Norge kan bli bedt om å ta imot klimaflyktninger når den globale oppvarmingen nærmer seg sitt maksimum, da bør vi avtale å ta imot de som vil ta imot oss når istiden setter inn og vi blir klimaflyktningene. CO2-innholdet i Jordens atmosfære har ikke noe i slike betraktninger å gjøre. Drivhuseffekten er bra for plantene, derfor bør menneskene la drivhuseffekten være i fred.

2

Ideen til Grubles om at det er økt utstrømming av jordvarme som skaper dagens globale oppvarming er tull og tøys. Dessuten er Grubles påstand om at klimavitenskapen har oversett jordvarmen er så feil som den kan bli.

Jordas sammensetning, oppbygging og utvikling fra dannelsen til i dag er en sentral del av faget geologi. Vulkanisme og annen seismisk aktivitet som slipper ut jordvarme er velkjent stoff for geologer: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/geolog

Geologene har studert og målt utstrømminen av jordvarme og funnet at den utgjør 0,05 Watt per kvadratmeter (jordoverflate):

Overall, Earth's interior contributes heat to the atmosphere at a rate of about 0.05 watts per square meter while incoming solar radiation adds about 341.3 watts per square meter.

https://ugc.berkeley.edu/background-content/earths-internal-heat/

Hvis vi ser på energiregnskapet på jordoverflaten kommer ca. 160 Watt per kvadratmeter av solinnstrålingen ned til bakken. I tillegg mottar bakken hele 330 Watt per kvadratmeter i form av varmestråling fra atmosfæren (drivhuseffekten).

Bilde

Jordoverflaten mottar m.a.o. ca. 490 Watt per kvadratmeter varme (fra sol pluss drivhuseffekten), mens jordvarmen som Grubles mener står bak den globale oppvarmingen bidrar med fattige 0,05 Watt per kvadratmeter, dvs. et musepiss i havet.

Den som vil sette seg inn i dette tema anbefales å lese Trenberhs artikkel:
https://www.cgd.ucar.edu/staff/trenbert/trenberth.papers/BAMSmarTrenberth.pdf

2

Del II
Klimaforskere som er CO2-fanatikere, forsøker å forvirre vanlige mennesker. Eksempelvis påstår de at vi allerede har en istid. Dette er en løgn fremsatt av Wikipedia, som påstår at glasiologenes «istid», definert ved at minst én av Jordens poler er islagt hele året, er den vanlige. Vel, den er ikke vanlig lenger: Det bekreftes herved at en istid varer i ca. 100 000 år, at middeltemperaturen er ca. 5 grader Celsius kaldere enn i dag, og at isen over Oslo kan bli 1-2 km tykk. Det bekreftes videre at ovennevnte lenkes iskjerneprøve beskriver 4 påfølgende istider de seneste 450 000 årene, hvor de globale oppvarmingene mellom disse 4 istider umulig kan være menneskeskapte. CO2-fanatikere har tapt så mange klimadiskusjoner de senere år, at det ser ut til at de nærmest har sluttet å diskutere og heller støtter seg på CO2-fanatikere som har infiltrert EU, FNs klimapanel og Stortinget. Flertallet av debattantene i VGDs tema «Miljø og klima» er enige i at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt. Dette kan indikere at samfunnet er utsatt for den største skandalen i moderne tid, hvor CO2-fanatikere urettmessig har beriket seg på bekostning av vanlige menneskers dårlige samvittighet. Politikerne er på vei til å ruinere samfunnet med sitt såkalte «grønne skifte», som i korthet går ut på å drepe de grønne plantene og skaffe penger i statskassen uten å miste stemmer.

Hva forårsaker så den periodiske globale oppvarmingen? Etter alt å dømme er det Jorden selv: Jordens kjerne holder ca. 5 000 grader Celsius. Radioaktiv nedbryting i Jordens indre skaper trykk og varme som slipper ut gjennom ca. 100 000 undersjøiske vulkaner og ca. 80 000 km med tektoniske plater langs Jordens midthavsrygger og varmer opp havet og atmosfæren i forkant av en istid, og når så temperaturen reduseres og massene størkner under istiden, plugges hullene igjen. Hele prosessen gjentas med ca. 100 000 års mellomrom, jf. lenken, som gir et empirisk bevis for periodene.

Det er problematisk når «vanlige» mennesker etter hvert blir vant til å betrakte «feilkoblinger» som normale, hvorved mange feilaktig vil gå ut ifra at det må være korrekt at CO2 skaper global oppvarming, og at CO2 er noe man bør unngå å slippe ut i atmosfæren. En påstand om at CO2 ikke skaper global oppvarming, men gir bedre betingelser for livet generelt og de grønne plantene spesielt, og at vi derfor burde slippe ut mer CO2 til atmosfæren, blir ikke engang tatt alvorlig i dag, følgelig må noe være fundamentalt galt.

Vi har slått fast at noe er galt, og angitt årsaken til nevnte «feilkobling» som CO2-fanatisme, dermed blir spørsmålet: Kan menneskene faktisk ende opp med å utrydde seg selv? Tenk over det, eller bedre, se nyhetene på TV, og se om ikke CO2-fanatisme får en stor del av nyhetsdekningen. Det at man kan forutse mange «feilkoblinger» i løpet av en gitt nyhetssending, er absolutt noe dagens mennesker bør ta alvorlig. Snart kan halvparten av alle Jordens penger gå til CO2-fanatikere: I deres hode vil de redde verden, og de vil ikke gi seg før de må, de vil plage andre mennesker helt til de får det som de vil. Hvis ikke, vil de sannsynligvis påstå at de aldri har forlangt et rødt øre, utenom prisen de betalte for å forsøke å redde verden. De vil altså ikke ta ansvar, derfor må vi andre ta ansvaret.

1

Del III
Hvis man mener at fanatisme er en forkastelig styringsideologi, bør man være på vakt mot CO2-fanatisme, ettersom styringsmålet å drepe de grønne plantene – bevisst eller ubevisst – sannsynligvis vil gi en meget dårligere verden enn den de fleste ønsker, hvorfor en advarsel anses å være på sin plass. Det hjelper lite hva godt noen gjør, hvis CO2-fanatikere får fortsette å ture frem. I fremtiden vil menneskene og naturen kunne leve godt med miljøvennlig kjernekraft, men vi er ikke der ennå. Høye priser på strøm, drivstoff, gjødsel og mat, vareknapphet, inflasjon og høye renter, alt dette har CO2-fanatikere hovedansvaret for: Deres forsøk på å bytte ut både kull, gass, olje og kjernekraft med strøm, kunne jo ikke gå. Det sier seg selv at CO2-fanatikernes forsøk på å endre den periodiske globale temperaturøkningen ved, av alle ting, å redusere CO2-innholdet i atmosfæren og drepe de grønne plantene, både vil koste uendelig mye, utrette uendelig lite og være svært skadelig for alt liv på Jorden. Vi kan vanskelig gjøre noe med temperaturen i Jordens indre.

Å forsøke å fjerne CO2 fra atmosfæren, vil ikke hindre varmen inne i Jorden fra å slippe ut: CO2 vil kun hindre denne varmen i å slippe ut i verdensrommet i noen få timer, innen natten er omme vil det erfaringsvis bli kjølig igjen. Når over 90 % av Jordens masse holder over 1 000 grader Celsius, forstår man at CO2-fanatikere er i ferd med å begå den største forbrytelse av alle: Å strupe alt liv på Jorden. Og selv om de ikke klarer det, tyder alt på at de vil ruinere planeten vår, dersom de ikke blir stoppet. Dessverre har CO2-fanatikere vanæret tidligere miljøvernforkjempere i den grad at man i dag må se på miljøvernere som mulig suspekte mennesker, inntil man kan utelukkes at de er CO2-fanatikere som ikke tenker over hva de gjør, og det de gjør, er å drepe de grønne plantene.

Løsningen er innlysende: Vi må tillate menneskeskapte klimautslipp, og i stedet konsentrere oss om å hindre skadelige utslipp. Det at mange ikke er i stand til noe så elementært, viser tydelig at verden vil kunne stå helt på randen av en katastrofe dersom menneskene ikke får bukt med CO2-fanatismen, som har i seg alle elementer til å kunne utarme alt liv på Jorden. Selvsagt kan mennesker gjøre mye godt, men det vil nytte lite hvis store ressurser kastes bort på å dyrke CO2-fanatismen i alle dens former og avskygninger. CO2-fanatisme har et innebygget potensial til å kunne utrydde alt levende og etterlate Jorden øde og tom, en utryddelse som vil levne menneskeheten og deres primitive CO2-fanatisme liten ære.

Tanken på å forsøke å forhindre Jordens globale temperaturvariasjoner ved å drepe de grønne plantene, kan vanskelig skyldes annet enn fanatisme. Enkelte vil hevde at det kan skyldes uvitenhet, men kunnskap vil ikke hjelpe i dette tilfellet – CO2-fanatikere bruker til dels ufine midler, lar seg ikke overtale, foretrekker å henvise til CO2-fanatikere i forskernes og myndighetenes rekker, og betrakter sin sak som vunnet. CO2-fanatisme kan koste samfunnet ufattelig mye dersom den ikke blir stoppet. Man kunne konkludere med at CO2-fanatikere er kunnskapsløse, men det ligger trolig ingen logikk bak. Tvert imot ligger det ofte en positiv tanke bak, nemlig at alle må gjøre det de kan for å forhindre en global oppvarming. Dessverre er CO2-fanatisme feil tilnærming. Det beste Vesten kan gjøre i overskuelig fremtid, er å ta hensyn til naturens naturlige sykluser, ta høyde for å flytte bosetninger, dyre- og planteliv, og fordele byrden ved naturlige klimaendringer solidarisk, slik at rike land og frivillige kan betale en premie for en felles klimaforsikring. Det er langt frem dit, men det viktigste nå er å bruke fornuften og ikke utrydde de som gjør at vi holder oss i live, nemlig de grønne plantene: De må være første prioritet for alt levende på Jorden, og for alt vi vet, i hele universet.

FNs klimapanel har i dag ikke den nødvendige oversikten over havbunnen, og later til å være hardt presset av mennesker med aversjon mot hva de kaller «utslipp fra forbrenning av fossile brensler», altså mot menneskeskapte CO2-utslipp, muligens trigget av at jo mer penger de har bedt om, jo mer penger har de fått. Således må politikerne vurdere situasjonen på nytt, og si nei til å støtte opp om ytterligere CO2-tiltak, med henvisning til at dette dessverre har skjedd på sviktende grunnlag, og utgjør et blindspor hva angår Jordens periodiske globale temperaturendringer. Inntil kunnskapen om havbunnen er tilstrekkelig til å ta kvalifiserte beslutninger, bør politikerne kutte ut overføringer øremerket reduksjon av menneskeskapte CO2-utslipp, og heller støtte opp om nødvendig forskning vedrørende havbunnen.

1

"Ordet «CO2-fanatiker» beskriver en person som fremmer redusering av CO2 i Jordens atmosfære --"

Altså er ikke "de grønne" i vestlige land CO2-fanatikere. De vil bare hindre CO2-utslipp i sitt eget land, og kanskje naboland, men frammer samtidig de globale utslippene. Hva med "fanatisk nasjonal-alarmistisk karbon-fobiker"?

Prøv å finn svar på følgende påstand:
For hvert kullkraftverk som legges ned i den vestlige verden åpner Kina X antall nye kullkraftverk. Hvor stort er tallet X?

1

Jeg kan ikke si meg enig i Gruble påstander om at CO2 er en ubetydelig klimagass. Uten klimagasser og vanndamp ville jorda vært en isklump, uten muligheter for planter og dyr. Dette kan kalles en drivhuseffekt. Det har vært en betydelig økning av CO2 i atmosfæren, som sikkert virker inn på klimaet. Det er lite grunnlag for å påstå at varmen fra jordas indre har forandret seg så mye i løpet av noen millioner år.

Selvom CO2 kan bidra til global oppvarming er det feil å gjøre dette til en skremsel. Men det er på sin plass å følge med på hvordan energibalansen i hav, jordoverflate og atmosfære forandrer seg. Det er kompliserte sammenhenger som vitenskapen ennå ikke har funnet helt ut av. Sunn skepsis er noe annet enn negativisme.

1

For alt vi vet, kan Jordens hav begynne å koke, og glødende lava begynne å renne rundt i våre gater. Selv om det i dag er vanskelig å forestille seg slike scenarioer, kan de ha utspilt seg lokalt flere steder på Jorden, og da forstår man kanskje at atmosfærens under 0,05 % CO2-innhold ikke er relevant i denne sammenheng. CO2 er bra for plantene, derfor bør menneskene la plantenes CO2 være i fred.

1

Perspektiv:

Politikere vil sannsynligvis innbille seg at de aldri har vært CO2-fanatikere og at de har hatt andre og mer høyverdige motiver, og nekte for at de både har handlet uansvarlig og kastet bort tiden vår. Når skal de lære at CO2 har svært lite med Jordens oppvarming å gjøre, slik den er beskrevet her? Jorden er en glødende kule, og varmen slipper ut i perioder. Godta det, og slutt å redusere CO2-innholdet i Jordens atmosfære! Og til alle andre som tror at de må fjerne litt CO2 fordi de har dårlig samvittighet: Ligg unna, gjør heller noe nyttig! Helt til slutt vil jeg anbefale alle å stryke politikere som fremstår som CO2-fanatikere ved alle valg, slik at vi sammen kan bli kvitt CO2-fanatismen. Godt valg!

Forresten, hva med forskerne, har de ikke vist at menneskeskapte CO2-utslipp har skylden for Jordens globale oppvarming? Nei, nei og atter nei! Jordens ca. 100 000 undersjøiske vulkaner er ikke en gang kartlagt, og før man kan finne ut hvor mye varme undersjøiske vulkaner slipper ut, må man først vite at de eksisterer, dernest må de lokaliseres, og så må de tas i betraktning. Følgelig kan man slutte at de av verdens klimaforskere som mener den globale oppvarmingen er menneskeskapt, ikke har konkludert vitenskapelig ved å ta hensyn til alle vesentlige momenter, hvorved FNs klimapanel har fattet sine CO2-avgjørelser på utilstrekkelig vitenskapelig grunnlag.

1

Konklusjon:

Temperaturen i Jorden øker med ca. 25 grader Celsius pr. 1 000 meter, og verdenshavenes gjennomsnittsdybde er ca. 4 000 meter. Hvis nesten alt vannet ble fjernet, ville havbunnen holdt ca. 100 grader Celsius. Med andre ord: Det lille vannet som var igjen på havbunnen, ville ha kokt. Merk at årsaken ikke er vulkanske utbrudd, men at havets bunn i gjennomsnitt er ca. 4 000 meter nærmere Jordens kjerne enn null meter over havet. I tillegg kommer så at de radioaktive prosessene i Jordens indre skaper trykk og varme som presses ut via Jordens ca. 100 000 undersjøiske vulkaner og ca. 80 000 km med tektoniske plater langs Jordens midthavsrygger. Dermed er årsakene til Jordens globale oppvarming angitt.

Når CO2 ikke en gang er faktor i den globale oppvarmingen, sier det seg selv at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt. Forskerne har simpelthen forsket på CO2 og funnet ut at den må ha skylden for den globale oppvarmingen fordi de får betalt for det via budsjettene politikerne har finansiert fordi man mistenkte at menneskeskapte utslipp kunne være årsaken. Man kan ikke anklage forskerne for at de er forledet av politikerne. Det man imidlertid kan kreve, er at finansieringen av CO2-forskning og CO2-tiltak må opphøre, og at politikerne tar til etterretning at vi står foran en empirisk global oppvarming i forkant av en ny istid. Vi må heretter ta høyde for at Jordens periodiske globale temperaturendringer over ca. 100 000 år vil være på agendaen i overskuelig tid fremover. Samspillet mellom naturen og alt levende, med hovedvekt på betydningen plantene har for livet på Jorden, må gis en fremskutt posisjon i skolen, slik at man lærer at å tilføre atmosfæren CO2 er fordelaktig for både planter, dyr og mennesker.

Lenker:

https://no.wikipedia.org/wiki/Eem_(interglasial)

https://geo365.no/geoforskning/jordens-indre-krefter/

https://www.sintef.no/siste-nytt/2010/norge-bor-bore-etter-energi-fra-jordas-indre/

https://vgd.no/t/Milj%C3%B8-og-Klima/2000175-tror-du-klimaendringene-er-menneskeskapte

https://fakta360.no/2022/04/52-klimarealistiske-nettsider-fra-over-50-000-forskere/?fbclid=IwAR3nW7lMf4rVYCeqnMuapzdyrURIYS8_pUI3fnevEjBAYozWpOa5ZW8lp6Y

https://www.norskpetroleum.no/petroleumsressursene/hvordan-dannes-petroleum/

https://www.norskpetroleum.no/wp-content/uploads/68-Petroleumsystem-N_01032015.png

Flammene i sistnevnte lenke kan passende illustrere den globale oppvarmingen.

1

Epilog:

Hvor kommer den egentlige globale oppvarmingen fra? Se lenken fra SINTEF:

«Det er nemlig slik at 99 prosent av jordkloden har en temperatur på over 1 000 grader celsius.»

At den 5. globale oppvarmingen på 450 000 år er over oss, er vitenskapelig bevist:

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Vostok_Petit_data.svg

Altså finnes ingen grunn til å tro at mennesker har noe med den globale oppvarmingen å gjøre. Følgelig er man tvunget til å formode at de som påstår at dagens globale oppvarming er menneskeskapt, er CO2-fanatikere. Alternativet ville være å formode at folk flest ikke var i stand til å forstå at Jorden er glødende inni, og at varmen slipper ut i perioder i forkant av en istid.

Ja vel, så har ikke folk flest brydd seg om å sette seg inn i Jordens periodiske globale oppvarminger, men man bør jo forvente at de som påstår at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, har satt seg inn i det. Det har de altså enten ikke gjort, eller de fornekter Jordens periodiske globale oppvarminger, eller de er fanatikere som ikke bryr seg om logiske sammenhenger. De som bare tror at dagens globale oppvarming er menneskeskapt, stiller i samme klasse som de som tror at Jorden er flat, eller at månelandingene er konspirasjonsteorier.

Det som burde bekymre dagens mennesker, er følgende: Hva vil fremtidens mennesker tro om oss primitive mennesker, hvis ingen står frem og protesterer? De vil jo måtte slutte at vi må ha vært intelligensmessig, psykisk og kognitivt underlegne. Sannheten er ganske enkel: Vi hadde problemer med enkelte CO2-fanatikere, samt at samfunnet vårt ikke var tilstrekkelig motstandsdyktig mot at de som skrek høyest urettmessig ble hørt. Også det at CO2-fanatikere fikk infiltrere bl.a. FNs klimapanel, må ta en del av ansvaret. Bløffen fra FNs klimapanel om tusenvis av forskningsartikler som viser at CO2 er den store skurken, veier også tungt i forsøket på å forklare hvorfor menneskenes dårlige samvittighet førte til at man faktisk trodde at den globale oppvarmingen var menneskeskapt, på samme måte som mange mennesker trodde på hekser i middelalderen. Noen vil kanskje peke på korrupsjon, andre at man får som fortjent når midler øremerkes av politikerne til på forhånd definerte formål.

Og dagens CO2-fanatikere, hva skal vi gjøre med dem? En ting vi kan gjøre, er å se til at de får minst mulig med styre og stell å gjøre. Merk at årsaken til at nesten ingen CO2-fanatikere protesterer mot artikler som denne, er at de forstår at de vil tape en eventuell diskusjon, og når de vet at de allerede har infiltrert dagens styre og stell, tror de at de har lurt dagens mennesker trill rundt. Å tro at menneskeskapte utslipp etter den industrielle revolusjonen har skapt dagens globale oppvarming, er som å benekte at Jorden er en glødende kule hvor pågående radioaktive prosesser har ansvaret for Jordens periodiske globale oppvarminger – og at de globale oppvarmingene ikke er periodiske, er rett og slett umulig å benekte, ettersom det er bevist av ovenstående lenkes iskjerneprøve. Selv om det ene ikke utelukker det andre, finnes ingen objektiv grunn til å benekte at de radioaktive prosessene som foregår i Jordens indre, er årsaken til Jordens globale oppvarminger.

1

Det er nok «butikk» i CO2 sitt navn man taler om. Avgifter ikke minst, samt alle arbeidsplasser innkorporert i CO2. Bare det å ha politiske meninger om å endre temperaturen, burde kloklig tanken om å finne på noe annet å gjøre.

1

Solen er ca. 150 millioner km unna og varmer opp Jorden noen få cm i dybden, mens det koker 4 000 m under oss, og varmen stiger opp. Jordvarmen er av en høyere størrelsesorden enn solvarmen for oss. Sitat:

«Disse kreftene angår oss. En gang iblant kan de utløse raske og voldsomme hendelser på jordoverflaten, slik som for eksempel vulkanutbrudd, jordskjelv, ras og flodbølger. Det er også Jordens indre energi som er opphavet til jordvarmen som hele tiden siver ut fra Jordens overflate, og som gjør at vi kan bygge frostfrie kjellere uten kunstig oppvarming.»

https://geo365.no/geoforskning/jordens-indre-krefter/

Selv om Solen skulle endre sin varmestyrke i perioder på 100 000 år, ville det nok ha mindre med CO2 å gjøre, enn CO2 har med fanatisme å gjøre. Ønsker man dobbelt så store tomater i Norge, må et drivhus inneholde ca. 200 ganger så mye CO2 som Jordens atmosfære. Altså ville en dobling av CO2-nivået knapt vært merkbart. I tillegg ville også et drivhus med samme CO2-innhold som i atmosfæren gitt større tomater, så når effekten av selve drivhuset trekkes fra, blir CO2-effekten mindre. Hadde drivhuseffekten vært effektiv, hadde man ikke behøvd drivhus.

1
Laster...