Våre regler
Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget. VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes.

Årsaker til xenofobien, rasismen/nazismen nå

NYTT TEMA
Fryday
FrydayInnlegg: 372
17.06.09 05:30

a) Fordreid paranoia basert på et forvridd mediainntrykk og mangel på kontakt med de en peker ut. Av typen, man leser en voldssak eller om krig der det nevnes at gjerningsperson er innvandrer, men kobler ikke sammen at dette er untaket og at det for hver slik gjerningsperson er 100.000'er som ikke er gjerningspersoner. Og at prosentandelen som faktisk er innvolvert i alvorlig kriminalitet er så lav at sjangsen for at du blir utsatt for noe i hele livet ditt er ubetydelig.

Partier som FrP, Norgespatriotene og Demokratene støtter opp under dette feilaktige bildet bevisst fordi de vil gi inntrykk av å beskytte deg mot en ekstern fiende. Og det er gjerne de man ser etter i fars figurer, noe politikere er. Bakgrunnen er angst og redsel hos den paranoide.

b) Religiøs paranoia eksternalisert over på "mørkhudete." En stor grad av rasismen har sitt utspring i religion. Religion maskerer ofte selvinnsikt og selvrealisering og gir falsk tilgivelse og fellesskapstrygghet i likhet med nasjonalisme. Følelser man selv har om seksualisert tvang og vold tilgies og glemmes, men i innvandringsdebatten kommer sin egen religiøse skygge, iom. at slik forglemmelse ikke er emsjonelt mulig, ut og da pekes det på syndebukken.

c) Nasjonalistisk paranoia. Nasjonalisme, noe religion også kan føre til, gir en økt selvhevdelse, som ikke er reell, man har like få venner uansett hvor mange flagg som er vaiet. Resultatet er ofte dehumanisering av andre humaner fra andre nasjoner. På mange måter er dette samme følelsen humaner har ovenfor andre dyr, som skapes. Dvs. at rasistene i større grad regelrett jakter og frykter på innvandreren som et annet dyr. I den ekstreme nasjonalistiske formen, der det ikke bare gies uttrykk for irritasjon, men begåes uprovosert vold, så har dehumanisering gått over i reell kannibalisme som er årsaken til volden og støtte til vold.

d) Animalsk paranoia. Det faktum at mange nordmenn ikke enser at andre dyr har følelser, språk og tanker, blandet i hop med religiøs og filosofisk overbevisning om dyrs underlegenhet kan føre til misoppfattelser språklig sett. Når det f.eks. skrives og snakkes om innvandrere kan det i realiteten være dyr man snakker om, både dyr man har spist og dyr som forsøker å påvirke en til noe annet mer humant, men man motsetter seg det fordi det er en voldsomt vond følelse å innse hvor ekstremt inhuman man har vært. Nazistene visste å bruke dette bevisst når jøder ble sammenlignet med rotter. Dvs. at ordet "innvandrer" eller "asylsøker" brukes om dyr av mange av debattantene, de har ingen annen referanseramme fra sin daglige virkelighet, fordi nordmenn er hellig overbevist om at dyr ikke har følelser, lidelse eller språk og tanker, og knapt nok er bevisste på sine omgivelser, men lever i en tilsløret drømmevirkelighet der de føler støtte og trygghet ut av illusjoner, men knapt sanser verden rundt seg. I bunnen her ligger altså også en form for kannibalisme, dog med et snev av nasjonalistisk og religiøs fortreffelighet blandet i.

e) Patelogisk Psykopati. Enkelte mennesker er sadister og aggressive. Generelt for alle humaner er dette et tall mellom 1-10% av befolkningen. Enten dette skyldes kropp eller vold og frykt i barndommen er mer eller mindre irrelevant. Det samme antallet ser ut til å være gjeldene i hele verden, kun styrt av hva slags levesett man har i samfunnet. Det er ikke til å overse at blant rasister finner man helt klart en overrepresentasjon av psykopater. Man trenger i utgangspunktet mangel på empati for å kritisere befolkningsgrupper, og det er nettopp dette psykopaten mangler i sin hjernestruktur, empati og sympati. Disse er skyld i en hel del rasistiske og dehumaniserende utsagn, som mer eller mindre fester seg i befolkningens språkbilde.

f) Dårlig samvittighet. Å innse at livet sitt og den stoltheten man har over sin livsførsel er falsk og at man faktisk i verdenssammenheng er som en tyrann som ikke er klar over sine tyranniske erværvinger av materialer og eiendeler er en emosjonelt vanskelig oppgave som de færreste vil gå innpå. Ingen liker å gråte over det man har gjort, og å gjøre opp for seg kan vise seg umulig fordi folk faktisk kan ha død for at du letthendig kunne anskaffe deg dine eiendeler. Da er det lettere føler mange i sin egosentriske og egoistiske tankegang å dehumanisere "de andre" så man igjen kan oppnå et slags ekvilibrium i følelseslivet.

g) Maskinell paranoia. I en tilsløret virkelighet der man ikke innser at man påfører dyr lidelse, påfører andre mennesker forurensende og støyende lidelse, at man ikke innser at man har gjort mange mennesker i livet sitt redde for en. Der en er konfrontert med maskiner, gifter og forurensende ting slik som asfalt, biler og vold i spill og på film, er det for lettpåvirkelige sinn, som dominerende skriver sin egen virkelighet for egoistisk emosjonelt ekvilibrium er ventilen i likhet med nasjonalistisk, animalsk og religiøs paranoia "den andre," den man ikke kjenner, men man kan være sint på og da føle at man har en rettferdighet på sin side.

Hovedgrunnlaget for rasismen/nazismen i Norge er derfor den dårlige samvittigheten folk flest flykter fra, derfor finnes det heller ingen reell kommunikasjon mellom en som ikke er rasist og en som er rasist, fordi rasisten ikke er interessert i realiteten rundt seg selv i nåtid, fortid eller framtid, det er simpelthen for vondt. Løgnene og unskyldningene, den selvskrevne illusoriske virkeligheten er å foretrekke, og det på bekostning av andre menneskers liv og død. Sirkelen gjentar seg til den blir uutholdelig og samfunnet degenerer i en krig, som til slutt realiserer en tilsvarende virkelighet til samvittigheten, men da er alt og alle alt døde og alt håp svunnet i ødeleggelse - drevet fram av psykopaten som aldri i utgangspunktet kunne skjelne mellom rett og galt. Det er dette som er massepsykosen Vesten befinner seg i den dag i dag og som stadig blir verre, og det er den samme massepsykosen som har forårsaket utallige folkemord opp igjennom historien.

blåstratos
blåstratosInnlegg: 2143
01.01.10 10:13

Du er arrestert i henhold til straffeloven, send meg din fulle personalia på epost gurimalla@hotmail.com så jeg kan videreformidle kontakt om din lokalitet til din lokale politimyndighet om din lokalitet eller kontakt uten pause politiet selv. Nekter du er de ansett som en rømling fra lovbrudd.


Straffeloven

§ 135a. Den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Likt med en offentlig fremsatt ytring, jf. § 7 nr. 2, regnes en ytring når den er satt frem slik at den er egnet til å nå et større antall personer. Som ytring regnes også bruk av symboler. Medvirkning straffes på samme måte.

       Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres
a)    hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,
b)    religion eller livssyn, eller
c)    homofile legning, leveform eller orientering. 


Straffeprosessloven

§ 171. Den som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, kan pågripes når:
1)    det er grunn til å frykte for at han vil unndra seg forfølgingen eller fullbyrdingen av straff eller andre forholdsregler,
2)    det er nærliggende fare for at han vil forspille bevis i saken, f eks ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige,
3)    det antas påkrevd for å hindre at han på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder,
4)    han selv begjærer det av grunner som finnes fyldestgjørende.

       Når det er reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven § 39 eller tvungen omsorg etter straffeloven § 39 a, eller det er sannsynlig at slik sak vil bli reist, kan pågripelse skje uansett om straff kan idømmes, såfremt vilkårene i første ledd for øvrig foreligger. Det samme gjelder når det er avsagt dom på overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg.

Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, 17 jan 1997 nr. 11 (i kraft 1 jan 2002 iflg. lov 15 juni 2001 nr. 64) som endret ved lov 15 juni 2001 nr. 64.

§ 172. Når noen mistenkes for
a)    en forbrytelse som kan medføre straff av fengsel i 10 år eller mer, eller forsøk på en slik forbrytelse, eller
b)    en forbrytelse mot straffeloven § 228 annet ledd annet straffalternativ jf. § 232, § 229 annet straffalternativ jf. § 232, eller § 229 tredje straffalternativ,

kan han pågripes såfremt det foreligger tilståelse eller andre forhold som i særlig grad styrker mistanken, selv om vilkårene i § 171 ikke er oppfylt. Ved vurderingen skal det særlig legges vekt på om det er egnet til å støte allmennhetens rettsfølelse eller skape utrygghet dersom den mistenkte er på frifot. Forhøyelse av maksimumsstraffen på grunn av gjentakelse eller sammenstøt av forbrytelser kommer ikke i betraktning.

Endret ved lover 2 mars 2001 nr. 7, 4 juli 2003 nr. 78.

§ 173. Den som treffes på fersk gjerning og ikke avstår fra den straffbare virksomhet, kan pågripes uten hensyn til størrelsen av straffen.

       Det samme gjelder den mistenkte som ikke vites å ha fast bopel i riket, når det er grunn til å frykte for at han ved flukt til utlandet vil unndra seg forfølgingen eller fullbyrding av straff eller andre forholdsregler.

Klikk for å gå tilbake til toppen