Politikk - Norsk

SL2011

FRP - Pensjonistenes Beskytter?

Man kan få inntrykk av at FRP er et parti som ønsker pensjonisters ve og vel, men har de egentlig en enhetlig politikk når det gjelder pensjonister? Jeg har gravd opp et eksempel jeg stusser over:

Under Eldrepolitikk så skriver partiet følgende (se http://www.frp.no/no/Vi_mener/):

FRP mener at det ikke skal straffe seg å delta helt eller delvis i arbeid etter oppnådd pensjonsalder.

Under Arbeidspolitikk så skrives følgende:

FRP mener at avtalefestet pensjon (AFP) også skal omhandle de som ikke er bundet til en tariffavtale.

Men videre så mener FRP at avtalefestet pensjon ikke skal kunne kombineres med arbeid utover en fastsatt toleransegrense og at inntekt utover toleransebeløpet medfører avkorting av avtalefestet pensjon.

Mitt spørsmål blir da:

Hva ligger i begrepene "straffe" og "avkorte" i henholdsvis eldre- og arbeidspolitikken? Vil ikke avkorting bli oppfattet som en straff?

Hva mener dere?

2
7 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Det handler om politisk schizofreni.

Frp ønsker feks ikke forbundsvise lønnsoppgjør, men at lønn skal avtales på hver arbeidsplass, dette mener partiet åpenbart fordi det ønsker å vingestekke LO og andre organisasjoner som arbeiderne har. På den andre siden mener de at det forbundene har sloss for og så skal komme de uorganiserte til gode. Også det et utrykk for politisk schizofreni.

Du skal få lov til å kjeme for høyere lønn, men nåde deg om du gjør det sammen md andre i større forenig.

1

FRP mener at det ikke skal straffe seg å delta helt eller delvis i arbeid etter oppnådd pensjonsalder.

Under Arbeidspolitikk så skrives følgende:

FRP mener at avtalefestet pensjon (AFP) også skal omhandle de som ikke er bundet til en tariffavtale.

Men videre så mener FRP at avtalefestet pensjon ikke skal kunne kombineres med arbeid utover en fastsatt toleransegrense og at inntekt utover toleransebeløpet medfører avkorting av avtalefestet pensjon.

Mitt spørsmål blir da:

Hva ligger i begrepene "straffe" og "avkorte" i henholdsvis eldre- og arbeidspolitikken? Vil ikke avkorting bli oppfattet som en straff?

Hva mener dere?

Kort fortalt er det forskjeller på pensjonsalder, pensjon og AFP og AFP-pensjon. At alderspensjonen gjennom folketrygden ikke skal avkortes betyr ikke at AFP-pensjon ikke kan avkortes.

Nå er ikke pensjonspolitkk mitt sterkeste felt, men skal prøve forklare det jeg tror FrP mener.

Etter pensjonsreformen har man idag en fleksibel alderspensjon. Tidligere hadde man 67 år som pensjonsalder, mens man etter 2011 har mulighet til å ta ut pensjon helt fra fylte 62 år med mulighet til å få gradert pensjon fra 20% til 80% pensjon.

AFP (avtalefestet pensjon) var en ordning mellom NHO og LO som ga folk rett til å gå av med pensjon etter fylte 62 år. Velger man samtidig å benytte seg av mulighetene i den nye pensjonsreformen vil AFP-pensjonen fungere som en tilleggspensjon.

Altså vil ikke FrP straffe folk som velger å ta ut helt eller deler av pensjonen sin etter 62 år (som de nå kan etter pensjonsreformen).

De mener at ordningen AFP bør gjelde for alle, og ikke bare de som er bundet av en tariffavtale.

FrP mener at ordningen AFP skal behandles som en tilleggspensjon der man har en toleransegrense for hvor mye man kan jobbe, eller vil tilleggspensjonen (AFP) bli avkortet.

Altså. FrP vil ikke "straffe" vanlig alderspensjon, men straffe tilleggspensjoner (som AFP) gjennom en avkortning om pensjonisten velger å jobbe mye ved siden av.

1
Sandaas [sitat…] Kort fortalt er det forskjeller på pensjonsalder, pensjon og AFP og AFP-pensjon. At alderspensjonen gjennom folketrygden ikke skal avkortes betyr ikke at AFP-pensjon ikke...

Altså. FrP vil ikke "straffe" vanlig alderspensjon, men straffe tilleggspensjoner (som AFP) gjennom en avkortning om pensjonisten velger å jobbe mye ved siden av.

Okay. Et nytt spørsmål dukker da opp: Siden AFP er en ordning som er fremforhandlet av organiserte arbeidere i relativt store bedrifter:

I FRPs program for arbeidspolitikk blir det skrevet følgende:

"Sikre at arbeidsmiljøloven ikke blir til hinder for små bedrifter å finne lokale, ønskede løsninger når det gjelder arbeidstid, overtidsbruk, lønnsdannelse m.m."

FRP ønsker å gi større rom i arbeidsmiljøloven for små bedrifter uten tariff-avtale, men vil ikke tvunget AFP-ordning for ansatte i små bedrifter uten tariff-avtale kunne skape problemer for de samme små bedriftene?

1
SL2011 [sitat…] Okay. Et nytt spørsmål dukker da opp: Siden AFP er en ordning som er fremforhandlet av organiserte arbeidere i relativt store bedrifter: I FRPs program for arbeidspolitikk...

FRP ønsker å gi større rom i arbeidsmiljøloven for små bedrifter uten tariff-avtale, men vil ikke tvunget AFP-ordning for ansatte i små bedrifter uten tariff-avtale kunne skape problemer for de samme små bedriftene?

Nå bryr jeg meg ikke nevneverdig med FrPs meninger, men de skriver;

"Da AFP-ordningen ble etablert på slutten av 80-tallet, skulle den gi sliterne en mulighet for å gå ut av arbeidslivet med verdighet, uten å tape økonomisk. Fremskrittspartiet mener den nye fremforhandlede AFP-ordningen bryter med de opprinnelige intensjoner, og mener videre det er dypt urettferdig at de som arbeider i bedrifter uten tariffavtale, ikke får nyte godt av ordningen.

Vi vil arbeide for en ny og fremtidsrettet tidligpensjonsordning (AFP) som er mer rettet mot dem som virkelig trenger den. Dette innebærer at man finner tilbake til utgangspunktet, samt at statens bidrag til ordningen må utvides til også å gjelde de som ikke er omfattet av en tariffavtale."

Altså er det snakk om å endre hvem som idag er omfattet av AFP-ordningen. FrP mener vel at den ønskede nye løsningen ikke vil være gjeldende for små bedrifter der en tvungen AFP-ordning vil skape for store problemer. Det koker vel ned til hvem FrP mener egentlig skal være oppfattet av AFP og at arbeiderne i samme sektor (sliterne, tungindustri?) ikke skal forskjellsbehandles ut fra om bedriften har tariffavtale eller ikke.

1
Sandaas [sitat…] Nå bryr jeg meg ikke nevneverdig med FrPs meninger, men de skriver; "Da AFP-ordningen ble etablert på slutten av 80-tallet, skulle den gi sliterne en mulighet for å gå ut...

Det koker vel ned til hvem FrP mener egentlig skal være oppfattet av AFP og at arbeiderne i samme sektor (sliterne, tungindustri?) ikke skal forskjellsbehandles ut fra om bedriften har tariffavtale eller ikke.

Ja jeg fant det du limte inn her nå. Den var sikkert bare litt forvirrende den tabellen de hadde laget!

1

FRP mener at det ikke skal straffe seg å delta helt eller delvis i arbeid etter oppnådd pensjonsalder.

FrP vil avvikle AFP. De som tror FrP er tilhengere av rettigheter for arbeidsfolk (altså ansatte) er dumme i hode sitt.

FrP er partiet for kapitaleiere, altså de som ansetter.

1

an kan få inntrykk av at FRP er et parti som ønsker pensjonisters ve og vel, men har de egentlig en enhetlig politikk når det gjelder pensjonister?

Hva Frp mener om pensjon må du nesten sjekke klokkeslett for å finne ut av.

Under utredningen av pensjonsreformen var deres standpunkt at alle skulle få lav, lik pensjon - noe over minstepensjon.

All annen pensjon skulle være opp til den enkelte selv å sørge for, evt. gjennom avtaler med arbeidsgiver.

Samtidig skulle trygdeavgiftene endres og reduseres. I prinsipp ønsket man at innbetalingene skulle stå i stil med utbetalingene, dvs. at alle skulle betale samme sum i pensjonspremie. Imidlertid innså de at det måtte skje en viss omfordeling fra de i arbeid til de som ikke hadde mulighet til det. Omfordeling mellom høyt og lavtlønte ble ikke berørt.

Trygdeavgiftene er en fast prosentsats bruttoinntekt mens pensjonen fra Folketrygden har en betydelig flatere profil. Folketrygden er faktisk det kraftigste elementet i skattesystemet vårt for sosial utjamning. Riktignok justerer tjenestepensjonene delvis for denne skjevheten, men den er fortsatt markant.

Frps modell ville i svært stor grad fjerne denne omfordelingen og favorisere de med høyest inntekt kraftig. Med andre ord tradisjonell Frp-politikk når glanspapiret er fjernet og de råtne eplene kommer til syne.

Frp ville aldri gi noen konkrete svar på hvordan dette vil se med konkrete eksempler, og modellen fikk naturlig nok velfortjent pepper. Da skjer det utrolige - Frp ønsker ikke å få utredet sin egen modell i arbeidet med ny pensjonsordning. I stedet ønsker man å beholde folketrygden mer eller mindre uendret - til tross for at de tidligere har ment at den ikke er bærekraftig og må endres og til tross for at man beholder "Alle er minstepensjonister"-modellen som en del av programmet også for neste periode.

Komikveld med Frp :)

I siste program har man imidlertid nå endret programmet til en støtte til dagens modell. Tro imidlertid ikke at dette er hugget i stein - i prinsipprogrammet berører man ikke engang temaet.

AFP derimot har alltid vært en torn i øyet for Frp. Denne ordningen som opprinnelig er resultat av lønnsforhandlinger på slutten av 80-tallet mellom LO og NHO i privatsektor har ble utvidet for flere grupper tidlig nitti-tall og omfatter i dag alle som arbeider i private bedrifter der de deltakende fagforeningene - LO, NITO, Akademikerne etc. - er representert samt hele statlig/kommunal sektror. Om man er medlem i fagforeningen eller ikke spiller ingen rolle - når AFP finnes ved bedriften omfatter den alle.

Frp har alltid hatet AFP på samme måte som ordet fagforening er skjellsord der - muligheten til å gå av pensjon tidlig bør være forbeholdt direktører med spesialavtaler må vite - ikke vanlige arbeidstakere.

Angrepene er i øyeblikket i form at den skal tilbake til sin opprinnelige form for "sliterne". Gudene vet om de også mener at den skal gjelde fra 66 år og kun for LOs medlemmer i privat sektor slik den opprinnelig ble fremforhandlet.

Dog er det helt klart vært å merke seg at Frp ikke sier et ord om tidligpensjon dersom du ikke er definert som sliter i deres verden - deres "moderne" tidligpensajoneringsordning er kun for dem. Siden de som sagt fortsatt vil tilbake til gammel folketrygd, betyr det at alle som ikke blir definert som "sliter" av Frp må stå i arbeid til de er 67 - fleksibiliteten som ble innført med ny folketrygd forsvinner for de aller fleste.

Siden hovedfinansieringen av AFP er fra bedriftene, så undres jeg også på hvordan de ser for finansieringen skal foregå og hvordan Frp skal få definert "sliterne". Skal vi ha en statlig "sliternemd" som bestemmer hvilke bedrifter eller sektorer som har slitere og derfor skal bidra til ordningen? Skal nemda også vurdere om Per på sentralbordet ikke har en sliterjobb mens Pål vaktmester har, og derfor er det bare Pål som skal kunne få AFP? Skal de også bestemme at sykepleierne har en lettere jobb en hjelpepleierne, så kun de siste bør få AFP?

Mer komikveld med Frp :)

Kort sagt - på pensjonsområdet som på så mange andre områder så blir du ikke så veldig klok av å lese Frps programmer. Hvordan værhanepartiet rent faktisk kommer til å forholde seg til sakene kommer helt an på dagsformen, meningsmålingene og hva magefølelsen deres sier om hva som er mest populært i øyeblikket.

1

Lignende innlegg

Lover milliardstøtte

Nå er Støre i sitt ESS hvor han kan leke stor mann med våre skattepenger . Med seg til Ukraina hadde han løfter om ti milliarder kroner i støtte. Pengene skal dekke tre hovedformål – humanitær hjelp,...
1
11 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Tidenes verste Regjering?

Det må smerte sosialistjournalistene og AP fremsnakkerne i Dagsavisen å skrive ingressen til artikkelen nedenfor: HØYRE ØKER MEST! Dette må da være tidenes verste Regjering? Sparker Brudepar, Farmen o...
Bilde

Høyre går mest fram på ny partimåling

Høyre går mest fram og får en oppslutning på 29, 5 prosent i en ny partimåling, opp 3,2 prosentpoeng fra forrige måned. Og Rødt er nå større enn Senterpartiet.


Bilde www.dagsavisen.no
1
15 svar
Aktuelt timy3 Siste svar

Tale og skrivefrihet

https://www.vg.no/rampelys/i/dnXBa1/politiet-har-tatt-ut-tiltale-mot-bernt-hulsker-ser-fram-til-aa-legge-saken-bak-seg Det er fortsatt ikke lov å si hva en mener i Norge I dag, det har høyesterett bes...
1
3 svar

Vanlige folk får ikke hjelp av AP og SP

SP ordfører, AP ordfører - bryr seg ikke om en hjelpeløs mor som fortvilet forsøker å skaffe hjelp fra en nådeløs kommune. AP og SP i Regjering. SP og AP med ordfører og varaordfører. Hvorfor har jeg...
Bilde

- Føler meg nesten lurt

Beathe har jobbet i flere år for å få hjelp med sønnen (20). På veien har hun pådratt seg PTSD, mistet venner og sett sønnen forfalle.


Bilde www.dagbladet.no
1
1 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Truet via telefon

Så har jeg blitt oppringt og blitt truet med at det kan skje en ulykke. Sykkelulykke. Morsomt med ytringsfrihet . Norge . Litt av et demokrati.
1
1 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

SAS konkurs

Det hadde vært bedre om SAS gikk konkurs så gjelda hadde kommet bort. Norwegians var der nesten men trikset med mange emisjoner som vatnet ut aksjeverdiene ned motnull. Det som forbauser meg er at sta...
1
2 svar
Laster...