Politikk - Norsk

legokrati

Den norske kirke burde beklage kristningen

Kristningen av Norge stod ikke noe spesielt tilbake for Nazi-Tysklands invasjon under andre verdenskrig. Vi mistet suverenitet og falt under Romas makt. I tillegg ble norsk kultur i stor grad forsøkt utradert. Norrøne templer og hellige lunder og skogholt ble brent og/eller revet ned, kristne kirker ble bygget på ruinene. I tillegg kommer en hel del andre overgrep, og her må vi regne med at kun en liten brøkdel har blitt nedtegnet. Reformasjonen gjorde at Romas makt svunnet, men den fremmede religionen beholdt sin makt. På denne tiden var vi uansett under danskene.

Nordmenn burde kreve en unnskyldning fra Den norske kirke, som er det nærmeste man kommer en omfattende organisasjon som kan lastes for et slikt ansvar her i landet, og fra Vatikanet, som er den samme myndigheten nå som under kristningen.

Norge burde også utrede i hvor stor grad norske myndigheter deltok i korstoget mot Baltikum. Hvis så er tilfelle, burde den norske regjering komme med en offentlig beklagelse, og vurdere reparasjon til hedenske organisasjoner hos baltiske folkegrupper.

1
38 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

Du har et poeng der.

Det var ikke bare "snik-kristnifisering" som skjedde den gang. Det ble innført med tvang og voldelig maktbruk.

Du burde kanskje rette en anmodning om unnskyldning til kongehuset også. Kongen har alltid stått som kirkens høye beskytter. Det var i stor grad kongers og keiseres maktgrunnlag som ble støttet ved den kristne religionens inntog i Europa, og det vi i dag kaller vesten.

Religion har alltid vært ett av makthavernes viktigste redskap for å underkue og regjere over folk. Slik er det fortsatt, om enn i nye former. Minst ser vi av det i land som styres ved sekulære demokratier.

2
Geirijo Du har et poeng der. Det var ikke bare "snik-kristnifisering" som skjedde den gang. Det ble innført med tvang og voldelig maktbruk. Du burde kanskje rette en anmodning om unnskyldn...

Det var ikke bare "snik-kristnifisering" som skjedde den gang. Det ble innført med tvang og voldelig maktbruk.

Riktig, men i den første fasen var det i høy grad "snik-kristning", da hedenske norske konger ofte tilbrakte barndommen hos kristne konger i England.

Det er det samme med en annen abrahamittisk religion, Islam. Begge to er imperialistiske og underkastende religioner som man må aktivt verne seg mot.

1
finnur Dette var for 1000 år siden, så dette er foreldet:)

Religion er fortsatt en betydelig maktfaktor i de fleste samfunn. Endog i vårt samfunn. Det er hele tiden årsak til maktkamp og strid mellom ulike grupper i samfunnet.

Det er naivt å tro at dette ble tilbakelagt for 1000 år siden.

Vi har flere politiske partier i Norge som i sin ideologi viser til at de vil styre etter religiøse verdinormer. Mest tydelig er det i Krf og Frp´s ideologiske prinsipper.

Utenom de politiske partier over sperregrensen har vi politiske partier og grupper som ønsker meget radikale og ekstreme religiøse styringer for landets regjering.

Dette er på ingen måte noe som er avleggs og foreldet. Det lever i beste velgående, og vi påvirkes fortsatt av det på daglig basis. Alle sammen.

1

Det var jo et helt annet samfunn den gang. Folk hadde en helt annen mentalitet. Brutal mentalitet ovenfor andre var ikke noe som kom med kristendom, den fantes fra før og ble videreført.

1

Kristningen av Norge stod ikke noe spesielt tilbake for Nazi-Tysklands invasjon under andre verdenskrig.

Et land kan ikke kristnes, bare mennesker. Hendelsen du snakker om var en maktovertakelse av nasjonen for over 1000 år siden.

1

Nordmenn burde kreve en unnskyldning fra Den norske kirke

Den Norske Kirke hadde vel fint lite med kristningen av Norge å gjøre, all den tid de ikke engang eksisterte da.

Skal Norge f.eks. be Storbritania om unnskyldning for vikingenes heringer der, for 1000 år siden? Nei, det blir for dumt...

1
KapteinKaos Det var jo et helt annet samfunn den gang. Folk hadde en helt annen mentalitet. Brutal mentalitet ovenfor andre var ikke noe som kom med kristendom, den fantes fra før og ble vider...

Brutalitet overfor annerledes tenkende er innebygget i alle de Abrahamittiske religioner. Inkludert kristendommen.

Den er basert på at alle skal underlegge seg deres gudommelige hersker. De som ikke gjør det fordømmes og straffes på ulike vis.

ABB´s grusomme handlinger ble begrunnet med forsvar av de kristne verdier. Så den mentalitet som ligger til grunn for slik brutalitet lever i beste velgående. Den ble på ingen måte forlatt for tusen år siden.

Eksempler på religiøs brutalitet kan vi bevitne over hele verden. Ikke minst i midt-østen i vår samtid.

1

Legokrati

Dette er noe som skjedde over 1000 år siden - og kristningen av Norge var nok til det bedre for de fleste nordmenn og vel så det... Det var ikke så romantisk og flott i Norge før kristendommen begynte og komme på banen - og nordmenn fikk påvirkning fra kristendommen lenge før Olav den Hellige fant ut at han skulle sørge for at nordmenn ble kristne enten de ville det, eller ikke.... Kristendommen hadde hatt fotfeste i alle fall fra midten av 800 tallet, selv om det omvendingen var litt mindre organisert en den senere ble da den katolske kirken fikk mer innflytelse over Norge.. Frem til 1030 var det vel for det meste frivillig om man ville døpes i Norge.. Etter 1030 ble det litt anderledes - selv om døpningen for det meste var frivillig også etter 1030...

Når det gjelder de hellgie lunder, og skogholt som du mener ble brent ned og ødelagt - så var det vel heller noe i retning av at den gamle tro allerede lenge før Olav den Hellige gjorde sin entre som Konge... Forøvrig var det ofte slikt i gammelt tid, at høvdingens religion, var den som folkegruppen eller stammen hadde fulgt - og Olav den Hellige var jo høvdingen over mesteparten av Norge - og det var derfor naturlig at folk flest skulle kristnes - frivillig som ofte skjedde der representanter for den kristne kirken hadde hatt påvirkning før Olav og hans tvangkristning av folket.... Forøvrig var vel denne tvangskristningen like mye en kamp om makt over Norge, fra lokale høvdinger og småkonger som fremdeles regjerte store deler av landområdet... Er selv oppvokst i en bygd, som fikk navnet etter en konge, Kong Hake ,som så vidt er nevnt i Kongesagaene - fordi han hadde en ekstra stor hake og pga han ble slått sønder og sammen med sine huskarer da Olav den Hellige kom traskende oppover det som i dag kalles Rv4 på vei for å kristne landområder... Etter Hakes død, tok det ikke lange tiden før området ble kristnet - en kirke ble bygd (grunnmuren er fra 1100 tallet, kirken er fra 1600 tallet - men de antar det lå ett kirkebygg der allerede kort tid etter Olav den helliges tid - og det var også ett hellig område før kristendommen kom inn for alvor.. Og det meste av omvendingen skjedde ganske så frivllig, etter at kongen var død, og det gamle maktsystemet var revet opp, ble det mye lettere både lokalt, og på nasjonalt nivå og kristne Norge.. Olav den hellige fikk ikke se det som kom til og skje etter 1030 tallet, i og med at motstanden mot han ble for stor, og han selv ble drept... Men gjort til nasjonalhelgen, og gravd ned under Nidaros-domen det ble han...

Det var forøvrig ganske naturlig i gamle dager og bygge kirkebygg på hellige lunder fra gamle tider - en av grunnene var å demostrere makten, i og med at kirken ofte kunne organisere store og tildels komplekse byggeprosjekter - samt at det ofte var en mildere form en å tvinge befolkningen til å gå til dyrkelse av de nye helgener og ikke minst både Jesus Kristus og hans far Gud... Selv om Maria-dyrkelsen ble spesielt sterk i Norge, og det som regel var henne man vendte seg til, når man ba om ting... Men dette var ikke unormalt - nedover på kontinentet hadde man gjort mye av det samme, både i de gamle kjerneområdene rundt Middelhavet - og senere i germanske områder på kontinentet - de hellige lundene, ble ofte resirkulert - slikt at den nye tro skulle bli innført så mildt som mulig...

Den katolske kirken i Norge var riktignok teknisk underlagt Roma, men i praksis, var det Erkebispen i Hamburg kirken var underlagt - til slutt fikk Norge jo sin egen erkebiskop som inntill reformen, da han møtte rømme landet - og bosatte seg i nettopp Hamburg og dermed var en selvstendig organisasjon på lik linje med alle andre bispeområder i Europa.. Og i forskjell fra den gamle tro, kunne den nye religionen vise til sosiale sider også - ikke bare en tvangsomvending til kristendommen - men også at de bygget opp sosiale organiasjoner - gjerne i skyggen av Klostrene som ble bygget opp flere steder i landet.. Alt fra det vi kan kalle barnehjem, til sykestuer der man med da tidens medisinske hjelpemidler kunne i alle fall sørge for at de syke ble behandlet med en viss verdighet... Noe som spesielt ble kjent under Svartedauen på 1300 tallet, der klostrene tidlig ble oversvømt av syke fra hele landet - alle som klarte og kreke seg til klosterdøren hadde klostene forpliktelse til og i alle fall gi veslignelse, og der det var mulig hjelpe så godt de kunne... Men som vi vet var den medisinske kunnskapen litt begrenset på 1300 tallet, de hadde ikke noe pencilin som kunne ta virus, så det eneste man klarte i stort mon, var å sørge for at smitten ble spredt fra folk til folk - noe som var gjens over hele kontinentet forøvrig...

Vi hadde en reformasjon i Norge på 1500 tallet, som på mange måter måtte kunne kalles en nasjonal krise, i og med at det nettverket som den katolske kirken i Norge hadde bygget opp siden 1000 tallet (og før det) brått ble kuttet over, Norges forbindelser med resten av Europa, da spesielt den katolske kirken og de forskjellige organiasjoner ble brutt noe som faktisk førte til krise hos mange... Det var mange sosiale sider ved den katolske kirken som reformatørene etter 1537 aldri tenkte på, som hjem for enslige eldere, eller kirkebygg i skyggen av katedral og klostre som behandlet syke og uføre.. Alle disse tingene ble nå brutalt kuttet ut - og som man måtte tenke seg, følte dette til stor sosial nød blant veldig mange... Noe som først ble forandret da man begynte med sosialpolitikk på midten av 1800 tallet...

Nå finnes det vel i dag, få "Hedenske grupper" med aner tlbake til 1000 tallet eller tidligere, de fleste organiasjonene som finnes i dag, det være seg i Norge eller i de baltiske statene er vel i stor grad nye organisajoner - som er skapt av mennesker som mener de har funne tibake til "hedensk skikk" og som har veldig lite med eventuelle samfunn av gammel tid...

Forøvrig var det vel for det meste tyske ridderordener som organisete kristendommen i Baltikum og lignende steder - i og med at de helt fra 800 tallet, etter påtrykk fra blant annet Charlemange hadde gått ut fra dagens Tyskland, for å reformere, kristne og holde på ny mark i de nye, kristne områdene i øst.. Baltikum var forøvrig ett område som ble tidlig kristnet - både før de tyske ridderordnene gjorde sin entre på skueplassen hadde det vært mye kristen misjonering i området - noe som hadde ført til mye fruktbart arbeide for datidens misjonærer... Og den katolske kirken var på mange måter godt representert i Baltikum, allerede før ridderordende fra de tyske områdene gjorde sin entre med vold.. Mange av de byene som ble bygget etterpå, var allerede da små handelsteder - og ble utviklet i samarbeide med klostre og større kirkebygg - til de byene vi i dag kjenner til...

Den Norske regjeringen har vel forøvrig andre ting og bruke ressurser og penger på, en å gi erstatning til ny-hedenske samfunn i Baltikum eller i Norge.. De fleste av disse hedenske samfunnene har vel knapt ett par tusen medlemmer over hele landet - og selv om de fremstår som hedenske, er vel troen omtrent like hul som den gamle troen var, over 1000 år siden... Da kristendommen fikk for alvor innslag i samfunnet.. Kristendommen hadde neppe fått den invirkningen den hadde fått - hadde det ikke vært for at den gamle hedenske tro hadde spilt seg selv ut - og der folk oppdaget at hverken Odin eller Tor lengre hadde den samme påvirkningen som de i gamle dager hadde hatt...

Diclotican

2
KansjeD [sitat…] Den Norske Kirke hadde vel fint lite med kristningen av Norge å gjøre, all den tid de ikke engang eksisterte da. Skal Norge f.eks. be Storbritania om unnskyldning for viki...

Den Norske Kirke hadde vel fint lite med kristningen av Norge å gjøre, all den tid de ikke engang eksisterte da.

Jeg skriver dette i åpningsinnlegget. Poenget mitt er at denne organisasjonen er det nærmeste man kommer en ansvarlig makt i dagens samfunn.

1
Geirijo Brutalitet overfor annerledes tenkende er innebygget i alle de Abrahamittiske religioner. Inkludert kristendommen. Den er basert på at alle skal underlegge seg deres gudommelige he...

Det er mennesker som er bærere av mentalitet, ikke religion. Hva som er religiøs praksis må jo være formet av noen.

Hvordan religion praktiseres skjer selektivt. Hva man legger vekt på og ikke legger vekt på i religionskrifter er styrt av samfunnskonteksten ulike steder og tider, individers personlighet, oppvekst, verdensbilde, etc. Folk er vokst opp med dette og er sterkt påvirket. Så fra religion plukker man ut det som virker naturlig i deres verdenbilde å legge vekt på, mens andre ting ikke er så viktig og tones ned. Det er bare å se på kristne sekter i Norge, så ser dere at de legger hovedvekt på ulike ting.

Tidligere tiders korstog passet inn i samfunnskonteksten den gang når makten var hos kongene, vatikanet og andre geistlige. Den gang var det vanlig å dra ut med hæren og erobre nytt land til kongeriket og få mer makt.

1
Geirijo Brutalitet overfor annerledes tenkende er innebygget i alle de Abrahamittiske religioner. Inkludert kristendommen. Den er basert på at alle skal underlegge seg deres gudommelige he...

Eksempler på religiøs brutalitet kan vi bevitne over hele verden. Ikke minst i midt-østen i vår samtid.

Riktig det .

Bare i Juli måned ble det drept 5000 Irakere av irakere . Dette i navnet av sin gud . Helt enig at midt-østen er et eldorado for relgiøs misbruk . Så hvordan kan islam kalles for fredens relgion da ?

1
Diclotican Legokrati Dette er noe som skjedde over 1000 år siden - og kristningen av Norge var nok til det bedre for de fleste nordmenn og vel så det... Det var ikke så romantisk og flott i N...

Dette er noe som skjedde over 1000 år siden - og kristningen av Norge var nok til det bedre for de fleste nordmenn og vel så det... Det var ikke så romantisk og flott i Norge før kristendommen begynte og komme på banen - og nordmenn fikk påvirkning fra kristendommen lenge før Olav den Hellige fant ut at han skulle sørge for at nordmenn ble kristne enten de ville det, eller ikke...

Dette er bare typiske unnskyldninger for imperialisme. Nedvurdering av lokale kulturer, for å rettferdiggjøre den allmektige kristne guden ("Ein Führer, ein Reich..."). Min mening er at det norske samfunnet er så fritt, og tolerant, på tross av kristendommen (vi er tross alt et av de landene i Europa som beholdt mesteparten av den hedenske kulturen).

1
fujis [sitat…] Riktig det . Bare i Juli måned ble det drept 5000 Irakere av irakere . Dette i navnet av sin gud . Helt enig at midt-østen er et eldorado for relgiøs misbruk . Så hvordan...

Det er vel ingen av de Abrahamittiske religioner som fortjener tittel som fredens religion. Knapt noen religioner har forårsaket mer ufred enn jødedom, kristendom og islam. Det er disse religioners innebyggede imperialisme, og deres tro på en gudommelig hersker som skal herske over folk og land ved religiøse lover, basert på belønning og straff, som er årsaken til det.

I tillegg ser de ned på dem med ulikt livssyn til det de selv tror på, og ser på dem som mindreverdige individer. Noe som er grunnen til deres brutale grusomheter mot de som ikke underkaster seg deres egen religion.

Heldigvis har religiøse retninger innen hver av disse religioner beveget seg bort fra den fundamentale og ortodokse praksisen. Men det er dessverre nok av fundamentalister i alle leirene til at striden vedvarer.

2

Det skjer vell samtidig som når Norge beklager sine voldtekter og plyndringer av Europa.

1
legokrati [sitat…] Dette er bare typiske unnskyldninger for imperialisme. Nedvurdering av lokale kulturer, for å rettferdiggjøre den allmektige kristne guden ("Ein Führer, ein Reich..."). Mi...

Legokrati

Mye Imperalisme var det neppe - i alle fall ikke før Olav Trygvason satte i gang med sine religiøse overdrivelser - så veldig kristen av seg var han vel egentlig ikke heller - mer ambisjoner om å få makt i Norge, en egentlig de helt store kristne overbevisninger.... Og egentlig hadde vel Norge som sådan blitt kristen utover 1000 tallet uavhengig av Olav den helliges herjinger eller ikke, i og med at deler av landet allerede var preget av misjonæringen til irske misjonærer som hadde reist til Norge over det farlige nordsjøen allerede fra 700 tallet.. Noen reiste frivillig - noen reiste først etter at de hadde blitt fanget av de hedenske vikingene, og levde vel som slaver (treller) resten av sine liv... Men likevel hadde de alle en påvirkning på Norge - i kristen retning... Og i og med at store deler av Europa på 1000 tallet i mer eller mindre grad kristent - og påvirkningen fra resten av Europa var klar fra i alle fall 800 tallet, selv om misjoneringen hadde skjedd allerede fra midten av 700 tallet...

Når det gjelder tolleransen du referer til, så er den nok mer ett resultat av at religion har blitt noe som man har på det personlige planet, fremfor at hedenskapen har vært så tydelig i Norge - det norske samfunnet bare de siste 25-30 årene har forandret seg drastisk spør du meg.. Og over de siste 200 årene har jo sekulæriseringen gjort sitt også, til at den javne nordmann ikke akkurat slår seg på brystet med sin tro... De fleste har en tro - men de fleste skrytet ikke av sin tro på samme måte som man kanskje gjør det i mange andre land... Om DET er hedenskap vet jeg ikke - jeg tror heller det er noe med at religion har hos de fleste i Norge blitt en privatsak... Og at mange tror, uten og dermed gå i kirken hver søndag...

Og din referanse til nazismen og Hitler er bare søkt - om det er noen gruppe som i moderne tid forsøkte og erstatte kristendommen med nyhedenskap så var det vel nazismen, der Heinrich Himmler etter krigen hadde planer om å gjøre om alle kirkebygg i Tyskland, til "altre for de gamle gudene"... Og som desperat forsøkte og finne ut grunner til å begynne forfølgelser....

Så her skyter du egentlig ned dine egne argumenter, når du blander inn nazismen, som forsøkte og skape grobrunn for en nazistisk basert hedenskap, med både Odin og Tor...

Diclotican

1
Diclotican Legokrati Mye Imperalisme var det neppe - i alle fall ikke før Olav Trygvason satte i gang med sine religiøse overdrivelser - så veldig kristen av seg var han vel egentlig ikke hel...

Og din referanse til nazismen og Hitler er bare søkt - om det er noen gruppe som i moderne tid forsøkte og erstatte kristendommen med nyhedenskap så var det vel nazismen, der Heinrich Himmler etter krigen hadde planer om å gjøre om alle kirkebygg i Tyskland, til "altre for de gamle gudene"... Og som desperat forsøkte og finne ut grunner til å begynne forfølgelser....

For noe vås. Noen tyske psykopater har ikke myndighet til å forvalte vår kulturarv.

Hitler hadde ikke mye tilovers for hedensk tro og latterliggjorde blant annet arkeologiske utgravninger. Himmler var en okkultist, en tankegang som springer ut fra kristendommen.

Etter min mening, er nazismen bare enda en forvrengt versjon av kristendommen. Man hadde det samme forkastelige synet mot det slaviske ("hedenske") folk, som de tyske korsfarerne hadde 700 år tidligere. Jødehatet kan sies å ha blitt arvet fra katolisismen, tanken om renhet på samme måte.

1

Kristningen av Norge stod ikke noe spesielt tilbake for Nazi-Tysklands invasjon under andre verdenskrig. Vi mistet suverenitet og falt under Romas makt

Du synes blande litt her.

Når kristendommen kom til Norge i sin tid,kom den ikke via innvandrere utenfra:tvert imot var det våre egne norske borgere,vikingene",som lærte om troen utenfra,og tok den med seg tilbake.

Derfor blir det selvfølgelig totalt feil å kalle dette "invasjon " som under "annen verdenskrig":det blir like meningsløst som å si at Halloweentradisjonen fra Amerika har blitt innført ved "invasjon" :tvert imot har tradisjonen kommet via nordmenn der har vært i utlandet,og sett denne tradisjon som noe de ønsker spre blandt sine egne også i Norge.

Dette i motsetning til f.eks religionen islam,somslett ikke kommer via egne borgere der har vært i utlandet ,og tar med nye tanker hjem:her kan vi mye mer snakke om at det er fremmede som kommer inn i vårt land med nytt tankegods.

Ang kristningen i Norge,så var det en "borgerkrig" mellom nordmenn på begge sider i kampen:ikke mellom noen "utenfra" som ønsket "invasjon" i Norge.

Ang den katolske kirke,så kunne jo den idag avkrevd også erstatning for alle de eiendommer ,som ble beslaglagt av danskekongen Christian IV i 1535 omtrent,der brukte alle disse pengene ikke til nordmenns glede.

Men for å betale for alle de kriger han hadde den gangen,og som gjorde reformasjonen og beslagleggelsen av kirkegods i Norge svært lønnsomt:mao reformasjonen i Norge var drevet mye av ønske fra danske-kongen om mer penger til egen krigføring....

1
legokrati [sitat…] For noe vås. Noen tyske psykopater har ikke myndighet til å forvalte vår kulturarv. Hitler hadde ikke mye tilovers for hedensk tro og latterliggjorde blant annet arkeologi...

legokrati

Da burde du lese litt mer om hva Himmler og hans SS hadde ambisjoner om - og som hadde støtte langt inn i ledelsen av NSDAP sitt politiske toppledelse.. Uavhengig av hva Hitler måtte ha ment om utgraving av arkologiske ruiner av tvilsom verdi.. Hitler selv brydde seg ikke nevneverdig om det hele - og skal ha uttalt, ganske så offentlig ovenfor Himmler, at disse utgravingene av gamle germanske ruiner ikke hadde noen verdi - men at for all del, hvis Himmler fikk utløp for noen av sine mer eksentriske ideer så velbekomme.. Men han kunne ikke regne med at Hitler ville støtte han i ett og alt... Noe Hitler gang på gang gjorde klart også..

Men Himmlers undersøkelser, hadde mer en bare visse okulte medlemmers interesse - i følge de dokumenter man har funnet, var Himmlers, og SS sin interesse i alt "germansk" ganske så viktig - og selv under krigen da ressursene begynte og bli små for okulte eksperimenter, så hadde SS fremdeles store ressurser til sin rådighet innen alle felt, professorer brukte månedsvis ja i enkelte tilfeller årevis i jakten på å studere visse sider av Himmlers "diller", og man har nylig finnet ett helt arkiv, der eksempelvis Himmlers diller rundt heksebrenningen, som han mente førte til den germanske troens all for kristendommen, faktisk katalogiserte at mesteparten av heksebrenningen hadde skjedd på 15-1600 tallet, noe som jo er litt med de ledende teoriende Himmler hadde, om at kristendommen hadde blitt gitt germanere, ved at kloke koner og menn, som kjente til den gamle tro hadde blitt uryddet..

Nazismen var ikke noen "forkvaklet" form av kristendommen - det var i alle former en politisk ideologi - på lik linje med alle andre autoritære og ekstrme ideologier på samme tid...

Antisemetismen, møt det jødiske folket, hadde eksistert i Europa siden før AD 33, men at den kristne kirken i ettertid, i ett forsøk på og få godkjennelse fra de romerske herrene - du vet frem til 330 var den kristne kirken forfulgt som en opprørst trossamfunn - og hadde dermed behov for å vise at de var trofaste under den romerske stat... Noe som bygget opp under påstandene om at det ikke var romere som hadde henrettet Jesus, men jødene.. Denne tragiske misforståelsen, ble brukt de neste 2000 årene for å rettferdigjøre vold og drap, og rene utryddelser av en enkelt tro - til tross at man senere i mer opplyst tid har innsett og forstått at jødene neppe hadde noe og si, når det gjaldt henrettelsen av Jesus, all den tid det var noe som romere anså som sin egen rett - ingen andre hadde rett til og henrette folk, innenfor det område Romere hadde styrerett over.. Noe som jo på sikt muligens var av en siviliserende form

Nazistenes holdning til de slaviske folkene, som de så på mindreverdige mennesker som til nød skulle brukes som slavearbeidere under oppsyn av mer "germanske" folkeslag - hadde heller ikke mye med kristendommen og gjøre, men var vel heller mer ren skjær rasisme og gjøre en noe annet...

Diclotican

Diclotican

2
jakoline [sitat…] Du synes blande litt her. Når kristendommen kom til Norge i sin tid,kom den ikke via innvandrere utenfra:tvert imot var det våre egne norske borgere,vikingene",som lærte o...

Når kristendommen kom til Norge i sin tid,kom den ikke via innvandrere utenfra:tvert imot var det våre egne norske borgere,vikingene",som lærte om troen utenfra,og tok den med seg tilbake.

Derfor blir det selvfølgelig totalt feil å kalle dette "invasjon " som under "annen verdenskrig":det blir like meningsløst som å si at Halloweentradisjonen fra Amerika har blitt innført ved "invasjon" :tvert imot har tradisjonen kommet via nordmenn der har vært i utlandet,og sett denne tradisjon som noe de ønsker spre blandt sine egne også i Norge

1. Tysklands strategi var selvsagt den samme. Å finne innfødte som er med på leken er som regel den mest effektive strategien. Hvis ikke Quisling hadde vært så voldsomt upopulær, så hadde Hitler sannsynligvis latt han sitte hele perioden.

2. Om Norge noen gang blir en muslimsk stat, så skjer det helt sikkert på lignende måte som med kristendommen.

1
legokrati [sitat…] 1. Tysklands strategi var selvsagt den samme. Å finne innfødte som er med på leken er som regel den mest effektive strategien. Hvis ikke Quisling hadde vært så voldsomt up...

Rør.

Forstår du ikke forskjellen på den tyske invasjon 1940 ved at militære fra et annet land angrep utenfra nordmenn,og at nordmenn selv kriger om hvilken samfunnsform og trosretning de ønsker tilhøre,så har du virkelig problemer.

Nei:islam har alt kommer via innvandrere i store folkegrupper:denne påvirkningen på norsk trossamfunn har forlengst pasert måten kristendommen ble innført i Norge.

Hadde etnisk norske tatt med seg islam som trosretning når de kom tilbake fra diverse reiser i Midtøsten,og økningen i antall muslimer i Norge hadde skjedd ved at nordmenn selv ønsket tilhøretroen,så kunne vi sammenlignet.

Slik sammenligning har forlengst passert målstreken.

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
4 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Når atomtrusselen ikke biter..

Det var selve grunnpilarene til Nato.avskrekkingen stomvåpemet gir. Myrphys lov gjelder. Når et våpen såvidt er brukt i den ene krigen vil den blir brukt stort i den neste. Dette viser hvor såre Russl...
1
15 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar

Skjønner Vedum og Støre hverdagen ?

Jeg lurer på om den nye regjeringen med Vedum og Støre skjønner hverdagen til svært mange (kanskje de fleste) barnefamilier i Norge nå. Neppe . . . . . Og når rentehevinger planlegges, så er det ikke...
Bilde

Fikk betalingsvansker etter strømpris-smell: – Vet mange kjenner seg igjen

SLEMMESTAD (VG) Stadig flere sliter med regningene. Inkassobyråer opplever pågang fra en ny gruppe: Småbarnsfamilier med trang økonomi.


Bilde www.msn.com
1
4 svar
Laster...