SIG100 [sitat…] Som tidligere nevnt - Retten til et adekvat omsorgstilbud er allerede lovfestet i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011. Plikten til å tilby...

Retten til et adekvat omsorgstilbud er allerede lovfestet i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011. Plikten til å tilby dette lå der også i den gamle kommunehelseloven, om enn ikke så i klartekst. Det er derfor ikke noe behov for å innføre noen ny paragraf - i motsetning til i barnehageloven.

Behovet er der, fordi en tildelingsenhet i en kommune er mye mye strengere når det gjelder tildeling av sykehjemsplass enn i en annen kommune.

Urettferdig kalles dette i store deler av Norge!

2
Eldon Jeg er prinsipielt skeptisk til ytterligere lovfesting av rettigheter av denne typen. Dette pga at når slike rettigheter er på plass, er de nesten umulig å fjerne igjen. Og dermed...

Når det er sagt, er det fornøyelig å lese innleggene fra de venstreorienterte her inne. De later nemlig til å ha glemt at de rødgrønne innførte lovfestet rett til barnehageplass. Ser ikke den helt store prinsipielle forskjellen der, gitt.

Som tidligere nevnt - Retten til et adekvat omsorgstilbud er allerede lovfestet i " Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m" - vedtatt i 2011. Plikten til å tilby dette lå der også i den gamle kommunehelseloven, om enn ikke så i klartekst. Det er derfor ikke noe behov for å innføre noen ny paragraf - i motsetning til i barnehageloven.

2
Jøran_Ødegaard I min kommune Gjøvik føres det ikke ventelister. De som søker og ikke får blir tilbudt en annen tjeneste og dermed oppgitt som mottaker av tjeneste. For et år siden ble det stipule...

Noen spesiell grunn til at du ikke nevner at planen i Gjløvik innebærer en økning i dementplasser og etablering av 100 døgnbemannede omsorgsplasser? Totalte døgnbemannede plasser samlet sett vil øke med nesten 20% til 285. Man skiller altså de tyngste brukerne fra de som har mindre pleiebehov. Synes du selv at du ga en redelig framstilling av planen?

Noen spesiell grunn til at du ikke nevner at Frp på Gjøvik foreslår å kutte kraftig i området helse- og omsorg med rundt 15 millioner årlig for å finansiere sine kutt i eiendomskatten?

Ja - jeg er fullstendig klar over at Frp som vanlig også har kalkulerte med en rekke ikke gjennomførbare kutt i administrasjon, kultur, privatisering og ved å konkurranseutsette tjenester etter "tenk på et tall"-metoden og dermed tror at jo mer man kutter, jo flere tjenester kan man levere. Men som på landsbasis - det er forskjell på ønsketenkning og realiteter. Budsjettering basert på ønsketenkning fungerer dårlig på regnskapets dag - noe innbyggerne i Stranda har fått lære den harde veien.

Analysene for omsorgsektoren i Gjøvik viser forøvrig at man har for liten kapasitet på ledelsessiden og derfor sliter med høyt sykefravær og dårlig personaloppfølging. I tillegg krever selvfølgelig konkurranseutsetting vesentlig økt kontroll og administrasjon. Da er det jo logisk å kutte på administrasjon - ikke sant?

2
GARDSDATTRA De begrunnelsene er de du selv kom med i det innlegget jeg siterte. Men kan likevel utheve dem her for deg: hjemmesykepleien og hjemmetjenesten får reduserte oppgaver, mindre utgif...

Jeg vil at de som vil bo hjemme skal få lov til det med hjelp fra hjemmesykepleien og matombringingen, så lenge det ikke er tungtveiende grunner mot det. Gjerne suplert med kortidsopphold på sykehjemmet, eller dagtilbud. Permanent flytting til sykehjemmet både bør og skal være absolutt siste utvei.

Det er ikke mulig, med mindre du ikke er samtykkekompetent, å bli lagt inn på sykehjem mot din vilje. Dvs.: alle som har sykehjemsplass har det fordi de vil det.

Idag bygges og drives det en rekke løsninger som alle fjerner seg fra sykehjemsdefinisjonen for "å spare penger". Vi snakker om omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, bofelleskap med heldøgnsbemanning etc. Beboere mister med den definisjonsendringen en rekke rettigheter gjennom lovverket. NOU "Innovasjon i omsorg" tok opp denne problemstillingen og mente lovverket måtte endre seg i takt med denne praksisen. Vi vet fra Sintef sine rapporter at det ikke spiller noen rolle hva du kaller institusjonen (omsorgsboliger bygd som sykehjem med heldøgnsbemanning er like mye institusjon som sykehjem etc.), og to nøkkelfaktorer ligger bak kvalitet: god bemanning og god kompetanse.

Dersom du skulle flytte til en institusjon fordi du har behov for så mye hjelp at det er nødvendig - så spiller det ingen rolle om institusjonen heter "sykehjem" eller "omsorgsbolig" - med et unntak: de rettigheter du er sikret, eller ikke sikret, gjennom lovverket.

Derfor, med dagens lovverk, er forslaget fra FrP om å sikre at de som har behov for sykehjemsplass kan få det, et riktig og bra forslag.

2
anyway2 Dette er ikke et nytt forslag fra Frp - Frp lovte det samme før valget i 2009. Hvorfor har ikke Frp regnet på kostnadene i løpet av disse fire årene - kan det være fordi Frps alter...

Hvorfor har ikke Frp regnet på kostnadene i løpet av disse fire årene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

Fordi som det aller meste storting og regjering jobber med er det gjennom NOU, stortingsmeldinger, høringer og arbeidet med dette som finner fram til kostnader, og lovforslag/bevilgningsforslag som benyttes for å dekke dem.

Den enkle veien er å se hvor mange plasser vi mangler i dag og gange opp snittkostnaden med dette. Jeg har sett en anslag på 3000 plasser, men det kan jo være langt mer enn det. Samhandlingsreformen påvirker også disse tallene.

Det koster ca 850 000 kr i snitt for en sykehjemsplass. Da snakker vi om ca 2,5 mrd kroner. Dette er drift hvert år av 3000 nye plasser.

Det koster ca 3 mill å bygge en sykehjemsplass. 3000 plasser koster da 9 mrd å bygge. En kan anta at de holder i 20 år. Årskostnaden blir da ca 500 mill. Vi snakker da om 3 mrd kr for full sykehjemsdekning etter behov (hvis behovet er 3000).

En må også ta med renteberegning eller tapt avkastning for å få et godt bilde av utgiftsnivået. Samtidig må en ta med inntektsnivået som blant annet er bedre omsorgsboligdekning, hjemmesykepleien og hjemmetjenesten får reduserte oppgaver, mindre utgifter til trygghetsalarm, matutkjøring etc. etc.

Vi kan også anta at det blir mindre utgifter til korttidsplasser, færre innleggelser på sykehus (som er svindyrt) og ikke minst en økt trygghet og trivsel både for den eldre selv og ikke minst for familien og de pårørende.

2
Yeahsus [sitat…] Du mener slik som f.eks. vaksine til barn som helt sikkert ville dødd uten hjelp fra den vestlige verden?

Nei, jeg tenker på bidrag direkte til korrupte regimer for å være tilstede for yte hjelp til andre. Det sier seg selv at svært lite kommer fram til dem som trenger det. Det man isteden gjør er å holde mislykkede regimer i live og støtte dem økonomisk.

Ta en kikk på dette også:

http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/05/03/534321.html

1
anyway2 [sitat…] nettopp... Frps flåseri i slike saker er enormt. Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

Kostnadene burde ikke ha noen betydning i denne sammenhengen. Dette er noe som burde være gjennomført for lenge siden. Dette landet mangler ikke penger, kun vilje.

1
BreckRoad2 Er det noen jeg unner en lovpålagt plass dersom man ikke lenger er i stand til å klare seg selv, så er det gamle mennesker. Frp har en bra sak her.

Det er fire områder i livet som burde være lovpålagt at alle innbyggere i Norge hadde rett (og plikt) til:

Barnehage

Grunnskole

Sykdomsbekjempelse (inkl. sykehusplass)

Verdig alderdom (inkl. sykehjemsplass for de som trenger det)

Alt finansiert over statsbudsjettet, med fratrekk av de egenandeler som til enhver tid blir vedtatt, som den enkelte bruker må betale.

1
Jøran_Ødegaard Bra. De rødgrønne mener at det er kommunepolitikerne som vet "hvor skoen trykker" og vil derfor ikke lovfeste statlig finansiering av eldreomsorgen (som gir rettighet til sykehjem...

De rødgrønne mener at det er kommunepolitikerne som vet "hvor skoen trykker" og vil derfor ikke lovfeste statlig finansiering av eldreomsorgen (som gir rettighet til sykehjem ved behov).

>>> Dette høres ut som sosialisme i praksis, og det er vel de rike som skal betale mesteparten av gildet?

1

Er det noen jeg unner en lovpålagt plass dersom man ikke lenger er i stand til å klare seg selv, så er det gamle mennesker.

Frp har en bra sak her.

1

Frp har ikke regnet ut hva det vil koste samfunnet å innføre lovfestet rett til sykehjemsplass, men kostnadene er uansett ikke interessante for Jensen.

Uansett om Siv Jensen her ikke skulle være ironisk, så har andre politikere nylig brukt samme ord, i andre sammenhenger. Ordene: "Men kostnadene er uansett ikke interessante".

1
GARDSDATTRA Dersom folk fortsatt skal ha rett til å bo der de vil, til å bli gamle der de vil, så må både sykehjemsutbygging og utbyggingen av den hjemmebaserte omsorgen balanseres opp mot hve...

For det vil alltid finnes de som aller helst vil bo sine siste dager på et sykehjem, og det vil alltid finnes de som aller helst vil bo hjemme.

Jeg mener begges vilje bør oppfylles så langt det er råd, men uten at de pårørende skal slite vettet av seg.

Men først stå i kø flere måneder?

1
GARDSDATTRA Dersom folk fortsatt skal ha rett til å bo der de vil, til å bli gamle der de vil, så må både sykehjemsutbygging og utbyggingen av den hjemmebaserte omsorgen balanseres opp mot hve...

Det betyr at uten en viss sykehjemskø, så blir det umulig å opprettholde nivået og kvaliteten på de hjemmebaserte tjenestene. Hjemmesykepleien er nemlig avhengig av å ha nok brukere, ellers kan ikke tjenestene "lønne seg" for kommunen. Evt overlates til private, grøss og gru.

Nå slapp katta ut av sekken! Køer til sykehjemsplass er nødvendig ifølge sosialistene!

Gjelder det samme for køer til sykehus og røntgenundersøkelse? Er dette også en planlagt fra sosialistene?

Køer til sykehus og sykehjem er ønsket senario fra sosialistene!

Bedre med kø enn privat sykehus og sykehjem!

1
anyway2 [sitat…] nettopp... Frps flåseri i slike saker er enormt. Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

Frk Jensen er ikke interessert i kostnadene - kan det være fordi Frps alternative tullebudsjett ikke tåler det?

De fleste budsjett bør tåle kostnadene med å behandle våre eldre på en verdig måte. Da er der nok en del andre ting man kan kutte ned på.

1
GGråstein [sitat…] Dette er ikke sammenlignbart. For førskolebarn er saken klar: De kan ikke klare seg selv og trenger tilsyn. Enten av foreldre, barnepasser eller barnehage. Dermed vet vi h...

Det er en helt annen situasjon for de eldre. Mange kan klare seg selv, og ønsker å klare seg selv. Noen trenger bare litt hjelp, noen litt mer og noen trenger sykehjem. Hvis man lovfester retten til sykehjem hvor staten skal betale, hva da med hjemmehjelp og hjemmesykepleie? Hvis kommunene skal betale dette selv, kommer de de til å satse på mest mulig på sykehjem (som staten betaler) og minst mulig på hjemmehjelp (som de betaler selv). Det blir en veldig dyr løsning for samfunnet og veldig lite tilfredsstillende for de gamle som kunne klart seg selv.

FrP fortsetter med sitt forslag om å statlig finansiering, men det er ingenting i veien for klarere rettighet i lovverket til å få sykehjemsplass den dagen du trenger det og ønsker det, uten at man er enig i FrP's finansieringsmodell.

Dette er viktig i en tid hvor mange kommuner forsøker seg med diverse institusjoner som blir definert som "hjemmetjenester" for å spare penger og overføre utgifter til pasienter og stat.

1
GARDSDATTRA Dersom folk fortsatt skal ha rett til å bo der de vil, til å bli gamle der de vil, så må både sykehjemsutbygging og utbyggingen av den hjemmebaserte omsorgen balanseres opp mot hve...

Det betyr at uten en viss sykehjemskø, så blir det umulig å opprettholde nivået og kvaliteten på de hjemmebaserte tjenestene. Hjemmesykepleien er nemlig avhengig av å ha nok brukere, ellers kan ikke tjenestene "lønne seg" for kommunen. Evt overlates til private, grøss og gru.

Man må ha sykehjemskø for å opprettholde en god kvalitet i de hjemmebaserte tjenester? Har du snakket med hjemmesykepleien i det siste?

Se for deg alle pleiere som jobber i helse og omsorg i en kommune. Dette er arbeidsressursen vi har til å hjelpe de som trenger hjelp i kommunen. Tror du kvaliteten på tjenestene blir bedre eller dårligere dersom mange pleiere må bruke lang tid på å kjøre bil mellom hver pasient? Og; for de som faktisk kjører rundt i bil; tror du kvaliteten på det disse kan yte blir bedre eller dårligere om de har brukere som er sterkt pleietrengende og som opptar store deler av deres tid og dermed går ut over tiden til andre brukere?

Det finnes ikke forskjell mellom sykehjem og "omsorgsbolig med heldøgnsbemanning", annet enn de rettigheter man mister gjennom lovverket. Du må flytte uavhengig om ditt nye hjem heter "omsorgsbolig" eller "sykehjem".

Det dukker stadig opp nye bofelleskaper, også i privat regi, som er glimrende alternativer for de som vil planlegge livet sitt for alderdommen. Alt i et plan, romslige og praktiske løsninger for hjelpemidler, mulighet for å kjøpe kaffe og måltider på stedet, og ikke minst mulighet til å treffe andre mennesker. Jeg vet ikke om du aner hvor mange eldre som sitter ensomme rundt omkring i store hus eller leiligheter..

Slike tiltak, som også er et privat ansvar, gjør deg istand til å "bo hjemme lengst mulig" - men samtidig må man huske på at langtidsplass på sykehjem også er hjemmet til vedkommende som bor der.

1
DenSisteBohem Tja, SV, SP og AP hadde da penger nok til å lovbestemme retten til barnehageplass. De eldre på sykehjem betaler mye høyere egenandeler enn barnefamiliene gjør. Opp med egenandelen...

Tja, SV, SP og AP hadde da penger nok til å lovbestemme retten til barnehageplass.

Dette er ikke sammenlignbart. For førskolebarn er saken klar: De kan ikke klare seg selv og trenger tilsyn. Enten av foreldre, barnepasser eller barnehage. Dermed vet vi hvor stort barnehagebehovet er, det er bare å telle antall barn og regne med at nesten alle ønsker barnehageplass.

Det er en helt annen situasjon for de eldre. Mange kan klare seg selv, og ønsker å klare seg selv. Noen trenger bare litt hjelp, noen litt mer og noen trenger sykehjem. Hvis man lovfester retten til sykehjem hvor staten skal betale, hva da med hjemmehjelp og hjemmesykepleie? Hvis kommunene skal betale dette selv, kommer de de til å satse på mest mulig på sykehjem (som staten betaler) og minst mulig på hjemmehjelp (som de betaler selv). Det blir en veldig dyr løsning for samfunnet og veldig lite tilfredsstillende for de gamle som kunne klart seg selv.

1
Sponvika Nei , det Ljot skriver er et faktum, det er bare å lese innleggene dine. At du fortsatt står fjellstøtt på ditt personpåhopp og stråmenn forteller bare mer om deg, usmakelig kaller...

Dersom folk fortsatt skal ha rett til å bo der de vil, til å bli gamle der de vil, så må både sykehjemsutbygging og utbyggingen av den hjemmebaserte omsorgen balanseres opp mot hverandre.

Det betyr at uten en viss sykehjemskø, så blir det umulig å opprettholde nivået og kvaliteten på de hjemmebaserte tjenestene. Hjemmesykepleien er nemlig avhengig av å ha nok brukere, ellers kan ikke tjenestene "lønne seg" for kommunen. Evt overlates til private, grøss og gru.

For det vil alltid finnes de som aller helst vil bo sine siste dager på et sykehjem, og det vil alltid finnes de som aller helst vil bo hjemme.

Jeg mener begges vilje bør oppfylles så langt det er råd, men uten at de pårørende skal slite vettet av seg.

1
Laster...