slukke-oljetrsten/3423279394.html

1

blackline

Og her er en oljemann som sier at elbiler IKKE reduserer oljeettersprselen nevneverdig.

Det er da helt greit. Elbiler har da ikke nådd det punktet der de faktisk gjør det. Det burde da alle skjønne. Det registreres vel over 1 million nye biler i Kina i måneden. Og elbiler er vel ikke i nærheten av dette tallet globalt enda. Merkelig nok så forventer kritikerene av Elbiler at hver registrerte Elbil skal representere redusert oljeetterspørsel globalt.

1

frankolainen

Merkelig nok så forventer kritikerene av Elbiler at hver registrerte Elbil skal representere redusert oljeetterspørsel globalt.

Og hvorfor er dette en urimelig forventning? Er ikke dette liksom mye av poenget?

2

trondhjem

Det er da helt greit.

Mon det?

Det er god grunn til å ta Det Internasjonale Energibyråets prediksjoner om fremtidig energibruk med en dose skepsis.

IEA har siden 80-tallet gitt ut en årlig rapport, World Energy Outlook, hvor de summerer opp utviklingen i energimarkedene og gir en analyse av hvordan IEA forventer at energimarkedene vil utvikle seg fremover. En rød tråd i IEAs årlige analyser over fremtidig energibruk etter årtusenskiftet er at analysene er alt for optimistiske m.h.p. på fossile brenslers rolle, og især oljens rolle, i det globale energimarkedet og samtidig sterkt undervurderer sol- og vindkraftens rolle.

Her er en artikkel som sammenligner tidligere WEO-rapporters analyser over utviklingen av fornybar energi opp mot den faktiske utviklingen. De finner en systematisk og grov undervurdering fra IEAs side, i rapport etter rapport. Årsaken er at IEA legger inn en lineær vekstkurve over kommende fornybar energiproduksjon, mens markedet i virkeligheten har vokst eksponentielt med en tosifret prosentvekst per år, som er en voldsom sterk vekst.

Det gir svært gale prediksjoner. Se f.eks. figur 5 over forventet og faktisk installasjon av solcellekraft. I følge WEO 2002 skulle verden totalt ha ca. 55 GW installert solcellekraft i år 2030. Det nådde verdenssamfunnet allerede i 2010. Per 1.1. 2016 var det installert 227 GW solcellekraft i verden (ifølge REN 2016), opp fra 177 GW året før. Dvs. på bare ett år, fra 2014 til 2015 ble det installert like solcellekraft som IEA i 2002 mente verden kunne klare å akkumulere innen 2030. Du finner et tilsvarende bilde over IEAs tidligere analyser av utviklingen av vindkraft også. Den er også sterkt og systematisk undervurdert i rapport etter rapport.

Når det gjelder forventet vekst i oljeforbruket finner man det motsatte bildet. IEAs rapport fra år 2000 (se side 22) forventet at oljen alene skulle dekke 40 % av verdens energiforbruk i 2020, noe som innebærer at oljeforbruket skulle vokse fra 75 millioner fat per dag i 1997 til 115 millioner fat per dag i 2020. Tilsvarende analyser finner du i de kommende rapportene flere år fremover. Denne oljeoptimismen og samtidige fornybarpessimismen fra IEA er et problem fordi deres rapporter tillegges stor vekt i statlige etater og næringsliv når de skal fatte investeringsbeslutninger (se sammendraget i rapporten lenket inn ovenfor):

"The International Energy Agency (IEA) has a significant impact on both political and economic decisions of governments and stakeholders regarding energy. The World Energy Outlook (WEO) report published annually by the IEA projects for the decades to come how TPED and electricity generation, amongst others, will evolve for all major Technologies"

Det er mange som i dag mener at IEAs rapporter fra rundt årtusenskiftet må ta en stor del av ansvaret for oljeprisfallet vi har fått de siste årene fordi oljeindustrien trodde på de optimistiske anslagene over kommende oljeforbruk og investerte utover 2000-tall i utbygging av produksjonskapasitet ut fra denne optimismen. Men veksten i oljeforbruket ble ikke på langt når så sterk som IEA hevdet den ville bli, dermed bygde ut oljeindustrien for mye produksjonskapasitet slik at dagens oljemarked flommer over av olje og prisen blir deretter.

Og det kanskje verste her er at IEA fortsetter å legge inn en lineær vekst i de fornybare energiene. Det kan få store konsekvenser for de som fortsatt bruker IEAs rapporter som beslutningsgrunnlag for investeringer i energisektoren. Hvis veksten av fornybar energi fortsetter med tosifret årlig prosentvekst bare noen få år til, vil fornybar energi ta over så mye av energimarkedet at de som har investert i fossil energi risikerer å sitte med svære tap.

Noen av de som er mest i fare for dette er oss nordmenn. Vi skal i årene som kommer avskrive et tresifret antall milliarder kroner i skatteletter til oljeselskaper som vil bygge ut felt oppe i Barentshavet (91% av selskapenes kostnader kan avskrives på skatten). Lønnsomhetskalkylene for denne utbyggingen bygger på IEAs rapporter over forventet oljeforbruk og andel fornybar kraft i 2030 og fremover, som er perioden disse feltene vil være i drift.

1

ostgote

Og for å vise at de har forstått alvoret har Statoil allerede igangsatt avbøtende tiltak ;-)

Elbiler kan bruke de samme parkeringsplassene som alle andre biler. Det er ingen selvfølgelighet med tilgang til gratis ladning på arbeidsgivers bekostning bare fordi man kjører elektrisk.

1

Fico

Forbruket vårt for 2015 når det gjeller bensin, er i følge SSB 1.177111 tusenlitere pr år, eller delt på 365, som da blir 3225 tusenlitere pr døgn.

Brennverdien for bensin er 9,5 kwh pr liter, noe som igjen betyr at 1 tusenliter derved inneholder en energi tilsvarende 9500 kwh.

Når vi så bruker 3225 tusenlitere pr døgn , representerer det energien 30.637 500 kwh, og delt på 24 finner vi et timesforbruk på bensin tilsvarende 1. 267562,5 kwh.

I en 3-fas spenningskilde som i dette tilfellet er vår tilgang på el-kraft, vil dette ved en spenning på 400 V og effektfaktor lik 1, kunne omregnes til en utnyttbar strøm som kan bli 1844 A.

Hurtigladning av el-biler kan fordre 4-500 V , 250A i en time, noe som vil kunne gi ladning til 7 biler samtidig, når vi regner om forbruket av bensin tilsvarende energien i elkraft som vist i eksemplet over.

Dette er jo selvsagt en illusorisk eller meningsløs tenkt dekning av behovet for strøm til elbiler, og langt verre blir det jo når forbruket av diesel m.m. taes med i regnestykket, som kanskje kan rettes av noen som ser det annerledes, det kan jo være et håp om ulike former for aproksimering osv.

Hvor all nødvendig energi skal komme i fra om ikke til eksempel ifra kullkraft, hører vi lite om.

Distribusjonsnettet derimot skal jo i løpet av noen år forsterkes for 120 milliarder kr som nevnt et annet sted-

1

trondhjem

Hvor all nødvendig energi skal komme i fra om ikke til eksempel ifra kullkraft, hører vi lite om.

Tvert om.

Hver gang Norsk Olje og Gass, en interesseorganisasjon for norsk olje og gassnæring, åpner munnen i offentligheten, blir vi tutet ørene fulle av at verden kommer til å trenge store mengder fossil energi i mange tiår fremover. Derfor er det en fordel for klima at Norge henter opp all den olje og gass vi klarer for å fortrenge den langt mer skitne kullkraften. Vi har verdens reneste olje og gassproduksjon kommer det fra den kanten.

Den samme falske eventyrfortellingen om at Norge bidrar til å løse verdens klimaproblem med å tjene oss søkkrike på olja og gassen vår gjentas titt og ofte fra stortingspolitikere, statsråder og en rekke næringslivsledere.

1

Fico

Hver gang Norsk Olje og Gass, en interesseorganisasjon for norsk olje og gassnæring, åpner munnen i offentligheten, blir vi tutet ørene fulle av at verden kommer til å trenge store mengder fossil energi i mange tiår fremover

Her er mitt spørsmål fra mitt innlegg over her:

Hvor all nødvendig energi skal komme i fra om ikke til eksempel ifra kullkraft, hører vi lite om.

Jeg har ved flere anledninger undret meg over hvordan vi skal dekke fremtidens energibehov, men har enda ikke sett noen antydninger om det.

1

ostgote

Brennverdien for bensin er 9,5 kwh pr liter, noe som igjen betyr at 1 tusenliter derved inneholder en energi tilsvarende 9500 kwh.

Det er brennverdien, men det er ikke det samme som energi på hjulene til framdrift av kjøretøyet.

Elbilen har en langt bedre energieffektivitet enn en bil med intern forbrenningsmotor og det blir ikke sammenlignbart.

1

Fico

Det er brennverdien, men det er ikke det samme som energi på hjulene til framdrift av kjøretøyet.

Ja det kan nok være slik, men poenget var å si hvor mye elektrisk energi en liter bensin tilsvarer, og som nevnt sies å være 9,5 kwh.

Det betyr sagt på en annen måte, at en liter bensin under vanlige forhold kan gi 9,5 kw elektrisk effekt i en time.

Symbol for timer er h, og den er her 1 som multipliseres med effekten 9,5 kw, og som deretter kan skrives som energien 9,5 kwh

1

Fico

Elbilen har en langt bedre energieffektivitet enn en bil med intern forbrenningsmotor og det blir ikke sammenlignbar

Ja det stemmer nok. Forbrenningsmotor drevet med bensin har vel en virkningsgrad høyere enn 30 % i alle fall. Noe av spillvarmen utnyttes, og eksprimentelt kan det la seg gjøre å få atskillig høyere virkningsgrad.

Elmotorer er langt bedre stilt med mulig virkningsgrad omkring 95 %, men også i elbilen oppstår det selvsagt tap ifra vi til eksempel setter inn ladekontakten og har booket inn 65kwh, og til neste gang vi skal gjøre det samme. Tapene oppstår jo der vi leder strøm, men ikke kan eller ønsker å utnytte den, samt i mekaniske kraftoverføringer som varmetap eller annet.

Om virkninsgraden sier vi ellers at det er forholdet mellom den effekten vi får ut, og den vi legger inn, som vi kan skrive som Pavgitt/Ptilført og som derved ikke kan bli større enn 1

Og her kan vi se et morsomt eksperiment:

Sitat:

SHELL ECO-MARATHON

Denne bilen skal kunne kjøre Oslo - Trondheim på 0,1 liter bensin

Studenter forsøker å lage verdens mest drivstoffeffektive bil.

http://www.tu.no/artikler/denne-bilen-skal-kunne-kjore-oslo-trondheim-pa-0-1-liter-bensin/222289

1

blackline

Du glemmer vel her at virkningsgraden på bensinbilene er lavere enn 35%

En Tesla mod s Fx bruker rundt 1,7KW på mila. Noe som skulle tilsvare 0,18L Bensin eller 016L Diesel.

Og Dersom alle norske personbiler byttes i dag med en Tesla mod.s og hver bil gis en kjørelengde på 20.000km/år.(gjennomsnittlig kjørelengde i følge forsikringsbransjen er like i overkant av 12000 km) Så vil det medføre en økning i norsk strømforbruk på rundt 12%.

Bare ved å bytte ut gamle turbiner og optimalisere norske kraftverk, så vil dette øke norsk strømproduksjon (på eksisterende vannmengde) med rundt 22%.

Så ikke gjør dette til noe voldsomt.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...