Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff. MDG og Bastholm mener at når et norsk statsborgerskap først er innvilget, så skal vedkommende ha akkurat de samme rettighetene som enhver annen norsk statsborger.

Selvsagt skal de ha samme rettigheter som enhver annen norsk statsborger. Vel og merke om de ikke har svindlet seg til statsborgerskapet. Da skal de selvsagt miste det. Svindel og kriminalitet kan ikke oppmuntres i et sivilisert samfunn.

3

MDG ja, de grønne kommunistene. Hadde de sagt at statsborgerskapet bør henge høyt, da hadde vi snakket.

1

Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff. MDG og Bastholm mener at når et norsk statsborgerskap først er innvilget, så skal vedkommende ha akkurat de samme rettighetene som enhver annen norsk statsborger. Dette innebærer også at de ikke kan fratas sitt statsborgerskap når de først har fått det.

Godt forslag. Bør av den grunn vente minst 2 - 3 generasjoner for å innvilge statsborgerskap til mennesker fra problemkulturer.

Så vi kan være sikker på at de har tilpasset seg vestlig levesett.

4
Niffen [sitat…] Det er sikkert MDG enige i, men når statsborgerskapet først er gitt, da kan det ikke trekkes tilbake etter deres mening. Det er et synspunkt jeg gir min tilslutning til.

når statsborgerskapet først er gitt, da kan det ikke trekkes tilbake etter deres mening. Det er et synspunkt jeg gir min tilslutning til.

Dette er jeg enig i. Man må forvente at byråkratene gjør en skikkelig jobb før statsborgerskap innvilges. I dette tilfellet bør saksbehandler(e) holdes ansvarlig for slett arbeid. Loven bør endres. Så slike uheldige saker ikke igjen dukker opp.

1
ynnory [sitat…] Dette er jeg enig i. Man må forvente at byråkratene gjør en skikkelig jobb før statsborgerskap innvilges. I dette tilfellet bør saksbehandler(e) holdes ansvarlig for slett...

Fint at det dukket opp noen andre også som ser galskapen i å bruke store ressurser på å ødelegge livet til godt integrerte mennesker med sterk tilknytning til landet vårt, istedet for å bruke ressursene på å eventuelt avsløre dagens løgnere. :-))

1

Dette innebærer også at de ikke kan fratas sitt statsborgerskap når de først har fått det.

Så dersom du er flink nok til å lyve og bløffe så skal du altså belønnes for det? Jaja...

1
deleted3041664 [sitat…] Godt forslag. Bør av den grunn vente minst 2 - 3 generasjoner for å innvilge statsborgerskap til mennesker fra problemkulturer. Så vi kan være sikker på at de har tilpasse...

Du kan så si. (Men er det mulig å ha to sett med regelverk/kriterier?, f.eks. når det gjelder antallet år med botid)

Når det gjelder innvilgelse av norsk statsborgerskap, er det forresten forskjell på krigsflyktninger/velstandsflyktninger fra lite utviklede land land og på vestlige som har bosatt seg i Norge pga. ekteskap med en nordmann og/eller jobb i Norge. Sistnevnte gruppe (de vestlige) har forøvrig 0 grunn til å skulle jukse seg til et norsk statsborgerskap.

Jeg sier et klart ja for fortsatt åpning for å tilbakekalle norsk statsborgerskap gitt på feilaktig grunnlag.

Og jeg sier et klart nei til dobbelt statsborgerskap. Min mening er at alle skal ha statsborgerskap i kun 1 land - av gangen.

Og jeg synes Helga Pedersen gjorde best figur på dagens "Politisk kvarter".

1
Niffen Ja, er enig i at et statsborgerskap bør henge høyt og er det en grunngitt mistanke om at søkeren ikke har oppgitt sine personalia på riktig måte, bør en ikke innvilge statsborgersk...

Det gjøres da heller ikke idag. Altså gis statsborgerskap der det foreligger mistanke om feilaktige opplysninger gitt av søkeren.

Og bemerk at konsekvenser av å ha fått statsborgerskap på uriktig grunnlag, er oppgitt i søknadsskjemaet som søkeren har fylt ut og signert på (min utheving nedenfor).

https://www.udi.no/globalassets/global/skjemaer/soknad-om-statsborgerskap-b.pdf

11 Underskrift Opplysningene vil bli registrert i Utlendingsdirektoratets databaser. Opplysningene kan også benyttes ved senere søknader og ved søknader fra familiemedlemmer.

Opplysningene dine kan bli utlevert til andre relevante myndigheter for kontroll og utdyping av de opplysningene du har gitt. Ved behov vil vi også innhente opplysninger om deg fra andre norske og utenlandske myndigheter, herunder også politimyndigheter. Hvis du får innvilget statsborgerskap, vil informasjon om dette bli overført til folkeregisteret. UDI vil også gi beskjed til ditt tidligere hjemlands myndigheter dersom du blir norsk statsborger. UDI vil ikke kontakte andre lands myndigheter dersom hensynet til sikkerheten din tilsier det.

Det er straffbart å gi vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opplysninger, herunder fortielse av opplysninger av vesentlig betydning. Brudd på statsborgerloven eller norsk straffelovgivning kan i tillegg til straff medføre bortvisning eller utvisning og innmelding i Schengen Information System. Statsborgerskap som blir gitt på bakgrunn av uriktige eller ufullstendige opplysninger kan tilbakekalles.

UDI vil bruke telefonnummeret ditt og e-postadressen din til å ta kontakt med deg i den videre søknadsprosessen i denne og fremtidige søknader. Det er derfor viktig at du krysser av for at du godtar å motta informasjon om saken din på sms/e-post.

1
Niffen Fint at det dukket opp noen andre også som ser galskapen i å bruke store ressurser på å ødelegge livet til godt integrerte mennesker med sterk tilknytning til landet vårt, istedet...

Viktig med integrerte mennesket, helt klart. Og i slike tilfeller bør man bruke sunn fornuft og ikke blindt hekte seg opp i løgn fra lang tid tilbake. Men som jeg gjentar, statsborgerskapet må henge høyt. Når folk ikke kan norsk, bør de helker ikke opphøyes til herligheten:-))))

1

Det er forresten en litt lettvint holdning å mene at utlendingsmyndighetene ALENE har ansvaret for at det er blitt gitt riktige opplysninger fra søkers side, både ved søknad om asyl, om senere oppholdstillatelser og statsborgerskap.

Man velger isåfall således å se bort ifra at søkeren har sin del av ansvar og plikter i forbindelse med opplysningene som gis av søkeren ved diverse søknader som omhandler opphold og statsborgerskap.

Her sakset fra domsavsigelsen i Mahamud-saken, som sier noe om akkurat dette ansvars- og pliktforholdet hos søker:

……………………………………………………………………………. Med sin uriktige historie har han grunnleggende brutt med den tillit som norske utlendingsmyndigheter i stor grad må basere sine vedtak på. I Høyesteretts dom inntatt i Rt-2009-534 heter det i avsnitt 53 [skal vel være avsnitt 49, HR-2009-929-A-A49]:

«Ved vurderingen av alvoret i disse forholdene kan det ikke legges vesentlig vekt på hvorledes de skal bedømmes strafferettslig. Overtredelsene av utlendingsloven må snarere ses i et forvaltningsrettslig perspektiv. Et vesentlig formål med utlendingsloven er at den skal «gi grunnlag for kontroll med inn- og utreise og utlendingers opphold i riket i samsvar med norsk innvandringspolitikk», jf. § 2 første ledd.

Med det store antall søknader som fremmes etter loven, må myndighetene i stor grad basere sin kontroll på at søkere gir riktige opplysninger og for øvrig forholder seg lojalt til loven og de vedtak som fattes i medhold av den. Systemet bygger således på tillit.

Allmennpreventive hensyn tilsier derfor at overtredelser bør få konsekvenser for søkernes muligheter til å oppnå de rettigheter loven gjelder.» …………………………………………………………………………….

Og når det gjelder den sterke tilknytningen til Norge som det stadig blir vist til, kan det være delte meninger om også det. Mange saker viser at de nye borgerne har minst like stor tilknytning til sitt opprinnelige hjemland, kfr. deres jevnlige kontakt med det hjemlandet, endog til og med sender sine barn dit hvis de mener at det er fare for at barna deres er blitt eller kan komme til å bli "for norske".

Når det gjelder Mahamud, håper jeg at han kommer tilbake på Lex Amelie-instruksen. (selvom dette for noen sikkert kan synes urettferdig, med tanke på de mange somaliere i samme "asylkategori" men som ikke har opparbeidet seg samme arbeidstilknytning i Norge; det kan visstnok dreie seg om over 1000 slike tilfeller blant bare somalierne)

1
deleted3041664 [sitat…] Godt forslag. Bør av den grunn vente minst 2 - 3 generasjoner for å innvilge statsborgerskap til mennesker fra problemkulturer. Så vi kan være sikker på at de har tilpasse...

Godt forslag. Bør av den grunn vente minst 2 - 3 generasjoner for å innvilge statsborgerskap til mennesker fra problemkulturer.

Spørs om 2-3 generasjoner holder, når man ser hvordan tyrkiske "demonstranter" opptrer, sist i Nederland. Så lenge dem føler seg mer Tyrkiske enn (i dette tilfelle) Nederlendere så burde det ikke vært delt ut statsborgerskap. Eventuellt et dobbelt statsborgerskap med tilnærmet samme rettigheter (andre prioriet(?), men feks. uten stemmerett, og mulighet til å blitt fratatt ved dom på mer enn to år i fengsel.

1

Godt forslag fra MDG i Stortinget i dag. Forslaget omhandler hovedsakelig norsk statsborgerskap og hvorvidt dette kan inndras som en form for straff. MDG og Bastholm mener at når et norsk statsborgerskap først er innvilget, så skal vedkommende ha akkurat de samme rettighetene som enhver annen norsk statsborger. Dette innebærer også at de ikke kan fratas sitt statsborgerskap når de først har fått det.

Helt enig med MDG her.

At det er mulig å bli fratatt statsborgerskapet er en uthuling av begrepet "statsborgerskap".

Man får heller etablere et sett med krav til å få statsborgerskap som så langt det er mulig minimerer risikoen for uberettiget tildeling av statsborgerskap. En skjenkebevilling bør være lett å få og lett å miste. Norsk statsborgerskap bør være vanskelig å få og umulig å miste.

2

Selvsagt skal statsborgerskap tilbakekalles ved juks og fanteri og selvsagt har den som søker plikt til å gi riktige opplysninger. Det er en altfor lav terskel i forhold til å gi statsborgerskap, hvorfor gis det i det hele tatt egentlig? Er du somalier så er du det og er du svensk så er du det. Om det likevel skal gis burde kravet vært minst 20 års botid, plettfritt rulleblad og dokumentert forsørgerevne.

2
Niffen [sitat…] Det er sikkert MDG enige i, men når statsborgerskapet først er gitt, da kan det ikke trekkes tilbake etter deres mening. Det er et synspunkt jeg gir min tilslutning til.

Det er jo en annen ( den falske identiteten ) person som har fått statsborgerskapet.

Så det er et falskt statsborgerskap som slettes, dermed har den ekte identiteten til personen aldri hatt statsborgerskap.

Så om man har fått statsborgerskap med falsk identitet mener jeg det bør annulleres.

Har man fått statsborgerskap med sin reelle identitet, bør man nok kanskje være litt mer forsiktig med å trekke det tilbake.

2
Corvus [sitat…] Selvsagt skal de ha samme rettigheter som enhver annen norsk statsborger. Vel og merke om de ikke har svindlet seg til statsborgerskapet. Da skal de selvsagt miste det. Sv...

Selvsagt skal de ha samme rettigheter som enhver annen norsk statsborger. Vel og merke om de ikke har svindlet seg til statsborgerskapet.

Det å lyve om sin identitet kalles dokumentforfalskning innen jussen. Det som gjelder for oss som er etnisk norske er at dersom vi utøver dokumentforfalskning kan vi dømmes til bøter eller fengsel i inntil 2 år.

Om du og jeg bryter loven risikerer vi ikke å bli en pariakaste uten rett til jobb, helsehjelp, skolegang etc. fordi verken Norge eller vårt antatt hjemland erkjenner din rett til å være statsborger. Dette opplever noen barn i dagens Norge. Barn som er født og oppvokst blant oss, og som har alle sine røtter tilknyttet samfunnet vårt. Noen av dem kun fordi bestefar utøvde dokumentforfalskning da han kom hit mange år før barna så verdens lys for første gang.

Det viser hvor blodig urettferdig og skjevt bestemmelsen om at folk som har fått innvilget statsborgerskap i Norge kan miste det om de ikke følger norsk lov. Jeg skjønner intensjonen bak den, ingen ønsker å belønne uærlighet. Men denne bestemmelsen får svært urimelige konsekvenser for enkeltmennesker at den bør straks oppheves.

MDG fortjener honnør for å tørre å fronte dette standpunktet i en tid da resten av samfunnet konkurrerer om å fremstå tøffest i innvandringsspørsmålet.

2
Laster...