Nye VGD er lansert! Mer informasjon

CO2. vibrasjon og spinn; eller kinetisk energi?

Starter med en merkelig form for eksperiment som NASA oppfordrer til.

https://glory.gsfc.nasa.gov/globalwarmingexperiment.html

Hva er det egentlig de viser?

1
51 svar

51 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

ramses2k

Dette emnet var faktisk interessant nok til at det var verdt å studere litt og skrive noen ord om. Så her kommer en "kort" oppsummering:

Det er et par grunnleggende teorier vi må ha med oss her.

Den ene handler om hvilke metoder et CO2 molkyl kan avgi energi på etter på ha blitt eksitert vha et foton fra varmestråling. Den ene er ved kollisjon med andre molekyler, den andre ved å selv avgi et foton. Dette er det selvsagt gjort eksperimenter og målinger på og kort forklart så er resultatene som følger (ved ca romtemperatur):

http://rabett.blogspot.no/2013/04/this-is-where-eli-came-in.html

"Comparing the radiative rate kR (the inverse of the lifetime) to the collisional deactivation rate kM[M], provides a quick estimate that only one out of 100,000 CO2 molecules excited into the (0,10,0) by collision or absorbing a photon, will emit."

Det er litt mer komplisert enn tallet over viser da det er CO2 molekylet kan eksiteres på flere måter men det gir iallfall et greit bilde og levner ingen tvil om at CO2 ikke bare kan, men vil overføre energi til andre molkyler (N2 og O2 i hovedsak i luft på bakkenivå) i hvis det blir bestrålt av en varmekilde.

Den andre er at den ideelle gass loven som er refferert til i andre innlegg her er litt for ideell for de situasjonene vi diskuterer her, bl.a fordi vi har med dipolare molekyler å gjøre som gjør at van der waals bindinger (og sikkert mye annet moro) kommer inn i bildet her. Den enkleste måten å forestille seg denne effekten på er at den totale energien til gassblandingen er summen av potensiel energi (elektromagnetisk tiltrekning pga dipolare molekyler som gir økt potensiell energi ved større avstand mellom molekylene) og kinetisk energi. Når det tilsettes mer gass (uten å gjøre noe mekanisk arbeid på blandingen) så vil ifølge den ideelle gassloven ikke temperaturen endre seg. Men ettersom vi her har molekyler med potensiell elektromagnetisk energi seg imellom hvis mengde er avhengig av avstanden mellom molekylene vil flere gassmolekyler som pakkes tettere sammen føre til en lavere gjennomsnittlig potensiell energi og dermed høyere kinetisk energi i snitt for gassblandingen som igjen vil si høyere temperatur.

Litt mer detaljer bl.a. her:

https://en.wikipedia.org/wiki/Joule%E2%80%93Thomson_effect

Så til eksperimentene omtalt i denne tråden:

1. NASA eksperimentet

En potensiell feilkilde her er som noen har vært inne på at trykkøkningen som forårsaket av at CO2 blir frigitt fra Alka-Seltzer tablettene etter reaksjonen med vannet. Hvor mye den har å si aner jeg ikke (ikke enda iallfall, mulig jeg gidder å forske litt mer på det) og om den feilenkilden er stor nok til å gjøre eksperimentet uegnet vet jeg ikke enda, men ville forventet at hvis temperaturøkningen ene og alene skyldtes trykkøkning så ville forskjellen mellom flaskene utjevne seg over litt tid, noe den tilsynelatende ikke gjorde så mest sannsynlig er ikke denne feilkilden dominerende iallfall. Uansett så burde det vært gjort en trykkutligning FØR oppvarmingen (men ikke under oppvarmingen som jeg kommer tilbake til senere) startet for å eliminere ekstra trykk som en mulig årsak til økningen i temperatur.

PS Den kjemiske reaksjonen mellom Alka-Setzer og vann er endotermisk så den er ikke årsak til noen ekstra varme i eksperimentet, heller tvert imot.

DOM: Potensielt uegnet for å vise det som er tiltenkt men usikker på effekten av feilkilden.

2. Seim eksperimentet

Her er den største feilkilden at han fortsetter trykkutjevningen mens oppvarmingen pågår. Det vil føre til at gassen ekspanderer under oppvarming og av samme grunn som over (dipolare molekyler, potensiell energi osv) + at gassen utfører arbeid på sine omgivelser når den utvider seg vil den miste gjennomsnittlig kinetisk energi under utvidelsen tilsvarende den absorbert av CO2 fra varmelampene slik at det aldri vil kunne observeres noen temperaturøkning uansett om CO2 molekylene greier å overføre energi til resten av gassen eller ikke.

DOM: Uegnet til å vise det som er tiltenkt.

3. Mythbusters

Her er etter det jeg forstod trykket utjevnet før oppvarmingen startet slik at vis CO2 greier å overføre noe av energien den absorberer fra varmestrålingen til resten av gassen i kammeret vil vi observere en temperaturøkning. Og gjett hva? Vi observer den nevnte økningen.

DOM: Eksperimentet viser at CO2 kan overføre energi absorbert fra varmestråling til andre molekyler via kollisjoner.

3

trondhjem

Dette emnet var faktisk interessant nok til at det var verdt å studere litt og skrive noen ord om. Så her kommer en "kort" oppsummering:

Ved ettertanke ser jeg at vi alle gjør dette langt mer komplisert enn nødvendig.

Forsøket viser to like lukkede gjennomsiktige flasker med samme mengde vann og luft og hvor en av flaskene tilføres CO2 i form av en tablett som løses opp i begynnelsen av forsøket. Begge flaskene belyses av samme IR-lampe som står med samme avstand - dvs. som belyser begge flaskene med samme lysspekter og intensitet.

Resultatet fra forsøket vises klokken 3:32 ute i videoen. Kurvene viser at i begynnelsen stiger temperaturen i begge flaskene raskt fra en starttemperatur på 21 °C (romtemperatur), for så å flate ut etter en stund. Flasken uten CO2 flater ut med en temperatur på ca. 35 °C, mens flasken med CO2 flater ut med en temperatur på ca. 44 °C. Denne temperaturforskjellen mellom flaskene holder seg deretter temmelig konstant under hele forsøket.

Det essensielle her er at vi har to identiske flasker under identiske betingelser med unntak av at den ene har langt mer CO2 enn den andre i gassfasen. Den observerte temperaturforskjellen kan derfor ikke knyttes til andre faktorer enn forskjellen i CO2-nivå.

Noen hevder at denne forskjellen er p.g.a. av at CO2et i den ene flasken ble innført (ved oppløsning av en brusetablett) med korken skrudd igjen. Jeg svarte med å påpeke at for en ideell gass kan ikke en slik trykkøkning øke temperaturen i gassen. Begge deler er feil.

Jeg tok feil fordi jeg overså at gassen som dannes når tabletten løses opp må "brøyte seg vei" i gassen inne i flasken for å ta sitt rettmessige volum i gassfasen der inne. Denne "brøytingen" fra den nydannede gassen klemmer sammen den eksisterende gassen i flasken som følgelig blir komprimert tilsvarende. Gassen påføres et arbeid (fra brusetablettens gassproduksjon) og blir varmet opp av dette arbeidet. Vi ser antagelig dette bidraget på kurven i videoen ved at den røde kurven skyter spesielt raskt i været i et par minutter i startfasen.

Det at trykkøkningen som følge av innføringen av CO2 varmer opp gassen betyr imidlertid ikke at dette forsøket ikke viser CO2ets drivhuseffekt fordi flaskens temperatur løftes over rommets temperatur og forblir på dette nivået i minst en halvtime. Det kan ikke skje dersom varmen kun kommer fra brusingen.

Når temperaturen i flasken er høyere enn omgivelsene (rommet de står i) oppstår et varmetap til rommet. Dette betyr at dersom vi måler en konstant forhøyet temperatur (i forhold til rommet) i lang tid så må flaskens varmetap kontinuerlig erstattes av en innkommende energifluks (når det er ingen intern varmeproduksjon i flasken) i samme tidsrom. Ellers vil dens temperatur falle (en kopp med varm drikke blir kald i løpet av en halvtime).

Og siden vi ser to lukkede flasker kun inneholdende luft og vann og varierende mengde CO2-gass som belyses med IR-lys, betyr dette at energien som erstatter flaskenes varmetap til omgivelsene kan kun komme fra IR-lampa fordi det er ingen intern varmeproduksjon i disse systemene (etter at tabletten er oppløst).

Siden begge flaskene står like langt fra IR-lampa, mottar de samme energifluks (i form av IR-stråling), og siden begge flaskenes temperatur er kontant over tid (etter utflatingen) betyr det at deres varmetap er konstant i denne periode. Begge flasker mottar m.a.o. konstant mengde energi og avgir en konstant mengde energi. Men fra kurvene i denne videoen ser vi at temperaturen i flaska med CO2 ligger konstant høyere enn for flaska uten CO2.

Det skyldes en kombinert effekt av at mer CO2 i gassfasen absorbere en større andel av den innkommende IR-strålingen og at mer CO2 i gassfasen øker varmeoverføringsmotstanden fra flaskens indre til dens omgivelser. Det trengs derfor en større temperaturdifferanse mellom flaskens indre og dens omgivelser for at den skal klare å kvitte seg med like mye varme som den mottar fra IR-lampen - hvilket er akkurat hvordan atmosfærens drivhuseffekt virker.

Varmen som vi mottar fra sola får en tyngre vei (økt varmeledningsmotstand) gjennom atmosfæren med økende nivå av klimagasser slik at det trengs en høyere temperatur i nedre atmosfære for å klare å danne et varmetap som balanserer innkommende energi fra sola. Vanskeligere enn dette er det ikke.

2

otliman

Ved ettertanke ser jeg at vi alle gjør dette langt mer komplisert enn nødvendig.

Og så kommer en roman med grøtprat.

Jeg har gitt deg en rekke hint, samt hint i svar til andre som du også burde ha annammet.

Du kommenterer fortsatt ikke anomalien i oppvarmingskurven for CO2 flasken. (Kan det tenkes at Eric oppdaget lekkasje og presset ned korken etter ca 29 min.? Kan ikke skjønne det var noe latent varmesluk tilstede som lager knekk i oppvarmingskurven, Eller?).

Du tier om oppvarmingen av vannet. Ingen betenkninger vad at en stor mengde vann, ii forhold til gass, er med i forsøket.

I den lange betraktningen hopper du bukk over det åpenbare at vannet i CO2-flasken er kontaminert av kjemikalier; samt at der er bobler som ytterligere påvirker absorbsjon av varme. Vi ser med det blotte øye at vannet i CO2 flasken er mindre transparent.

Det er ikke en, men fire tabletter som blir tilsatt CO2 flasken til venstre. Disse tablettene inneholder:

aspirin (acetylsalisylsyre)

natrium hydrogen karbonat

sitronsyre

Vi vet generelt at salint vann tar opp mere varme enn rent ferskvann. Og vi vet at kationer i f e eks sitronsyre er mye mere absorberende enn Na ioner. De andre forurensningene vet jeg lite om, men sannsynligvis bidrar de til økt absorbsjon.

Enda større forskjell ville det vært om vannet i utgangspunktet var av laboratoriekvalitet.

Forsøket har altfor mange udokumenterte variabler til at det har noen verdi.

Forsøket viser etter en tid at vannets temperatur stabiliserer seg på forskjellige nivå da varmetap er lik varme-opptak. Og at det forurensede vannet med gassbobler absorberer bedre enn det rene vannet. I tillegg er det bidrag fra trykkendringer.

2

otliman

2. Seim eksperimentet Her er den største feilkilden at han fortsetter trykkutjevningen mens oppvarmingen pågår. Det vil føre til at gassen ekspanderer under oppvarming og av samme grunn som over (dipolare molekyler, potensiell energi osv) + at gassen utfører arbeid på sine omgivelser når den utvider seg vil den miste gjennomsnittlig kinetisk energi under utvidelsen tilsvarende den absorbert av CO2 fra varmelampene slik at det aldri vil kunne observeres noen temperaturøkning uansett om CO2 molekylene greier å overføre energi til resten av gassen eller ikke. DOM: Uegnet til å vise det som er tiltenkt.

Figur 3 viser at det tar noe tid før temp. stabiliseres. Her ser du at 'normal' luft oppvarmes når beholderen bestråles, se nederste kurve. Og at 'normal' luft varmes hurtigere når det legges inn en liten svart papplate, se øverste kurve i figur 3. Begge forsøkene utført med trykkutligning.

Slik du oppfatter virkning av trykkutjevning ville vanlige drivhus ikke fungere. Og det ville være temmelig kaldt i våre hus om vinteren.

1

ramses2k

Det er fullt mulig jeg overdriver effekten av trykkutjevning. Jeg har ikke funnet gode tall enda på det, men effekten er der i varierende grad for de fleste (men ikke alle) gasser. For Helium ved rom temperatur har det ingen effekt. For andre gasser varierer den med hvilke molekyler gassen inneholder og hva slags bindinger som kan eksistere mellom disse molekylene. Effekten er f.eks. større med CO2 enn med N2 eller O2 grunnet Van der Waals bindinger mellom disse molekylene. Derfor vil trykkutjevning føre til et større fall i temperatur for en luftblanding med mye CO2 enn en med mindre CO2, men som sagt, gode tall på effekten har jeg ikke enda.

Ang. Seim forsøket med papplate så er ikke det sammenlignbart med CO2 absorbosjon. Ved CO2 absorbsjon vil hele gassblandingen oppvarmes omtrent likt mens med papplate vil vi få mer oppvarming av luften nærmere platen og dermed konveksjon (varm luft stiger) som påvirker måleresultatet siden termometeret (iallfall på den skissen jeg har sett av eksperimentet) er plassert rett over papplaten.

1

otliman

Dette emnet var faktisk interessant nok til at det var verdt å studere litt og skrive noen ord om. Så her kommer en "kort" oppsummering:

Takk for et innlegg der du viser at du forstår noe av problematikken.

3. Mythbusters. Det var trykkutjevning under hele forsøket, kamrene var ikke forseglet. Ja, ved et ekstremt innhold av CO2: 7 %, bør det kunne registreres en temp. økning i gassvolumet pga kollisjoner. Her ble det målt 0,9 grad. Jeg er usikker på feil her pga at forsøkskamrene er plassert mellom referansekamrene.

2. Seim eksperimentet. Forsøket er realistisk. Utendørs er det nettopp trykkutjevning. Og under kontrollerte forhold skulle vi forvente at effekten av gassutvidelsen innhentes og at gassblandingens temperatur, etter en tid, stabiliseres på et nytt nivå ved konstant 'bestråling'.

1. NASA eksperimentet. At noen av dere i det hele tatt forsvarer dette forsøket er rart. Når det gjelder trykkutvikling: Det ser ut til at noen av dere har hatt en overbeskyttet oppvekst hvor dere ikke fikk anledning til å eksperimentere med bakepulver, NYCO, eller tilsvarende stoffer som sammen med syrer eller vann skiller ut CO2: Da gikk dere glipp av mye moro med 'raketter' og 'bomber'.

Når det gjelder Alka-Seltzer og vann må vi ha i mente at reaksjonen hemmes, evnt. stanser ved økende trykk. Og du har retti at reaksjonen er endoterm.

Men den største feilkilden er at forsøkskamrene inneholder store mengder vann. Mhp varmekapasitet er det enorm forskjell på vannet og gassene i disse flaskene.

Vannet i begge flaskene varmes av strålingen fra lampen, men:

Det introduseres det kjemikalier i CO2 flasken. Kjemikalier som gjør at varmeopptaket pr tidsenhet øker. I tillegg til de kjemiske forurensningene er det små gassblærer i vannet som også 'bremser' fotoner.

Det spekuleres i hvor mye CO2 det er i gassen over vannflaten. Det kommer an på hvor raskt man setter på gummikorken. Antagelig er det minst 50 %.

Jeg vil tro at hvis eksperimentet hadde vært 'tørt' hadde resultatet blitt omtrent som nr 3. Til tross for 7 ganger større rel. innhold av CO2.

1

ramses2k

3. Mythbusters. Det var trykkutjevning under hele forsøket, kamrene var ikke forseglet. Ja, ved et ekstremt innhold av CO2: 7 %, bør det kunne registreres en temp. økning i gassvolumet pga kollisjoner. Her ble det målt 0,9 grad. Jeg er usikker på feil her pga at forsøkskamrene er plassert mellom referansekamrene.

2. Seim eksperimentet. Forsøket er realistisk. Utendørs er det nettopp trykkutjevning. Og under kontrollerte forhold skulle vi forvente at effekten av gassutvidelsen innhentes og at gassblandingens temperatur, etter en tid, stabiliseres på et nytt nivå ved konstant 'bestråling'.

1. NASA eksperimentet. At noen av dere i det hele tatt forsvarer dette forsøket er rart. Når det gjelder trykkutvikling: Det ser ut til at noen av dere har hatt en overbeskyttet oppvekst hvor dere ikke fikk anledning til å eksperimentere med bakepulver, NYCO, eller tilsvarende stoffer som sammen med syrer eller vann skiller ut CO2: Da gikk dere glipp av mye moro med 'raketter' og 'bomber'.

3. Mythbusters. OK, visste ikke at de kjørte trykkutjevning under hele forsøket. Da må jeg sjekke det litt nærmere.

2. Seim. Jeg tviler på at et slikt flaskeeksperiment er direkte overførbart til det som skjer i atmosfæren som helhet. Utendørs vil "trykkutjevningen" gjøre arbeid på luftmassene rundt og dermed overføre energi til disse. Energien blir ikke borte. Varmen som er overført fra CO2 molekylene enner opp en eller annen plass i atmosfæren som helhet. I flaskeeksperimentene vil trykkutjevningen også overrføre energi til omgivelsene men denne energien får ikke målingene med seg da de kun måler det som er igjen i flaska. Dvs, trykkutjevningen overfører energi til omgivelsene (og ved økt trykk overføres mer energi) slik at det blir mindre igjen i flaska til å holde temperaturen oppe.

1. NASA. Hvor stor effekt det økte trykket har på resultatet burde være lett å konmtrollere ved å måle temperaturen etter tilsatt AlkaSeltzer uten å tilføre ekstra varmestråling. Ellers så er det ingen som har påstått at trykket ikke øker såvidt jeg har sett, men noen har påstått at det ikke har betydning for temperaturen med utgangspunkt i den ideelle gassloven. Som jeg har prøvd å påpeke i innlegg over så mener jeg at det er feil å bruke den ideelle gassloven her.

1

la1goa

Hva er det egentlig de viser?

Det som slår meg er at de ber om at flaskene skal varmes med stråling, enten fra solen eller varmelampe. Ved å flytte strålingen til bølgelengder der solen stråler, så kan faktisk CO2 absorbere en del solstrålingen. Resultatet blir nok som forventet at temperaturen stiger. Volà og NASA har dermed "bevist" drivhuseffekten, for de som måtte tro dette.

En kan nok undres på hvorfor de ikke ber om å varme vannet på forhånd, sette flaskene i skyggen og måle temperaturen fortløpende for å se hvem som beholdt varmen. Men der er resultatene like så dermed for de ikke bevist noen verdens ting.

Jeg har sett lignende eksperimenter vist på youtube der sender lys igjennom et rør som fylles med CO2. Det de ikke nevner noen ting om er at instrumentene er nøyaktig kalibrert til den bølgelengden CO2 absorberer.

1

otliman

Jeg har sett lignende eksperimenter vist på youtube der sender lys igjennom et rør som fylles med CO2. Det de ikke nevner noen ting om er at instrumentene er nøyaktig kalibrert til den bølgelengden CO2 absorberer.

Ja, CO2 absorberer, men det fører ikke til temperaturstigning. Fordi fotonet omdannes til vibrasjon eller spinn. Ikke til kinetisk energi. Og det er kinetisk energi som 'føles' som varme. Dessuten ville da også N2 og O2 molekylene blitt varmet opp. Det skjer ikke. Det viser både eksperimenter og målinger i atmosfæren.

1

trondhjem

Ja, CO2 absorberer, men det fører ikke til temperaturstigning. Fordi fotonet omdannes til vibrasjon eller spinn. Ikke til kinetisk energi. Og det er kinetisk energi som 'føles' som varme.

Kreativiteten som legges ned for å bortforklare drivhuseffekten til CO2 er imponerende - det skal du ha.

Men virkelighetsorienteringen din er ikke like imponerende, fordi nå har fantasien din ledet deg til å hevde at verken en masse som roterer eller en masse som vibrerer har bevegelsesenergi.

Om din påstand er riktig, ville det vært umulig å hente ut energi fra et roterende svinghjul, en pendel ville ikke kunne svinge, etc.

Et gassmolekyl består av kjemisk bundne atomer som har en masse. Når disse atomene beveger seg, enten samlet (at hele molekylet forflytter seg), ved at de vibrerer (atomene beveger seg relativt i forhold til hverandre) og ved at atomene spinner, så bidrar denne bevegelsen til molekylets kinetiske energi:

" the internal energy of the system is equal to the sum of the mean energy associated with each degree of freedom"

1

la1goa

Er vi sikre på at 100% av energien omformes til vibrasjon og spinn før den sendes ut igjen? Jeg ville ikke være så sikker på det. Jeg tror at molekylet som nettopp fikk sin dose foton kan kollidere med et annet molekyl og overføre energi. Og dermed blir ligningen litt annerledes.

Jeg oppfatter det eksperimentet som du viser til 23:57 at det gir varmeforskjell på grunn av en blanding av trykkøkning og absorbering av stråling.

Men jeg finner denne type eksperimenter totalt ubrukelig i forbindelse med å påvise økning av drivhuseffekten i forhold til de verdier vi har og reel stråling med jordiske temperaturer. Det lille nivået CO2 vi har i atmosfæren har en så total dominans på på det vinduet CO2 har ved jordiske temperaturer at en ytterlig økning av CO2 har absolutt null effekt. Det er det jeg har sett når jeg studerer linjene som man finner på Hitrandatabasen. Om strålingen er så godt som 100% påvirket etter 10 meter så spiller det ingen rolle om den er 100% påvirket etter 9.5 meter. Atmosfæren er langt lengre enn dette.

1

trondhjem

Ja, CO2 absorberer, men det fører ikke til temperaturstigning. Fordi fotonet omdannes til vibrasjon eller spinn. Ikke til kinetisk energi. Og det er kinetisk energi som 'føles' som varme. Dessuten ville da også N2 og O2 molekylene blitt varmet opp. Det skjer ikke.

Sammenhengen mellom et lysfotons frekvens (energi) og gassmolekylers vekselvirking med fotonet bestemmes av mulige kvantetilstander til den kvantemekaniske bølgeligningen til gassmolekylet.

Grunnprinsippet er at hvis et fotons energi E er lik energiforskjellen mellom to kvantetilstander til den kvantemekaniske bølgeligningen til gassmolekylet, så vil fotonet kunne absorberes av molekylet. Men hvis fotonets energi ikke er lik noen tilgjengelig energiforskjell mellom molekylets kvantetilstander, så vil det passere molekylet uten noen som helst vekselvirkning. Fotonet vil ikke merke at molekylet eksisterer.

Dette er forklaringen på hvorfor f.eks. et N2-molekyl ikke enser varmestrålingen fra jorda og lar den passere fritt gjennom gassen, mens en gass med mange H2O-molekyler vil effektivt absorbere disse fotoner. N2-molekylet har ingen tilgjengelige kvantesprang som "passer" med disse fotonenes energi, men det har H20 og andre klimagasser. Den som vil kose seg med en detaljert forklaring på dette fenomenet finner en her.

Å forklare hvorfor N2 ikke absorberer varmestråling fra jorda med å trekke inn molekylvibrasjoner og rotasjoner er grunnleggende misforstått.

1

xpoolman

Jeg har sett lignende eksperimenter vist på youtube der sender lys igjennom et rør som fylles med CO2.

Noe slikt som dette:

http://planetaryvision.blogspot.no/2014/04/why-tyndalls-experiment-does-not-prove.html

1

xpoolman

Hva er det egentlig de viser?

Trolig hvordan de har funnet ut at CO2 er en drivhusgass :-)

Så var det det med å måle i lukkede rom da...

1

otliman

Så var det det med å måle i lukkede rom da...

Presist!

I den grad lukket at det er trykkøkningen, og intet annet, som forårsaker temperaturstigningen!

Hvis de hadde utført eksperimentene med trykkutligning hadde de ikke registrert noen temperaturøkning!

Det må være desperasjon i alarmistleiren. Og uansett merkelig at NASA tillater slikt på sin offentlige web-side.

1

Karbonbasert_livsform

I den grad lukket at det er trykkøkningen, og intet annet, som forårsaker temperaturstigningen! Hvis de hadde utført eksperimentene med trykkutligning hadde de ikke registrert noen temperaturøkning!

Dette bekreftes av et forsøk utført av Thorstein Seim:

http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1308-et-lite-co2-eksperiment

Resultatet er det samme som Robert Wood fikk i sitt eksperiment for over 100 år siden, replikert av Nahle 100 år senere: Litt ekstra CO2 i luften er ikke nok til å gjøre den målbart varmere.

Ikke at jeg tror det hjelper når våre ledere har fått det for seg at atmosfæren er "mettet" på CO2. En slik innsikt er lettere å falsifisere enn Drivhuseffekten 1.0, men hva hjelper det mot alt-science? Før het det forresten New Age: Plukk den innsikten du trenger, alt etter humøret og av hjertens lyst!

2

trondhjem

I den grad lukket at det er trykkøkningen, og intet annet, som forårsaker temperaturstigningen!

Gassen i flasken vil følge gasstilstandsligningen; pV = nRT.

Her er p gassens trykk, V dens volum, n er mengde gass (masse), R er en konstant, og T dens temperatur.

En gass som sperres inne i en flaske vil ha uforanderlig volum V og det vil være en uforanderlig mengde n gass i flasken. Da kan vi omskrive tilstandsligningen slik:

p = A*T, hvor A er en konstant lik nR/V.

Jeg ser frem til din forklaring på hvordan det er trykkøkningen i flasken som er årsaken til den økte temperaturen.

1

otliman

Her et eksempel på flaskeeksperimentet. Utført slik som NASA anbefaler: Tett flaske!

Vi legger merke til at han skynder seg å sette i korka og termometeret mens CO2 fortsatt blir frigjort. Han bruker mere krefter på korka her enn på flaska med bare vann og luft. Eller ville korka sprette av!

1

la1goa

Ser ut som det er gjort flere triks i det eksperimentet. Sjekk kurvene som vises 3:30. Hva ble endret etter 20 minutter? Der stiger temperaturen tilnærmet raskere enn ved starten. Og hva ble endret etter 40 minutter? Man kan tydelig se at temperaturen faller på begge flaskene.

1

Lignende temaer

Bilde

Vitenskap

Vitenskap

Bilde

Luftfart og Samferdsel

Luftfart og Samferdsel

Bilde

Astronomi

Astronomi

Bilde

Politiet

Om godt arbeid og ikke så godt arbeid fra politiet

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Laster...