neondian [sitat…] Sånn som eg ser det så kan ikkje politiet gjere det dei gjorde i den linken eg la ved fordi det står i faktaboksen til den same artikkelen kva Stortinget har bestemt. Vedt...

"Stortinget ber regjeringen presisere overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene."

Men dette er jo egentlig ganske absurd. Skal enkeltelever nekte å underskrive en samtykkeerklæring når rektor personlig ber om det?

1
politikk Rhabagathz : så er det opp til politikere og endre straffeprosessloven slik at den sier : hevm som helst og når som helst kan ransakes uten mistanke. bare slik kan det bli effektiv...

så er det opp til politikere og endre straffeprosessloven slik at den sier : hevm som helst og når som helst kan ransakes uten mistanke.

Men inntil da så skal vi bare akseptere at politiet systematisk bryter loven og borgernes rettsikerhet slik den er nedfelt i loven?

Nei, dette er alvorlig og handler om større ting enn om det skal være lov eller ikke med slike virkemidler.

Dette handler om at politiet tar seg til rette og at politikerne stilltiende aksepterer det!

1
neondian I følge dei same retningslinjer så skriv dei at bruk av narkohund ikkje er regulert i overordna regelverk når det gjeld forebyggjande innsats, men at riksadvokaten og politidirekto...

Neondian, retningslinjene du peker til er et udatert Word-dokument fra politimesteren på Romerike. Det stammer ikke fra Politidirektoratet, JBD eller Riksadvokat. Her nevnes knapt hjemmel eller jus i det hele tatt. Ta det for det det er, praktiske retningslinjer for hvordan en politiaksjon på en videreregående skole skal forløpe. Ikke usannsynlig at det er forfattet som mat til engstlige foreldre og skolebyråkrater, på et gitt tidspunkt.

At NRK-journalisten i Sogn kan la seg dupére av politimester Hvattum til å peke på dette dokumentet som rettslig hjemmel er jo bare tragisk, og ikke lite komisk. Hvor er den kritiske pressen?

Nei, klikk da heller på lenken to centimeter over, og les hva professor Marthinussen har å bemerke i sakens anledning. En god oppsummering av rettstilstanden på feltet.

1

Ljot, du nevner politiets førerkortinndragelser, vedtak med hjemmel i Vegtrafikklovens §34, om manglende edrulighet. Dessuten etter hvert mange dommer, på ulikt nivå, som ikke gir Poltidirektoratet og Statsadvokat medhold i sin lovforståelse. Som du skriver, man gir blaffen og trekker på skuldrene. For en hver som følger sakene er det superopplagt at toneangivende krefter i politiet er ute etter å gi cannabisbrukere ekstra straff. Man synes ikke et skarve forelegg eller inntegning i strafferegisteret svir tilstrekkelig.

Spørsmålet man så må stille seg er; hvordan finner beskjedne statstjenestefunksjonærer, med en livslang karriere innen ordensmakten tilstrekkelig selvtillit til å ignorere tydelige føringer fra domstoler ?

Vi vet at jo politiet er en organisasjon som prediker og premierer lojalitet til domstoler og øvrighet. Ja hele politibyråkratens karriere og ratio er bygget på evnen til å motta/ tolke signaler.

Jeg er stygt redd for at det er organisasjonen NNPF som gir den enkelte norske narkotikapolitimann selvtilliten til å trosse domstolene. Her vet man at man har mange i ryggen. At man fører en politikk, fra dag til dag! Dessuten vetman har tilgang til allierte innen medier, Stortinget og departementet. Den enkelte brikke står lojal med sitt korps, og har lite å tape på sin lojalitet.

1
Rhabagatz Nei, for riksadvokaten er klar, og referes også til i stortingsvedtaket fra mai 2012: Det skal foreligge skjellig grunn til mistanke mot hver enkelt elev som det foretas søk på. De...

Rhabagathz : så er det opp til politikere og endre straffeprosessloven slik at den sier : hevm som helst og når som helst kan ransakes uten mistanke.

bare slik kan det bli effektiv narkojakt. Men da løpes bort til andre mennesker og narkoen plasseres på uskyldige.

håpløst og bekjempe rusmidler med justis.

1
Rhabagatz Nei, for riksadvokaten er klar, og referes også til i stortingsvedtaket fra mai 2012: Det skal foreligge skjellig grunn til mistanke mot hver enkelt elev som det foretas søk på. De...

Nei, for riksadvokaten er klar, og referes også til i stortingsvedtaket fra mai 2012: Det skal foreligge skjellig grunn til mistanke mot hver enkelt elev som det foretas søk på. Det betyr strengt tatt at hunden kan gå i fellesområder, men skal ikke lukte på elever eller deres eiendeler......

Sånn som eg ser det så kan ikkje politiet gjere det dei gjorde i den linken eg la ved fordi det står i faktaboksen til den same artikkelen kva Stortinget har bestemt.

Vedtak 485: "Stortinget ber regjeringen presisere overfor politiet at det må innhentes skriftlig samtykke fra elever før det gjennomføres eventuelle personverninngripende narkotikaaksjoner ved skolene."

Vedtak 486: "Ved gjennomføring av forebyggende tiltak med bruk av narkotikahund må det sørges for god informasjon og dialog om at forebyggende besøk skal foregå innenfor reglene som gjelder for dette, og adskilles strengt fra ransaking av elever og deres eiendeler hvor loven krever skjellig grunn til mistanke. Det forutsettes at samme rettssikkerhet gjelder for elever som for alle andre."

Noko som bryt med retningslinene frå Romerike om at politiet KUN avtaler med rektor utan at elevene skal få beskjed.

1
neondian I følge dei same retningslinjer så skriv dei at bruk av narkohund ikkje er regulert i overordna regelverk når det gjeld forebyggjande innsats, men at riksadvokaten og politidirekto...

Nei, for riksadvokaten er klar, og referes også til i stortingsvedtaket fra mai 2012:

Det skal foreligge skjellig grunn til mistanke mot hver enkelt elev som det foretas søk på. Det betyr strengt tatt at hunden kan gå i fellesområder, men skal ikke lukte på elever eller deres eiendeler......

... ikke herske tvil om at bruk av hund til å snuse på elever og deres personlige eiendeler, anses som ransaking av person etter straffeprosessloven § 195. Se blant annet NOU 2004:6 pkt 7.7.8.1, hvor det også vises til at Riksadvokaten har lagt til grunn det samme, i en artikkel i Tidsskrift for Strafferett 2001 s. 128.

1
Rhabagatz Vel, da kan man ikke si annet enn at et politidistrikt har utferdiget retningslinjer på noe som Stortinget har stemt ned og som riksadvokaten har påpekt er imot loven. Det er jo fa...

I følge dei same retningslinjer så skriv dei at bruk av narkohund ikkje er regulert i overordna regelverk når det gjeld forebyggjande innsats, men at riksadvokaten og politidirektoratet har trukke opp retningslinjer for korleis slike innsatser skal gjennomførast.

Retningslinja frå Romerike politidistrikt nemner og at Stortinget har bestemt at slik forebyggjande innsats kan skje utan konkret mistanke.

For meg ser det ut som at politiet har funne eit smutthol i regelverket her og utnyttar det til fulle.

1
neondian No står det faktisk i retningslinjen som er lagt ved at politiet dukkar opp på skuler og gjennomfører søk med narkohund i fellesarealer. Dei skriv i retningslinja at bruk av narkoh...

Skal det være hjelp i så må de sniffe gjennom ransler og lommer. Da får noen panikk og plasserer hos uskyldige.

samfunnet kan aldri bekjempe rusmidler med ulovlighet. Og de få tilfeller som kan avsløres medfører stor fare for justismord.

ta rusmidler fra elevene i skoletiden og la dem være på fritiden må være beste måten og bruke de få ressurser som finnes.

samfunnet må også velge annen ressursbruk....løpe etter fjortis en fredagkveld med pils eller ha en promillekontroll.

så hva skal samfunnet velge ? Sikkert best og bortprioritere vold, barnemishandling, voldtekt og tyveri og trusler. Også økokrim og cybersvindel. Bare med og bortprioritere noe annet går det og jakte rusmidler.

så enkelt....og så fryktelig vanskelig.

ta ett fornuftig valg folkens. Men fornuft vinner sjelden over moral når det gjelder rusmidler. Ungdommen drikker så kan folk velge om det skal være regulert alkohol eller kannevare. Noen bruker andre ting og samfunnet må velge om det skal være mindre farlige regulerte varianter eller farligere uregulert.

før noen endrer mening må vi nok få en dødsepidemi på syntetisk.

1

Det at narkotikapolitiet trenger en egen organisasjon for å forsvare sin eksistens bør være nok til å få opp øyene til folk. De bryter villig loven for å pynte på statistikken med fillesaker, og utøver press for å få overført midler. Det dreier seg i bunn og grunn om penger og lite annet.

2
Ljot Det er en ren tilsnikelse, for å kunne plukke lavt hengende frukt og samtidig uthule forståelsen av individets rettsvern, noe som på sikt gagner de i politiet som synes at 'hensikt...

En rettsstat kan ikke ha en politistyrke som lager 'lover' etter eget forgodtbefinnende.

Ansvaret er uten tvil politisk.

Når det gjelder denne praksis som du nevner er den på vei gjennom rettsvesenet og vil bli stoppet.

Men at politiet overser rettskraftige dommer i mellomtiden er helt hinsides. Og at justisdepartementet ikke griper inn i denne situasjonen er ikke til å tro.

1
neondian No står det faktisk i retningslinjen som er lagt ved at politiet dukkar opp på skuler og gjennomfører søk med narkohund i fellesarealer. Dei skriv i retningslinja at bruk av narkoh...

Vel, da kan man ikke si annet enn at et politidistrikt har utferdiget retningslinjer på noe som Stortinget har stemt ned og som riksadvokaten har påpekt er imot loven. Det er jo faktisk slik at om Stortinget sier nei til å tillate noe, da er det fordi man anser at det er, og skal være, forbudt.

Har vi da ikke et stort problem med politiet? Kanskje de skulle lage retningslinjer som tillater avlytting og fremprovokasjoner av kriminelle handlinger?

Nei. Politiet må overholde loven. Dessverre er det slik at de fortsatt tar seg til rette. eldigvis er det ikke så ofte lenger at de banker folk som er store i kjeften.

1

Timoblomquist : frem til politikere har endret loven så må politiet følge den.

men så lenge det brukes mye penger på narkojakt så kan heller ikke verken politiet eller samfunnet klage på ressursmangel på andre ting innenfor justis.

hvilket samfunn vil dere ha ?

1
Rhabagatz Stotinget stemte i 2012 ned et forslag om bruk av narkotikahunder på skole, så dette er en omgåelse av det vedtaket. Så det politiet gjør er at de later som om de ikke er på søk......

Det er en ren tilsnikelse, for å kunne plukke lavt hengende frukt og samtidig uthule forståelsen av individets rettsvern, noe som på sikt gagner de i politiet som synes at 'hensikten helliger middelet' er en grei rettesnor.

Det samme gjelder politiets forferdelige praksis som kalles forebygging gjennom forvaltning. Noe som i korte trekk går ut på at politiet kan fatte vedtak om at man for eksempel skal miste førerkortet dersom man for eksempel spiller høy musikk på natten for ofte. Eller viser andre tegn på å ikke oppfylle den enkelte politijurists subjektive skjønn for edruelighet. Helt uten nødvendig sammenheng med brudd på veitrafikkloven eller andre lover som regulerer det man gjør bak rattet i en bil.

Dette med forebygging gjennom forvaltningsvedtak er påpekt og påklagd av flere instanser. Domstoler, ledende jurister og politikere har pekt på at dette er i strid med lovens intensjon. Politiet trekker på skuldrene av det hele, ignorerer påtale og sier med dårlig skjult arroganse at de avventer en avklaring i Høyesterett.

En rettsstat kan ikke ha en politistyrke som lager 'lover' etter eget forgodtbefinnende.

3
Rhabagatz Du snur det på hodet. Stortinget har begrenset slik bruk av narkotikahund til toll, fengsel og militære nstallasjoner. Ellers er det å se som rankakelse, og kan bare skje mod domst...

Her er ei sak frå ein vidaregåande skule kor politiet kom for å informere om narkotika og brakte med narkohund og 2 elever vart arresterte.

Det som kanskje er mest interessant her er linken i denne reportasjen til retningslinjer.

Her har politiet tydelegvis lov å utføre slike ransakingar på skular.

Legg forresten merke til at politiet skriv at elevane kan nekte å la seg undersøkje i felles areal, samstundes som at politiet treng berre og avtale med rektor når dei kan kome og elevane skal ikkje ha beskjed. Eg trur det kan verte vanskeleg å ivareta denne friviljugheita når det gjeld å bli undersøkt når politiet plutseleg står der med narkohund.

1

Med ujevne mellomrom leser vi om skoleaksjoner med generøs bruk av to- og firbente betjenter.

Jeg har forstått det slik at ved enkelte skoler er forholdene så ille at skolens ledelse ber om slike aksjoner. Skal da politiet unngå å aksjonere ?

1
Justice 96 Skandaløst hele opplegget. Hva om de heller brukte ressursene på ordentlige forbrytelser. Hva med å gå etter bakmenn heller? Neida, ikke av interesse, da dette vil kreve en viss in...

Hva om de heller brukte ressursene på ordentlige forbrytelser. Hva med å gå etter bakmenn heller? Neida, ikke av interesse, da dette vil kreve en viss innsats.

De bruker ganske store ressurser for å ta bakmenn. Men selv om de vet hvem de er, må politiet være sikre på at de kan ta ut siktelse mot dem og få de dømt. Og det vil da si at de må kunne føre bevis i retten for kriminelle handlinger. Og hvor lett er det, tror du . . . . ?

Politiet vet i mange tilfeller hvem som er bakmenn, men kan ikke bevise i en rettsal at de har begått kriminelle handlinger.

1
NiGoZeroIchi [sitat…] Men siden politiet fortsatt gjør det helt åpent på denne måten, kan man anta at det ikke har blitt gitt et veldig tydelig signal til politiet om dette. Er det en klar lovt...

Du snur det på hodet.

Stortinget har begrenset slik bruk av narkotikahund til toll, fengsel og militære nstallasjoner. Ellers er det å se som rankakelse, og kan bare skje mod domstolkjennelse, med eksplisitt samtykke eller ved anholdelse. Riksadvokaten har presisert dette overfor politiet, men likevel fortsetter politiet med denne ulovlige praksisen.

At myndighetene og påtalemyndighetene er slepphendte med å håndheve loven på dete området er virkelig bekymringsverdig. Vi har altså et politi som opererer på siden av loven og myndigheter som ser en annen vei.

2
Rhabagatz Jeg tror du misfortår poegnt. Ingen sier at politiet ikke skal gjøre jobben sin. Men også politiet må følge reglene. Politiet kan, ved skjellig grunn til mistanke, be om å få ransa...

Bruk av narkohund er å anse som en ransakelse.

Men siden politiet fortsatt gjør det helt åpent på denne måten, kan man anta at det ikke har blitt gitt et veldig tydelig signal til politiet om dette. Er det en klar lovtekst, er det en lovtolkning som kan være uklar, og som det er uenighet om?

1
NiGoZeroIchi Å ha ei bikkje som snuser på folk? Jeg ser ikke helt at det er der eventuelle problemer ligger... Så lenge eget bruk og besittelse til eget bruk er ulovlig, så lenge man "høyere op...

Jeg tror du misfortår poegnt. Ingen sier at politiet ikke skal gjøre jobben sin. Men også politiet må følge reglene.

Politiet kan, ved skjellig grunn til mistanke, be om å få ransake deg. Om du ikke går med på det, kan de anholde deg, så ransake deg. Bruk av narkohund er å anse som en ransakelse.

Når politiet tar en hund med på et sentralt sted som en togsatsjon, så skanner de alle forbipasserende. Det er ikke lov - iht loven.

Saken her er enkel - politiet foretar gjentatte brudd på loven helt bevisst, og fortsetter slik fordi det ikke får konsekvenser for dem.

Om du skulle mene at slike ransakelser burde vært tillatt, så er det en annen sak, men det endrer ikek det faktum at politiet bryter retningslinjene.

3
TimoBlomqvist Ingen ryggrad. Diktaturets bestevenn.

Det dreier seg om lover fattet på demokratisk vis i et demokratisk samfunn; lover som blir håndhevet av et politi som får sin myndighet av demokratiske styresmakter.

Man kan mislike lovene, man kan fritt engasjere seg for å få de forandret - her kommer de demokratiske rettighetene inn. Men så lenge lovene er som de er, må man regne med at man kan bli tatt når man bryter dem. Det har ikke noe med diktatur å gjøre.

1
Laster...