VG Debatt

EnraNetsu

vgd bryter norsk lov.

Først dokumentasjon om lovene som brytes.

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet)

DatoLOV-2013-06-21-60DepartementBarne-, likestillings- og inkluderingsdepartementetSist endretPublisertI 2013 hefte 9Ikrafttredelse01.01.2014EndrerLOV-2005-06-03-33Kunngjort21.06.2013 kl. 15.35KorttittelDiskrimineringsloven om etnisitetLoven trer ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 706.

Kapittel 1. Formål og virkeområde

§ 1. FormålLovens formål er å fremme likestilling uavhengig av etnisitet, religion og livssyn. Likestilling innebærer:a)likeverd,b)like muligheter og rettigheter,c)tilgjengelighet ogd)tilrettelegging.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 2. Lovens saklige virkeområdeLoven gjelder på alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 3. Lovens stedlige virkeområdeLoven gjelder i hele landet, herunder på Svalbard og Jan Mayen. Loven gjelder også på faste og flyttbare installasjoner i virksomhet på norsk kontinentalsokkel, på norske skip og norske luftfartøyer.Kongen gir forskrift om lovens anvendelse for utsendte arbeidstakere, jf. arbeidsmiljøloven § 1-7.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 4. UfravikelighetBestemmelsene i denne loven kan ikke fravikes ved avtale.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 5. FNs rasediskrimineringskonvensjonDe forente nasjoners internasjonale konvensjon 21. desember 1965 om avskaffelse av alle former for rasediskriminering skal gjelde som norsk lov.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf

Kapittel 2. Forbud mot diskriminering

§ 6. Hovedregel om forbud mot diskrimineringDiskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt. Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes også som diskriminering på grunn av etnisitet. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av faktisk, antatt, tidligere eller fremtidig etnisitet, religion eller livssyn. Forbudet gjelder også diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn til en person som den som diskrimineres har tilknytning til.Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter § 7 eller § 8. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person eller et foretak blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes etnisitet, religion eller livssyn. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av etnisitet, religion eller livssyn.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 7. Lovlig forskjellsbehandlingForskjellsbehandling er ikke i strid med forbudet i § 6 når:a)den har et saklig formål,b)den er nødvendig for å oppnå formålet ogc)det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 8. Positiv særbehandlingPositiv særbehandling på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er ikke i strid med forbudet i § 6 dersom:a)særbehandlingen er egnet til å fremme lovens formål,b)det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den som stilles dårligere ogc)særbehandlingen opphører når formålet med den er oppnådd.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 9. Forbud mot trakasseringTrakassering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn er forbudt. Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 10. Forbud mot gjengjeldelseDet er forbudt å gjøre gjengjeld mot noen som har fremmet klage om brudd på denne loven, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli fremmet. Dette gjelder ikke dersom klageren har opptrådt grovt uaktsomt. Forbudet gjelder også overfor vitner i en klagesak.Det er forbudt å gjøre gjengjeld mot noen som unnlater å følge en instruks som er i strid med § 11.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 11. Forbud mot instruksDet er forbudt å instruere noen om å diskriminere, trakassere eller gjøre gjengjeld i strid med denne loven.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 12. Forbud mot medvirkningDet er forbudt å medvirke til å diskriminere, trakassere, gjøre gjengjeld eller instruere i strid med denne loven.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf

Kapittel 3. Aktivt likestillingsarbeid

§ 13. Offentlige myndigheters plikt til aktivt likestillingsarbeidOffentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling uavhengig av etnisitet, religion eller livssyn.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 14. Arbeidslivets organisasjoners aktivitetspliktArbeidslivets organisasjoner skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sitt virkefelt.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 15. Organisasjoners og utdanningsinstitusjoners plikt til å forebygge og forhindre trakasseringLedelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og søke å hindre at det forekommer trakassering i strid med § 9.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf

Kapittel 4. Supplerende regler i arbeidsforhold

§ 16. Diskrimineringsforbudet i arbeidsforholdForbudene i kapittel 2 gjelder alle sider av et ansettelsesforhold. Dette omfatter blant annet:a)utlysning av stilling,b)ansettelse, omplassering og forfremmelse,c)opplæring og kompetanseutvikling,d)lønns- og arbeidsvilkår oge)opphør av ansettelsesforholdet.Første ledd gjelder tilsvarende for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 17. Forbud mot innhenting av opplysninger ved ansettelserEn arbeidsgiver må ikke i ansettelsesprosessen, herunder under intervju eller på annen måte, innhente opplysninger om hvordan de stiller seg til religiøse eller kulturelle spørsmål. Dette gjelder likevel ikke dersom:a)innhentingen av opplysningene er begrunnet i stillingens karakter ellerb)det inngår i formålet for vedkommende virksomhet å fremme bestemte religiøse eller kulturelle syn, og arbeidstakerens stilling vil være av betydning for gjennomføringen av formålet.Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette angis i utlysningen av stillingen.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 18. Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøkerEn arbeidssøker som mener seg forbigått i strid med denne loven, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig gir opplysninger om den som ble ansatt. Arbeidsgiver skal opplyse om utdanning, praksis og andre formelle kvalifikasjoner.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 19. Arbeidsgivers opplysningsplikt om lønnEn arbeidstaker som har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen, kan kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelsen av lønn for den eller de vedkommende sammenlikner seg med.Den som mottar opplysninger om lønn i medhold av denne bestemmelsen, har taushetsplikt og skal underskrive en taushetserklæring. Dette gjelder ikke opplysninger som omfattes av offentleglova.Arbeidsgiver som utleverer lønnsopplysninger om en ansatt etter denne bestemmelsen skal samtidig informere vedkommende om hvilke opplysninger som er utlevert, og til hvem.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 20. Arbeidsgivers aktivitetspliktArbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Aktivitetsplikten gjelder for:a)arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte ogb)arbeidsgivere i offentlig sektor.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 21. Arbeidsgivers redegjørelsespliktArbeidsgivere skal redegjøre for likestillingstiltak som er iverksatt og som planlegges iverksatt for å oppfylle aktivitetsplikten etter § 20.Redegjørelsesplikten gjelder for virksomheter som har aktivitetsplikt etter § 20 og som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i virksomhetens årsberetning.Redegjørelsesplikten gjelder også for offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er pålagt å utarbeide årsberetning. Disse skal ta redegjørelsene inn i årsbudsjettet.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 22. Arbeidsgivers plikt til å forebygge og forhindre trakasseringArbeidsgivere skal forebygge og søke å hindre at det forekommer trakassering i strid med § 9.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf

Kapittel 5. Håndheving, bevisbyrde og reaksjoner

§ 23. Håndheving av lovenLikestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal håndheve og medvirke til gjennomføringen av denne loven, jf. diskrimineringsombudsloven. Ombudet og nemnda skal likevel ikke håndheve reglene om:a)aktivt likestillingsarbeid i kapittel 3 og § 20,b)behandling av lønnsopplysninger i § 19 andre ledd,c)oppreisning og erstatning i § 25 ogd)straff for grov overtredelse av diskrimineringsforbudet begått av flere i fellesskap i § 26.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 24. BevisbyrdeDet skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis:a)det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, ogb)den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted.Dette gjelder ved påståtte brudd på bestemmelsene i kapittel 2 og §§ 16 og 17.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 25. Oppreisning og erstatningDen som er blitt diskriminert kan kreve oppreisning og erstatning. Dette gjelder ved brudd på bestemmelsene i kapittel 2 og §§ 16 og 17.I ansettelsesforhold gjelder ansvaret uavhengig av om arbeidsgiveren kan bebreides for diskrimineringen. På andre samfunnsområder gjelder ansvaret dersom den som har diskriminert kan bebreides for dette.Erstatningen skal dekke økonomisk tap som følge av diskrimineringen. Oppreisning for ikke-økonomisk skade fastsettes til det som er rimelig ut fra skadens omfang og art, partenes forhold og omstendighetene for øvrig.Disse reglene begrenser ikke personens rett til å kreve oppreisning og erstatning etter alminnelige erstatningsregler.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 26. Straff for grov overtredelse av diskrimineringsforbudet som er begått av flere i fellesskapDen som forsettlig i fellesskap med minst to andre personer grovt overtrer eller medvirker til grov overtredelse av §§ 6 til 12, straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Den som tidligere er ilagt straff for overtredelse av denne bestemmelsen, kan straffes selv om overtredelsen ikke er grov.Ved vurderingen av om en overtredelse er grov skal det særlig legges vekt på graden av utvist skyld, om overtredelsen er rasistisk motivert, om den har karakter av trakassering, om den innebærer en legemskrenkelse eller alvorlig krenkelse av noens psykiske integritet, om den er egnet til å skape frykt og om den er begått mot en person som er under 18 år.Før tiltale tas ut for forhold som nevnt i første ledd, skal det vurderes om det vil være tilstrekkelig å ilegge en administrativ reaksjon.Reglene om bevisbyrde i § 24 kommer ikke til anvendelse ved håndhevingen av denne bestemmelse.Dersom overtredelsen er ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, gjelder straffeloven §§ 162 c og 60 a.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf§ 27. Organisasjoners adgang til å opptre som fullmektigI saker som behandles av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda, kan en organisasjon som helt eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering brukes som fullmektig.I saker for domstolene kan en person utpekt av og med tilknytning til en organisasjon som helt eller delvis har til formål å arbeide mot diskriminering, brukes som prosessfullmektig. Dette gjelder ikke for Høyesterett. Retten kan nekte å godta en prosessfullmakt hvis det etter rettens skjønn er fare for at prosessfullmektigen ikke har tilstrekkelige kvalifikasjoner til å ivareta partens interesser på en tilfredsstillende måte. En prosessfullmektig skal ved siden av fullmakt som nevnt i tvisteloven § 3-4 til samme tid fremlegge skriftlig orientering fra organisasjonen om prosessfullmektigens kvalifikasjoner.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf

Kapittel 6. Ikrafttredelse m.m.

§ 28. IkrafttredelseLoven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.1 Fra samme tid oppheves lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv.1Fra 1 jan 2014 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 706.linkDel paragraf§ 29. Videreføring av forskrifterForskrifter gitt i medhold av lov 3. juni 2005 nr. 33 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. gjelder også etter at loven her har trådt i kraft.Ikr. 1 jan 2014, se § 28.linkDel paragraf

Har vgd tenkt å følge norsk lov eller må dere saksøkes først?

Det er sikkert folk med andre typer livssyn som nå er lei av trakasseringen som enkelte grupperinger på dette forumet driver med og tydeligvis med full støtte fra vgds ansvarlig redaktør i følge moderator teamet. Når det bevisst spres usannhet og løgner om diverse livssyn som igjen ikke fjernes så er også vg medvirkende til at dette blir gjort og derfor også juridisk ansvarlig for disse overgrepene mot menneskers religion og livssyn med hensvisning til loverket som er lagt ved her.

Dette har pågått for lenge. Klager direkte til vgds moderatorer fører tydeligvis ikke frem. Så da må dette taes videre.

1
79 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

deleted287273

Har vgd tenkt å følge norsk lov eller må dere saksøkes først? Det er sikkert folk med andre typer livssyn som nå er lei av trakasseringen som enkelte grupperinger på dette forumet driver med og tydeligvis med full støtte fra vgds ansvarlig redaktør i følge moderator teamet. Når det bevisst spres usannhet og løgner om diverse livssyn som igjen ikke fjernes så er også vg medvirkende til at dette blir gjort og derfor også juridisk ansvarlig for disse overgrepene mot menneskers religion og livssyn med hensvisning til loverket som er lagt ved her. Dette har pågått for lenge. Klager direkte til vgds moderatorer fører tydeligvis ikke frem. Så da må dette taes videre.

Ta det videre du. Trusler om "å ta dette videre" biter ikke på skikkelige journalister. De er ytringsfrihetens krigere og riddere.

Så får de rette instanser avgjøre om dette er lovbrudd eller ikke.

1
deleted287273

Har vgd tenkt å følge norsk lov eller må dere saksøkes først? Det er sikkert folk med andre typer livssyn som nå er lei av trakasseringen som enkelte grupperinger på dette forumet driver med og tydeligvis med full støtte fra vgds ansvarlig redaktør i følge moderator teamet. Når det bevisst spres usannhet og løgner om diverse livssyn som igjen ikke fjernes så er også vg medvirkende til at dette blir gjort og derfor også juridisk ansvarlig for disse overgrepene mot menneskers religion og livssyn med hensvisning til loverket som er lagt ved her. Dette har pågått for lenge. Klager direkte til vgds moderatorer fører tydeligvis ikke frem. Så da må dette taes videre.

Ellers har du ikke dokumentert at noe lovbrudd er begått. Du har sitert en del paragrafer, men ikke vist til hvor og hvordan VGD eventuelt bryter lover ifølge deg.

1

Har vgd tenkt å følge norsk lov eller må dere saksøkes først?

Nøyaktig hva er det du sikter til?

1
LaCangura [sitat…] Nøyaktig hva er det du sikter til?

En tråd på livssynsforumet der en liten gruppe som tilhører samme livssyn ble utsatt for hets og hån, og der moderator har vært uvillig til å moderere.

Tråden i seg selv er kanskje ikke den verste, men at annethvert innlegg inneholder lenker til nettsider som angriper dem og deres forbilde på mest mulig infernalsk og løgnaktige vis.

Disse sidene har det til felles at de ikke har noen forfatter. Det er anonyme nettsider.

VGD's moderator mener at det ikke er i konflikt med reglementet eller norsk lov.

Jeg mener at det isåfall er svært trist. Det kan umulig være hensikten med VGD's reglement at dette skal være et fristed for mobbing og trakkassering av en liten minoritet for deres livssyn.

Flere av de som har dette livssynet føler seg krenket og såret av den tråden.

EnraNetsu er en av de som har prøvd å få slettet spredningen av de løgnaktige "fakta" fra anonyme nettsider.

1
Sanyasin En tråd på livssynsforumet der en liten gruppe som tilhører samme livssyn ble utsatt for hets og hån, og der moderator har vært uvillig til å moderere. Tråden i seg selv er kanskje...

En tråd på livssynsforumet der en liten gruppe som tilhører samme livssyn ble utsatt for hets og hån, og der moderator har vært uvillig til å moderere.

Tråden i seg selv er kanskje ikke den verste, men at annethvert innlegg inneholder lenker til nettsider som angriper dem og deres forbilde på mest mulig infernalsk og løgnaktige vis.

Svertenettsted finnes overalt, og da er det ikke være å si at det som står på de sidene ikke stemmer med virkeligheten. Trenger ikke å rope om saksøking av den grunn.

Man skal få kunne tulle med religioner etter min mening, så lenge man ikke angriper enkeltpersoner.

1
deleted287273 [sitat…] Ellers har du ikke dokumentert at noe lovbrudd er begått. Du har sitert en del paragrafer, men ikke vist til hvor og hvordan VGD eventuelt bryter lover ifølge deg.

Det linkes til nettsider som trakasserer mitt livssyn på det groveste. Disse påstandene skal selvsagt vg få dokumentere i rettsalen om de ikke fjernes. Men tydeligvis så er vgs moderator øyvind for opptatt på lørdagskvelden til å gjøre jobben sin. Men da får de også stå ansvarlig for medvirkningen til disse lovbruddene.

1
RichiRich Skal du komme med slike anklager, så er det lurt å linke til hva eksakt du mener er lovbrudd.

Mod vet utmerket godt hva det vises til. Men de anser ikke trakassering og forfølgelse av minoritets livssyn som brudd på sine rettningslinjer. Og siden rettningslinjene til vgd derfor bryter med norsk lov så må de være forberett på å bli saksøkt om de ikke fjerner disse innleggene. Slik at de kan fjernes med rettslige skritt. Eller de kan ta til fornuft og fjerne de med en gang.

1
LaCangura Men de andre nettsidene er jo ikke her.

Helt riktig. Dette åpner antakelig for at vi kan begynne å diskutere ved hjelp av lenker til våre blogger, for å kunne være rasistiske og diskriminerende i den offentlige debatt uforstyrret.

Hvis vi vil si noe som strider mot norsk lov - så kan vi også henvise til vår blogg - ettersom det ikke ansees som offentlige ytringer.

Det kan godt være at VGD's moderator kan finne at VGD selv ikke bryter noen lover. Det hadde imidlertid vært interessant å få en uttalelse fra rettsvesenet om dette, da det neppe er lovens intensjon at man skal kunne drive med ærekrenkelser fritt på offentlige norske nettfora - bare man lenker til uttalelsene i stedet for å skrive dem.

1
deleted287273 [sitat…] Ta det videre du. Trusler om "å ta dette videre" biter ikke på skikkelige journalister. De er ytringsfrihetens krigere og riddere. Så får de rette instanser avgjøre om det...

Skikkelige journalister gjør kildekritikk. De sprer ikke informasjon uten å ha dokumentert at informasjonen er rett. Og det vil de aldri få til her da disse sidene som er linket opp til vgd består av løgn på løgn om enkelt mennesker og et spesifikt livssyn. De som står bak dette har allerede blitt dømt for dette i andre land...men flytter bare serverne rundt for å fortsette forfølgelsen og de står selvsagt ikke frem med navn. Det gjøres anonymt. Men Vgd som tydeligvis støtter opp om slik virksomhet er ikke anonyme.

1
Sanyasin Helt riktig. Dette åpner antakelig for at vi kan begynne å diskutere ved hjelp av lenker til våre blogger, for å kunne være rasistiske og diskriminerende i den offentlige debatt uf...

Helt riktig. Dette åpner antakelig for at vi kan begynne å diskutere ved hjelp av lenker til våre blogger, for å kunne være rasistiske og diskriminerende uforstyrret.

Men jeg synes det er en forskjell på om enkelpersoner blir sjikanert her på vgd, eller om andre har gjort det på andre nettsamfunn for så å bli linket til på vgd.

Greit nok å fjerne den linken da.

1
Sanyasin En tråd på livssynsforumet der en liten gruppe som tilhører samme livssyn ble utsatt for hets og hån, og der moderator har vært uvillig til å moderere. Tråden i seg selv er kanskje...

En tråd på livssynsforumet der en liten gruppe som tilhører samme livssyn ble utsatt for hets og hån, og der moderator har vært uvillig til å moderere.

Jeg er faktisk ganske enig med deg, Arne... Jeg er ingen Premie eller tilhenger av Prem Rawat, men det er riktig at det framsettes udokumenterte påstander mot Prem og hans virke.

Når det er sagt så er forsvaret av Prem også relativt udokumentert - ingen av oss kjenner ham personlig eller har tilgang til f.eks IRS sine data eller andre sikre kilder for økonomi-biten - utover nettsider som enten er drevet av Rawats organisasjoner eller av motstandere.

Det som da hadde vært riktig er å rett og slett kartlegge fakta. Og i en situasjon der du og/eller andre velger å gå videre med dette, så må jo dette gjøres. Hvis du og andre føler dere så sikre at dere har fakta, så ville jeg absolutt anbefale et slikt skritt. Og dere ville også ha min uforbeholdne støtte hvis deres versjon om Prem viser seg å være korrekte.

2
deleted287273 Det er vanskelig å forstå hvorfor du prøver å undertrykke ytringsfriheten på denne måten, synes jeg. Religiøse overhoder har blitt kritisert siden tidenes morgen. Det er ikke noe n...

Det er ikke ytringsfrihet å trakassere andre mennesker med udokumenterte påstander. Det kalles for ærekrenkelser og er strengt forbudt ved norsk lov. Jeg har ingen problemer med kritikk som er dokumentert. Det skulle bare mangle. Men det er ikke det denne saken gjelder. I tillegg er dette brudd på paragraf 9 i lovteksten som står i første innlegg.

1
deF0RD [sitat…] Jeg er faktisk ganske enig med deg, Arne... Jeg er ingen Premie eller tilhenger av Prem Rawat, men det er riktig at det framsettes udokumenterte påstander mot Prem og hans...

Det som da hadde vært riktig er å rett og slett kartlegge fakta. Og i en situasjon der du og/eller andre velger å gå videre med dette, så må jo dette gjøres. Hvis du og andre føler dere så sikre at dere har fakta, så ville jeg absolutt anbefale et slikt skritt. Og dere ville også ha min uforbeholdne støtte hvis deres versjon om Prem viser seg å være korrekte.

I dette tilfelle så trenger vi faktisk ikke dokumentere noe som helst annet en at innleggene med linkene ligger på Vgd sine sider. I og med at ingenting av det som står på de nettsidene er dokumentert. Her er det vg som må dokumentere at påstandene der er riktige og dermed ikke er brudd på norsk lov.

1
deleted287273 Du som er "talsmann" her, du kan sikkert fortelle litt mer om hva dette dreier seg om også? Hvilket livssyn er det snakk om, hvilke løgner har blitt framsatt og hvilke lovbrudd har...

Jeg er ikke talsmann...selv om jeg taler...;)

Dette gjelder en som kaller seg Prem Rawat. En indisk åndelig veileder, som noen på VGD har et svært nært forhold til.

Det lenkes til nettsider der det står at han er en rusmisbruker, at han holder seksuelle overgrep mot barn skjult i sin organisasjon, at han driver omfattende økonomisk svindel, at han tror at han er messias, osv, osv.

Disse nettsidene legges fram som "bevis" her på VGD for at de såkalte "Premiene" er lettlurte tosker. Felles for alle disse nettstedene er at de er laget av anonyme forfattere og at påstandene ikke er dokumenterte.

Påstandene stemmer helt enkelt ikke. Men det er heller ikke nødvendig å påvise at de ikke stemmer, da dette er udokumenterte ærekrenkende påstander.

Og dette er umulig for "Premiene" å forsvare seg mot.

http://www.youtube.com/watch?v=ma9qkQ-jp8o

1

Lignende innlegg

Fortsatt flertall for høyresiden . . . . . .

Ingen regjering har mistet popularitet så raskt som den sittende . . . . . . Og det er skremmende. Nå har vi en regjering som overhode ikke har "vanlige folks" tillit. Og som fortsetter å ta upopulære...
Bilde

KrF får boost på ny måling

KrF får sin høyeste oppslutning siden den opprivende retningsstriden i 2018, viser en ny måling. Arbeiderpartiet går også mye fram.


Bilde www.msn.com
3
5 svar
Aktuelt silas Siste svar

Polens statsminister mener...

...at Norge profiterer på krigen og at vi bør kanalisere pengene tilbake til dem som rammes hardest. Energiprisene har steget kraftig men det skyldes corona-lockdown og vestlige sanksjoner. Europeiske...
1
6 svar

Har APs Næringsminister mistet forstanden??

Er dette en Ministers holdning? AP?? Seriøst??? Dette er jo tildels lignende radikalt tankesett som vi ser hos ODA, som jeg av prinsipp ikke handler hos. Arbeiderpartiet pusher Vestre og ODA som prakt...
Bilde

Sponset politianmeldte demonstranter: - Absurd

Familieselskapet til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) ga 300 000 kroner til Extinction Rebellion, som nå er politianmeldt av Stortinget. Det vekker reaksjoner.


Bilde www.dagbladet.no
1
12 svar
Laster...