Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Ny grunnlovsparagraf føreslær SV

I havressurslovas paragraf 2 finst følgjande formulering: "Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg". SV ynskjer no å flytta ordlyden i denne føresegna og formålsparagrafen til ei eiga føresegn i den norske grunnlova med følgjande formulering:

"«Dei viltlevande marine ressursane tilhøyrer det nasjonale fellesskapet og skal medverka til bosetting og sysselsetting i kystsamfunna. Nærare føresegner om forvaltning av marine ressursar vert fastsett ved lov».

Dei fleste som bur i Kyst-Noreg veit at dei marine ressursane er under sterkt press og der faren for at både ressursane og allmenningen vil gå tapt for kystfolket er stor. Dei fleste veit vel også at dette var ei utvikling som starta under Svein Ludvigsen og som ikkje vart reversert før Helga Pedersen kom i Fiskeridepartementet.

For eigen del meinar eg at forslaget til SV er fornuftig og at dei også har juridisk dekning for at ein grunnlovsføresegn gjev meir tyngde enn havressurslova.

No er det kanskje ikkje så så mange som har reflektert over kva eit slikt framlegg vil ha å seia, men de må gjerne koma med synspunkta dykkar på SV sitt framlegg.

Meir kan lesast her

1
73 svar

73 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

BornOnThe4thOfJuly

For meg er dette et tegn på at SV ikke har forstått hva en Grunnlov er for noe og forsøker å oppheve ting som ikke har noe med Grunnlovens funksjon å gjøre til et høyere nivå enn de vanlige lovene. Når det i tillegg blir så intetsigende som her så blir det vondt verre.

En Grunnlov er en beskrivelse av hvordan landet skal styres og hvilke plikter og myndighet de ulike styrende organene har. I tillegg til rettigheter som staten ikke kan frata borgerne av landet. Alt utover disse tingene er en uthuling av Grunnloven etter min mening og bør ikke være der.

Den intetsigende teksten som foreslår omhandler ingen av disse overordnede tingene som kjennetegner en Grunnlov. At man i tillegg forsøker seg på å skille borgerrettigheter til ressurser ved å begrunne det i en forskjell mellom folketinnbyggerne og det som visst nok da ikke kan være borgere/innbyggere, nemlig kapitalistene. Det er rett og slett en diskriminering som jeg trodde Grunnloven skulle sikre oss imot.

Nei Sv får vise litt mer respekt for Grunnloven og ikke forsøke å misbruke den for å fremme egne ikke-grunnlovrelevante saker. Forslaget har ingenting i en Grunnlov å gjøre og bør nedstemmes når forslaget tas opp til avstemning i neste periode.

Så kan SV fremme så mange lovforslag om dette som de bare vil men da i form av helt vanlige lover som er et mye mer naturlig sted å ha slike formuleringer. Dog bør intetsigenheten i teksten byttes ut med en tekst som faktisk betyr noe mer konkret.

4

krikkert2

For meg er dette et tegn på at SV ikke har forstått hva en Grunnlov er for noe og forsøker å oppheve ting som ikke har noe med Grunnlovens funksjon å gjøre til et høyere nivå enn de vanlige lovene. Når det i tillegg blir så intetsigende som her så blir det vondt verre. En Grunnlov er en beskrivelse av hvordan landet skal styres og hvilke plikter og myndighet de ulike styrende organene har. I tillegg til rettigheter som staten ikke kan frata borgerne av landet. Alt utover disse tingene er en uthuling av Grunnloven etter min mening og bør ikke være der.

Det sentrale her er "etter din mening", en mening som åpenbart er inspirert av amerikansk grunnlovsdoktrine (som igjen bunner i at den amerikanske grunnloven er en av de vanskeligere å endre).

De fleste moderne konstitusjoner begrenser seg ikke til dette, men har også målsetninger for statens virksomhet. En stat er per definisjon et politisk organ, og det er derfor ikke noe prinsipielt i veien for at statens styrende og etablerende dokument inneholder formålsbestemmelser.

Jeg er enig i at Grunnloven er og bør brukes som noe annet enn en "superlov" som er vanskeligere å endre, men jeg er ikke enig i begrensningen din.

2

BornOnThe4thOfJuly

Dette er et diskusjonsforum og da synes jeg det bare er rett og rimelig at jeg kommer med min mening. Synes ikke du?

Som sagt før kan man ta med alt mulig dritt inn i Grunnloven rent prinsipielt. Det gjør det ikke noe mer riktig etter min mening.

Hvilke begrensninger ser du for deg i forhold til hva som bør og ikke bør være med i Grunnloven? Jeg har forsøkt å få til en debatt om dette i hele tråden men har ikke lykkes å få noen som er villig til å diskutere det.

1

Niffen

Det kan godt vera at du er utdana jurist for alt eg veit, men det er i alle fall tydeleg at andre juristar er usamd med deg. Du fekk kanskje ikkje med deg dette;

Han (Fylkesnes) får delvis støtte fra professor Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultetet i Bergen, ekspert på grunnloven.

- Med en gang du løfter det til grunnloven, binder det politikken på en litt annen måte enn i havressursloven. Grunnloven legger også føringer for hvordan man skal tolke andre lover, forklarer Holmøyvik.

Han synes det er vanskelig å si hvordan dette konkrete lovforslaget vil slå ut hvis det blir vedtatt - og påpeker at den nye lovformuleringen ikke er veldig konkret.

Alt vil avhenge av domstolens tolkning av Stortingets intensjon ved å vedta bestemmelsen, forklarer Holmøyvik.

Utfallet av domstolens tolkning vil bestemmes av om lovbestemmelsen ansees som en symbolparagraf eller om den blir sett på som forpliktende.

- Hvis noen fiskere for eksempel går til sak for brudd på havressursloven, vil domstolen måtte ta hensyn til prinsippet i grunnloven når de skal avgjøre saken. Men hvilken betydning grunnloven får i en konkret sak er avhengig av mange faktorer og er vanskelig å svare generelt på. Når Stortinget vedtar en slik grunnlovsbestemmelse vil det ofte være et lite steg inn i det ukjente, sier Holmøyvik.

Men du trumfar nok ein simpel professor som er ekspert på grunnloven sikkert da går eg ut frå. Den foraktelege tonen din tyder i alle fall på at du meinar det sjølv. At du ynskjer å leggja kystsamfunna opne for det storkapitalistiske spelet var også interessant, men likevel litt overraskande.

1

BornOnThe4thOfJuly

Det er da ingen meningsforskjell mellom det professoren skriver og det jeg skriver.

Som han så skriver jeg at det er et forsøk på å heve deler av SV politikk ved å få dette inn i Grunnloven istedenfor de vanlige lovene.

Professoren nevner ikke det jeg tar opp. Nemlig at dette ikke har noe i en Grunnlov å gjøre overhode og a SV viser svært liten respekt for Grunnlovens rolle ved slike forslag som helt klart hører til de vanlige lovene.

Så det du gjør er å ta en professor til inntekt for noe han ikke har sagt og det er ganske simpelt gjort av deg.

Hva konkret mener du en Grunnlov bør inneholde? Husk at det du åpner for her er en åpning til ethvert parti for å eventuelt få sine merkesaker inn som en grunnlovstekst så du bør virkelig tenke nøye igjennom hva du ønsker at en Grunnlov skal være.

1

Columbus_3

Jeg ser med interesse at nå kaster også AP seg på denne karusellen. Dette etter at tidligere fiskeriministere fra samme parti har gitt Røkke eksklusive rettigheter innen trålfiske. Tror de vi har dårlig hukommelse?

http://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Ap-med-eget-grunnlovsforslag

1

Niffen

Dette viser i det minste at det er flere enn SV som ser behovet for å forankre Havressursloven i Grunnloven. Ser at også representanter fra Venstre og Kristelig folkeparti ser ut til å ville støtte det noe utvannede forslaget fra AP.

1

qop

"«Dei viltlevande marine ressursane tilhøyrer det nasjonale fellesskapet og skal medverka til bosetting og sysselsetting i kystsamfunna. Nærare føresegner om forvaltning av marine ressursar vert fastsett ved lov».

Er dette et tiltak som har praktiske konsekvenser, eller er dette bare et eksempel på SVs symbolpolitikk, markeringstrang, tomhet og jag etter vind?

1

Niffen

Eg forstår kva du skriv og eg forstår at du er bekymra for dine milionærvener, eller skal vi seia dine milliardærvener. Du er tydelegvis redd for at dei ikkje lenger skal få ha frie tøylar til å tilrana seg eigedomsretten til dei verdfulle havressursane. At ein stor del av kystbefolkninga og mange av kystsamfunna vert taparar i dette svarteperspelet som du omfamnar bryr deg visst lite. Å ta vare på interessene til dei rtike og mektige slik at dei vert endå rikare og mektigare er visst livsviktig for deg, - ikkje særleg overaskande forresten,men svært avslørande. Vi veit jo at Høgre er det partiet som tekvare på interessene til dei rike og mektige. Slik har det jo alltid vore, trass i at dei prøver å lura oss til å tru at dei også har omsut for dei minste, - særskild når det lid til val.

Elles vekkjer desse idiotiske døma dine berre låtten i meg, da du veit like godt som meg at desse fiktive framlegga dine ikkje har ein sjanse i helvete til å få to tredels fleirtal i tre påfølgjande Storting.

1

BornOnThe4thOfJuly

Du forstår ingenting tydeligvis.

Det er Grunnloven jeg er bekymret for og dette forsøket på å misbruke Grunnloven man ser i dette tilfellet.

Den diskusjonen nekter du å ta. Der skal det gjøres Ad Hoc-vurderinger for hva som skal med i Grunnloven og hva som ikke skal med. En slik holdning til Grunnloven ender bare med å gjøre loven mer og mer uvesentlig.

Og dette er altså loven som skal være styrende for hvordan dette demokratiet skal fungere og jeg vil ikke ha den ødelagt av opportunister som ønsker å misbruke den for egen politikks skyld.

Eksemplenene er like latterlige som Sv sitt forslag fordi de ikke har noe med Grunnlovens funksjon. De omhandler ikke hvordan landet skal styres og hvilke rettigheter enkeltborgere har og derfor synes de latterlige og ikke å høre hjemme i Grunnloven. Slik er det også med Sv sitt forslag. Du kan messe og messe om hvor viktig selve den politiske saken er men uansett hvor viktig den måtte være for deg eller i realiteten så har den ingenting i en Grunnlov å gjøre.

Du sier rett ut at eneste grunnen til å ville ha denne paragrafen i grunnloven er at man skal hindre framtidige politikere til å endre politikk. Da har man grovt misforstått hvorfor man har en Grunnlov.

Man har en ekstra beskyttelse av grunnlovsparagrafene mot forandring fordi de er essensielle for demokratiet vårt. Man har ikek paragrafene der fordi de skal få en ekstra beskyttelse mot forandring.

Så når hovedargumentet blir det siste så feiler man totalt og undergraver betydningen av Grunnloven som den overordnede loven for styre og stell og borgerlige rettigheter som den faktisk er.

Jeg er imot enhver ny paragraf i Grunnloven som ikke bygger opp om hvordan landet og demokratiet skal fungere på et overordnet plan. Slik grunnstruktur er det behov for å ha god beskyttelse mot forandringer fordi det er fundamentet for demokratiet vårt.

Utover det skal demokratiet fungere fritt uten at noen generasjon forsøker å kuppe framtidige generasjoner mulighet til å føre sin valgte politikk. En politikk som er riktig i en tidsperiode er ikke nødvendigvis riktig i en annen tidsperiode og vi har faktisk ikke noe med å bestemme hva framtidige generasjoner skal måtte ønske å føre av politikk. Det er dette grunnleggende prinsippet Sv sitt forslag utfordrer og ønsker å gjøre noe med. SV vil bestemme hva framtidige generasjoner skal mene og det er en helt udemokratisk holdning.

Når det gjelder sjansen for flertall så ville faktisk et Krf-forslag om forbud mot abort hatt en rimelig fair sjanse for å bli vedtatt som grunnlovsforslag i 1950 dersom politikerne da så på Grunnloven med samme forakt som Sv sitt forslag tyder på at Sv gjør i dag. Det var vel knapt nok noen den gangen som tok til orde for abort og langt mindre selvbestemt abort.

Lignende ting som at ekteskap kun er mellom mann og kvinne kunne fått lignende solide stortingsflertall.

Da ville de konservative ha utsatt de forandringer folkeviljen ga på 1970-tallet og senere. Selvbestemt abort ville kanskje bli gjennomført rundt 2000 og likekjønnet ekteskap måtte vi nok vente enda litt lenger på. Heldigvis så var ikke politikerne den gangen så udemokratiske eller hadde sik forakt mot Grunnloven at de forsøkte å bestemme senere generasjoner politikk.

Den "æren" går til SV.

Ellers kan man nok regne med at Sv sitt forslag også blir solid nedstemt. Det er imidlertid ingen grunn til å ikke fordømme Sv sitt forslag om å trekke inn ting i Grunnloven som ikke hører hjemme der i et forsøk på å bestemme hva slags politikk framtidige generasjoner skal føre. Slike udemokratiske holdninger bør uansett fordømmes selv om de ikke blir vedtatt.

1

Niffen

Du forstår ingenting tydeligvis.

Det er Grunnloven jeg er bekymret for og dette forsøket på å misbruke Grunnloven man ser i dette tilfellet.

Jeg alene-vite-holdningen din er bare patetisk. Er det slik at du mener at grunnloven blir mindre verdt om et prinsipp som allerede er lovfesta i Havressursloven blir knesatt ved å bli en del av grunnloven? Og om du hardnakket vil holde fast på dette, så må du i det minste vise til juridisk ekspertise som stør synspunktet ditt. Amatørvurderingane dine er verdiløse sett fra mitt ståsted.

Ellers har du forstått lite om du hevder at forslaget ikke har med enkeltborgerers rettigheter å gjøre. Allmennretten har så absolutt med enkeltborgerers rettigheter å gjøre og bygger på bruk og sedvane gjennom tusenvis av år. Jeg og SV mener at dette er rettigheter som må grunnlovsfestes for å få den ekstra beskyttelse som ligget i dette. Når man ser på høyresidens stadige angrep på allmennretten til fordel for noen få utvalgte av deres egne, så mener vi altså at prinsippet er verd å kjempe for.

Ett sted i det siste innlegget ditt skriver du som følger: Du sier rett ut at eneste grunnen til å ville ha denne paragrafen i grunnloven er at man skal hindre framtidige politikere til å endre politikk. Da har man grovt misforstått hvorfor man har en Grunnlov.

Kan du vise til noe jeg har skrevet som underbygger dette?

Ellers er jeg usikker på om vi her har ned en helt ny paragraf å gjøre eller om det er en paragraf som må forandres. Det er mulig det er ulike prosedyrer for disse to alternativene for at det skal bli gjeldende lov.

1

politikk

Niffen : samfunnet er i stadige forandringer og vi må tilpasse oss hele tiden. Derfor kan ikke slikt reguleres med grunnlov men etterhvert som problemstillinger dukker opp.

1

Niffen

Retten til dei marine viltlevande ressursane er så fundamental for kystfolket og samfunna deira at skiftande regjeringar ikkje kan skalta og valta med desse verdiane som det fell dei inn. Eller om særskilde grupperingar/personar ynskjer å skaffa seg privat eigedomsrett til deler av ev alle dei marine ressursane, så skal dette ikkje vera mogleg same kva samansetning Stortinget har eller kva for politiske parti regjeringa er sprunge ut frå. Det kan heller ikkje vera slik at dei som kan kjøpa seg den dyktigaste lobbyistane for å påverka stortingsrepresentantane til å røysta til deira gunst skal kunne tilrana seg desse ressursane. Berre ved å gjera denne paragrafen i havressurslova til ein del av grunnloven vil loven få den tyngda som er naudsynt for å hindra at ålmenta tapar denne retten.

1

politikk

Niffen : hva hvis grunnloven skulle sikre retten til og utnytte ressurser og slo fast at all bruk var lov ? Da kunne vi ikke gått i mot grunnloven og kommet med forbud mot bunntråling.

vi har etterhvert oppdaget dypvannskoraller og må kansje regulere lovgivningen. Det samme kansje på kongekrabbe, stillehavsøsters og amerikansk hummer. Definert som uønskete og unaturlige arter. Kansje vi heller må bruke ressurser på og utnytte artene fremfor det samme på begrensing...

poeng : vi kan ikke lage lover som går i mot grunnloven og derfor må denne være mest mulig begrenset til generelle aspekter uavhengig av tid og teknologi.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...