Miljø og Klima

Grubles

Klimateori: Havets temperatur varierer

Det hører vel med til sjeldenhetene at en ny klimateori fremsettes i VGD, men her er den – i sin helhet, og ment som en replikk til det pågående klimatoppmøtet i Glasgow – basert på tråden: «Ny klimateori: Havets temperatur varierer» (Politikk – Norsk, VGD). Ettersom klimateorien fremsettes her, er det tillatt for alle å gjenbruke sitater / dele innhold.

Abstrakt

Realitetene forutsettes å være at det pågår en global oppvarming, og teorien går ut på at dette i hovedsak kan skyldes geologisk aktivitet som foregår på havbunnen. Videre fremsettes en hypotese om at den geologiske aktiviteten kan avta i forbindelse med en ny istid, og at den globale oppvarmingen kan inngå i en syklus. Havets gjennomsnittsdybde er på over 3 000 meter, og dersom geologisk aktivitet varmer opp havvannet, stilles spørsmål ved om atmosfærens nåværende CO2-innhold på 0,04 % kan ha nevneverdig innvirkning på den globale oppvarmingen – den ville hatt en innvirkning hvis CO2-innholdet i atmosfæren var hovedfaktor, men dette er ikke like klart dersom geologisk aktivitet, herunder nedbrytning av radioaktive grunnstoffer i Jordens indre, varmer opp havvannet i sykluser.

Teori

Klimateorien går ut på at Jordens indre varmer opp verdenshavene og fører til en global oppvarming, hvilket igjen fører til at «noe» etter hvert kjøler ned Jorden og gir en ny istid. Dette «noe» er foreløpig ukjent, men syklusen med varme- og kuldeperioder er kjent som istider. Den globale oppvarmingen foregår i det vesentligste ved geologisk aktivitet: Jordens indre holder ca. 5 000 grader, og Jordens atmosfære oppvarmes av at havet oppvarmes av ca. 100 000 undersjøiske vulkaner og ca. 80 000 km med tektoniske plater langs Jordens midthavsrygger. Innholdet av ca. 0,04 % CO2 i Jordens atmosfære har, ifølge teorien, ingen stor innvirkning på den globale oppvarmingen.

Teorien er logisk, men ufullstendig, i og med at man ikke vet hva som gjør at temperaturen i Jordens atmosfære reduseres etter en global oppvarming. Den gode nyheten er at den globale oppvarmingen kan skyldes at neste istid nærmer seg, og at de to gjensidig kan oppveie hverandre, slik at en alvorlig klimakrise unngås. I og med at vi i dag kan være midt i en global oppvarming, bør man ifølge teorien øke de økonomiske ressursene for å finne ut hvilke prosesser som kjøler ned atmosfærens temperatur, og bruke færre økonomiske ressurser på å fjerne CO2 fra Jordens atmosfære, ettersom sistnevnte vil kunne føre til at de grønne plantene, og dermed livet på Jorden, trives mindre.

Politikere bør således bruke færre ressurser på å fjerne CO2 fra Jordens atmosfære, mens forskere bør forske mer på hva som kjøler ned Jorden. En hypotese kan være at den globale oppvarmingen avtar når lava strømmer ut fordi havvann strømmer inn, hvorved lavaen størkner og øker Jordskorpens tykkelse, hvilket igjen fører til en ny istid hvor trykket i Jordens indre bygger seg opp igjen, inntil en ny periode med global oppvarming inntreffer. Men dette kan man altså ikke vite med sikkerhet i dag, og andre hypoteser er fullt mulige. Hovedpoenget er at teorien sier at Jordens temperatur varierer, uten at det behøver å ha noen sammenheng med menneskelig aktivitet.

Det som er sikkert, er at man må behandle årsaken til et problem for å løse det, og ikke bare det man tror er årsaken til problemet. Klimaet endrer seg, av den enkle grunn at alt endrer seg, men griper man inn i klimaets naturlige sykluser på feil måte, kan man gjøre mer skade enn gagn, i tillegg til at man også kaster bort enorme økonomiske verdier, hvilket vil kunne medføre at alle mennesker i gjennomsnitt får det dårligere økonomisk i overskuelig fremtid.

Hvis oppvarmingen av verdenshavene skal reduseres ved å fjerne ca. 0,01 % CO2 fra Jordens atmosfære, bør man ta høyde for at verdenshavenes evne til å holde på varmen kan være av en helt annen magnitude. I så fall vil fjerning av ovennevnte mengde CO2 ikke monne noe særlig, uavhengig av hvor mange milliarder kr det måtte koste. Men dette er også noe forskere bør undersøke og komme til klarhet i. Det som fremheves i ovenstående teori, er at dersom verdenshavene varmes opp av geologisk aktivitet, kan dagens fokus på CO2-innholdet i Jordens atmosfære være et feilgrep.

Litteraturliste / generell informasjon:

https://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_volcano

https://en.wikipedia.org/wiki/Mid-ocean_ridge

https://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_Earth

1
2 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Geotermisk havoppvarming utgjør en del av klimapådriverne. Det er blitt tydeligere etter hvert som stadig flere geotermiske steder blir oppdaget. Det antas at så mye som 80% av all vulkansk aktivitet finner sted på havbunnen. Det er likevel usikkert hvor mye dette påvirker den globale oppvarmingen.

Carl Wunsch må regnes som den fremste havklimatolog i dag. Han har foretatt en grundig vurdering av vulkanisk havoppvarming. Etter hans beregninger bidrar dette til en temperaturstigning på 0,002 grader C oppvarming av havene pr tiår. Han mener dette blir omkring 20% av all havoppvarming, slik det har vært de siste tiår. Det kan likevel ha ganske stor betydning for dypvannssirkulasjonen enkelte stede. For en diskusjon av dette vil jeg vise til Judith Currys blog Climate etc: Diskusjonstråd om geotermisk havoppvarming.
https://judithcurry.com/2019/07/21/geothermal-ocean-warming-discussion-thread/

Det foregår en jevn varmestrøm i havene, og det er ikke grunn til å tro at dette har økt så kraftig i løpet av hundre år. Det blir derfor svært spekulativt å tilskrive temperaturendringer til dette. Det kan ikke sammenlignes med den oppvarming av havene som skyldes økt solinnstråling på grunn av endringer i skydekke over de siste 40 år. Det er noe som er godt dokumentert av satelittmålinger, med minsket reflektering av solstråler og økning av jordas varmestråling ut i verdensrommet. Det er nå stadig flere forskere som har gått gjennom data fra prosjektet CERES, og som ser at den tradisjonelle drivhusteorien ikke kan gi en dekkende forklaring.

1

Hvis man skal forsøke å trekke en mulig tidslinje på bakgrunn av dagens foreliggende empiriske forskning, kan det være at temperaturstigningen i havet vil kunne nå 5 grader om 1 000 år, hvoretter temperaturen vil synke i løpet av de neste 1 000 årene og gi en ny istid, hvor temperaturen vil flate ut over 55 000 år og deretter øke tilsvarende de neste 55 000 årene, slik at istiden opphører om 112 000 år, hvorved en hel syklus vil være fullført om ca. 126 000 år. Disse tall er selvsagt beheftet med stor usikkerhet, men det vesentligste for dagens politikere er at de ikke er avhengige av hvor meget CO2 man måtte fjerne fra atmosfæren. Nå vil nok enkelte av dagens politikere mene at det er riktig å bruke ressurser på å forhindre CO2-utslipp, det er da man må be om en realitetsorientering, ettersom det her er tale om at Norge vil ligge ca. 2 000 meter under isen, og at ved nullutslipp av CO2 vil alt liv på Jorden trives vesentlig dårligere. Et poeng er også at vi har ca. 2 000 år på oss til å forberede flytting til varmere strøk, og at det vil ta ca. 100 000 år før vi igjen kan vende tilbake til Norge. Hvis man, på grunnlag av de foregående 30 istidene, forutsetter at også neste istid vil inntreffe, blir spørsmålet: Hvordan skal ressursene best forvaltes? Det forventes en overføring av midler fra rike land til varmere land, hvilket vil kunne utjevne dagens forskjeller mellom mennesker, forutsatt at man ikke velger å benytte ressursene til å fjerne CO2 fra atmosfæren. Påstanden er at ovenstående kan være en konklusjon, basert på dagens ekstremsituasjon samt klimateoriens 4 lenker.

1

Lignende innlegg

Vitenskap Script Publisert

Media

Nå pågår et program på Discovery Science som tilbakeviser von Dänichen og den slags sine teorier, til fordel for rasjonelle forklaringer basert på kunnskap. Det er alldeles ubegripeluig hvordan mureri...
2
0 svar
Miljø og Klima nostalgikern Siste svar

Men hva med sola?..

Det er riktignok svært langt frem i tid, men likevel, - vitenskapen forteller oss at sola vil stadig utvide seg fremover og "med tida" brenne opp iallfall de nærmeste planetene, Jorda inkludert. (Da k...
2
3 svar
Miljø og Klima SjatH Siste svar

1,5 grader og det umulige

Er det egentlig ikke bare irriterende med gnålet om at at global temperatur skal begrenses til 1,5 grader i forholdt til førindustrielt nivå? For vi vet jo alle at det i praksis er fullstendig urealis...
2
7 svar
Laster...