DenSisteBohem [sitat…] Hva med for en gangs skyld å prøve og holde deg til saken? Er du for eller mot en lovbestemt plass på sykehjem for de som trenger det?

Kommunene har allerede en lovbestemt plikt til å tilby innbyggerne de helse-, omsorg- og sosialtjenester de har behov for.

Dette er blant annet regulert i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011:

Kapittel 3. Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester

§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold.

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller fylkeskommune.

Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras.

§ 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende: 1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: a. helsetjeneste i skoler og b. helsestasjonstjeneste 2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: a. legevakt, b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og c. medisinsk nødmeldetjeneste 4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning 5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: a. helsetjenester i hjemmet, b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt, c. plass i institusjon, herunder sykehjem og d. avlastningstiltak.

Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om krav til innhold i tjenestene etter bestemmelsen her, herunder bestemmelser om kompetansekrav for ulike typer tjenester.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om fastlegeordningen, herunder om kvalitets- og funksjonskrav og om adgangen til suspensjon av fastlegeordningen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om privat helse- og omsorgsvirksomhet i kommunen, herunder om kvalitets- og funksjonskrav. Dette gjelder også private tjenesteytere som ikke har avtale med kommunen.

Så som vanlig så har frp og frøken Jensen et særdeles lettsindig forhold til fakta - og media stiller som ukritisk mikrofonstativ.

Statlig stykkprisfinansering er derimot ikke en del av loven, ei heller at det er kun legen som skal avgjøre om behovet for sykehjemsplass er tilstede.

Selv om det i loven ikke stilles et direkte krav om sykehjemsplass for en strekt pleietrengende, så er det eneste alternativet helsevesenet kjenner. Stortingsbehandlingen og forskrifter er også krystallklare på dette.

Senest 1. mars i fjor foreslo Frp det samme - og fikk kun sine egne stemmer for dette. Høyre, Krf og Venstre stemte for å fortsette den trenden som er fulgt blant annet for barnehagefinansieringen - å gi kommunene som sitter nærmest brukerne og kjenner situasjonen best også det økonomiske ansvaret for organisering og finansiering av tjenestene mens man fra sentralt hold kun stiller krav om tilhjengelighet og kvalitet.

Frp derimot ønsker mest mulig sentralisert og statlig makt - i god stalinistisk stil.

Det interressante er det Frp og Jensen ikke vil diskutere - hvordan deres modell skal organiseres, kvalitetssikres og finansieres. Er fastlegen den som er best egnet til å vurdere behovet? Er det han som best kan vurdere om behovet endres? Har alle sykehjemsbeboere behov for samme tjenester? Er det realistisk at en sykehjemsplass koster det samme i alle kommuner - om ikke hvordan differensier man? Hvordan sikrer man at det finnes ledig kapasitet når man har null styring på om hvor den enkelte ønsker å få plass? Er sterkt pleietrengende eldre i stand til å orientere seg i markedet og ta slike valg? Hvordan skal man sikre kvaliteten på at tilbudet som gis er i tråd med forutsetningene? osv.

1
SIG100 Kommunene har allerede en lovbestemt plikt til å tilby innbyggerne de helse-, omsorg- og sosialtjenester de har behov for. Dette er blant annet regulert i " Lov om kommunale helse-...

Kommunene har allerede en lovbestemt plikt til å tilby innbyggerne de helse-, omsorg- og sosialtjenester de har behov for.

Men desverre så fungerer slik at dette følges opp på en skikkelig måte i alle kommuner. I min hjemkommune så er det ganske så lang ventetid på å få en sykehjemsplass. Synes du det er en verdig måte å behandle syke og gamle på?

1
SIG100 Kommunene har allerede en lovbestemt plikt til å tilby innbyggerne de helse-, omsorg- og sosialtjenester de har behov for. Dette er blant annet regulert i " Lov om kommunale helse-...

elv om det i loven ikke stilles et direkte krav om sykehjemsplass for en strekt pleietrengende, så er det eneste alternativet helsevesenet kjenner.

Jeg tror du trenger å ta deg en tur og snakke med pårørende av de som ikke får sykehjemsplass. Gjerne de det faktisk gjelder, også.

1
Yeahsus [sitat…] Du mener slik som f.eks. vaksine til barn som helt sikkert ville dødd uten hjelp fra den vestlige verden?

Han mener vel heller dette.

Norge satser årlig omkring 400 millioner kroner på å hjelpe Uganda. 65 av millionene går rett inn i det ugandiske statsbudsjettet. Stortinget har bestemt at bevilgningen fra Norge skal gå til å fremme utvikling og bekjempe fattigdom.

Allikevel kom det ikke ett eneste negativt ord fra Norge da president Yoweri Museveni kjøpte ett av verdens mest eksklusive fly i privatjetklasssen, en Gulfstream, som han nylig har fått levert fra USA. Flyet kostet Ugandas slunkne statskasse den nette sum av 48,2 millioner dollar (ca. 335 millioner kr.) Det er ikke langt unna den sum Stortinget har bevilget til Uganda for i år

12.mar. 2009

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2975149.ece

1
Jøran_Ødegaard [sitat…] For å finne ut av det må en vite hvor stor andel av driften som går til lønn og hvor stor snittlønnen er for alle de ansatte som jobber på et sykehjem. Hvis en ønsker å ko...

For å finne ut av det må en vite hvor stor andel av driften som går til lønn og hvor stor snittlønnen er for alle de ansatte som jobber på et sykehjem. Hvis en ønsker å konkretisere det ned til folk som jobber på "sengepost" kan det bli krevende å finne gode tall.

Er du Jøran fra Gjøvik?

1
Sponvika [sitat…] Men desverre så fungerer slik at dette følges opp på en skikkelig måte i alle kommuner. I min hjemkommune så er det ganske så lang ventetid på å få en sykehjemsplass. Syne...

I min kommune Gjøvik føres det ikke ventelister. De som søker og ikke får blir tilbudt en annen tjeneste og dermed oppgitt som mottaker av tjeneste. For et år siden ble det stipulert til at kommunen mangler omkring 100 sykehjemsplasser. De rødgrønne som styrer kommunen hadde da startet på en plan om å halvere antall sykehjemsplasser i kommunen og allerede langt ned omkring 50.

1
GARDSDATTRA De begrunnelsene er de du selv kom med i det innlegget jeg siterte. Men kan likevel utheve dem her for deg: hjemmesykepleien og hjemmetjenesten får reduserte oppgaver, mindre utgif...

Jeg vil at de som vil bo hjemme skal få lov til det med hjelp fra hjemmesykepleien og matombringingen, så lenge det ikke er tungtveiende grunner mot det. Gjerne suplert med kortidsopphold på sykehjemmet, eller dagtilbud. Permanent flytting til sykehjemmet både bør og skal være absolutt siste utvei.

Det er ikke mulig, med mindre du ikke er samtykkekompetent, å bli lagt inn på sykehjem mot din vilje. Dvs.: alle som har sykehjemsplass har det fordi de vil det.

Idag bygges og drives det en rekke løsninger som alle fjerner seg fra sykehjemsdefinisjonen for "å spare penger". Vi snakker om omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, bofelleskap med heldøgnsbemanning etc. Beboere mister med den definisjonsendringen en rekke rettigheter gjennom lovverket. NOU "Innovasjon i omsorg" tok opp denne problemstillingen og mente lovverket måtte endre seg i takt med denne praksisen. Vi vet fra Sintef sine rapporter at det ikke spiller noen rolle hva du kaller institusjonen (omsorgsboliger bygd som sykehjem med heldøgnsbemanning er like mye institusjon som sykehjem etc.), og to nøkkelfaktorer ligger bak kvalitet: god bemanning og god kompetanse.

Dersom du skulle flytte til en institusjon fordi du har behov for så mye hjelp at det er nødvendig - så spiller det ingen rolle om institusjonen heter "sykehjem" eller "omsorgsbolig" - med et unntak: de rettigheter du er sikret, eller ikke sikret, gjennom lovverket.

Derfor, med dagens lovverk, er forslaget fra FrP om å sikre at de som har behov for sykehjemsplass kan få det, et riktig og bra forslag.

2
Laster...