Miljø og Klima

ingenkanvite

En halv grad høyere temperatur betyr dommedag

Det ble slått fast under Parisavtalen at temperaturøkningen fra førinduastriell alder ikke måtte overstige 1,5 grader. Det vil si at det blir farlig med en temperaturstigning på en halv grad fra dagens nivå. Alle land sluttet seg til denne forestillingen om at 2-graders-målet fra tidligere klimakonferanser ville være for mye for den mennesklige rase å tåle. En vanlig overskrifte i aviser før Paris-avtalen: Innsatsen må starte i Paris denne uken for å holde verdens nasjoner til strenge klimamål ,og det kan være enda mer presserende enn folk flest skjønner.

Dette har senere utviklet seg til et politisk vanvidd. Gjennom trusselen om utslettelse ble det en forsterkning av den politiske bevegelsen som livnærer seg av moralsk panikk og endetidsretorikk. Før Paristoppmøtet kunne en lese følgende varsler: Megastormer som kaster tusen tonn tunge steinblokker over klipper, kan være på vei tilbake takket være global oppvarming.

Det var en nøye regissert fortelling om hvor farlig og vilt været ville bli. Det var historien som ble spredt over hele verden om «Cow» og «Bull» og de andre kjempesteinblokker fra Eleuthera i Bahamas, for å vise superstormenes destruktivitet og krefter. Det er en spennende historie om hva som skjedde i superstormer for 118000 år siden, da vind og bølger løftet steinblokker på opptil 2300 tonn i land. Dette kan kalles The New Theory of Boulder Elevation, og kom fra en geolog ved navn Paul J. Hearty. Det skulle illustrere hva vi kan forvente hvis vi ikke er enige om en radikal reduksjon av CO2-utslipp. Dette var virkelig en godbit for klimaforskeren-aktivisten James Hansen som kunne fortelle verden: Hearty, en ekspert på Bahamas geologi, publiserte først i 1997 ideen om at Cow og Bull ble kastet på land av sjøen. Siden den gang har Hansen gitt Hartys arbeid mye oppmerksomhet ved å bruke steinblokkene som bilde på sitt dystre syn på klimaendringene. Denne mellomistiden for 120000 år siden var ifølge Hansen en periode “hele helvete bryter løs”. Det var nedsmelting av ismassene ved polene, raskt stigende hav, en stenging av varmetransporterende havsirkulasjon, og superstormer.

Selv om denne forståelsen: The New Theory of Boulder Elevation, ble grundig tilbakevist allered i 2002, holdt Hearty og Hansen fast på sitt yndlingsbarn. Og ved hjelp av sin autoritet og sentrale posisjon, klarte Hansen å samle mange klimaforskere omkring seg. Så til slutt i 2016, da Paris-konferansen skulle arrangeres, klarte han å få dem med på forskningsartikkelen: “Ismelting, havnivåstigning og superstormer: bevis fra paleoklimatdata, klimamodellering og moderne observasjoner på at 2 C global oppvarming kan være farlig ”. James Hansen1, Makiko Sato1, Paul Hearty, Reto Ruedy, Maxwell Kelley, Valerie Masson-Delmotte, Gary Russell, George Tselioudis, Junji Cao, Eric Rignot, Isabella Velicogna, Blair Tormey, Bailey Donovan, Evgeniya Kandiano, Karina von Schuckmann, Pushker Kharecha1, Allegra N. Legrande, Michael Bauer og Kwok-Wai Lo. Men nå med ingen annen geolog enn Hearty. Dette trikset som er alt for kjent, at når du har mange navn bak en artikkel så virker den enda mer pålitelig og vitenskaplig.

Det underlige og mest uforståelige er at en hel verden svelgte denne artikkelen rått. Den hadde gjort sin misjon, å få samlet hele klimatoppmøtet om et nytt klimamål. Hvor var de kritiske mediene?

I over ti år før Paristoppmøtet burde mesteparten av den vitenskaplige verden visst at Hansen var en bløffmaker, med sine skrekkbilder på klimaendringer. Likevel var det mange som flokket seg omkring ham. De trodde vel anskje at det var mulig, det han påsto.

Hva vet vi om stormer som blåser steiner i land?. Vi vet at det kan skje. Og vi vet om noen tilfeller. For en steinblokk ved Bondi Beach gir den opprinnelige kilden en vekt på ca 235 t. Artikkelen: Bølgetransport under storm i 1912 (Süssmilch, 2012); ofte sitert som et eksempel på de største dimensjonene av kyststeinblokker som ble flyttet under en storm. Ganske stor forskjell mellom tyngste kjente steinblokk flyttet (235 tonn) og superstormens flytting ifølge Harty og Hansen(2300 tonn). Det burde kanskje ha ringt noen bjeller for folk som er vitenskaplig opptatt. Spikeren i kisten kom i 2002 på The 114th Annual Meeting of the Geological Society of America. Der ble det presentert en artikkel fra de mest profilerte geologene i Bahamas, Mark R Boardman, James L. Carew, John E. Mylroie, Bruce C. Panuska, Neil E. Sealy, og Vincent J.Voegeli: Holocene deposition in Northwest Providence Channel, Bahamas: a geochemical approach. Konklusjonen var at Hearty og andre ikke hadde fått alderen riktig, og at steinblokkene var yngre enn bakken under. De hadde aldri blitt flyttet. "Vi ser på" steinblokkene "som gjenværende karsttårn, noe som forklarer tilstedeværelsen av hulene."

Jeg tror fantasihistoriene om hva som skjedde i forrige mellomistid hadde en sterk påvirkning, og var viktig for å sette nye klimamål. Senere har en forsøkt å dekke det opp med mer vitenskaplig argumentasjon, uten at det er lyktes så godt. Det hele viser hvor ukritisk og uvitenskaplig fundament klimapolitikken har.

1
9 svar

Det vil si at det blir farlig med en temperaturstigning på en halv grad fra dagens nivå

Det er en pandemi på gang. Et mentalt virus, Extinction Climatis, som sprer seg over hele den industrialiserte verden. Det har infisert media og store folkegrupper med sine påstander og usannheter. Det kan følges over flere tiår, med sine superspredningshendelser og sine superspredere. Det får folk til å gjøre opptøyer, brøle og organisere barnekorstog. Dette er kjente fenomener hver gang endetiden blir proklamert, en dommedagsstemning som brer om seg. Al Gore fikk Nobels fredspris for å skape slik ufred. Han klarte å smøre sammen en fortelling om menneskeheten på kanten av stupet. Denne fortellingen var så tynn at engelsk høyesterett la ned forbud mot å ta den inn i skolene. Men norske medier, politikere og organisasjoner applauderte dårskapen. Han var den tydeligste supersprederen av viruset. Men den mest effektive supersprederen heter James Hansen. Han har i mange tiår påstått at menneskeheten er truet. Han har gått foran med sine skremsler om at syndefloden kommer, at verdens største byer vil bli oversvømt av havet. Og at uvær, med superstormer og megatørke vil gjøre det umulig å skaffe nok mat til verdens befolkning. Og at dette igjen vil føre til kriger og massedrap. Han gjennomførte en plan om å få gjennom dette budskapet på klimatoppmøtet i Paris i 2016. Han fikk en rekke forskere med seg for å skrive en politisk pamflett, forkledd som vitenskap. Denne ble gjort offentlig i 2015 og fikk spalteplass over alt. Hansen reiste rundt i verden før klimatoppmøtet for å fremme sine skremsler. Artikkelen ble kalt: «Ice melt, sea level rise and superstorms: evidence from paleoclimate data, climate modeling, and modern observations that 2 C global warming could be dangerous». Den fremmet et nytt klimamål, kloden kunne ikke tåle mer enn 1,5 grader oppvarming regnet fra førindustriell tid. https://acp.copernicus.org/articles/16/3761/2016/acp-16-3761-2016.pdf Det var i artikkelen en kritikk av FNs klimapanel om å være for snille i sine spådommer. De fleste av disse synspunktene er blitt en del av aktivistenes ideologi. Vi ser hvordan de er blitt svelget ukritisk av klimabevegelser og politiske partier, som Greta Thunberg og miljøpartiet de grønne. Dette blir kalt vitenskap og media framstiller det som konsensus. Men det er tydelig at mesteparten av spådommene som James Hansen står for er spekulative og mange klimaforskere stiller seg skeptiske. Det kommer ingen ulver om det ropes «ulv, ulv» stadig høyere. Men det er et sykdomstegn og er svært smittsomt.

3
ingenkanvite [sitat…] Det er en pandemi på gang. Et mentalt virus, Extinction Climatis, som sprer seg over hele den industrialiserte verden. Det har infisert media og store folkegrupper med sin...

Men den mest effektive supersprederen heter James Hansen. Han har i mange tiår påstått at menneskeheten er truet.

22 juni 2010 fant det sted en viktig superspredningshendelse i Norge. Da fikk James Hansen Sofie-prisen for sitt engasjement for å bevare en grønn klode for de framtidige generasjoner. Jury og prisvinner kunne sole seg i glansen av hvordan de satte sine barnebarns interesser i fokus. Hansen er en stor inspirator for dannelse av barnekorstog for klima. Han satte igang en av de første rettsakene mot den amerikanske stat for å ikke gjøre nok for klimaet, i navnet til sin datterdatter, også med navnet Sophie. Han ble omfavnet av den norske klimabevegelsen, og ble den hellige beskytter av Besteforeldrenes Klimaaksjon som også går rettens vei. Rettsalene er tydeligvis viktige arenaer for superspredning av viruset Extinction Climatis.

1
ingenkanvite [sitat…] Det er en pandemi på gang. Et mentalt virus, Extinction Climatis, som sprer seg over hele den industrialiserte verden. Det har infisert media og store folkegrupper med sin...

Men det er tydelig at mesteparten av spådommene som James Hansen står for er spekulative og mange klimaforskere stiller seg skeptiske.

Alarmismen bygger på to forutsetninger. Det ene er klimamodeller og det andre er det som kan kalles paleoklima. Dette er helt vesentlig i katastrofetenkningen til James Hansen og andre alarmister som kaller seg forskere. De fleste norske klimaforskerne har stor tiltro til slike ideer. Paleoklimaet refererer til siste mellomistid for 130 til 110 tusen år siden, og til Holocene, altså de siste 12000 år. Det plukkes bevis på hvordan klimaet har vært i disse periodene, som grunnlag for hvordan det utvikler seg i dag. Det som plukkes er det som passer inn i katastrofen, og ikke det som viser noe annet.

Dette har fått møtbør fra en rekke etablerte forskere. Den mest kjente av disse er oceanograf Carl Wunsch. Han er kanskje den fremste eksperten på havtemperaturer og havstrømmer og luftstrømmer over hav. Selv om han sier seg enig i bekymringen for klimautviklingen, og har vært en del av FNs klimapanel, har han en kraftig kritikk av både kunnskapsgrunnlaget og skråsikkerheten hos alarmistene. Han påpeker at det bygger på stor grad av gruppetenkning.

Om gruppetenkning innen vitenskap referere han til Smolin 2006:

«1. Enorm selvtillit, som fører til en følelse av rettighet og tilhørighet til et elitesamfunn av eksperter. 2. Et uvanlig monolitisk samfunn, med en sterk følelse av konsensus, enten drevet av bevis eller ikke, og en uvanlig enhetlighet i synspunkter på åpne spørsmål. Disse synspunktene virker relatert til eksistensen av en hierarkisk struktur der ideene til noen få ledere dikterer synspunkt, strategi og retning av feltet. 3. I noen tilfeller en følelse av identifikasjon med gruppen, lik identifikasjon med en religiøs tro eller politisk plattform. 4. En sterk følelse av grensen mellom gruppen og andre eksperter. 5. En ignorering av og uinteresse i ideene, meningene og arbeidet til eksperter som ikke er en del av gruppen, og en preferanse for å snakke bare med andre medlemmer av samfunnet. 6. En tendens til å tolke bevis optimistisk, å tro overdrevne eller uriktige uttalelser om resultater og å se bort fra muligheten for at teorien kan være feil. Dette er kombinert med en tendens til å tro at resultatene er sanne fordi de er ”allment antatt,” selv om man ikke har sjekket (eller til og med sett) beviset selv. 7. Manglende forståelse for i hvilken grad et forskningsprogram bør innebære risiko. Smolin (2006) skrev om strengteori i fysikk, og jeg har ikke noe grunnlag for å bedømme gyldigheten av beskrivelsen hans (Woit, 2006, uttrykker omtrent det samme synet). Likevel kan observatører av paleoklima-scenen gjenkjenne noen vanlige kjennetegn, selv om paleoklimat kan ha bedre muligheter for til slutt å oppnå observasjonstester av dets grunnleggende prinsipper. Gruppeidentifikasjonen Smolin refererer til, eksisterer tydeligvis i paleoklimaet, eksemplifisert med den hagiografiske tittelen på et nylig papir: "Wally hadde rett ..." «Det er vel all grunn til å tro at Wunsch her sikter til Hansen, da han var i første rekke til å bruke paleoklima-argumenter i 2010 da det ble skrevet. Samtidig er det vel liten grunn til å tro at alarmist-forskere har tatt dette til seg i løpet av de 10 årene som har gått siden dette ble skrevet.

Når det gjelder modeller som bevis på klimaendringer var Wunsch like skeptisk: «Saltinnhold-eksperimenter og mange andre klimadiskusjoner er avhengige av kompliserte generelle havsirkulasjonsmodeller (GCM) og deres enda mer komplekse bruk som underkomponenter i sammenkoblede modeller som i tillegg involverer atmosfæren, kryosfæren og biosfæren. Slike modeller dominerer nå diskusjoner om oppførselen til klimasystemet. Som med fremtidig klima, hvor det ikke finnes data i det hele tatt, lover modellene beskrivelser av klimaendringer - fortid og fremtid - uten den smertefulle nødvendigheten av å få støtteobservasjoner. Den tilsynelatende vekten som legges til modellatferd i diskusjoner om paleoklimaet, oppstår også, noen ganger bare fordi de er “sofistikerte” og vanskelige å forstå, i tillegg til at de ser ut til å erstatte manglende data.» og « At modeller er ufullstendige representasjoner av virkeligheten er deres store verdi. Men de burde aldri forveksles med den virkelige verden.»

Wunsch, Carl. “Towards Understanding the Paleocean.” (2010).

https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/64628/qsr\_2010\_may2010.pdf?sequence=1

1
ingenkanvite [sitat…] Alarmismen bygger på to forutsetninger. Det ene er klimamodeller og det andre er det som kan kalles paleoklima. Dette er helt vesentlig i katastrofetenkningen til James Ha...

Paleoklimaet refererer til siste mellomistid for 130 til 110 tusen år siden, og til Holocene, altså de siste 12000 år.

Her kreves det en korrigering. Paleoklima refererer også til klimaendringer mye lenger tilbake i tid. Opptil flere hundre millioner år. Men dette er ikke Hansen sitt fokus.

1
ingenkanvite [sitat…] Alarmismen bygger på to forutsetninger. Det ene er klimamodeller og det andre er det som kan kalles paleoklima. Dette er helt vesentlig i katastrofetenkningen til James Ha...

Alarmismen bygger på to forutsetninger. Det ene er klimamodeller og det andre er det som kan kalles paleoklima. Dette er helt vesentlig i katastrofetenkningen til James Hansen og andre alarmister som kaller seg forskere.

Alarmismens vitenskaplige vranglære er en viktig del av pandemiens grunnlag. I tillegg til misforståtte oppfatninger om paleoklima og feil bruk av klimamodeller, drives også katastrofemenigheten av merkelige oppfatninger om hva fysikken kan lære oss. James Hansen fikk for seg at vi ville være på vei utfor stupet når CO2-innholdet i luften kom over 350ppm. Det ville sette igang irreversible prosesser, point of no return, med en kjede av "tipping points". Dette var spådommer som fikk etablerte forskere til å riste på hodet. Det kunne vel ikke være mulig å ta slik galskap på alvor?

Men Extinction Climatis - viruset er hardnakket. Det gikk til hodet på de mest prominente ledere. I 2008 fant det sted en stor superpredningshendelse i Sverige. Målgruppen var EUs ledende politikere. Den hellige tekst var: Scientific paper by James Hansen et al. "Target Atmospheric CO2: Where Should Humanity Aim?"

<a name="tw-target-text5"></a>«CO2-målet på 350 ppm er fokus for en internasjonal kampanje som ble annonsert i dag i flere medier av Tällberg Forum. Dette er oppfølgingen av målet som ble foreslått av NASAs sjefforsker James Hansen og hans kolleger om å begrense konsentrasjonen av karbondioksid i atmosfæren til 350 ppm (deler per million). Målet er å unngå globale klimaendringer med potensielt svært store og irreversible effekter på det menneskelige samfunnet og det naturlige miljøet. Tällberg Forum holder en internasjonal konferanse i Sverige fra 26. til 29. juni 2008 for å diskutere hvordan man kan oppnå dette lavere nivået gjennom 'The Perfect Agreement and its Perfect Implementation' som et idealisert design av en global avtale som vil fungere som et referansepunkt for FNs rammekonvensjon om klimaendringer (UNFCCC). Konvensjonen tar sikte på å oppnå en internasjonal klimaendringsavtale i København i desember 2009.

James Hansen (som henvender seg til den amerikanske kongressen for å øke bevisstheten om målet på 350 ppm) og Kofi Annan, tidligere FNs generalsekretær, er blant kong Carl XVI Gustaf av Sveriges gjester på Tällberg Forum.»

Hvor befinner vi oss i forhold til dette målet? I 1988 nådde vi dette punktet da det ifølge Hansen ikke var noen vei tilbake. Ved toppmøtet i København i 2009 var menneskehetens suicidale vei allerede fulgt i over 20 år. Dersom det iheletatt skal være et lite håp om å overleve, må vi suge CO2 ut av luften til vi blir blå i trynet. Da er det klart at regjeringens karbonfangst blir alt for puslete.

Men så viser det seg at vi har overlevd klimaendringene de 33 årene som har gått siden vi kom inn i katastrofesonen. Vi har til og med tålt et CO2 innhold i luften på opp mot 0,042%. Spørsmålet er om vi kan overleve Extinction Climatis - viruset, eller om Extinction Madness bringer oss inn i en katastrofal selvskading.

1
ingenkanvite [sitat…] Alarmismens vitenskaplige vranglære er en viktig del av pandemiens grunnlag. I tillegg til misforståtte oppfatninger om paleoklima og feil bruk av klimamodeller, drives og...

James Hansen fikk for seg at vi ville være på vei utfor stupet når CO2-innholdet i luften kom over 350ppm.

Tilbake til massespredningshendelsen i Sverige 26 - 29 juni 2008.

Dette var «resultatene» av Tallberg Forum: «Ifølge deres nye konklusjoner kan det godt kreve enda lavere nivåer av CO2 for å gjenopprette havnivået, arktisk havis, isbreer og andre førindustrielle planetforhold. 300 til 320 spm - på lang sikt. Som et innledende globalt mål representerer 350 ppm den øvre grensen for en "sikker sone." Hansen sa at han var 99 prosent sikker på gyldigheten av dette målet, men at de største usikkerhetene skyldes påvirkning av klimagasser uten CO2 på atmosfæren.

Forumets ledende forskere understreket at jordens klima er et komplekst system der interaksjoner kan forsterke effekter og føre til såkalte klima "tipping points": grenser som, når de er krysset, kan katalysere kaskader av ikke-lineære, brå endringer eller sakte, langsiktige, irreversible endringer utenfor menneskelig kontroll.

Forumet la vekt på det moralske nødvendigheten av å handle på aggressive klimamål og en rekke andre spørsmål, inkludert ozonnedbryting, biologisk mangfold, vannressurser og arealbruk. Alle disse systemene nærmer seg grenser og begrensninger, men målet om å redusere CO2-utslipp er fortsatt et av de mest utfordrende.«

Så vi kan se at det er stor begeistring for å gå tilbake til et klima der vi får frostnetter på sommertid.

1

Er det noen som har kommet på tanken å bringe in den naturlige syklusen?

For å være klar, er jeg av den mening at vi står bak klima forandringene, men jeg tenker kanskje litt lenger nå?

Den naturlige syklusen jeg prater om er ikke den "naturlige klima forandringen" men en annen syklus, syklusen om (masse)utryddelse hendelse hvor VI, som en rase, er grunnen til masse utryddelsen som det ser ut som vi står ovenfor..

Hvorfor blander jeg in masse utryddelsen? Det vi står overfor er ikke bare noe vi har drevet med i 200/300 år, selv i steinalderen, når vi var jegere-sankere utryddet vi flere raser, mammuten og Sabeltann tigeren er noen av rasene vi mener er utryddet direkte av mennesket, og når vi prater om å bevare klimaet kommer det flere problemer, vindkraft dreper millioner av insekter, olje, gass og kull produksjon ødelegger jo klimaet, solkraft kan føre til en nedovergang grunnet områder som mange solcellepanel er plassert på vil kanskje også tulle med klimaet med varmen som blir generert av høsting av solens energi, hvaenn vi gjør virker det som det vil få konsekvenser på en eller annen måte..

Det vi ser ser jo ut som at det stiller seg opp for en ny masse utryddelse, men denne gangen er det ikke komet, vulkan utbrudd i 100.000 år, bakterier eller plutselig forandring i co2-oksygen balansen..Det vi ser skjer jo under nesten hver eneste utryddelse som vi tror har skjedd.

Det sies på 700 millioner år har det vært, tror vi, 5 masse utryddelse hendelser, set betyr omtrent en hvert 100 million år det er 65.mill år siden dinosaurene forsvant, og om det er så mange som 20 masse utryddelser, er vi faktisk på overtid

1
kixt Er det noen som har kommet på tanken å bringe in den naturlige syklusen? For å være klar, er jeg av den mening at vi står bak klima forandringene, men jeg tenker kanskje litt lenge...

ser jo ut som at det stiller seg opp for en ny masse utryddelse

Den norske varianten av Extinction Madness har røtter langt tilbake. Vi elsker katastrofescenarier, som kan innbille oss at vi er med på å redde verden. Det kuliminerte i Nobelprisen til Al Gore. En bløffemaker som hadde med seg James Hansen som vitenskaplig alibi. Noske media med Skavlan og NRK i spissen, hjalp til med markedsføringen av filmen og boka An Inconvenient Truth.

Og nå får vi høre at vi er inne i den sjette masseutryddelse. Når 11000 forskere verden over skriver under på at det er en klimakrise som er "en eksistensiell trussel for menneskeheten", så må det vel være sant. Spesielt når til og med Professor Mickey Mouse skriver under. Når Greta Thunberg forteller oss at vi er inne i den sjette masseutryddelsen, så må det vel være sant. Spesielt når regjeringer og FN oppretter talestoler for henne slik at det kan utbasuneres til hele verdens befolkning. Det legges store summer inn i superspredning av Extinction Climatis viruset.

Det blir skapt en forestilling om at det er kontroll av CO2-utslippene som skal redde biologiske habitater for utsatte arter og bevare biologisk mangfold. Kanskje skulle en redningsoperasjon for å verne naturen begynne med å se hvilke utilsiktede virkninger det har å omstille til grønn energi i stor skala.

1

Så er vi kommet til klimatoppmætet i Glasgow, og extinction climatis-viruset sprer seg videre. Jonas Gahr Støre som tidligere er tatt med buksa nede med sin klimabløffing, da han uttalte seg om smelting av Arktis sammen med AL Gore, har nå vært frampå igjen med at trusselen fra kliaendringer er "eksistensiell".

1

Lignende innlegg

Miljø og Klima SjatH Siste svar

1,5 grader og det umulige

Er det egentlig ikke bare irriterende med gnålet om at at global temperatur skal begrenses til 1,5 grader i forholdt til førindustrielt nivå? For vi vet jo alle at det i praksis er fullstendig urealis...
2
2 svar

Men hva med sola?..

Det er riktignok svært langt frem i tid, men likevel, - vitenskapen forteller oss at sola vil stadig utvide seg fremover og "med tida" brenne opp iallfall de nærmeste planetene, Jorda inkludert. (Da k...
2
2 svar
Miljø og Klima Ola21 Siste svar

Klima 99% enighet

I følge oppslag nå i VG har en undersøkelse foretatt konkludert med at det nå er 99% enighet blant forskere om at det er en menneskeskapt klimakrise. Dette er selvfølgelig propaganda produsert like fø...
2
6 svar
Laster...