rupaha DOeS skrev: ***************** Rart de ikke ser at Jesus har regjert siden han var her på jorden, og han er jo midt iblant oss nå. Det blir vel sagt noe sånt som "der to eller tre e...

Takk rupaha og Bajomor!

Ja, det er jo slik kristendomme har sett og forstått det. Men for Jehovas vitner er dette fremmed og ukjent. Guds rike ble jo opprettet omkring år 33, og Jesus Kristus satt seg jo på Faderens høyre side ved sin oppstandelse og himmelfart og regjerer 'midt i blant sine fiender', og når alle fiendene, den siste av fiende er døden, er lagt til skammel for hans føtter, "... da skal også Sønnen selv underlegge seg ham som la alt under ham, for at Gud skal være alt i alle." (1. Kor .15: 28)

Jeg forstår ikke at de kan blande inn Daniels bok med de "sju tider", som liksom skulle bli 2520 år? Det finnes jo heller ingen slik fortolkning i NT av de første kristne. Men det var en "smarting" som het John Aquila Brown, som antagelig var den første som foretok det regnestykket i 1823. Kompajongen til Russell, Nelson H. Barbour, bygde videre på dette, som til slutt grunnleggeren av Jehovas vitner, Charles Taze Russell, tilegnet som sannhet. Det er bare utrolig at noen kan tro at denne tolknig har noen som helst verdi. At de 2520 år skulle ende i år 1914, da skulle alle nasjoner knuses! Bare det at alle Russells forutsigelser som pekte på år 1914 hadde slått feil, skulle man tro at det var modent for å kaste det på skraphaugen. Men nei, ved hjelp av manipulering og omtolkning ble denne ekstreme tolkning pustet liv i på nytt.

DOeS norge49@hotmail.com

2

Jeg stilte følgende spørsmål i tråden som ble stengt: Men hvis Kristi herrevelde helt siden hans oppstandelse og himmelfart har omfattet hele verden, hvordan kan det da ha seg at "hele verden" fortsatt, liksom på apostelen Johannes` tid, "ligger i det onde" (1. Joh.5: 19)?

"Du skal herske blant dine fiender!" Ettersom hensikten med Kristi rike eller regjering er å gjenforene hele skapningen med Gud og innordne den under hans suverenitet, forutsetter det at en del av skapningen er skilt fra Gud og befinner seg i opposisjon mot hans suverenitet når Kristi regjering har sin begynnelse. Da hensikten med Kristi herrevelde er å tilintetgjøre dette fiendskapet blir hans regjering nødvendigvis å herske blant hans fiender, som Sl. 110: 1, 2 hadde forutsagt:

"Herren sier til min herre: Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter! Fra Sion rekker Herren ut sin kongestav. Du skal herske blant dine fiender!"

Når begynte Salme 110: 1, 2 å bli oppfylt? Som det allerede er påpekt betoner de nytestamentlige bibelskribentene enstemmig at Jesus fikk sin makt ved hans oppstandelse og himmelfart. I overensstemmelse med dette faktum finner vi derfor at de også, gang på gang, siterer Sl. 110: 1, 2 på det som skjedde da. Apostelen Peter gjorde det allerede på den første pinsedagen etter Jesu himmelfart. (Apgj. 2: 34-36) Apostelen Paulus bruker samme anvendelse (Ef. 1: 20; Kol. 3: 1; Rom. 8: 34), likeså evangelisten Markus i 16: 19 og Peter igjen i 1. Pet. 3: 22. Hebreerbrevets forfatter siterer eller gjenspeiler gjentagende ganger Sl. 110: 1 for å understreke Jesu opphøyde stilling etter oppstandelsen. (Heb. 1: 2, 3, 13; 8: 1; 10: 12, 13 og 12: 2) Konklusjonen er altså uungåelig: Kristus opphøyes til Guds trone og begynte å herske blant sine fiender umiddelbart etter sin oppstandelse og himmelfart, som en oppfyllelse av Sl.110: 1, 2. Han kan derfor ikke ha begynt å herske "blant sine fiender" på et langt senere tidspunkt.

Den underlige idéen er blitt framført at Jesus riktignok ble opphøyd til Guds høyre side ved hans oppstandelse, men at han ikke kunne begynne å regjere før fiendene ble lagt som skammel for hans føtter! Heb. 10: 12, 13 brukes som støtte for denne tolkning:

"Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter."

I ordet "venter" i denne tekst leser man med andre ord inn at Jesus ikke kunne begynne å regjere, eller aktivt utøve sin makt, før fiendene ble beseiret! Men det er å misforstå hele hensikt ved Jesu regjering.

Det er sant at Sl. 110: 1 sier at Gud skulle legge fiendene som skammel for Kristi føtter. Men det betyr ikke at Kristus passivt venter på dette. I virkeligheten er det han som agerer mot fiendene. Men det er i Guds kraft han seirer, på samme måte som kong David vant seier over sine fiender i Guds kraft. Derfor fortsetter Salmen å si: "Fra Sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du skal herske blant dine fiender!" Det er Kristi mektige kongestav som rekkes ut mot fiendene. Han hersker midt iblant dem. En oversettelse sier til og med: "Dra kuende fram midt iblant dine fiender." (NW)

Kristi opphøyelse til Guds høyre side begynte altså ikke med en lang utdratt venting på at fiendene skulle legges til skammel for hans føtter. Han begynner heller ikke å regjere når fiendene er lagt for hans føtter. Tvert imot: Hans regjering opphører når dette har skjedd. Hans regjering er med andre ord en lang utdratt strid mot Guds fiender. Når de er beseiret, er hensikten med hans regjering fullbyrdet, og han kan overlate sin makt til Gud. Slik framstiller apostelen Paulus Kristi regjeringsperiode i 1. Kor. 15: 24-28:

"Så kommer enden, når han overgir sin kongemakt til Gud, Faderen, etter at han har tilintetgjort all makt, myndighet og velde. For han skal HERSKE SOM KONGE INNTIL Gud har lagt alle fiender under hans føtter. DEN SISTE FIENDE SOM TILINTETGJØRES, ER DØDEN. For 'alt la han under hans føtter'. ... Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle."

Kristus "ventet" (Heb. 10: 12, 13) derfor ikke på å få begynne å regjere. Det er en aktiv "venting", som gir seg uttrykk i å herske midt i blant hans "fiender". Paulus sier ikke at Kristi regjering begynner når fiendene er underkuet. Han sier aldeles klart at den slutter da, at Kristus "skal herske som konge inntil" fiendene er beseiret. T. C. Edwards sier meget treffende i sin kommentar til dette vers i A Commentary on the First Epistle to the Corithians (Minneapolis 1885):

"Dette vers betyr at Kristus regjerer til han, etter en lang utdratt strid, har lagt alle fiender under sine føtter. Kristi regjering er derfor ikke et millennium av fred, men en fortgående konflikt som munner ut i en endelig triumf." (1979 oppl., side 417) DOeS norge49@hotmail.com

1
DOeS Jeg stilte følgende spørsmål i tråden som ble stengt: Men hvis Kristi herrevelde helt siden hans oppstandelse og himmelfart har omfattet hele verden, hvordan kan det da ha seg at "...

DOeS skrev: ***************** Rart de ikke ser at Jesus har regjert siden han var her på jorden, og han er jo midt iblant oss nå.

Det blir vel sagt noe sånt som "der to eller tre er samlet, er jeg midt i blant dere". Når han kommer igjen for siste gang, skal vi jo ikke unngå å legge merke til det.

Det ble ikke mye svar å få fra "deterbaremeg"....

Det er noen fine innlegg du har, DOeS!

1
Bajomor Enig med rupaha.:-) Jesus ER her. Han har alltid VÆRT her. Og når Han kommer tilbake som Kongen, vil ALLE se Ham. Kanskje det er det som gjør at deterbaremeg ikke har kommet med no...

"Bajomor"..... Undertegnede har kommet med mange kommentarer og svar, men dersom ingen gidder å lese ordene, kan man vel spare seg..... Jeg akter ikke å gi ut noen bok a la Bibelen, men man behøver visst ikke andre ferdigheter enn å være glad i å skrive eventyr. Det er bare Jesu' beskrivelse av skriftlærde og fariseere som tiltaler meg..... Denne delen av Bøkenes Bok burde tas til etterretning av dagens "kristne"!

1
DOeS Jeg stilte følgende spørsmål i tråden som ble stengt: Men hvis Kristi herrevelde helt siden hans oppstandelse og himmelfart har omfattet hele verden, hvordan kan det da ha seg at "...

deterbaremeg til DOeS.

Det kan se ut som om vi snakker litt forbi hverandre, og jeg ser ut fra mitt innlegg at jeg kunne være litt mer klar, utfyllende. Så jeg skal gjøre mitt beste, prøver igjen.

Tanken om en Guddommelig ledet regjering er ingen ny tanke, allerede i Adam og Evas tid kan vi skimte konturene av dette riket. Den første profetien i Bibelen 1.Mos. 3:15: ”Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen”. Her ser vi hvordan Gud i ”symbolske ” vendinger forklarer at det er hans hensikt å bruke et redskap, en ”ætt”, som til slutt skulle knuse alle opprørske krefter. ( Man kan ikke si at dette var Guds hensikt fra begynnelsen, i og med at 1.Mos.1:31; sier, ” Gud så på alt det han hadde gjort, og se; det var overmåte godt). Opprettelsen av dette Riket blir gjort etter denne engelen som blir kalt satan Djevelen,( som betyr motstander og bakvasker), sitt fall, og hans og Adams opprør mot Guds rett til å styre. Man kan si at Guds overherredømme kommer til uttrykk på en ny måte. (Allerede med Kain ser vi hvordan ”satans avkom” skulle behandle ætten). Guds rike, ætten går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, man kan vel nesten kalle det en fremadskridende åpenbaring. En hemmelighet som gradvis blir åpenbart, for Guds folk, Matt.13:11. Etter hvert som tiden går blir behovet for et Guds styre mer og mer tydelig. Forholdene på jorden før vannflommen var forferdlige. Det står til og med at Gud angret at han hadde skapt menneskene.1.Mos.6:6. Jorden var full av vold (hvordan er det i dag forresten ?) Åndeskapninger hadde tatt bolig blant menneskene, og fått et avkom som blir kalt Nefilim. ( Muligens disse som blir omtalt i Gresk mytologi). I og med vannflommen gjord Gud det klart at han ikke tolererte at menneskene kunne fortsette å forderve jorden for evig. Han demonstrerte også sin suverene makt over jordens forskjellige elementer. Jeg hopper litt videre i historien. Hvem er så denne ætten? Gud inngikk en pakt med David om et rike, eller et kongedømme, 2.Samuel, 7:12-16. Davids og de andre konger, ble innsatt av Gud ved at de ble salvet, derav uttrykket ”Messias, den salvede”. Disse rikene tjente også som forbilde, eller modell i liten målestokk av, det kommene rike med Messias , Jesus Kristus, ” Davids sønn”, som Konge. ( Saul var vel den første kongen som ble salvet). Ettersom Messias skulle være en etterkommer av Abraham, Isak og Jakob, et medlem av Juda stamme og en sønn av David, måtte han bli født som et menneske. Gal.4:4. I Luk.1:26-33 kommer det frem at Maria , jesu mor, var av Davids ætt. Matteus 3:13-17 viser hvordan Jesus blir døpt, og salvet av Guds ånd til å være hans Messias. Han ble dermed utpekt som Konge i Guds Rike, også i himmelen skulle Jesus være konge, og ikke bare konge , men også prest. Sal. 110:1-4. fortsettelse følger. m.v.h, meg

Lykkelige er de som har et mildt sinn, for de skal arve jorden. (Matt. 5:5).

1
DOeS Takk rupaha og Bajomor! Ja, det er jo slik kristendomme har sett og forstått det. Men for Jehovas vitner er dette fremmed og ukjent. Guds rike ble jo opprettet omkring år 33, og Je...

deterbaremeg fortsettelse:

Når begynte så Jesus å herske i dette riket? Den regjering som ifølge Gud skulle gjøre ende på Satans verden, begynte ikke å herske da. Det er ikke noe som tyder på at det ”guttebarnet” som skulle styre nasjonene med jernstav”, og som symboliserte Guds Rike med Kristus som hersker, ble ”født” da og begynte og herske. Åp.12:1-10 Kristus måtte vente en tid, Paulus sier: ”Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. NÅ VENTER HAN BARE på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter” Hebreerne 10:12,13. Likevel kan vi si at Jesus begynte å herske fra år 33, 40 dager etter sin oppstandelse, etter pinsedagen hvor de kristne ble salvet av Jesus med Guds Hellige ånd Apg.2.( Husk hva uttrykket salvet står for). Det er disse som det snakkes om i Kol.1:13. Jesus begynte altså å herske over sin menighet av etterfølgere, det åndelige Israel, ( Heb.12-24) som med tiden skulle bli forent med ham i himmelen .Det er ”bare” et rike over de 144 000, som skal herske med ham i himmelen. Dette riket vil opphøre når den siste av dets undersåtter dør. Åp. 14:3,4. Men dette er ikke det rike som Jesus lærte sine etterfølgere å be om i ”Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. LA DITT RIKE KOMME.” Matt.6:9,10. Legg merke til forskjellen i Kolosserne 1:13, hvor det sies ” og overført til sin elskedes SØNNS RIKE” , mens det i Åpenbaringen 11:15 sies; Herredømmet over verden er tilfalt VÅR HERRE OG HANS SALVEDE, og han skal være konge i all evighet”. Det var dette Riket, eller den regjering som det vises til her i Åp. 11, som er den regjering som ble opprettet i 1914.

m.v.h, meg

Lykkelige er de som har et mildt sinn, for de skal arve jorden. (Matt. 5:5).

1
deterbaremeg deterbaremeg fortsettelse: Når begynte så Jesus å herske i dette riket? Den regjering som ifølge Gud skulle gjøre ende på Satans verden, begynte ikke å herske da. Det er ikke noe s...

”Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. NÅ VENTER HAN BARE på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter” Hebreerne 10:12,13. *********************

Ja, hva venter han på, jo, at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. Og den siste "fienden" er døden (det skjer ifølge dere på slutten av tusenårsriket). Han venter ikke på å bli konge til da, gjør han vel? Og hans fiender ble heller ikke lagt for hans føtter i 1914, for de eksistere jo fortsatt.

Så derfor er ikke Heb. 10: 12, 13 noe motsigelse for hans innsettelse i år 33. Det står jo ikke at Jesus venter på å få kongemakt, ikke sant. Men det står da vitterlig med rene ord av Jesus selv "Meg er gitt all makt i himmel og på jord" (Matt. 28: 18) Når det står at han fikk all makt, så går det ikke an å får mer makt enn all makt på et seinere tidspunkt, heller ikke i år 1914!

Salme 110: 1, 2 er en av de mest anvendte skrifsteder i NT. Og vi kan ikke komme forbi at de kristne bibelskribentene anvendte denne salmen som en oppfyllelse på deres tid, knyttet til Jesus oppstandelse og himmelfart. Det er bare en pasus som får sin oppfyllelse når døden er borte, og det skjer heller ikke før 1000-års riket er ved sin ende.

DOeS norge49@hotmail.com

1
bluehawk "Bajomor"..... Undertegnede har kommet med mange kommentarer og svar, men dersom ingen gidder å lese ordene, kan man vel spare seg..... Jeg akter ikke å gi ut noen bok a la Bibelen...

bluehawk skrev: ________________________

Skriv eventyr du..;-) Skal lese dem jeg...:-) Ja. Jesus holdt til sammen med både den ene og den andre. Han hadde ikke noen som IKKE fikk lov å være med Ham. Så hvorfor skal vi nekte å ha noe med noen andre å gjøre? Vi er alle mennesker, ikke mer, ikke mindre..:-)

1
DOeS Jeg stilte følgende spørsmål i tråden som ble stengt: Men hvis Kristi herrevelde helt siden hans oppstandelse og himmelfart har omfattet hele verden, hvordan kan det da ha seg at "...

"DOeS"..... Her har du samlet en mengde sekterisk tro og overtro som moderne mennesker stiller seg ganske uforstående til! For din skyld håper jeg Gud lager en egen undergang bare for deg og dine. Så får vi andre kose oss i fred.....Med hverandre....

Du lar en tekst som var beregnet på andre folkeslag og en annen verdensdel styre livet ditt. Fortsett som du stevner, og du får kanskje reservert en ensom plass i en krok av himmelen.....

1
DOeS ”Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. NÅ VENTER HAN BARE på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans f...

"DOeS" : ”Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. NÅ VENTER HAN BARE på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter” Hebreerne 10:12,13"

Svar: Fatter ikke at du tar disse gammeltestamentlige utsagnene alvorlig! Men det virker som om du i alle fall har funnet grobunn hos "Rupaha" og "Bajomor". Da vet vi i det minste hvor vi har DEM!

Hvem er forresten Jesu fiender? De fleste? De som bor i Afrika og Asia ligger vel tynt an?

Herregud.... skulle ønske du brukte mer av tiden din til å skyve bort dine fariseerske tendenser, og heller hjelpe flest mulige av dine medmennesker....Istedenfor å bruke tiden på å lovprise Gud og Jesus, burde du og mange ansre heller forsøke så godt dere kan å følge Jesu' EKSEMPEL!

1
bluehawk "DOeS" : ”Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. NÅ VENTER HAN BARE på at hans fiender skal bli lagt som skammel f...

bluehawk skrev: Svar: Fatter ikke at du tar disse gammeltestamentlige utsagnene alvorlig! Men det virker som om du i alle fall har funnet grobunn hos "Rupaha" og "Bajomor". Da vet vi i det minste hvor vi har DEM! ****************************** Trodde du visste hvor du hadde MEG.......

Hvem er forresten Jesu fiender? ************************* Den onde og hans engler....bl.a.

De fleste? *********************** De fleste hvem?

De som bor i Afrika og Asia ligger vel tynt an? ************************* Det er ikke menneskene, men de som styrer dem....sånn jeg ser det.

Herregud.... skulle ønske du brukte mer av tiden din til å skyve bort dine fariseerske tendenser, og heller hjelpe flest mulige av dine medmennesker....Istedenfor å bruke tiden på å lovprise Gud og Jesus, burde du og mange ansre heller forsøke så godt dere kan å følge Jesu' EKSEMPEL! *************************** Vet du hva en fariseer er? Vet du hva DOeS gjør med sine gode innlegg? Hva vet DU om hva andre bør gjøre?

Tror du ikke at både DOeS og andre følger Jesu eksempel? Og en ting til, JEG tror ikke vi kan gjøre så godt vi kan, for jeg tror vi alltids kan gjøre det bedre.

1
DOeS ”Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. NÅ VENTER HAN BARE på at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans f...

DOeS skrev: Ja, hva venter han på, jo, at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. Og den siste "fienden" er døden (det skjer ifølge dere på slutten av tusenårsriket)Han venter ikke på å bli konge til da, gjør han vel? Og hans fiender ble heller ikke lagt for hans føtter i 1914, for de eksistere jo fortsatt.

deterbaremeg: Når f.eks. en regjering skal gjennomføre et omfattende program, så skjer vel ikke det på en dag eller et år? Når Guds rike begynte sitt virke i 1914 så var selvfølgelig ikke alle oppgaver løst på en to tre? For eksempel skulle forkynnelsen av Guds rike nå ut til alle folk og folkeslag. Et slikt arbeid må jo nødvendigvis ta mange år. 1914 var altså begynnelsen på Guds Rikes oppgaver.Og som du helt riktig skriver skulle det bestå helt til enden av Tusenårs Riket. ( DOeS skrev: Han venter ikke på å bli konge til da, gjør han vel? deterbaremeg: Den skjønte jeg ikke helt, er det noen som har påstått noe annet da?)

DOeS skrev: Meg er gitt all makt i himmel og på jord" (Matt. 28: 18) Når det står at han fikk all makt, så går det ikke an å får mer makt enn all makt på et seinere tidspunkt, heller ikke i år 1914!

deterbaremeg Skjønner ikke helt hvor du vil med dette heller, står vel ingen sted at han fikk mer makt, men at han begynte å utøve denne makten.

Men i og med at du ikke kommer med noen kommentar til alt det andre jeg skrev, betyr det at du er enig?

m.v.h, meg

Lykkelige er de som har et mildt sinn, for de skal arve jorden. (Matt. 5:5).

1
Bajomor bluehawk skrev: ________________________ Skriv eventyr du..;-) Skal lese dem jeg...:-) Ja. Jesus holdt til sammen med både den ene og den andre. Han hadde ikke noen som IKKE fikk l...

En ting skal DOeS ha... han er en reser på å skrive...

samtidig vil jeg rose Bajomor for sin stanhaftighet, og for sin tro, for etter så lang tid som debatant på vgd så er det ganske fantastisk at ho ikke har gått lei av å prøve å overbevise sanne kristne om at de tar feil...

Mvh S

1
deterbaremeg DOeS skrev: Ja, hva venter han på, jo, at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. Og den siste "fienden" er døden (det skjer ifølge dere på slutten av tusenårsriket...

DOeS skrev: Meg er gitt all makt i himmel og på jord" (Matt. 28: 18) Når det står at han fikk all makt, så går det ikke an å får mer makt enn all makt på et seinere tidspunkt, heller ikke i år 1914!

deterbaremeg Skjønner ikke helt hvor du vil med dette heller, står vel ingen sted at han fikk mer makt, men at han begynte å utøve denne makten. ************** Skjønte du ikke? Er det så vanskelig å skjønne? Det er rene ord fra Jesus, "Meg er gitt all makt", legg merke til at han sier "er gitt", som betyr at han er i besittelse av all makt da han sa dette! Hadde det stått "skal bli gitt", ja da hadde du hatt et poeng, men det står det altså ikke. Han hadde altså fått denne allmakt, og da må du vel skjønne at det ikke går an å få mer makt på et seiner tidspunkt, for det går jo ikke an å få mer makt enn allmakt, vel? Og når hele NT bærer vitnesbyrd om at Jesus var konge allerede i første kristen tid, ja da skulle det vel ikke være noen tvil.

Paulus forkynte det samme, at Jesus allerede da hadde all makt: "Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og gav ham som hode over alle ting til menigheten." (Ef. 1: 20-22)

De første kristne ble til og med forfulgt fordi de forkynte at Jesus var konge: "Jason har tatt imot dem [Paulus og Silas]. Alle handler de stikk imot keiserens bud og sier at en annen, en som heter Jesus, er konge." (Apg. 17: 7)

"Men jeg fikk miskunn, for at Jesus Kristus på meg først kunne vise hele sin langmodighet, til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, ham være ære og pris i all evighet! Amen. (1.Tim. 1: 16)

"Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse, som den Salige og alene Mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongenes konge og herrenes herre," (1. Tim. 6:14, også Vakttårnet forstår det slik at dette bibelsted taler om Jesus)

Nei jeg har ikke kommentert mye av det andre du skriver, for ikke noe av det du påstår har noe hold i Bibelen. Man må ikke først tyde Johannes åpenbaring, og deretter neglisjere Jesu egne ord og apostlenes forståelse, da blir det så feil som du her demonstrer. Ubegripelig at du ikke kan klare å forstå en så enkel tekst som Matt. 28: 18, "Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg ER GITT all makt i himmel og på jord!" (uthevet av meg). Teksten har ingen mulighet for mer enn én forståelse.

DOeS norge49@hotmail.com

1
schmak En ting skal DOeS ha... han er en reser på å skrive... samtidig vil jeg rose Bajomor for sin stanhaftighet, og for sin tro, for etter så lang tid som debatant på vgd så er det gans...

schmak skrev:samtidig vil jeg rose Bajomor for sin stanhaftighet, og for sin tro, for etter så lang tid som debatant på vgd så er det ganske fantastisk at ho ikke har gått lei av å prøve å overbevise sanne kristne om at de tar feil...

_______________________________________________

Sanne kristne, sier du? Hvem ER egentlig "sanne kristne"? Er det dem som følger Jesus i alt, eller dem som heller følger en eller annen organisasjon? Man kan jo tenke litt på hvem de sanne kristne er. Jesus er den eneste rette vei. Om du ikke føkger den veien, er du heller ikke sann.

1
deterbaremeg DOeS skrev: Ja, hva venter han på, jo, at hans fiender skal bli lagt som skammel for hans føtter. Og den siste "fienden" er døden (det skjer ifølge dere på slutten av tusenårsriket...

deterbaremeg: Når f.eks. en regjering skal gjennomføre et omfattende program, så skjer vel ikke det på en dag eller et år? Når Guds rike begynte sitt virke i 1914 så var selvfølgelig ikke alle oppgaver løst på en to tre? ************** Det samme kan sies om år 33 e.Kr.!

”Det skal han la oss få se i rette tid, han som er den salige og eneste mektige, kongenes konge og herrenes herre, den eneste som er udødelig, og som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og heller ikke kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen.” (1. Tim. 6: 15, 16)

Hvem er det som omtales her? Jo, det er Jesus Kristus! Også ifølge Vakttårnet:

”Beskrivelsen i 1. Tim. 6: 15, 16 passer imidlertid på Jesus, som er ”avglansen av hans [Jehovas] herlighet og avbildet av hans vesen”. (Vakttårnet 15. mai 1979, s. 24)

Hvordan kunne Paulus skrive følgende, ”han som ER (ikke skulle bli, fremtid) den salige og eneste mektige, kongenes konge og herrenes herre”, uten at dette kunne bety at Jesu allerede var ”kongenes konge” da Paulus skrev brevet til sin åndelige boder Timoteus?

Konklusjonen må vel være at Jesus var ”kongenes konge”, og videre var Jesus selvfølgelig ikke konge uten et rike! Altså ble hans rike opprettet i og med Jesu oppstandelse og himmelfart. Slike klare bibeltekster burde vel stå som fundamenter for våre konklusjoner? Hva som da omtales i Johannes Åpenbaring burde vel forståes i samsvar med 1. Tim. 6: 15, 16; Matt. 28: 18; Apg. 17: 7; Ef. 1: 20-22, ikke omvendt.

For å forstå Johannes' Åpenbaring må vi ha for øye i hvilke omstendigheter og med hvilket formål den er skrevet. Dens viktigste mål var å trøste de kristne under de grusomme forfølgelser de på den tid var utsatt for. Mange kristne var skuffet over at de fremdeles så så lite til kristendommens seier over den hedenske romerske verden. Johannes trøster dem med at disse store forfølgelser snart ville være forbi. Satans raseri var nettopp et bevis på at hans herredømme ikke ville vare lenge. ”Hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en liten tid” (12: 12).

Johannes' Åpenbaring vil særlig imøtegå den oppfatning at Kristi rike først ville begynne ved verdens ende, eller bare ville være et himmelsk rike (en oppfatning som de kristne lett kunne få under de store forfølgelser). Han fremstiller allerede Kristus som ”Herren over kongene på jorden” (1: 5), som alle kristenforfølgere kjemper forgjeves imot.

DOeS norge49@hotmail.com

1
DOeS deterbaremeg: Når f.eks. en regjering skal gjennomføre et omfattende program, så skjer vel ikke det på en dag eller et år? Når Guds rike begynte sitt virke i 1914 så var selvfølgel...

DOeS skrev:

Dette sa Jesus i sine avskjedsord til disiplene: Luk 22: 28 Men dere er de som har blitt hos meg i mine prøvelser. 29 Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, 30 for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.

Er ikke tvil om at Jesu rike har vært hele tiden. Jesus er den som snakker her, og som sier at Faderen HAR overdratt riket til ham.

Joh 18: 36 Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra.»

Ja, han er konge med makt. Han sier ER, ikke skal bli.

Hebr 1: 8 Men om Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, rettferdighetens septer er ditt kongelige septer.

Her er det Faderen som taler om Sønnen, også han i nåtid.

Man skal vel være rimelig mye innpodet med noe annet, om man ikke greier å se her at Jesus har vært kongen hele tiden.

1
rupaha DOeS skrev: Dette sa Jesus i sine avskjedsord til disiplene: Luk 22: 28 Men dere er de som har blitt hos meg i mine prøvelser. 29 Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Fa...

rupaha skrev: Luk 22: 28 "Men dere er de som har blitt hos meg i mine prøvelser. 29 Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, 30 for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer."

Joh 18: 36 "Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra."

Hebr 1: 8 "Men om Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, rettferdighetens septer er ditt kongelige septer." **************

Meget sterke utsagn fra de første kristne, som omtaler Jesus Kristus som allerede universell konge på deres tid. Det er vitterlig skrevet i nåtid: det hadde inntruffet! Da er det utelukket at hendelsen skulle skje på et langt seinere tidspunkt, f.eks. i år 1914!

DOeS norge49@hotmail.com

1
DOeS rupaha skrev: Luk 22: 28 "Men dere er de som har blitt hos meg i mine prøvelser. 29 Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, 30 for at dere sk...

DOeS skrev: rupaha skrev: Luk 22: 28 "Men dere er de som har blitt hos meg i mine prøvelser. 29 Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, 30 for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer."

Joh 18: 36 "Jesus svarte: «Min kongsmakt er ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden, hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til jødene. Men min kongsmakt er ikke herfra."

Hebr 1: 8 "Men om Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, rettferdighetens septer er ditt kongelige septer." **************

Meget sterke utsagn fra de første kristne, som omtaler Jesus Kristus som allerede universell konge på deres tid. Det er vitterlig skrevet i nåtid: det hadde inntruffet! Da er det utelukket at hendelsen skulle skje på et langt seinere tidspunkt, f.eks. i år 1914! ************************************* Ja, og jeg har veldig vanskelig for å forstå at ikke Jehovas vitner ser og forstår dette.

Det skal jo heller ikke være mulig å misforstå når Jesu gjenkomst skal være, for DET skal jo merkes av ALLE mennesker. Der vil det ikke være tvil om hva som skjer.

Men det som HAR skjedd, det har jo skjedd, og er da ikke noe som skal skje på et senere tidspunkt. Et evig rike.

1
deterbaremeg deterbaremeg fortsettelse: Når begynte så Jesus å herske i dette riket? Den regjering som ifølge Gud skulle gjøre ende på Satans verden, begynte ikke å herske da. Det er ikke noe s...

Deterbaremeg skrev: ”Tanken om en Guddommelig ledet regjering er ingen ny tanke, allerede i Adam og Evas tid kan vi skimte konturene av dette riket. Den første profetien i Bibelen 1.Mos. 3:15: ”Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ætt. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i hælen”.”

”Den regjering som ifølge Gud skulle gjøre ende på Satans verden, begynte ikke å herske da.”

”Det er disse som det snakkes om i Kol.1:13. Jesus begynte altså å herske over sin menighet av etterfølgere, det åndelige Israel, ( Heb.12-24) som med tiden skulle bli forent med ham i himmelen. Det er ”bare” et rike over de 144 000, som skal herske med ham i himmelen. Dette riket vil opphøre når den siste av dets undersåtter dør. Åp. 14:3,4. Men dette er ikke det rike som Jesus lærte sine etterfølgere å be om i ”Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. LA DITT RIKE KOMME.” Matt.6:9,10.”


Grandma kommenterer: Jeg er klar over at du skrev dette til DOeS, men dette er interessant for andre også.

Du nevner utrykket REGJERING flere steder i dit innlegg, hvor har du fått det i fra?

Du sier også at det er TO riker, et som det snakkes om i Kol.1,13. og et annet rike i Matt.6,9,10. Dette er helt nytt for meg, kom Jesus virkelig for og opprette TO riker?

Er dette Vakttårnets lære?

Vennlig hilsen Grandma

1
Grandma Deterbaremeg skrev: ”Tanken om en Guddommelig ledet regjering er ingen ny tanke, allerede i Adam og Evas tid kan vi skimte konturene av dette riket. Den første profetien i Bibelen...

Det står I 1Mos. 3,15. om ætten som skulle komme, og ”forlike mennesket med Gud” eller bringe mennesket tilbake til Gud. Og løftet ble gitt videre igjennom Abraham.

Slik forklarer Paulus hvem ætten var i Gal. 3, 16 ”Nu blev løftene gitt Abraham og hans ætt; han sier ikke: Og dine ætlinger, som om mange, men som om én: Og din ætt, og dette er Kristus.”

Derfor kan alle bli Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Vi trenger ikke en ”regjering” til det.

Gal. 3, 26 ”alle er I jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus;”

Gal. 3, 28 - 29 ”Her er ikke jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann og kvinne; for I er alle én i Kristus Jesus. 29 Men hører I Kristus til, da er I jo Abrahams ætt, arvinger efter løfte.”

Det er bare en veg til Gud og den går igjennom Jesus Kristus, og den er lik for alle, enten de levde på Jesu tid eller i dag.

Vennlig hilsen Grandma

1
Laster...