"Filmen er nasjonsbyggende, den tegner et bilde av monarkiet som en stabil faktor i en ustabil tid der selv politikerne vakler. Den trekker også linjer fram til dagens konge, Harald. Yngre publikummere vil nok forstå bedre hvorfor det norske monarkiet står så sterkt hos den eldre generasjonen".

Hva er usant eller uriktig ved dette utsagnet?

2

"Mest trist er det at Poppe sannsynligvis har laget «drømmefilmen» for alle de reaksjonære høyreradikale «nettrollene» der ute som hater Det norske Arbeiderparti (DNA)".

DNA's innsats under den 2. verdenskrig, var vel ett skammens kapitel ?

Når all historieforfalskningen er i ferd med å bli tatt bort, så er det vel liten ære igjen.

Skammen derimot bør de jo kjenne!

Mens Alta Bataljon og andre kjempet sammen med General Fleischer.

Hvor fiskersønnen fra Nord, slo tyske elitesoldater. Noe som etter krigen ble tystet ned og mange av helten gikk i døden, uten å få erkjennelse.

AP Ordføreren i Trondhjem:

Strømmet til Værnes

Det mest dramatiske var det som skjedde rundt tyskernes utbygging av flyplassen på Værnes våren 1940. Dette skjedde samtidig som nordmennene fortsatt kjempet andre steder i Norge mot de tyske okkupantene.

– Tyskerne rekvirerte norske arbeidere, og nærmere 2000 arbeidere strømmet til Værnes og stilte frivillig opp for tyskerne. Og sentralkomiteen stilte seg bak dette. De var til og med på et opprop om å melde seg til tjeneste på Værnes. Dette ble underskrevet av både fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og ordføreren i Trondheim.

Værnes ble bygd ut til en storflyplass, og derfra kunne tyskerne fly nordover for å ta opp kampen mot de norske soldatene.

Sentralkomiteen i Trondheim fungerte til utpå høsten 1940, og det var ikke noe pent kapittel i den norske okkupasjonshistorien.

Så tror jeg kongehuset idag står på egne ben og har vel ikke i samme grad som AP, masser av skjelletter i skapene.

4
Tempelhof [sitat…] Hva er usant eller uriktig ved dette utsagnet?

Utsagnet er til en viss grad sant, men denne historikeren (eller hva man skal kalle slike) hamrer fast den forenklede fremstillingen "Politikerne=vaklende, monarkiet=prinsippfast" helt ukritisk. Dessuten burde det at filmen er "nasjonsbyggende" og ikke rent faktabasert bekymre en faghistoriker mer enn som så. Men nå er akademia fullt av personer som har andre agendaer enn kun å grave frem og reprodusere mest mulig objektiv kunnskap.

1

Jeg legger ved en link til saken med Homlong Storeide som har Trondheim som arbeidsadresse.

Som det står der så vil man alltid ty til etterpåklokskap når man dømmer folks innsats i denne svært krevende situasjonen.

Jeg er også ganske sikker på at man tar meg ting som skjedde etterpå (sommeren 1940) når man vurderer Kongens rolle i dette og regjeringen og politikerkorpset totalt sett.

På mange måter var det enklere for Kongen å være tydelig enn for regjeringen og politikerne. Hans rolle ville vært mer eller mindre uvesentliggjort dersom tyskerne og NS vant fram og hadde således forholdsvis lite å tape slik situasjonen var mens politikerne nok hadde et større håp om å få være med på å styre landet.

Man kan se hvordan politikerne vaklet veldig utover sommeren 1940 i et forsøk på å få det de håpet på var delvis makt innunder en tysk okkupasjon. Først når de innså at det uansett ikke ville skje ble det brudd i forhandlingene med tyskerne.

I en tid da politikerne forsøkte å komme til kompromisser så vil Kongens nei markere seg så mye tydeligere enn hva regjeringen gjorde og ikke gjorde og nettopp være mer nasjonsbyggende enn regjeringens nei. Også nordmenn hadde behov for en sterk mann istedenfor en regjering med et kollegium som nok ikke framstod som spesielt sterkt.

Som sagt er mye av dette etterpåklokskap men etterpåklokskap er en del av menneskets virkelighet og dermed blir det faktisk en sann historie i forhold til hvordan nordmenn generelt oppfattet dette.

Så kan man selvsagt påstå at folk oppfattet det feil men det toget har nok gått fra perrongen for lenge siden.

2

Men slike svart-hvite fordummelser har sin funksjon, ikke bare i Nord-Korea. Nye sannheter skapes og historiske, spesielt tidsmessige, nyanser underslås. F.eks. skal regjeringen ha vært feig og ettergivende der kongen sto på sitt. Da er det jo litt merkelig at regjeringen allerede dagen før "kongens Nei", 9. april, sa Nei selv. Dermed la tyskerne direkte press på kongen fordi de hadde gitt opp å få regjeringen til å samarbeide.

Har peika på det meste på ein annan tråd, men tek det opp att her.

Før Braüer (den tyske sendemannen) kom til Victoria Terrasse på natta 9.april med sitt ultimatum som ville gje landet ei liknande ordning som Danmark, hadde det vori kontakt mellom Koht og den britiske sendemannnen og truleg også Trygve Lie, som meinte han hadde fått klare lovnader om britisk hjelp/intervensjon. Dei anglofile i regjeringa (Lie, Torp, Wold med fleire) fekk resten av regjeringa med på å seia nei til tyskarane.

Evakuering til Hamar vart vedteken, og Hambro sette i gong med organiseringa, vekte mellom anna kongen og gav han melding om at heile kongefamlien skulle evakuerast til Hamar. Den britiske sendemannen følgde med til Hamar der han var i stendig kontakt med Koht som måtte gå inn og ut frå det reduserte stortinget for å konferera med Dormer (briten). Om møtet på Elverum skriv Koht, som var til stades under det meste av samtalen mellom kong Haakon og Braüer at kongen var på gråten. Det var regjeringa i møte i Nybergsund som avgjorde at ein atter ein gong skulle seia nei - eigenleg til ei Quisling i regjering - , og Braüer på veg tilbake til Oslo vart nådd på telefon på Eidsvoll. Det var truleg ikkje kongen som var i andre andre enden av tråden. Som konstitusjonell konge gjorde Haakon det han fekk oppmoding om.

Flukta vidare - der dei jamvel hamna i Sverige nokre timar - hadde han ingen kontroll over, heller ikkje den vidare ferda gjennom Gudbrandsdalen og ned til Åndelsnes med innskiping på britisk farty hadde han bestemt. Det heile vart nok organisert av andre og ikkje minst av engelskmennene.

Du har heilt rett; mytane om det norske kongehuset aktive medverknad i motstandskampen skal haldast ved like. Kongehuset var ekstremt anglofilt og var difor viljug med på ferda, men styrde henne gjorde det ikkje.

Når skal det verta slutt på 70 år gamalt kongefjesk?

1
Torotto [sitat…] DNA's innsats under den 2. verdenskrig, var vel ett skammens kapitel ? Når all historieforfalskningen er i ferd med å bli tatt bort, så er det vel liten ære igjen. Skammen...

DNA's innsats under den 2. verdenskrig, var vel ett skammens kapitel ?

Når all historieforfalskningen er i ferd med å bli tatt bort, så er det vel liten ære igjen.

Skammen derimot bør de jo kjenne!

Vel, det spørs jo hva du mener med "DNA". Nygaardsvold & co satt jo i London sammen med kongen under krigen, Gerhardsen ble sendt til konsentrasjonsleir pga motstandsaktiviteter mens Jens Chr. Hauge var leder i Milorg.

Mønsteret er vel at de som var mest aktive på motstandsfronten ble de som ble mest belønnet etter krigen (en slags rettferdighet i det), men jeg greier ikke å se at AP-folk gjorde en bestemt innsats som kan bedømmes som bra eller dårlig.

Hadde den verdt slik du fremstiller det ville de vel neppe vunnet nesten 50% av stemmene i de første valgene etter krigen.

1
Folkflesk [sitat…] Vel, det spørs jo hva du mener med "DNA". Nygaardsvold & co satt jo i London sammen med kongen under krigen, Gerhardsen ble sendt til konsentrasjonsleir pga motstandsaktiv...

men jeg greier ikke å se at AP-folk gjorde en bestemt innsats som kan bedømmes som bra eller dårlig.

Det er vel først og fremst skort på militær vernebuing før krigen, på vaklemod når det galdt å halda på nøytraliteten og rotete mobiliseringordre AP må kritiserast for. Dessutan kjem at regjeringa i London freista stikka kapitulasjonsavtalen frå 10. juni (i Trondheim ) under ein stol og at lover og dekret fekk tilbakeverkande kraft Det førde til dødsdomar for "brotsverk" gjorde før dødsstraff var vedteken av Stortinget osb. Når det gjeld regjeringa si framferd i dagane 9. og 10. april 1940 og framover til 10. juni, er det lite å kritsiera henne for, meiner i alle høve eg.

1
Langveg [sitat…] Har peika på det meste på ein annan tråd, men tek det opp att her. Før Braüer (den tyske sendemannen) kom til Victoria Terrasse på natta 9.april med sitt ultimatum som vil...

Det var truleg ikkje kongen som var i andre andre enden av tråden. Som konstitusjonell konge gjorde Haakon det han fekk oppmoding om.

Dette er en viktig poeng som hele tiden underslås: Kongen kunne rett og slett ikke gjøre noe spesielt annerledes enn regjeringen uten å bryte med grunnloven.

Jeg kommer nok til å droppe den filmen. I traileren så det ut som kongen på et tidspunkt ble pepret av tysk maskingeværild, men greide å overleve ved å legge seg i ly bak et grantre.

Det er tydelig at han skal løftes opp til en enorm helteskikkelse i rent action-format. Da blir vel "fordummende" det mest nærliggende ordet å bruke om fremstillingen.

1
Langveg [sitat…] Det er vel først og fremst skort på militær vernebuing før krigen, på vaklemod når det galdt å halda på nøytraliteten og rotete mobiliseringordre AP må kritiserast for. De...

Dessutan kjem at regjeringa i London freista stikka kapitulasjonsavtalen frå 10. juni (i Trondheim ) under ein stol

No lyg du igjen. Det er grundig tilbakevist i den andre tråden. Det var ikkje regjeringa eller nasjonen Norge som kapituerte 10 juni. Det var dei striskreftene som var i Norge.

2
Langveg [sitat…] Det er vel først og fremst skort på militær vernebuing før krigen, på vaklemod når det galdt å halda på nøytraliteten og rotete mobiliseringordre AP må kritiserast for. De...

Det er vel først og fremst skort på militær vernebuing før krigen, på vaklemod når det galdt å halda på nøytraliteten og rotete mobiliseringordre AP må kritiserast for.

>>> Nå skal det også nevnes, som pussig nok svært mange borgerlige glemmer, at det var de borgerlige som satt med makta nesten hele mellomkrigstiden, og det var de borgerlige som konsekvent bygde ned forsvaret fordi de var redde for at den røde fare og kommunistene skulle starte en væpnet revolusjon. AP var den første regjeringen i mellomkrigstiden som faktisk begynte å bygge opp igjen forsvaret.

2
Mrsa2 [sitat…] No lyg du igjen. Det er grundig tilbakevist i den andre tråden. Det var ikkje regjeringa eller nasjonen Norge som kapituerte 10 juni. Det var dei striskreftene som var i N...

Det er grundig tilbakevist i den andre tråden. Det var ikkje regjeringa eller nasjonen Norge som kapituerte 10 juni. Det var dei striskreftene som var i Norge.

Etter avtalen, førehandsgodkjend av den norske regjeringa (samtaler mellom Ruge og regjeringa i Tromsø) skulle alle norske offiserar anten skriva under på at dei ikkje ville løfta våpen mot den tyske krigsmakta så lenge verdskrigen vara eller gå i tysk fangenskap (Ruge valde det siste). Korleis kunne krigen halda fram utan ein einaste offiser? Det var engelskmennene som heldt fram krigen i Noreg blant anna med innrullering av norske offiserar som ikkje heldt lovnaden sin.

Kapitulasjon tyder vel elles at all militær motstand opphøyrer, at ein legg ned våpna, og det gjorde alle norske stridskrefter (hær, flyvåpen og marine er nemnde i avtalen). Svenskane sende difor tilbake norske soldatar som hadde rømt over grensa under "krigen" i Østfold. Krigen var slutt på norsk jord og soldatane var demobiliserte. Å halda fram krigen med radiosendingar frå London er vel ikkje nett å driva krig?

1

Da er det jo litt merkelig at regjeringen allerede dagen før "kongens Nei", 9. april, sa Nei selv. Dermed la tyskerne direkte press på kongen fordi de hadde gitt opp å få regjeringen til å samarbeide. Da sa kongen altså det samme som regjeringen allerede hadde sagt - men det er visst kun det siste vi skal huske. OG man skal huske at regjering var svak, unnvikende og vaklende, mens kongen var en stor helt som sto fast i en krisetid.

Det siste er viktig i et propaganda-øyemed. Historikeren Anette Homlong Storeide har ikke arbeidsadresse Pyongyang, men Oslo. Likevel beskriver hun filmen som "et argument for monarkiet":

"Filmen er nasjonsbyggende, den tegner et bilde av monarkiet som en stabil faktor i en ustabil tid der selv politikerne vakler. Den trekker også linjer fram til dagens konge, Harald. Yngre publikummere vil nok forstå bedre hvorfor det norske monarkiet står så sterkt hos den eldre generasjonen".

Det historikeren Anette Homlong Storeide sier er så absolutt riktig. Husk, hun beskriver effekten av filmen uten nødvendigvis å støtte den. Derimot ser det ut som hun er fullt ut klar over propagandaaspektet ved filmen. Hun kjenner den egentlige historien - og også hvordan den omskrives der det er hensiktsmessig.

1
Torotto [sitat…] DNA's innsats under den 2. verdenskrig, var vel ett skammens kapitel ? Når all historieforfalskningen er i ferd med å bli tatt bort, så er det vel liten ære igjen. Skammen...

AP Ordføreren i Trondhjem:

Det er jo spennende at du utelukker de to andre som signerte oppropet - fylkesmannen og rådmannen, begge tilhørende høyresiden.

I en presset situasjon som en invasjon/okkupasjon er det mange som tar feil valg. Det er jo den type mennsker Oliver Langeland ville ha dømt for landsforræderi - og de kom fra alle samfunnslag og politiske partier - med mulig unntak av kommunistene.

1
Torotto [sitat…] DNA's innsats under den 2. verdenskrig, var vel ett skammens kapitel ? Når all historieforfalskningen er i ferd med å bli tatt bort, så er det vel liten ære igjen. Skammen...

Hvor fiskersønnen fra Nord, slo tyske elitesoldater. Noe som etter krigen ble tystet ned og mange av helten gikk i døden, uten å få erkjennelse.

Ehh, du glemmer å si at fiskersønnene fra Nord hadde selskap av Britiske, Franske og Polske styrker.

Og at de til sammen var 25.000 mann mot 5.000 tyskere.

Og halvparten av de tyske "elitesoldater" var marinegaster fra senkede skip som neppe var særlig godt trent eller utstyrt til infanterikamp.

5
Rhabagatz [sitat…] Det er jo spennende at du utelukker de to andre som signerte oppropet - fylkesmannen og rådmannen, begge tilhørende høyresiden. I en presset situasjon som en invasjon/okku...

et er jo spennende at du utelukker de to andre som signerte oppropet - fylkesmannen og rådmannen, begge tilhørende høyresiden.

På ingen måte jeg henviser også til fylketsmann, da kan jo hvem som helst sette seg inn i hvilken politiske farge som gjorde seg gjeldene.

Når man tar feile valg, så skal men vel i ettertid ta de opp og sette de inn i ett perspektiv?

Men hele etterkrigstiden er jo fylt opp med krigshelter og folk som aldri ble nevnt på tross av avgjørende innsats.

Mens andre folk i Europa, ble slakt ned, var regjeringen i London opptatt av å la produksjonen i Norge gå for fullt vedrørende krigsviktige varer.

1
Torotto Poenget var vel at trådstarter knyttet dette opptil DNA

Nei, jeg skrev at spesielt regjeringen men også politikerne generelt i 2. verdenskrigshistorien blir fremstilt parodisk og negativt, mens kongen blir glorifisert. Hvorfor skal vi ikke heller få vite nyansene istedenfor denne kongetro nasjonsbyggingspropagandaen? Det er mulig folk hadde behov for slike forenklinger under krigen, men vi lever tross alt i 2016 og da er det på høy tid at disse klisjefremstillingene får vike.

Man ser heldigvis antydninger til dette. Og da snakker jeg ikke om denne filmen, men opplysningene om at Kong Olav var nokså klar for å inngå et kompromiss med tyskerne.

1
Torotto [sitat…] Her er hel siden jeg brukte som bakgrunn. Her

Og selv om det står i det du visst nok brukte som grunnlag at det var britiske, franske og polske soldater med så lot du være å nevne dem.

Dersom det ikke er en forglemmelse så er det jo en bevisst handling fra din side å ikke nevne disse utenlandske soldatene som faktisk var de som muliggjorde gjenerobringen av Narvik. Disse utgjorde over halvparten av de tilgjengelige allierte styrkene og hadde helt avgjørende sjøstridskrefter og flyvåpen for at det i det hele tatt kunne tenkes på en gjenerobring.

Så i praksis tystet du nå ned de utenlandske soldatenes innsats og ga dem ingen erkjennelse. Nettopp det du påsto at hadde skjedd med de norske styrkene.

Når vi nordmenn leter etter norske heltedåder under felttoget i Norge så ender vi opp med noen oppholdende trefninger i det meste av Norge samt den norske deltagelsen i det som var en alliert krigsoperasjon for å gjenerobre Narvik. Vi bruker da å gjøre betydningen av den norske innsatsen mye større enn den egentlig var. Dette gjelder også for Narvik sitt vedkommende. Virkelig fart i gjenerobringen skjedde ikke før de utenlandske styrkene gjorde landgang i Bjerkvik.

Selve stormingen av Narvik ble også utført av flere utenlandske soldater enn norske soldater.

Dette er ingen forkleinelse av de norske soldatene, som gjorde en god innsats ut fra forutsetningene, men en konstatering av den norske militære kapasiteten var mye mindre enn den militære kapasiteten de andre allierte kunne mønstre i Narvikområdet. Vi var rett og slett ikke veldig sterke militært og kunne derfor ikke innta noen lederrolle i gjenerobringen av Narvik.

3
BornOnThe4thOfJuly Og selv om det står i det du visst nok brukte som grunnlag at det var britiske, franske og polske soldater med så lot du være å nevne dem. Dersom det ikke er en forglemmelse så er...

Dette er ingen forkleinelse av de norske soldatene, som gjorde en god innsats ut fra forutsetningene, men en konstatering av den norske militære kapasiteten var mye mindre enn den militære kapasiteten de andre allierte kunne mønstre i Narvikområdet. Vi var rett og slett ikke veldig sterke militært og kunne derfor ikke innta noen lederrolle i gjenerobringen av Narvik.

Det var ikke hensikten. Jeg relaterte det til trådstarter og den rolle DNA, hadde i denne tiden og hvordan dette er behandlet i tiden etter krigen.

Hvor både Fleischer og de norske soldatene ble dårlige behandlet etter krigen, for sin innsats.

Den allierte innsatsen var dessuten ett spill fra Storbritannia sin side.

Beklager at jeg har gitt det inntrykket av å ville skjule en godt kjent innsats.

Det var ikke meningen.

1
Torotto [sitat…] Det var ikke hensikten. Jeg relaterte det til trådstarter og den rolle DNA, hadde i denne tiden og hvordan dette er behandlet i tiden etter krigen. Hvor både Fleischer og...

Vel det var likevel det du gjorde.

Mange ble dårlig behandlet etter krigen og de mest nærliggende å tenke på var de norske sjøfolkene i handelsflåten som bidro vesentlig mer til alliert seier enn de norske soldatene ved Narvik.

Det var muligens et spill overfor norske myndigheter. For britene var et blodig alvor og hele grunnen til at de brukte så mye ressurser i å gjenerobre en liten by i Nord-Norge de uansett trakk seg ut av like etterpå.

Derfor satt man inn store marinestyrker og endte altså opp med totale styrker som var 5 ganger så store som tyskerne sine fordi man virkelig satset på å gjenerobre Narvik.

Om noen nordmenn faktisk trodde at gjenerobringen av Narvik skulle etterfølges av noe som helst annet enn en rask tilbaketrekking like etterpå så ville de bare vist sin manglende kompetanse i strategisk krigføring. For gjenerobringen av Narvik var først og fremst begrunnet i nettopp strategisk krigføring. Nemlig å ødelegge Narvik havn for utskipning av jernmalm. og dermed kraftig begrense jernmalmeksporten fra Sverige.

Målet var ikke å bruke enorme ressurser for å ta til fange 5000 tyskere.

At en del nordmenn ikke skjønte dette har også ført til en del sure oppstøt og sårede følelser.

1
Torotto Poenget var vel at trådstarter knyttet dette opptil DNA

Nei, omvendt - han pekte på de som ønsker å ramme DNA. Og du gikk rett inn i den rollen.

"Alle" forstår at i en organisasjon som DNA, med hundretusenvis av medlemmer og kompliserte organisatoriske sammenhenger, så finner man allslags posisjoner. Vi så det samme på borgerlig side, trolig enda verre, men de hadde ikke makt - og skulle ikke få det på 20 år.

1
Laster...