Stortingsvedtak som ikke forholder seg til nødvendig tidsbruk for å få det gjennomført det vil risikere å ikke bli gjennomført innen den fristen Stortinget har satt. rett og slett fordi den fristen var urealistisk.

Man kan ta et åpenbart eksempel der Stortinget bestemmer at innen i morgen skal alle nordmenn ha blitt ferdigvaksinert mot covid. Stortinget kan vedta dette så mye de bare orker men det kommer ikke til å skje for det.

Så er selvsagt spørsmålet i dette tilfellet om Stortinget har vedtatt noe med en frist som egentlig ikke er mulig å overholde eller om det er regjeringen som ikke bruker nok ressurser på å få det gjennomført før fristen. Hva regjeringen skal nedprioritere av andre stortingsvedtaksgjennomføringer blir da et spørsmål som bør stilles.

Det denne saken viser er uansett at Stortinget har vedtatt noe de egentlig ikke vet konsekvensene av og heller ikke hadde noe forslag om hva det skulle erstattes med. Slik populisme gir slike resultater som vi ser her. Det er en grunn til at alle folkevalgte organer bør fatte sine beslutninger først etter at saken er utredet av administrasjonen. Ellers er faren overhengende for at vedtaket ikke lar seg gjennomføre etter en frist dratt opp fra baken til de som vedtok den.

Alt ut fra en helt håpløs ide om at man ikke skal kunne si det åpenbare at eldre kan være en fare for seg selv og andre trafikanter når helsen svekkes med alderen. Er disse eldre små persilleblad som ikke tåler å høre det åpenbare? Det er det flertallet på Stortinget i realiteten sa med sitt vedtak. Det samme flertallet har imidlertid ingen problemer med å si det samme om unge sjåfører igjennom de særbestemmelser som gjelder for dem.

Men det er vel igjen de eldre som skal skjermes mot alt "vondt". Håper ingen forteller de eldre at de stå i fare for å dø...

1

Sjåføren har ansvaret for å være skikket til kjøringen, ikke en "pilletriller". Denne attestsaken burde aldri vært innført i første omgang og er en særegenhet som Norge har etablert, helt i utakt med resten av den bilkjørende verden. Et land som Norge med mye grisgrendt bosetting og med en ganske lav biltetthet og lave fartsgrenser i europeisk målestokk. Majoriteten av ulykker, og de mest alvorlige ulykkene skjer i yngre aldersklasser, så det er der restriksjoner og tiltak vil bedre trafikksikkerheten.
Mistenker her at det er yngre fartsglade som ønsker de eldre vekk fra veien fordi de kjører for sakte for "Teslagenerasjonen"

3
ostgote Sjåføren har ansvaret for å være skikket til kjøringen, ikke en "pilletriller". Denne attestsaken burde aldri vært innført i første omgang og er en særegenhet som Norge har etabler...

Majoriteten av ulykker, og de mest alvorlige ulykkene skjer i yngre aldersklasser, så det er der restriksjoner og tiltak vil bedre trafikksikkerheten.

Ut fra dette antar jeg at du ikke prinsipielt er motstander av tiltak mot bestemte aldersgrupper dersom disse aldersgruppene viser seg å ha en forhøyet risiko i forhold til gjennomsnittet. Stemmer det at du ikke har noen problemer med restriksjoner basert på alder eller er det bare de unge det er greit å single ut på grunn av alder mens det er uhyrlig å gjøre det samme med de eldre?

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Ut fra dette antar jeg at du ikke prinsipielt er motstander av tiltak mot bestemte aldersgrupper dersom disse aldersgruppene viser seg å ha en forhøyet risiko i forhold ti...

Jeg synes du bommer grovt her. Poenget er at det er et stortingsvedtak samferdselsministeren velger å ikke følge opp. Det er alvorlig brudd på parlamentarismen. Vi må anta at stortingsflertallet var klar over konsekvensene. I alle tilfelle er den rette fremgangsmåten å ta det opp i Stortinget, ikke å unilateralt overstyre Stortinget. Om dette er så problematisk burde regjeringen ha stilt kabinettspørsmål.

1
Rhabagatz Jeg synes du bommer grovt her. Poenget er at det er et stortingsvedtak samferdselsministeren velger å ikke følge opp. Det er alvorlig brudd på parlamentarismen. Vi må anta at stort...

For det første så tar jeg opp hykleriet til den jeg svarer i innlegget over i det innlegget du nå svarer på. jeg nevner ikke noe som helst om hvorvidt samferdselsministeren skulle ha gjennomført dette allerede eller ikke så jeg er litt usikker på om du egentlig svarer på feil innlegg her.

Hykleriet går ut på at det er helt greit med restriksjoner og spesielle tiltak mot unge men ikke for eldre. Det er altså det hykleriet jeg tar tak i meg mitt svar.

Når det gjelder det du skriver så har jeg intet sted sagt at samferdselsministeren ikke skal gjennomføre stortingsvedtaket. Jeg har imidlertid forklart for TS hvorfor noen vedtak i folkevalgte organer ikke blir gjennomført slik de blir vedtatt. Det er noe ganske annet enn å si at vedtakene ikke skal bli gjennomført.

Det er helt vanlig at når politikere vedtar ting, med tidsfrister, som ikke lar seg gjennomføre så kan ikke administrasjonen, eller regjeringen i dette tilfelle, trylle å få vedtakene gjennomført. Vi må faktisk anta at stortingsflertallet overhode ikke visste om konsekvensene og visste noe om hvor lang tid gjennomføring av vedtaket skulle ta. Det hadde de visst dersom de før de vedtok dette hadde fått det utredet. Det er selve grunnen til at ethvert politisk vedtak blir så fordømt mye bedre dersom noen som har mer kunnskap enn politikerne faktisk utreder det for dem.

Å bli valgt til politiker, selv stortingspolitiker gir deg ingen superevner til å forstå og være klar over konsekvensene av de vedtak du fatter. Velger man da med de forholdsvis begrensende evner man har som politiker å vedta ting man overhode ikke vet konsekvensene av og overhode ikke vet hvor lang tid det tar å gjennomføre det så risikerer man at man vedtar ting som ikke lar seg gjennomføre innen tidsfristen.

Praksis er da at administrasjonen er da innen offentlig forvaltning knyttet til politiske vedtak at de som er satt til å gjennomføre vedtaket så fort som mulig kommer tilbake til det folkevalgte organet og forteller dem hvorfor dette vedtaket ikke lar seg gjennomføre innen fristen, eller ikke lar seg gjennomføre overhode dersom det er tilfellet.

Dette skjer ukentlig i norske kommuner der administrasjonen forklarer politikere som har vedtatt, noe uten forutgående utredning, at dette ikke er mulig på grunn av at de ikke også finansierte det, at kommunen ikke har myndighet på området eller at det rett og slett forutsetter ulovlige handlinger fra kommunen side.

For regjeringen i dette tilfelle så ser det ut som de må forklare stortingsflertallet at det finnes regler for hvordan forskrifter vanligvis skal igjennom utredning og høringsrunder før de blir implementert. Dette er enten vedtatt av Stortinget eller i det minste en etablert praksis som blir fulgt av ulike regjeringer utenom i spesielle situasjoner. Dette burde flertallets politikere selvsagt vite men det nærmer seg jo valg så det var om å gjøre å få vedtatt noe de kunne få stemmer på og da kunne de ikke vente på en slik vanlig praksis.

Jeg ser at det er noen i flertallet som mener at regjeringen skulle forskuttert at Stortinget skulle vedta dette vedtaket, noe som ville vært en helt håpløs disrespekt for stortinget å anta at Stortinget ville vedta noe før de vedtok det.

Administrasjonen, i dette tilfelle regjeringen, starter arbeidet med saker som blir vedtatt uten utredning, når vedtaket faktisk fattes. Alt annet er å forskuttere stortingsvedtak som de ikke skal gjøre.

Så da er vi der at vi har et vedtak som samferdselsministeren har orientert Stortinget om at han ikke klarer å få gjennomført innen satte tidsfrist fordi han da må bryte andre regler knyttet til saksgangen for forskriftsendringer. Stortinget hadde da mulighet til å gjøre nye vedtak som instruerte regjeringen til å gjennomførte dette uten den vanlige utredningen og høringsrunden. De valgte å la være og godtok dermed utsettelsen med det. At de samtidig går ut i media å klager istedenfor å bruke Stortingssalen til å fatte klare å tydelig vedtak om at regjeringen skal skrote både utredning og høringsrunde, er som det bruker å være.

Det er jo best å skylde på andre for det dårlige forarbeidet de selv gjorde i forkant av vedtaket sitt.

Så får vi se hvordan en eventuelt ny samferdselsminister etter valget vil ha dette gjennomført første dagen i jobben. Jeg tipper at vedkommende vil velge å vente på at utredningen er klar og at det også gjennomføres en høringsrunde.

fortsettelse følger da vi nå ikke får lov til å skrive mer enn 5000 tegn.

1
Rhabagatz Jeg synes du bommer grovt her. Poenget er at det er et stortingsvedtak samferdselsministeren velger å ikke følge opp. Det er alvorlig brudd på parlamentarismen. Vi må anta at stort...

Fortsettelse

Men nei det er ikke noe brudd på parlamentarismen. Det er slik parlamentarismen fungerer. Stortinget vedtar og regjeringen skal gjennomføre. Dersom stortingsvedtaket ikke er mulig å gjennomføre (at det forutsettes trylling, lovbrudd, brudd på vanlig praksis, etc.) så skal regjeringen snarest mulig informere Stortinget om dette og det er da opp til Stortinget å avgjøre hva de skal iverksette av tiltak overfor regjeringen. Gjør de ingen tiltak så godtar de i prinsippet regjeringens forklaring på hvorfor stortingsvedtaket ikke lot seg gjennomføre og innfinner seg med det.

Å gå til pressen å klage er ikke en del av hvordan parlamentarismen er tenkt å fungere.

Så dersom dette var problematisk så burde Stortinget stilt mistillitsforslag. Ingen regjering stiller kabinettspørsmål før Stortinget har stilt mistillitsforslag. Så her er det Stortinget som må gjøre manne seg opp til å stille mistillitsforslag for å få gjennomført et vedtak de ikke gadd å få saken utredet for og som forutsetter at man setter vanlig praksis for forskriftsendringer til side. Merkelig nok har stortingsflertallet ikke hatt guts nok til å tenke tanke på at det skulle være deres neste skritt.

1
BornOnThe4thOfJuly [sitat…] Ut fra dette antar jeg at du ikke prinsipielt er motstander av tiltak mot bestemte aldersgrupper dersom disse aldersgruppene viser seg å ha en forhøyet risiko i forhold ti...

Uten tvil er nok de eldre betydelig mer seg selv bevisst og når det gjelder bilkjøring , legger inn årene og sertifikat når alderen tilsier det. Bevisene finnes, for de eldre førerene, de er mange .......men ingen fra de yngre....som finner ut at de ikke er skikket til å føre en bil? De er flere.

1
perchri Uten tvil er nok de eldre betydelig mer seg selv bevisst og når det gjelder bilkjøring , legger inn årene og sertifikat når alderen tilsier det. Bevisene finnes, for de eldre fører...

Den forhøyede risikoen knyttet til de to aldersgruppene er begrunnet med ulike årsaker. Ja det finnes tall på dette.

For de eldre så er det den uvilkårlige svekkelse av mange av kroppens funksjoner som det hadde vært fint om var på toppnivå, som er hovedgrunnen. Også svikende egenskaper som forhindrer dem i være seg bevisst noe som helst. Demens har tross alt den effekten at bevisstheten er noe svekket og begynnende demens er ikke nødvendigvis noe man lett oppdager selv.

For de eldre vil det uvilkårlig bare bli dårligere og dårligere jo eldre man blir. Dette i motsetning til de unge. De vil faktisk bedre seg år for år med mer erfaring og mindre risikovillighet.

Når ting vil bedre seg for de yngre med årene er det selvsagt ikke noe særlig fornuft i at noen dem skal gi opp sertifikatet. De blir som sagt bedre sjåfører med årene og dersom de var kapable sjåfører i fjor så er sannsynligheten stor for at de er bedre sjåfører i år. Altså motsatt av hva som gjelder for de eldre som med stor sannsynlighet blir dårligere sjåfører for hvert år.

Nå var imidlertid innlegget mitt knyttet til hykleriet knyttet til at det var greit med inngripende tiltak mot de unge men ikke mot de gamle.

1

Her handler det nok enkelt og greit om kontrol og ikke noe annet. Det er ingen grunn til at vi skal ha en slik særlov i Norge til å begynne med. Snarere tvert om. Dette er nok mer av den Urbane Oslo-eliten sitt markeringsbehov og selvsagt spiller det sikkert inn at de eldre ikke har like mange Teslaer som Latte-eliten.

Selv kjører jeg ikke bil, noe som faktisk irriterer arbeidsgiver mye, men da kan jeg også si mer nei til påkallingstjenester på kort varsel og hver gang det kommer en ellen annen rotte og syter, så sier jeg bare at jeg "jobber for å være klima-nøytral".

Å gi fastlegene enda en meningsløss oppgave som de gis ansvar for (hvis noe "skjer" med en eldre bilfører vil vel dette lede til at fastlegen fårr skylda) er meningsløstt og mange av fastlegene har rett og slett hverken baller eller ryggrad til å stå

At regjeringsbyråkratene haler ut dette stortingsdirektivet har sikkert ingenting å gjøre med at de håper å få det reversjert etter neste valg.

Erna-regjeringen er jo den mest tyranniske regjering i Norges historie.

2
Laster...