Politikk - Norsk

bardagagjarn

Tidi hev gjenge frå toget

I 2014 skal jarnbanen slik stoda er no, få 19 milliardar kroner til utbyggjing og vedlikehald og må få minst 22 milliardar per år, truleg mykje meir, fram til 2030 om Intercity skal verta ein realitet.

I dag produserer heile jarnbanen i Noreg 50 millionar reiser per år. Det er 1 prosent av alle reiser og 10 prosent av alle kollektivreiser. Når Intercity er ferdig, vil kanskje reisene med tog koma opp i 1,5 prosent av alle reiser. Ein buss med 30 passasjerar har ein vegbrukskostnad, det staten må ut med for å halda vegen oppe, på 3 øre per personkilometer, som vert betalt gjennom vegbruksavgifta, som er 3,60 kroner per liter diesel. Kostnadene på jarnbanenettet per personkilometer er 400 øre og vert høgre for intercitytog, der alt vert betalt over statsbudsjettet.

Dette er galenskap! Det er heller ikkje miljøvenleg, Kvifor gjeng ein likevel inn for det? Er togi heilage kyr nett som trikken?

http://www.dagogtid.no/tida-har-gatt-fra-toget/

2
18 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Er det berre yrkespolitikarar og trygdemisbrukarar som heng her? Eg skynar godt at fyrstnemnde yrkesgruppe ikkje likar at veljarane fær greie på kva slag luftslott jarnbanesatsingi er.

2

Dette er galenskap! Det er heller ikkje miljøvenleg, Kvifor gjeng ein likevel inn for det? Er togi heilage kyr nett som trikken?

Kun av miljøhensyn tipper jeg. Det er populært å kunne vise til reduserte CO2 utslipp selv om det ikke monner det minste. Når det er sagt håper jeg jo at vi finner en miljøvennlig transport fremover og jeg tror egentlig at jernbane er en god ide om vi klarer å oppgradere en smule..

1
Seavard [sitat…] Kun av miljøhensyn tipper jeg. Det er populært å kunne vise til reduserte CO2 utslipp selv om det ikke monner det minste. Når det er sagt håper jeg jo at vi finner en milj...

Kun av miljøhensyn tipper jeg. Det er populært å kunne vise til reduserte CO2 utslipp selv om det ikke monner det minste.

Den vanlege grunngjevinga for å halda oppe togsatsinga er miljø, for bussar slepper ut CO2, og det gjer ikkje jarnbane. Men når jarnbanen alt i dag får over 20 milliardar og berre produserer 1 prosent av all persontrafikk, så seier det seg sjølv at dette er ei ekstrem dyr satsing. Om vi i ei hypotetisk verd sa at toget skulle taka alle personkilometerane, ville det utgjera ein samla kostnad i året på 2000 milliardar, som er nesten det doble av utgiftssida på statsbudsjettet per år. Det vert litt mykje for ei miljøsatsing, som dessutan er feiltenkt.

For om vi ser på den samla energibruken, er energien som går med på å flytta menneske på tog, minst tre gonger så høg som energien som går til flytta menneske i buss. Om vi tek med all CO2-en som vert generert ved å byggja ut og vedlikehalda jarnbane, går energibruken opp til seks–sju gonger det den tilsvarande energibruken er for buss. Om vi la ned jarnbanen, ville altså den totale energibruken gå sterkt ned og dimed frigjera vasskraft som kan nyttast mykje meir miljøvenleg andre stader.

1
qop Ja utfra disse tallene burde vi avvikle persontransport med jernbane. Kudos til den som har gravd dem fram! Men kunne godstransport med jernbane være noe? http://www.bedreveier.org...

Men kunne godstransport med jernbane være noe?

Liknande reknestykke som Idar Mo har gjort for persontransport, har han òg gjort for godstransport. Om vi ser på all godstransport på veg, sjø og skjener i Noreg og inn og ut av landet, er tilskotet frå tog under 1 prosent.

Det er neppe til å koma utanom: Om vi nyttar togtilskota til god veg og kombinerer det med kollektivfelt, vil det gje store nettotilskot til statskassa i staden for som i dag, at den same statskassa pøser pengar ut på togskjener som er svært dyre å byggja og svært dyre å vedlikehalda.

1
bardagagjarn [sitat…] Den vanlege grunngjevinga for å halda oppe togsatsinga er miljø, for bussar slepper ut CO2, og det gjer ikkje jarnbane. Men når jarnbanen alt i dag får over 20 milliardar...

Den vanlege grunngjevinga for å halda oppe togsatsinga er miljø, for bussar slepper ut CO2, og det gjer ikkje jarnbane. Men når jarnbanen alt i dag får over 20 milliardar og berre produserer 1 prosent av all persontrafikk, så seier det seg sjølv at dette er ei ekstrem dyr satsing. Om vi i ei hypotetisk verd sa at toget skulle taka alle personkilometerane, ville det utgjera ein samla kostnad i året på 2000 milliardar, som er nesten det doble av utgiftssida på statsbudsjettet per år. Det vert litt mykje for ei miljøsatsing, som dessutan er feiltenkt.

Ja, kanskje dette er feiltenkt. Men det kan faktisk også være slik at myndighetene har hatt dette som et "pop tiltak" for å fredes miljøbevegelsen. Ellers ser jeg ingen grunn til at vi skal være dårligere enn Sveits og Østerrike. Det er vilje og ekte satsing det står på.

1
bardagagjarn [sitat…] Den vanlege grunngjevinga for å halda oppe togsatsinga er miljø, for bussar slepper ut CO2, og det gjer ikkje jarnbane. Men når jarnbanen alt i dag får over 20 milliardar...

Den vanlege grunngjevinga for å halda oppe togsatsinga er miljø, for bussar slepper ut CO2, og det gjer ikkje jarnbane

Nå finnes det vel elektriske busser også?

Hvis de har lang nok rekkevidde faller miljøargumentet til jernbanen bort.

1
bardagagjarn [sitat…] Den vanlege grunngjevinga for å halda oppe togsatsinga er miljø, for bussar slepper ut CO2, og det gjer ikkje jarnbane. Men når jarnbanen alt i dag får over 20 milliardar...

Den vanlege grunngjevinga for å halda oppe togsatsinga er miljø, for bussar slepper ut CO2, og det gjer ikkje jarnbane.

Jo da, både jernbane og el-biler slipper indirekte ut CO2.

For bl. a. å minske bruk av kullkraft, eksporteres hele vårt overskudd av el til Europa. Økt bruk av el her hjemme, minsker denne eksporten tilsvarende og øker derfor utslippene av klimagasser i Europa.

Hvorfor skjønner ikke politikere og media denne enkle sammenhengen?

2

Dette er galenskap!

Nei. Det er triksing med tall for å få det til å se ut som galskap.

Kostnadene per personkilometer/tonnkilometer er bare en side av regnskapet - reisetid, utfordringer rundt videre utbygging, komfort for passasjerer osv. er også svært viktige i regnskapet. Vi kan heller ikke løse alle kommende transportutfordringer med mere vei, vi er nødt til å se på flere transportmoder, hvordan de henger sammen og påvirker hverandre. Vårt problem er at vi alt for lenge har kun sett på vei som eneste løsning for våre transportbehov - jernbanen har ikke vært en "hellig ku", men den har lenge vært en "stygg andunge". Landet trenger helhetlige løsninger innen transport og logistikk, i det inngår også velfungerende jernbaneløsninger.

Tida har ikke gått fra jernbanen. Tida var i ferd med å gå fra norsk jernbanepolitikk. Men tida har kanskje gått fra Jon Hustad.

1
TrudeX Tiden går aldri fra toget. Tog er --- tog.

Når titusener bor i gangavstand fra stoppestedet er tog effektivt,

El-biler effektive for å hindre lokal forurensning i storbyer.

Men så lenge strømmen alternativt kan utnyttes til å redusere behovet for kullkraft, gir elektriske lokomotiver og el-biler ingen reduksjon i de globale klimagassutslippene.

1

Er så Moe åleine om å tenkja som han gjer? Nei, i bladet Samferdsel nr. 5 i år har for-skar Arvid Strand ved Transportøkonomisk institutt (TØI) ein artikkel om nasjonal transportplan (NTP).

Artikkelen handlar mest om NSB, og overskrifta er «Mye til den som gjør lite.» Strand er lite imponert over kollektivsatsinga i NTP:

«Kanskje en passende interessevekkende overskrift kan være: Jernbanen tar seg av 10 prosent av de kollektivt reisende, men tilbys av staten om lag 80 prosent av de ressursene staten vil gå inn med i utviklingen av kollektivtransport på land.»

Då NTP for 2014-23 var lagd fram i april i år, varsla regjeringa at dei skulle auka investeringane med 50 prosent samanlikna med førre periode, frå 341 til 508 milliardar, og jarnbane, veg og kyst skulle få like stor prosentvis auke. Særleg viktig var storbysatsinga, sa regjeringa, der målet er at all transportauke skal takast kollektivt. Til dette skulle byane få ei «belønningsordning» på 2,69 milliardar i året eller 26,9 milliardar på ti år.

NESTEN INGENTING

Vel, skriv Strand, 2,6 milliardar er prisen for ti kilometer av bybanen i Bergen. Kor mykje skal så staten satsa på investeringar og vedlikehald av jarnbane i perioden? 170 milliardar. Og «for staten er kollektivtransport, nærmest synonymt med jernbane (...). Men som mange av oss vet: I kollektivtransporten er jernbanen bare lillesøster.»

I NTP slår staten fast at jarnbanen er transportmidlet for «store transportstrømmer». Det er enkelt og greitt ikkje sant. I Oslo tek buss 31 prosent, trikk/bane 47 prosent og tog 11 prosent. I Noreg totalt, og svært få stader er det T-bane, som er svært effektivt, tek buss 57 prosent, trikk/bane 19 prosent og tog 11 prosent. Fly og drosje er større enn NSB.

Buss og t-bane tek mest alt av kollektivtransport i Noreg og får altså berre ein sjettedel av det jarnbanen skal få til investeringar i NTP. Kan så kommunane kompensera for dette? Under førre transportplan gjekk den kommunale gjelda opp med over 400 prosent, så svaret ser ut til å vera nei. Er den enorme satsinga på tog «Rimelig?», avsluttar Strand artikkelen.

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
2
4 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
14 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Aktuelt silas Siste svar

Falske følgere på Twitter

Newsweek melder... NEW YORK (Nettavisen): Nesten halvparten av presidents Joe Bidens 22,2 millioner følgere på Twitter, skal være falske, viser en undersøkelse foretatt av selskapet SparkToro og som e...
Bilde

Half of Joe Biden's Twitter followers are fake, audit reveals

Billionaire Elon Musk has claimed that 20 percent of Twitter users are "spam/fake accounts" amid his ongoing takeover bid.


Bilde www.newsweek.com
2
7 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...