Igjen ser vi at undersøkelsen fra World Economic Forum brukes feil (som om de gir indikasjon å veikvaliteten, når det gir en indikasjon på deltagernes forventninger).

Trist, for det ødelegger inntrykket av en ellers god dokumentar

1

Jeg savner også evnen til helthetlig tenking når man skal planlegge vei i Norge. For ikke å snakke om fremtidsrettet utbygging.

1

Hvis dette medfører riktighet så er det grunn til å være forbannet.

Det er endel som blir svada i videoen, fordi man bare sier tall, uten å vise til hvorfor og noen dårlige argumenter. Men i det store og det hele, så er videoen korrekt, og viser nøyaktig hvorfor vi er så bakstreverske når gjelder infrastruktur i dette landet.

1
Rhabagatz Igjen ser vi at undersøkelsen fra World Economic Forum brukes feil (som om de gir indikasjon å veikvaliteten, når det gir en indikasjon på deltagernes forventninger). Trist, for de...

Trist, for det ødelegger inntrykket av en ellers god dokumentar

Dette er mest plukk og bruk det du finner for å fremme den saken man faktisk ønsker å fremme, nemlig Rett E18.

Da er det dessverre ikke så nøye om man er nøyaktig og redelig til enhver tid.

Noen av punktene er det noe i, andre er relativt uinteressante.

Om det er en god dokumentar kommer an på hva man synes en god dokumentar skal vise. I denne er det stort sett bare dratt fram punkter som taler for den egentlige saken (Rett E18) uten å si noe om hvorvidt noen av punktene også har andre sider som taler imot konklusjonen.

Partsinnlegg vil jeg vel heller kalle det enn en god dokumentar.

1
Stearman [sitat…] Hvor mye kan du dokumentere er feil? Noe overdrivelse må man regne med, men er det direkte usant?

Når man skal si noe en hel politikk så må man faktisk ikke bare plukke en side av saken men se på alle sider av saken.

For å ta noen eksempler.

1. For lavt investeringsnivå. Her fremmes det en påstand om for lavt investeringsnivå på vei. Det kan jo godt hende men begrunnelsen som benyttes er at driftsutgiftene har økt mye på statsbudsjettet. Da bør man jo se på om det man prioriterte i økte driftsutgifter var bedre eller dårligere bruk enn ¨å investere dem på vei. her er det imidlertid ingen slik tankegang å spore overhode.

2. Bygger for små parseller av gangen. Her vises det til en rapport fra RIF som altså er en part i denne sammenhengen og således må vurderes kritisk. Rapporten deres har som premiss at planleggingsprosessen ikke skulle gi noen tidsforsinkelse når de regnet på besparelsen noe som åpenbart er feil vs senere punkter. Man tar det for gitt at utenlandske entreprenører er billigere selv om de kan konkurrere med norske selskaper og der ikke alltid vinner. Hvorvidt det er billigere å bygge ut i store eller små parseller er avhengig også av konkurransesituasjonen. Store parseller vil automatisk fjerne en del aktører fra anbudet fordi de ikke har økonomiske muskler nok. Den dårligere konkurransen må vurderes opp mot den presumptivt mer effektive utbyggingen og om det gir bestilleren lavere pris. Det hjelper lite dersom det er entreprenøren som får pengene.

3. Alt for streng lønnsomhetsmodell. Hva er det rette lønnsomhetsmodellen? Er det den norske som er den riktige og de utenlandske som er feil eller omvendt? Det finnes egentlig ingen fasit her. Ellers fører også økt antall år som vurderes at vedlikeholdskostnadene kommer hardt inn etter 30 år på en god del dyre konstruksjoner. Men det viktigste er vurderingen av om dette faktisk har hatt betydning i det hele tatt. Etter min mening har det ikke det. politikerne har overhode ikke brydd seg om hvorvidt er lønnsomt eller ikke når de har bestemt hvilke veier som skal bygges. Det var ikke på grunn av god lønnsomhet Olatunnelen ble bygd. Så inntil politikerne faktisk bruker lønnsomhet når de skal prioritere så kan egentlig den norske lønnsomhetsmodellen være akkurat hvordan som helst uten at det gir noen som helst virkning.

4. Kupert terreng brukt som unnskyldning. Den antageligvis dårligste begrunnelsen der han bruker World economic forum som sannhetsvitne. Dessverre så blir det feil da rapporten ikke måler veikvalitet men hva folk på forumet mener om veikvalitet.

5. Mangler en strategisk veiplan. De eksemplene han viser til er egentlig knyttet til distriktspolitikken og ikke i mangel av en nasjonal strategisk veiplan. Han ser også bort fra andre måter å styre investeringer på enn en veiplan. Man kunne for eksempel styrt etter mål som færrest mulig hardt skadde og drepte eller mest mulig effektivt trafikk på nasjonalt plan. Da ville man gått fra å vurdere hvor veiene skulle gå til å vurdere hva veiene skulle produsere av resultater.

6. Sammenblanding med miljøpolitikk. Som i punkt 1 er det ingen vurdering opp mot andre områder i samfunnet. Krysset over Midtbyen i Trondheim burde jo få stort sett negative vibber om hvordan vi vil ha byene våre. Noen ytterligere diskusjon om dette kommer ikke. Ved valg så får man her fordeler og ulemper og da må begge deler fram før man velger.

7. Sammenblanding med distriktspolitikk. Uten tvil et punkt som er rett men han klarer å gjøre det til en mandatting når det egentlig går på en mer eller mindre unisone enigheten vi har her i landet om at distriktspolitikk er bra. Det er den enigheten som gjør at distriktene blir prioritert på stort sett alle fagområder ofte på tvers av faglig råd. Slik er nå demokratiet.

8. For tungvint planleggingsprosess. Det kan man selvsagt mene men for å få den mindre tungvindt så vil det gå på bekostning av medvirkning og lokaldemokratiet. Er man villig til det så er det greit men det er faktisk ting man må diskutere opp mot hverandre før man tar en slik beslutning.

Det er således unyansert og klart partisk innlegg. Og det er jo forsåvidt det som det er ment som også.

Ellers har jeg som grunnprinsipp at det er den som ønsker å bruke veldig mye offentlige penger som skal argumentere godt for hvorfor det skal gjøres og ikke alle andre som skal måtte argumentere mot det. Det gjelder både for Rett E18 og for alle Olatunneler etc. rundt omkring i landet. Dette er for lettbent til at jeg sender pengene til Grenland.

1
Laster...