Scandinoco Tinnyme: Ikke sikkert hukommelsen er dårlig, men selektiv. Langveg, alle husker Grisebukta. Det rettferdiggjør ikke brudd på menneskerettighetene.

Langveg, alle husker Grisebukta. Det rettferdiggjør ikke brudd på menneskerettighetene.

Sjølvsagt gjer det det. Eit så eklatant trugsmål mot staterns tryggleik gjev ein stat rett til å halda subversive element under oppsikt og jamvel straffa dei; jfr. Frankrike, Tyrkia og faktisk også Noreg. (Her vert t.d. Syriakrigarar oppfatta som subversive og strengt straffa)

1
Langveg [sitat…] Sjølvsagt gjer det det. Eit så eklatant trugsmål mot staterns tryggleik gjev ein stat rett til å halda subversive element under oppsikt og jamvel straffa dei; jfr. Frankri...

Det er vel å dra parallellen vel langt? Slike ting som å arrestera dissidentar kun fordi dei er ueinige med regjeringa, spyle folk i sjøen og ikkje plukke dei opp igjen slik at dei druknar (13 de marzo-båten); henrette folk over ein fote, dømme og henrette folk på 2 dagar fordi dei kidnappa ei ferje for å flykte frå landet (ferja Baragua, 2003), osb., er slett ikkje samanliknbart med å overvåke folk og straffa dei om det finst noko straffbart, i ei tid der terrorisme diverre kjem nærare og nærare.

Men, eg skal ikkje venta at du innser forskjellen....

1
Scandinoco Det er vel å dra parallellen vel langt? Slike ting som å arrestera dissidentar kun fordi dei er ueinige med regjeringa, spyle folk i sjøen og ikkje plukke dei opp igjen slik at dei...

dømme og henrette folk på 2 dagar fordi dei kidnappa ei ferje for å flykte frå landet (ferja Baragua, 2003),

Saka gjekk for to rettsinstansar og vart også anka til Statsrådet. Det dreidde seg om to personar (du skriv folk og får ein til å tru at det galdt mange). Dei som tok ferja i si makt, sette mange menneskeliv i fåre. At Cuba har dødsstraff, kan du sjølvsagt kritisera, men at folk vert dømde for slikt, er vel ikkje så urimeleg? Eller meiner du at dei ikkje skulle straffast i det heile?

1
Scandinoco Det er vel å dra parallellen vel langt? Slike ting som å arrestera dissidentar kun fordi dei er ueinige med regjeringa, spyle folk i sjøen og ikkje plukke dei opp igjen slik at dei...

Men, eg skal ikkje venta at du innser forskjellen....

Det er mye han ikke forstår. Langveg skjønner ikke konseptet rettssikkerhet (due process) og forholdsmessighetsprinsippet heller, viser hans forsvar av skyting av personer som forsøker å flykte fra fengselet Cuba etter en summarisk rettssak.

Ikke så rart, da de som forsvarer kommunistisk diktatur aldri har hatt sansen for slike dekadente, burgeoise ting som menneskerettigheter, som de gjerne setter i anførselstegn.

1
elmalo [sitat…] Det er mye han ikke forstår. Langveg skjønner ikke konseptet rettssikkerhet (due process) og forholdsmessighetsprinsippet heller, viser hans forsvar av skyting av personer...

Det er mye han ikke forstår.

Eg hadde sett pris på om du skreiv beinveges til meg og ikkje gjev krakteristikkar av andre debattantar i tredjeperson.

Også for pene borgarar er menneskerettar eit tøyeleg omgrep: Kva rettstryggleik har eit foster i mors liv, ein utpeika "terrorist" som får ein Obama-drone i hovudet ? Kva rettstryggleik har sivile i byar som vert utsette for demokratiske og menneskevenlege bombardement, og kva fortenstefullt er det i å leita opp ein person for å få tatt livet av han (jfr. filmen om Bauer og jakta på Eichmann)? Er det slik at for sume pene demokratar finst det folk som "fortener" døden? .

1
Langveg [sitat…] Saka gjekk for to rettsinstansar og vart også anka til Statsrådet. Det dreidde seg om to personar (du skriv folk og får ein til å tru at det galdt mange). Dei som tok ferj...

Eg meinar dei skulle hatt ei skikkeleg rettssak, og ikkje ei farse av ei rettssak der dei var forhandsdømde. Dødsstraffa var altfor streng - det går ikkje an å drepa folk fordi dei potensielt hadde sett nokon i fare. Det talar for seg sjølv at dei som spylte folk på sjøen frå 13 de marzo-båten og ikkje plukka dei opp etterpå, og let mange drukne, ikkje får straff i det heile tatt, medan dei som kidnappa ferja fekk ei farse av ei rettsak og vart henretta 2 dagar seinare.

Så her går du i eiga felle - det du skriv til meg peikar på at du meinar at dei tre som kidnappa ferja, fortente døden, i det monste forsvarar du domen, og så skuldar du i neste innlegg andre for å meine at enkelte fortenar døden.

Men her ser ein atter at dersom ein skal støtta regime som på Cuba, så må ein ha ein noko despotisk tankegong.

1
Scandinoco Eg meinar dei skulle hatt ei skikkeleg rettssak, og ikkje ei farse av ei rettssak der dei var forhandsdømde. Dødsstraffa var altfor streng - det går ikkje an å drepa folk fordi dei...

Men her ser ein atter at dersom ein skal støtta regime som på Cuba, så må ein ha ein noko despotisk tankegong.

Konklusjonen vert da at om du hadde bestemt på Kuba så ville den amerikanske mafiaen vore attende i Havana for lenge sidan og om Batista hadde levd så ville han framleis vore ein diktator som undertrykte dei fattige og ressurssvake. Om ein skal tillata fienden å gjera det som høver seg, så ville nok det som vart oppnådd ved revolusjonen snart ha gått tapt.

1
Niffen [sitat…] Konklusjonen vert da at om du hadde bestemt på Kuba så ville den amerikanske mafiaen vore attende i Havana for lenge sidan og om Batista hadde levd så ville han framleis v...

Om ein skal tillata fienden å gjera det som høver seg, så ville nok det som vart oppnådd ved revolusjonen snart ha gått tapt.

Du sier med andre ord at et kommunistdiktatur ikke hadde overlevd dersom man må ta hensyn til menneskerettighetene? Å gi folk en rettferdig rettssak og ikke en farse setter styret i fare?

1
elmalo [sitat…] Du sier med andre ord at et kommunistdiktatur ikke hadde overlevd dersom man må ta hensyn til menneskerettighetene? Å gi folk en rettferdig rettssak og ikke en farse sette...

Å gi folk en rettferdig rettssak og ikke en farse setter styret i fare?

Du gløymer at Kuba har vore i krig med USA sidan 1962 og er det framleis. Så lenge handelsembargoen varar ved vil krigstilstanden råde. Og som du kanskje veit vert mange såkalla menneskerettar sett til side når det rår krigstilstand - også i dei fleste andre land.

For eigen del meinar eg at det å ha eit nokolunde egalitært samfunn der folk slepp å svelta, ha eit velfungerande helsevesen og eit godt utdaningssystem er viktigare enn dei fleste andre menneskerettane. Så om ein må bryta einskilde menneskerettar for å kunne oppretthalda dei viktigaste, så må det aksepterast.

1

VG papir er uvanleg positiv til Cuba i dag. Helsestellet og "systemet" får ros for å ha utrydda zikaviruset på Cuba. Dei skriv faktisk at det truleg vore umogleg under eit anna styre enn det kubanske. Elles er resten av Karibia og Mellom-Amerika eit sorgens kapittel når det gjeld sjukdomar, drap og annan kriminalitet. Nicaragua kjem betre ut enn Honduras og El Salvador - kva no det kan koma av. Menneskerettar er så mangt.

1
Niffen [sitat…] Konklusjonen vert da at om du hadde bestemt på Kuba så ville den amerikanske mafiaen vore attende i Havana for lenge sidan og om Batista hadde levd så ville han framleis v...

Niffen: Nei, min mening om Cuba er at ett diktatur ble erstattet av et annet. Batista måtte gå, men Castro og co skulle ha respektert menneskerettighetene, noe de ikke har gjort. Det er intet annet enn hersketeknikk når du skriver at jeg heldt ville se den amerikanske mafiaen skulle fortsette på Cuba, og vitner om et svart/hvitt syn. Mange kommunister ser ut til å mene at dersom man ikke er kommunistane så tilhører man ytre høyre, altså er verden enten mørkerød eller mørkeblå, tilhører du disse eller er du i stand til å innse at Cuba kunne ha hatt et bedre styre enn både Castro's eller Batista's, om Castroklanen hadde løsnet litt på jerngrepet de har om makten?

Under Batista var det en elite og mange fattige, det samme skjer under Castro.

Land som Chile og Uruguay har pr i dag bedre levestandard enn Cuba. Ingen av dem er diktatur og ingen risikerer livet for å flykte fra landene sine. Chile er et bra eksempel, for det klarte de å bli kvitt en høyreekstrem diktator, og utvikle landet uten diktatur.

Cubanerne er fremdeles undertrykte, det viser antallet cubanere som forsøker å flykte fra øya med livet som innsats og med risiko for å bli sendt tilbake om kystvakten oppdager dem før de kommer seg i land.

1
Scandinoco Niffen: Nei, min mening om Cuba er at ett diktatur ble erstattet av et annet. Batista måtte gå, men Castro og co skulle ha respektert menneskerettighetene, noe de ikke har gjort. D...

Land som Chile og Uruguay har pr i dag bedre levestandard enn Cuba. Ingen av dem er diktatur og ingen risikerer livet for å flykte fra landene sine. Chile er et bra eksempel, for det klarte de å bli kvitt en høyreekstrem diktator, og utvikle landet uten diktatur.

Cubanerne er fremdeles undertrykte, det viser antallet cubanere som forsøker å flykte fra øya med livet som innsats og med risiko for å bli sendt tilbake om kystvakten oppdager dem før de kommer seg i land.

Huff ja så undertrykte disse Kubanerne er, det var no enda bra her at du ikke skrev "blant annet" når du nevnte Chile og Uruguay, for det stopper vel der når det gjelder land i Sør og Latin-Amerika og levestandard i forhold til Cuba.

Forøvrig igjen verdt her å nevne at dette har Cuba klart gjennom tiår med sabotasje på alle plan! En kjempebragd, og hvorfor de har klart det vet du jo.

Så er det jo da også et spørsmål hva man legger i ordet levestandard, og hvordan den totale levestandard som kommer fram i statistikker er fordelt.

De "menneskerettene" du snakker om har forøvrig null betydning for 99% befolkningen i denne verden. Du bruker et ord du ikke legger innhold i.

Når det gjelder disse som "flykter" fra Cuba nå for tiden så er det slike som fra alle land i verden ellers vil bli betegnet som økonomiske flyktninger og lykkejegere.

For noen dager siden kom forøvrig et brev fra 9 naboland i Sør-Amerika som retter kritikk mot USA og deres spesielle forhold til disse Cubanske "flyktningene". Vil man ha flyktninger fra spesielle land, gjerne for å undergrave og sverte disse klarer mann alltid å skape forhold og ordninger som legger tilrette for det vet du..

Nine Latin American governments this week called on the United States to end its preferential immigration policy for Cubans, calling it “discriminatory” and a boon to human smuggling networks in the region.

1
Scandinoco Niffen: Nei, min mening om Cuba er at ett diktatur ble erstattet av et annet. Batista måtte gå, men Castro og co skulle ha respektert menneskerettighetene, noe de ikke har gjort. D...

Eg anser det meste av dette innlegget som rent tøv. Du legg opp til ein debatt om meg og det eg står for i staden for å gå i deg sjølv.

Før du tek handelsbargoen til USA på alvor og debatterer situasjonen på Kuba med denne som bakgrunn er det uinteressant å diskutera med deg. Dessutan vil eg også rå deg til å tenkja over det som StoreO skriv i siste innlegget sitt. Der står det mykje fornuftig i motsetnad til i innlegget ditt. Eg kan jo også spørja om dei to landa du nemner har vore utsett for ein meir enn 50 år langvarig handelsbargo? Du er sikkert fullstendig klår over at handelsbargoen vart innført for å gjera tilhøva for kubanarane så uholdbar at det førte til ein kontrarevolusjon. Sjølv om USA ikkje har lukkast heilt med dette, så er det teikn i tida som peikar mot at det "gamle" egalitære Kuba er i ferd med å gå tapt.

1
Niffen Eg anser det meste av dette innlegget som rent tøv. Du legg opp til ein debatt om meg og det eg står for i staden for å gå i deg sjølv. Før du tek handelsbargoen til USA på alvor o...

Niffen: Handelsembargoen skulle vore fjerna for lenge sidan - det einaste den har vore brukeleg til har vore å unnskylde alt det som føregår på Cuba under Castro.

Når det er sagt så lyt ein og få fram at det slett ikkje er nokon blokkade og Cuba ikkje har fått handle med andre. I Sovjetunionens tid fekk dei vel stort sett det dei trengde derifrå, og både på 70-talet og utover har dei fått importert omtrent det dei har vilja av olje frå m.a. Venezuela. Spania har og vore sterkt tilstade med sin hotellindustri. USA har og handla matvarer med dei. Det er heller ikkje slik at kubanarane har døydd av medisinmangel pga. denne handelsboikotten (slik folk gjer i Venezuela pr. i dag, utan nokon som helst embargo, berre vanstyre som Castrobrørne overser).

Elles var det ikkje eg som "la opp til ein debatt om deg" - det var du som starta då du skulda meg for å ville at Batistaregimet skulle halde fram på Cuba. Eg er soleklår på at Batista måtte vekk, og eg er like soleklår på at eitt diktatur vart erstatta med eit anna. Om du ikkje tåler svar på tiltale så burde du frastå frå å skrive slike innlegg som du gjorde ovanfor - og det etter eit svar som var til Langveg og ikkje til deg.

PS. Det heiter "handelsEMbargo" - ikkje "handelsbargo".

1
Store-O [sitat…] Huff ja så undertrykte disse Kubanerne er, det var no enda bra her at du ikke skrev "blant annet" når du nevnte Chile og Uruguay, for det stopper vel der når det gjelder l...

Store-O, ja der kom det igjen: Kubanerne som risikerer livet for å flykte fra Cuba er "lykkejegere". Hele 125,000 kubanske "lykkejegere" har "settled in the US since 2013" iflg. linken din - og det inkluderer ikke de som har flyktet, og bor, i andre latinamerikanske land.

Jeg må si at dersom det var slik det var så hadde jeg begynt å tvile på hva disse kubanerne står for, enten de er kjempegriske eller rett og slett sprø, siden de risikerer livet for å flykte fra dette "paradiset" - om det ikke var for at jeg kjenner en del kubanere (bl.a. avhoppere).

Levestandard er vel subjektivt ja. Men det er mange ting man kan være enige i må være skal man ha en god levestandard: Tilgang til mat, elektrisk strøm, vann, skole og helse, sikkerhet, det tror jeg også dere kommunister er enige i. Men dersom man går rundt og er redd for at man kan bli arrestert eller fengslet eller på annen måte straffet for noe man har sagt, så drar det levestandarden ned uansett hva du mener. Skal man adlyde det som kommer ovenfra uten å mukke så drar det levestandarden ned.

Titisener av kubanere flykter ikke hvert år fra Cuba fordi de er lykkejegere, det er det kun de mørkerøde som hevder. De flykter fordi levestandarden deres er lav, fordi de ikke har frihet, fordi de et undertrykte. Så får du bare fortsette å se ned på de som ikke er enige med kommunistregimet ditt.

En ting skal du ha, Store-O: Du, og et par andre kommunister har forsterket mitt syn mot kommunismen til de gradet at jeg aldri, aldri vil komme til å lukte på noe som heter kommunisme. Dere er lysende eksempler på det iallefall jeg ikke vil ha som styresett!

PS. Du kan legge til Panama og Argentina i den listen med bedre levevilkår enn Cuba, siden du flisespikker mht. det. Du har åpenbart ikke skjønt hva jeg mente, og jeg gidder ikke bruke tid på å forklare det heller.

1
Scandinoco Store-O, ja der kom det igjen: Kubanerne som risikerer livet for å flykte fra Cuba er "lykkejegere". Hele 125,000 kubanske "lykkejegere" har "settled in the US since 2013" iflg. li...

Store-O, ja der kom det igjen: Kubanerne som risikerer livet for å flykte fra Cuba er "lykkejegere". Hele 125,000 kubanske "lykkejegere" har "settled in the US since 2013" iflg. linken din - og det inkluderer ikke de som har flyktet, og bor, i andre latinamerikanske land.

Jeg skrev igjen ikke det du hevder her, men det er typisk deg. Jeg skrev:

"Når det gjelder disse som "flykter" fra Cuba nå for tiden så er det slike som fra alle land i verden ellers vil bli betegnet som økonomiske flyktninger og lykkejegere."

Slik er det bare, og du vet godt at det titalls millioner av mennesker i Latin-Amerika som kunne tenke seg til å flykte til noe som er bedre og komme seg vekk fra ghettoene, fattigdom, sult og nød om de fikk muligheten til de, tusener mister livet hvert år på flukt.. men de har ingen stormakt i nærheten som gir dem spesielle vilkår og løfter om en lys framtid. Ingen andre fra det kontinentet som kommer til USA får den spesialbehandling som Cubanerne får.

Som brevet fra andre statsledere i regionen viser til fører dette med seg store problemer og dype tragedier, er det dine menneskerettigheter som her fremmes?

Du blir ellers bare mer og mer personlig i dine innlegg, er det noen som "ser ned på" andre her og de som ikke deler ditt politiske syn er det deg.

1
Scandinoco Niffen: Handelsembargoen skulle vore fjerna for lenge sidan - det einaste den har vore brukeleg til har vore å unnskylde alt det som føregår på Cuba under Castro. Når det er sagt s...

Når det er sagt så lyt ein og få fram at det slett ikkje er nokon blokkade og Cuba ikkje har fått handle med andre. I Sovjetunionens tid fekk dei vel stort sett det dei trengde derifrå, og både på 70-talet og utover har dei fått importert omtrent det dei har vilja av olje frå m.a. Venezuela. Spania har og vore sterkt tilstade med sin hotellindustri. USA har og handla matvarer med dei.

Slike utsegn viser berre at du ikkje har det minste peiling på kva du snakkar om, men det har du i grunnen vist for lenge sidan så det er slett ikkje noko nytt. Går ut frå at du aldri har høyrd om Helms-Burton Act frå 1996 heller, ein lov med utvida straffetiltak mot bankar og selskap fra tredjepartsland som samarbeida med Cuba, ein lov som vart fordømt og avvist av nær samtlege vestlige land. Ein lov som har ført til at til dømes bankar som har gjort forretningar på Kuba har fått millionbøter om dei etterpå har prøvd seg i USA. Loven er fordømt av så å sei 100 % av medlemslanda i FN

1
Niffen [sitat…] Slike utsegn viser berre at du ikkje har det minste peiling på kva du snakkar om, men det har du i grunnen vist for lenge sidan så det er slett ikkje noko nytt. Går ut frå...

Det er vel heller du som burde informera deg, Niffen, og ikkje berre blindt tru på kommunistpropaganda. Om du ikkje klarar det sjølv så skal eg dokumentera alt ihop for deg når eg får skikkelig Internetttilkobling att.

I mellomtida kan du jo "kose deg" med dei m.a. spanske hotellkjedene (eks. Barceló) som opererar på Cuba - du veit, desse eg ingenting veit om og som Helms-Burton Act sikkert har straffa Spania for.

1
Scandinoco I innlegget ditt kl 21.54 den 3dje september skriv du heile 3 gonger "handelsbargo". Kanskje du sjekkar innlegga dine for slike konsekvente skrivefeil neste gong, då.

Var ikkje klår over at det slike sytpeisar som deg på tråden som heng seg opp i småting. Eg er ein gammal mann og har lagt merke til at orda ikkje bestandig kjem ned på papiret slik eg meinar å ha skrive dei, og heller ikkje er det alltid orda står skrive slik eg trur dei står skrive, sjølv om eg les korrektur.

1
Scandinoco Det er vel heller du som burde informera deg, Niffen, og ikkje berre blindt tru på kommunistpropaganda. Om du ikkje klarar det sjølv så skal eg dokumentera alt ihop for deg når eg...

I mellomtida kan du jo "kose deg" med dei m.a. spanske hotellkjedene (eks. Barceló) som opererar på Cuba - du veit, desse eg ingenting veit om og som Helms-Burton Act sikkert har straffa Spania for.

Og du og mange andre bør lese denne artikkelen for å lære om virkeligheten.

1
Niffen [sitat…] Og du og mange andre bør lese denne artikkelen for å lære om virkeligheten.

Sytpeis er det du som er, som blir fornærma av ein liten korreksjon.

Eg veit ikkje kva det er du vil eg skal skjøne ut av artikkelen (forøvrig frå LeMonde Diplomatique, den franske avisa frå venstresida). For det første så bekreftar den jo det eg skriv om at Cuba fekk stor hjelp frå Sovjetunionen. (Det som eg ikkje veit noko om, veit du). For det andre motseier det ingenting av det eg skriv, og unnletbå nemne all den hjelpa Cuba har fått frå Venezuela, eit land som framleis har USA som største handelspartnar.

Eg vil og gjerne vite korleis helsesystemet på Cuba skal veré eitt av dei beste i verda, med alle desse sanksjonane? Artikkelforfattar dreg jo fram dette med medisinar, men då er det noko som ikkje stemmer: Anten har ikkje sanksjonane vore effektive på det området, eller så kan ikkje Cuba ha eitt av verdad beste helsesystem. Make a choice eller forklar meg korleis begge deler kan veré sant.

Heile poenget mitt er at effekten desse sanksjonane har hatt på Cuba vert overdrivne sterkt. Det er som om sanksjonane skulle veré årsak til alt som er feil på Cuba. Eg har alltid meint at sanksjonane skulle ha forsvunne for lenge sidan.

1
Laster...