Politikk - Norsk

politikk

Mye dyrere transport ?

noe tyder på at strengere helsekrav for utvidet førerkort tolkes slik at de som ikke har helse til 100 % stilling heller ikke kan ha førerkortene og jobbe som vikarer eller i tillegg til trygd. Det vil i såfall medføre mye større bruk av overtid og gi dyrere transport.

vil dette være en fornuftig tolkning for og unngå trafikksikkerhetsrisiko ? Eller lager samfunnet seg så mange og strenge sikkerhetsbestemmelser at samfunnsdriften blir for dyr ?

kansje er dette bra for arbeidstakere i transportsektoren. Men er det bra for samfunnet hvis nav ikke lenger kan tilby transporten folk med helsereduksjoner ? Ikke så lenge siden bransjen ønsket og få utvidet aldersgrense fra 70 til 75 år for og inneha utvidet førerkort.

vil dette ramme kollektivtransporten hardt eller gi bedre arbeids og lønnsvilkår ?

noe tyder også på at samfunnet har innført nye bestemmelser og krav uten og ha ett system som kan praktisere eller tolke regelverket. For det vil jo være medisinske vurderinger for helseattester og ikke regelverk trafikkstasjoner praktiserer.

det er enda uvisst hvordan dette vil slå ut for transportnæringen.

har vi flere eksempler på regelendringer i samfunnet uten ett apparat for praktisering på plass ?

1
12 svar

Det jeg virkelig lurer på om myndighetene faktisk har noe statistikk på ulykker som skyldes redusert helse av sjåførene.

Det ville bare vært byråkratisk idioti hvis de innfører strengere helsekrav UTEN noe dokumentasjon på redusert ulykkesfrekvens.

Men noe må vel disse byråkratene hoste opp av nye "fornuftige" forslag for å ha noe å forsvare lønnen og jobben sin med.

1
_roffe_ Det jeg virkelig lurer på om myndighetene faktisk har noe statistikk på ulykker som skyldes redusert helse av sjåførene. Det ville bare vært byråkratisk idioti hvis de innfører str...

Det jeg virkelig lurer på om myndighetene faktisk har noe statistikk på ulykker som skyldes redusert helse av sjåførene.

Overraskende at du stiller spørsmålstegn ved akkurat det.

Mer enn en kjent sak at helse og egnethet som sjåfør henger sterkt sammen.

1
RickiBK [sitat…] Overraskende at du stiller spørsmålstegn ved akkurat det. Mer enn en kjent sak at helse og egnethet som sjåfør henger sterkt sammen.

Rickibk : spørsmålet er hvordan dette vil slå ut for transportbransjen. Godstransport må av praktiske grunner ofte benytte folk som klarer fulle arbeidsdager og overtid. Her ligger begrensning på overtid, trafikksikkerhet og utnyttelse i kjøre og hviletidsbestemmelser.

de største forandringene vil nok komme på bybusstrafikk, brøyting og utrykningskjøring som er fritatt for kjøre og hviletid men kan ha lengre perioder med pauser. Dog...en bussjåfør som er trøtt og sliten kan ikke bare ta en tiltrengt pause og si til passasjerer at nå må de vente litt.

ellers vil det være trolig at de som har redusert arbeid av helseårsaker i annet arbeid heller ikke kan beholde førerkort og dermed ikke jobbe bare litt som vikar eller i helger.

foreløpig er bare problemstilling oppfattet muntlig fra arbeidstaker der fastlege ikke visste om helseattest kunne godkjennes etter nye regler og videresendt til en rekke spesialister som heller ikke visste hvordan regelverket skulle tolkes.

for arbeidsgiver siden er det enkelt : har de førerkort kan de benyttes. Og har de ikke så får de ikke jobb. Men en del eldre arbeidstakere kan nok bli uten jobb.

1

Roffe : førerkortbestemmelser er internasjonale og endringer her er vel foretatt av EU der Norge tilpasser seg. Hvis ikke vil vi bare få en haug med utenlandske yrkessjåfører med mindre strenge helsekrav enn i Norge. Altså en ren utflagging av jobber som ikke vil påvirke norsk trafikksikkerhet i særlig stor grad.

men det synes som om godkjenningsstempel for helseattest eller med andre ord norsk helsevesen ikke vet hvordan nytt regelverk skal tolkes. Da har systemet ett tilpasningsproblemem i praksis der alle leger må kurses eller det forelegges spesifikke direktiver som ikke kan tolkes og vurderes.

ett annet spørsmål er hva samfunnet gjør med folk som ikke lenger kan utføre en jobb grunnet nytt regelverk og må omskoleres, eller der alder ofte betinger at ett yrke ikke kan utføres til pensjonsalder. Det vil bli dyre forsikringer som kompensasjon hvis yrkesvalg kan medføre permanent arbeidsledighet i relativt ung alder.

og helt fra innføringen av obligatorisk tilbud om videregående utdanning så har vi aldersgrupper av yrkessjåfører uten annnet enn yrkessjåfør utdannelse og grunnskole. Det blir problematisk både med omskolering og jobbtilbud for gruppen. Noen med av en eller annen grunn redusert helse blir ikke foretrukket som pizzabud heller selv om de har førerkort for personbil.

1

høres noe pussig ut da Nav har brukt millioner på å utdanne sjåfører ,og bygget om kjøretøyer for personer uten føtter og armer , etc

1
EL-FERNANDO høres noe pussig ut da Nav har brukt millioner på å utdanne sjåfører ,og bygget om kjøretøyer for personer uten føtter og armer , etc

Elfernando : nav tilbød tidligere omskolering med utvidet førerkort men sluttet med dette da gjennomtrekken var stor og folk sluttet så snart de fikk bedre jobb.

men det er nok litt paradoks at folk med funksjonshemminger kan få støtte til bil. Mens de som er avhengige av bil som transport til og fra arbeid ikke kan få noen støtte. Denne gruppen er i stor grad avhengig av full jobb for og kunne utføre den.

1
politikk Elfernando : nav tilbød tidligere omskolering med utvidet førerkort men sluttet med dette da gjennomtrekken var stor og folk sluttet så snart de fikk bedre jobb. men det er nok lit...

men det er nok litt paradoks at folk med funksjonshemminger kan få støtte til bil. Mens de som er avhengige av bil som transport til og fra arbeid ikke kan få noen støtte. Denne gruppen er i stor grad avhengig av full jobb for og kunne utføre den.

Det er vel i spesielle tilfeller folk med funksjonshemninger får støtte til bil. Så jeg ser ingen grunn til at folk som er avhengige av bil til å fra jobb, skal få noen mer støtte enn andre som skal komme seg på jobb. Uansett om det er bil eller kollektivt.

1
pfrog567 [sitat…] Det er vel i spesielle tilfeller folk med funksjonshemninger får støtte til bil. Så jeg ser ingen grunn til at folk som er avhengige av bil til å fra jobb, skal få noen me...

Pfrog567 : jeg tror heller ikke samfunnet kan begynne med det. For dette betyr da bare at arbeidsgivere lettere kan legge opp til reduserte stillinger og fremdeles få tak i folk. Det blir da mindre intensiv til og tilby folk en jobb som kan betjene utgifter. Og samfunnet vil nok ta inn disse kostnadene med enda høyere bil avgifter så prosjektet går opp i opp. Da vil vi støtte redusert arbeid og gjøre det enda hardere for de i full jobb. Bare mer byråkrati og kontrollere også.

trådet går vel mer på hvordan dette vil ramme deler av tilgangen på arbeidskraft for yrkestransporten der vel kollektivtrafikk har lettere for og benytte deltidsarbeid, gradert trygdede og vikarer enn godstransporten som er avhengige av full speed pluss overtid for og få utført oppgavene i praksis.

og det går vel litt på og tilpasse / etterutdanne de som skal gjennomføre nye bestemmelser i praksis.

og til slutt går det litt på hva samfunnet skal gjøre med dem som mister jobb de ellers ville kunne fortsatt grunnet endret og strengere regelverk.

men jeg tror som sagt ikke at dette er nye særnorske regler ettersom førerkort fra EU er gyldige i Norge. Kansje kan norske da bare gå over grensa og kjøpe legetime for helseattest i Sverige eller Danmark og få sitt førekort fornyet hos utenlandsk trafikkstasjon. Det som kan omgås vil bli omgått i mange tilfeller.

yrkestrafikken har allerede fått krav om etterutdanning hvert 5 år. Og det skyldtes EU direktiv og ikke særnorske krav.

1
politikk Rickibk : spørsmålet er hvordan dette vil slå ut for transportbransjen. Godstransport må av praktiske grunner ofte benytte folk som klarer fulle arbeidsdager og overtid. Her ligger...

Dog...en bussjåfør som er trøtt og sliten kan ikke bare ta en tiltrengt pause og si til passasjerer at nå må de vente litt.

Vel, akkurat det er bussjåføren forpliktet til i grunnen.

Strengere krav til førere av tyngre kjøretøy dette med å være tilstrekkelig årvåken og opplagt.

1
RickiBK [sitat…] Vel, akkurat det er bussjåføren forpliktet til i grunnen. Strengere krav til førere av tyngre kjøretøy dette med å være tilstrekkelig årvåken og opplagt.

Rickibk : det er riktig det. Men på den andre siden kan kjøre og hviletid virke mot sin hensikt dersom noen ikke får sovet når klokka sier at de kan. Gjelder nok særlig langtransport for de som ikke bor i bilen må sove andre steder og begynner arbeidsdagen som alle andre.

det er nok kansje litt paradoks at bybussjåfører har fritak for krav om kjøre og hviletid. Men og innføre dette vil koste samfunnet svært dyrt.

ett annet moment er at ingen yrkessjåfører eller andre som må bruke bil til og fra ellers jobb kan benytte sovemidler eller beroligende midler og medisiner med varseltrekant.

hvor mange tror du følger forpliktelsene i veitrafikkloven og sykemelder seg i hytt og pine. Eller når de har sovet lite ?

vi får bare se hvordan nytt regelverk vil slå ut etterhvert. Men tror kansje samfunnet må gå tilbake og myke opp hvis tilgangen på yrkessjåfører minsker betraktelig. Samfunnet kan neppe løse dette med og tiltrekke seg de friskeste arbeidstakere og konkurrere på lønn og andre vilkår.

hvordan samfunnet skal gjennomføre ny praksis gjenstår nok også og se. Men ting kan tyde på at det ikke er noen plan for dette.

1
politikk Rickibk : det er riktig det. Men på den andre siden kan kjøre og hviletid virke mot sin hensikt dersom noen ikke får sovet når klokka sier at de kan. Gjelder nok særlig langtranspo...

vi får bare se hvordan nytt regelverk vil slå ut etterhvert.

Er fortsatt ufravikelig at en yrkessjåfør, eller rettere, en sjåfør, er pålagt å IKKE føre sitt kjøretøy om denne ikke er 100% i stand til å føre dette kjøretøyet trygt.

Heruner dette å være våken og opplagt nok til å oppfylle vegtrafikklovens, kanskje viktigste paragraf, §3

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

Den regelen blir neppe endret vesentlig med det første.

1
RickiBK [sitat…] Er fortsatt ufravikelig at en yrkessjåfør, eller rettere, en sjåfør, er pålagt å IKKE føre sitt kjøretøy om denne ikke er 100% i stand til å føre dette kjøretøyet trygt. H...

Rickibk : denne regelen blir aldri opphevet. Og de fleste vil ikke innrømme at uopplagthet er årsak til ulykker. Imidlertid kan andre regler settes strengere som nå eller mykes opp.

blir det for vanskelig og skaffe nok sjåfører vil nok andre regler mykes opp mens aktsomhetsparagrafen fortsatt gjelde.

imidlertid blir det jo også spennende og se hva samfunnet gjør med de som eventuellt nå mister utvidet førerkort PR definisjon av nye regler uten at øvrig helse er svekket. Tipper det kan bli en del over 50 som blir vanskelig og få omskolert og inn i annet arbeide.

ikke minst må samfunnet kansje bruke mye større legetid på stadig helsevirdering av yrkessjåfører. Det kan virke slik.. Og retten til og ha en jobb er så viktig at mange nok forsøker legeshopping dersom nytt regelverk tillater skjønn og definisjon.

1
Laster...